Wat „Hoek en Vaart" reinigt, IS RF MlTSON HILLEGE Schakeltjes 5 regels 25 cl Boekhandel CORNEGGE «HANDY», VEMEnHflNSCHE Chem. Wasserij „Hoek en Vaart", Santpoort, Tel. 8 2 0 0 Demonstratie en Expositie van V Jf GLRSBLRRSKURST Duinlustparhweg 57 Santpoort-st. Eerste Santpoortsche Afbraak- en Nieuwhouthandel Vraagt de verbeterde Kleefpasta Plakken zonder kleverige vingers. Een greep uit onze nieuw tarieven Chemisch reinigen onder garantie Colbert Costuum f 1.50 Demi Saison f 1.75 Winterjas f 1.75 Mantels f 1.50 Blouses f -.60 Rokjes f -.80 Japonnen eenv. v.a. f 1.— f 1.25 Pluche Tafelkleeden f 1.25 Regenjas f 2.-- Waterdicht maken GRATIS Wegens groote belangstelling herhaling op ZATERDAG 6 JULI ZONDAG 7 JULI MAANDAG 8 JULI 's middags 2-5 en 's avonds 7-9 uur Ran onze medeburgers. Gevonden en Verloren Voorwerpen. Collecte Nationale Inzameling 1940. Harddraverij-Vereen. „Santpoort en Omstreken". Banketbakkerij - Kokerij Da Costalaan 1 Tel. 4728 (K 550) Driehuis S K BONBONS Biezenweg 21 Rozenstein Telefoon 8490 Wanneer hier Uw advertentie gestaan had, was deze in 3500 gezinnen gelezen. in de afgeloopen jaren is mede tengevolge van de heerschende werkloosheid het drankgebruik (wijn, bier, gedistilleerd) sterk gedaald' Om een enkel cijfer te noemen (verbruik gemiddeld per jaar en per hoofd der bevolking). Gedistilleerd in Bier Wijn jaar. L. van 50 °/o L. L. 1930 2.53 27.5 1.64 1931 2.31 25.3 1.44 1932 1.97 21.6 1.41 1933 1.82 19.- 0.89 1934 1.61 17.5 0.91 1935 1.49 15.3 0.93 1936 1.43 14.- 0.95 Gelukkig heeft de groote massa van het Nederlandsche Volk ingezien, dat in tijden van versobering alle uitga ven, welke niet strikt noodzakelijk zijn, achterwege dienen te blijven. In de eerste plaats kwamen daarvoor in aanwerking de uitgaven van alcohol. In de laatste tijd, toen er weer eenige opleving kVvam op economisch gebied, moesten wij helaas! con- stateeren, dat deze gepaard ging met een stijgend alcoholgebruik, hetgeen blijkt uit de voortzetting van bovenstaande cijferreeks Gedistilleerd in Bier Wijn jaar. L. van 50 °/p L. L. 1937 1.45 14.1 1.07 1938 1.46 14.8 1.09 1939 1.57 16.- 1.13 Opnieuw is gebleken, hoe diep de drinkgewoonte ge worteld is in ons Volk. Thans beleven wij wederom moeilijke tijden. De grootste zuinigheid is geboden, niet het minst op het gebied van de voedselvoorziening. Elke uitgave, welke niet verantwoord is, dient nagela ten te worden. Alles wat onrust kan veroorzaken, moet worden voor komen. Wat onze volkskracht kan ondermijnen, moet worden geweerd. Daarom meenen wij als geheelonthouders de plicht te hebben in deze ernstige tijden te moeten waarschuwen tegen de groote volksvijand: De Alcohol. Wij hebben thans noodig rustige, nuchtere menschen, die zich hun verantwoordelijkheid bewust zijn. Deze worden naar onze meening niet gevonden in de sfeer waar de alcohol regeert. Met volle overtuiging wenden wij ons tot U, onze mede ingezetenen, evenals wij dit al zoo vaak hebben gedaan, met de krachtige opwekking Bant de alcohol uit Uw omgeving. Steunt de strijd voor de geheelonthouding. Het dagelijks bestuur der afdeeling Santpoort-Bloemendaal van de Ned. Vereeniging tot afschaffing van Alcoholhoudende dranken G. Frankfort, Kerkweg 4, Voorzitter. Mej. U van der Schaaf, Duinweg 50, Secretaresse. P. H. Bakker, Gladiolenstraat 16, Penningmeester Opname in deze rubriek alleen door bemiddeling der Politie. Gevondeneen bruine kinderportemonnaie, inhoudende 7 cent; armband, Gladiolenstraat3portemonnaie, Gladiolenstraat 3zwart damesbont, Hoofdbureau van politie; rijwielbelastingmerk, Gladiolenstraat 3; verpleegsters cape, Terrasweg 65; jongenssport kousen, Overbildtweg 9kinderjasje, Kruidberger- weg 26een vulpen, Noordlaan 48. Verloren: ceintuur, Hagelingerweg 109; een blauwe gabardine regenjas, Willebrordstraat 78, Ïjmuiden-O.. een bankbiljet a f 10,—, zuster Sluiter, intern Prov; Ziekenhuiseen gouden medaillon (ovaal), met 2 foto's, Duinlustparkweg 56roodeen groene vulpen en zilveren vulpotlood in bruin beige etui, Engel- mundusweg 85, iJmuiden-Oosteen damesschoen, Pastoorstraat 28; een damesschoen, Bloemendaal- schestraatweg 125a. Weggeloopen een bruin grijs katertje (niet groot) tegen belooning terug te bezorgen, Harddraverslaan 29. Morgen, Zaterdag 6 Juli, zal in geheel Nederland, ook Santpoort, de collecte van de Nationale Inzameling 1940 gehouden worden. Huis aan Huis, doch ook op straat, zal de collectebus rondgaan. Tallooze collec tanten, die zich in overgroote getale voor het schoone doel belangeloos beschikbaar hebben gesteld, zullen uiterlijk op dezelfde wijze als bij iedere andere collecte, die wij vrijwel wekelijks voor het een of ander goede doel plegen te ondergaan de rammelende collecte bus voor li houden. In werkelijkheid heeft deze collecte echter een geheel anderen zin en beteekenis. Bij deze collecte wordt niet alleen een beroep gedaan op ons hart, doch ook op ons plichtsbesef, op ons geweten. Men vraagt ons immers te offeren voor den wederopbouw van hetgeen door de oorlogsomstandig heden vernietigd of verloren is gegaan. Het doel is vooral hen te helpen, die uit anderen hoofde niet, niet voldoende of niet spoedig genoeg geholpen kunnen worden. Laten wij bedenken, dat het lot, dat die menschen getroffen heeft, aan ons voorbij gegaan is, en dat er onder hen zijn, die buiten materieele schaden het ver lies van dierbaren te betreuren hebben. Laten wij, die zoo geneigd zijn bij het vervagen van de indrukken van den laatsten tijd, de moeilijkheden van die menschen, die voor ons den toi betaald hebben, niet onderschatten en onzerzijds ieder naar eigen kracht een plicht van liefde vervullen. Laat daarom, als de collectebus ons voorgehouden wordt, ons geldelijk offer, indien we meer kunnen geven, ditmaal niet bestaan in het traditioneele dubbeltje, doch laten wij ruim en royaal geven en daarbij bedenken dat wij, ook indien wij veel geven, nog steeds meer over houden dan ingeval het oorlogsgeweld ook ons getrof fen zou hebben. Namens het plaatselijk Comité, Vorstman. Het Bestuur der Harddraverij-Vereeniging „Santpoorten Omstreken", maakt bij deze bekend dat den jaarlijkschen Feestweek bestaande uit Traditioneele Ringrijderij, Kor- tebaandraverij en Lunapark dit jaar niet zal doorgaan, ook zal er dit jaar geen contributie geïnd worden, zoo dra de tijdsomstandigheden echter zulks toelaten hoopt het bestuur wederom met grootsche plannen te voor schijn te komen, in het belang van Santpoort en omge ving en tot meerdere opbloei van den paardensport in het algemeen. Namens het Bestuur, J. W. A. Westerhoven, Secretaris. HEEFT U AL EENS KENNIS GEMAAKT MET ONZE OVERHEERLIJKE Eigen fabrikaat waaronder Amandel pate en Hazelnoot pate vullingen Alles uit de beste grondstoffen bereid MP*?ra rara Nog steeds het adres voor hen die ZELF TIMMEREN Alle soorten hout uit voorraad leverbaar Voor dakbedekking ASPHALT, enz. TE KOOP nog twee TREKWAGENTJES voor kinderen en enkele Keuken- en Huiskamertafels Beleefd aanbevelend, TH. VAN GELDORP Bij geen vooruitbetaling wordt 10 ct. incasso berekend. Te koop wegens overcompleet een Electro Luxe Stofzuiger m. toebehooren in goeden staat, prijs f 10,en een kinderwa gen fo,Te bevragen Clarion- laan 1, Santpoort-Station. Net dagmeisje gevraagd van half 9 tot 3 uur. Mevr. Klijzing, Hagelingerweg 193. Te koop aangeboden een prima jongensrijwiel voor leeftijd 6 a 7 jaar f 15,Prima Heeren rijwiel compleet met electrische lantaarn en torpedonaaf f17,50 Garage Koster, Middendorp straat 5, Santpoort. Te koop Heeren-en Damesfiets in goeden staat zijnde. Narcis- senstraat 42. Aan hetzelfde adres een kolenfornuis te koop gevraagd. Nette Werkster biedt zich aan Dinsdag, Woensdag en Vrijdag vrij hebbende. Brieven No. 740, bur. v. d. bl. Te koop aangebodenprima Remington Schrijfmachine met tabulator, eiken schrijfbureau met stoel, nieuwe hanglamp, matting voor groote kamer, spiraal met onderstel (divan- bed). Te bezichtigen Rijksweg 300, Santpoort. GELDBELEGGING. Huis te koop geviaagd, huur prijs van f 30,per maand niet te boven gaande. Brieven No. 738, bur. v. d. bl. Te koop gevraagd een in prima staat zijnde Jongensrijwiel. Briev. met prijsopgave onder No. 739, bur. van dit blad. Kool- en Preiplanten, Selderij-, Knolselderij- en Peterselieplant. ANTONIOLI, Voorplaats 22 Santpoort Door omstandigheden goed tehuis gezocht voor Duitsche Herder, ruim 1 jaar oud (reu). Adres: Hofdijklaan 7, Driehuis. Te koop een in goede staat zijnde autoped en een prima trapleer, 10 treden. Velserbroekstraat 15. Boom te koop gevraagd voor brandhout. Brieven No. 742, bur. v. d. bl. Ruim woonhuis te huur aan de Hagelingerweg 343 te Driehuis. Bev. Kamer en suite, keuken, 3 slaapkamers, badkamer, gr. tuin en schuur. Huurprijsf 30, per maand. Te aanvaarden 16 Juli a.s. Te bevragen aan boven staand adres. Te koop een 2-persoonshouten ledikant met springbak en een 3-deelig bedstel, een Tijger Kachel met vloerplaat z. g. a.n. Hagelingerweg 343, Driehuis. Dinsdag a.s. te bezichtigen. Kennel „Kleist" heeft verschillendekleinehond- jes te koop, prijs zeer billijk. Pijnloos dooden door Electro- cutie. Slaperdijk 12, Santp., Tel. 8610 Aangeboden Zit- en Slaapkam. met of zonder pension. Tevens garage te huur. Brieven No. 741, bur. V. d. bl. Biedt zich aan net meisje voor de middaguren of 1 heele dag in de week. Brieven No. 746, bur. v. d. bl. Te huur aangeboden ongem. beneden suite met vrije keuk., Haarlem-Noord, huurprijsf3,50 per week. Geschikt voorechtp. Brieven No. 743, bur. v. d. bl. Te huur aangeboden 2 ongem. zit- en slaapkamers, des gew. met gebr. van keuken. Brieven No. 744, bur. v. d. blad. Een net dagmeisje gevraagd van half 9 tot 2 uur. Mevrouw Bruin, Broekbergenlaan 23. Pension aangeboden in stil gezin, voor bejaard heer of dame of echtpaar met vrije zit-en slaapkamer desgewenscht met huiselijk verkeer Brieven No. 745, bur. v. d. blad. PIANOLES door ervarefi onder wijzeres, woonplaats Santpoort. Eén les per week f 2,—p. mnd. Brieven No. 725, bur. v. d. bl. Inlijsten van Foto's, Platen en Schilderstukken. Kennemer Foto- en Kinohandel Bloemen daalschestraatweg 86, Telefoon 8506 Santpoort-St. Voor de Fijne Wasch Fijnwasscherij „HET TORENTJE" Molenstraat 23 Santpoort-D. DAMES Uw japon maak ik vanaf f 2,50; Avondjapon vanal f 4,00; Patronen naar maat v.a. f 0,60. Jo Schildwacht, ged.cost., Hagelingerweg 135. VOETVERZORGING. Zuster C. J. Hoekendijk Gedipl. Verpleegster Med. Gedipl Pedicure en Manie. Ook aan huis te ontbieden. Billijke Condities Kerkweg 23, Santpoort-Dorp Geeft ook Waschbeurten, e.d. WIES BENINK Med. Ged. ChiropodistePedicure Gipsafdrukken, Steunzoolen, Wrattenbehandeling. etc. Pedicure-behandeling f 0,75 Manicure f 0,40 Aan huis te ontbieden. Hagelingerweg 235, Tel. 8624 Mode-Vakschool Molenstraat 25 Geeft grondig onderricht in naaien en maatknippen.Cursus voor eigen gebruik, alsook opl. voor Diploma. Directrice: Mevr. C. Broekhuizen, Gediplom. Leerares. RITA C. MULLEM, CREMER- LAAN 22, TEL. 8563, SANT POORT-DORP. Hondendeskun- dige. Nu is het tijd om Uw honden te laten plukken. Trimmen en Toiletteeren van alle hondenrassen. Nagels knip pen, Tandsteen verwijderen. Engelsch Diploma. Verkrijgbaar bij

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 2