u IJs Kenn. Fote-Kinohandel BELASTING-AANGIFTEN BERT G. VAN HAARLEM v.h. R. BE JAGEH Boterham papier 21 cent Tcesefs Vruchtengebakjes Natuurbad «VELSEREND» Vacantie-abonnementen 'Vlekweg' IJmuider Vishal Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis INRICHTIN6 V6BR VOETVERZORGING I. CH. 0. OMSTEL ScSiep lis is Versch Woningbureau Kantoor van onr. goederen Duinweg 22 Santpoort-St. Telef. 8271 Boekhandel - Leesbiblioth. .Erasmus' OPROEP. OPTICIEN TEONE Bruno Klauwersstraat 4 deen beter© belegging dan Onroerende goederen en Hypotheken Schoonmaakbedrijf „ANDRE OMLIJSTEN Boekhandel CORNEGGE Tel. 8519 UITGAVE: DRUKKERIJ CO RN EG GE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 8610 Oplaag 3500 exemplaren Vrijdag 12 Juli 1940 Tiende Jaargang Mo. 8 Hoofdstraat 158, hoek ïerrasweg - Telefoon 8521 E. Vfiff MEUHS, GedipL Orogiste. VINQLIfS CREflM, NIVEfi, NIVEfl-DLIE, enz. RIDS FLIT en SHELL IQX - fSHTI-MOTDRTIKELEN Filniroileii - Ontwikkelen en afdrukken PEMJEL en OPEKTII EËÜ DE COLOGNE Bloemend.straatweg 54 Sanipeori-St. fel. 8083 g Gediplomeerd onder medisch Toezicht Sanfpoort»Stafion Tel. 8478 UïtsEuitend Voetverzorging IJS met slagroom 6 en 10 cent at Fotografeeren en Filmen is weer toegestaan. r SANTPOORT-STATION Telefoon 8506 Opgericht 1932 tai Ie Zuivering resp. Verbetering van vroegere onjuiste is nog mogeSi|k tot 15 Juli e.k. Voor verfrouwensopdrachten Leest tsr ontspanning een Boek uit HOOFDSTRAAT 200 TELEFOOM 8371 Ter gelegenheid van het één-jarig bestaan van onzen zaak GRATIS RAMEN LAPPEN voor de eerste 10 inzenders van onze slagzin. Rüdré van der Eykhof. Hagelingerweg 138 ,kuns3handei ARTISTIEK" 50 vel thans Boekhandel Cornegge Voor de a.s. Groote Inzameling, welke door de gezamenlijke Middenstandsbonden in de Gemeente Velsen wordt georganiseerd, ten bate van hen, die door schade noodlijdend zijn geworden, verzoeken wij zooveel mogelijk Dames en Heeren medewerkers. Jong en oud kunnen meedoen. Offert U allen eenige avonden of middagen en geeft U daarvoor op aan één der onder staande adressen Santpoort-Stat. Bloemenmagazijn Jonker, Bloe- mendaalschestraatweg Santpoort-Dorp Electro-Techn.-Bur. Stuurman, Hoofdstraat 160; Driehuis: Mej. C. M. Uitendaal, Driehuizer- kerkweg 79. Uw medewerking zal ten zeerste gewaardeerd worden. Namens de gezamenlijke Middenstandsbonden afd. Santpoort De Voorzitter. TEL. 8677 een delicatesse voer de Zomermaanden Teiefooit 8012 Kengetal hl 588 SEIZOEN 1940 30 dagen geldig f 3.00 kinderen tot 18 jaar f 2.00 80 dagen geldig f 4.50 kinderen tot 18 jaar f 3.0Q Fietsenstalling 1 maand f 0.50 ;:,2 maanden f 0.75 IPREDiKBEURTENl voor het verwijderen van inktvlekken PRIJS 25 CENT Bloemend.straatweg 144 MmaM—i - - !e c beli aclj <e"? Kl V. de Ziekenfondsen „Ziekenfonds UitisiideEi" Ziekenfonds „Velseronrd" Ziekenfonds „Velsen" „Eigem. Hed. Ziekenfonds" is erkend leverancier van „Bloentesttfaalseh Ziekenfonds" „Haariemscii Ziekenfonds" Ziekenfonds „Ziekenzorg" „Rotterdamsch Ziekenfonds" Waarborg voor accurate uitvoering van alle recepten Diploma V.V.O, MODERNE EN HYGIËNISCHE Lid Ned. Vereen, voor Voetverzorging Ook aan huis te ontbieden. RH] E H kwart Liter 25 cent halve Liter 50 ct 1 Liter f 1 Standplaats Hoofdstraat hoek Hageiingerweg 6' G. OUWERKERK, CEDERSTRAAT 12, IJMUIDEN-OOST t Mogen wij Uw FOTO- en FILMWERK behandelen j Vraagt onze nieuwe model afdrukken. Volgende week opening van ons j - FOTOGRAFISCH ATELIER Wij belasten ons ook met het maken van I. j ff- PASFOTO'S - PORTRET OPNAMEN 81 ah Belanghebbenden wfijs ik speciaal op de uitge vaardigde Deviezen-yoorschriften SPOED Accountant- en Belastingdeskundige 16 jaar praktijk en groote ervaring Adviezen en behandeling van zaken op: Fiscaal-, Financieel-, Econ. en Boekhoud-techn. gebied Vast spreekuur: Iedere avond 8-10, ook Zaterdags IJMUIDEN-OOST TEL. 5169 IjMUIDEN-OOST Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afnam® belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt booger Advertentie's ea berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. S Gesloten iusschen 12.30-1.30 uur 's avonds 7 uur Zaterdags 9 uur HET IS NOG STEEDS BgUaBBBHI Beleefd aanbevelend, >i i SPECIAAL ADRES voorliet van Foto's, Plaatwerk, Schilderstukken, enz. Kalverstraat 3 IJmuiden-0. Tel. 5705 Op veelvuldig verzoek stellen wij verkrijgbaar Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag v.m. 10 uur: Ds. Wagenaar, Ysbrechtum Ned. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 Zondag v.m. 10 uur: Ds. G. Grootjans Jr., Watergraafsmeer Geref. Kerk H.V., Wüsteiaan Zondag v.m. 10 uur: de Heer C. Redert, Zeist Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Zondag v.m, 9,45 uur: Dr. W. G. Harrenstein H. Avondmaal n.m. 5.30 uur: dezelfde H. Avondmaal en nabetrachting Ver. van Vrijz. Hervormden, Rex-Theater Zondag v.m. 10,30 uur: Geen dienst Luthersch Genootschap, afd. Velsen en Omstreken Plaats van samenkomstVereenigingsgebouw der Herv. Gemeente, Kalverstraat 8, IJmuiden-Oost. Zondag v.m. 10,30 uur Ds. Spliethoff, Haarlem. Het beste en voordeeligste Adres voor versche Visch. Groote sorteering Billijke prijzen. Levende en Gerookte Paling. Zoute Visch - Stokvisch Fijnste Maatjesharing 8 ct Alles panklaarthuisbezorgd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 1