v.h. R. DE JAGER Kenn. Foto-Kinohandel HALVE VILLA of LANDHUIS Boekhandel CORNEGGE Boterham papier 21 cent 'Vlek weg' Te koop gevraagd Burg. Kijfketisparfk «HANDY», IJmuider Vishal Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis Duinweg 22 Santpoori-St. Telef. 8271 OFBGUVvf l Plakken zonder kleverige vingers. taiftaittlei - Leesbiblioth. .Erasmus' CORNEGGE G@en betere belegging clan Onroerende goederen en Hypotheken Woningbureau Kantoor van oor. goederen OPTICIEN ÏEÜNE INRICHTING VOOR VOETVERZORGING 1. CH. G. v. INSTEL t Bruno Klauwersstraat 4 Vraagt de verbeterde Kleefpasta OMLIJSTEN Boekhandel Iel. 8519 zonder bon OpSaag 3500 exemplaren Vrijdag 19 Juli 1940 I I UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE SANTPOORT TERRASWEG 31 TELEFOON 8019 SANTPOORTSCHE DROGISTERIJ Hoofdstraat 158, hoek Terrasweg - Telefoon 8521 A, VAN MEÜRS, Oedipl. Drogiste. VSN0L1A CREAM. KIVEfl, N!VEA-QUE, enz. RIDS - FUT en SHELL IGX - ANTi-MOTARIIKELEN Filmrollen - Ontwikkelen en afdrukken PENJEL en OFEKÏA EAÜ DE COLOGNE Voor verfrouwensopdrachfen; Bloemenrï.siraatweg 54 Santpoort-St. Tel. 8883 Gediplomeerd onder medisch Toezicht Santpoort-Station Tel. 8478 Uitsluitend Voetverzorging Fotografeeren en Filmen is weer toegestaan. Telefoon 8506 Sanfpoort-St. Opgericht 1932 in het OF OMGEVING EEN 'y. Brieven met prijsopgave Letter H bureau van c dit blad PREDIKBEURTEN Lees! ter ontspanning een Boek ui! HOOFDSTRAAT 2ÖO TELEFOON 8371 Kunsthandel ARTISTIEK" 50 vel thans Boekhandel Cornegge Hef Kerkkoor. Concert in hef Burg. Rijkenspark. Luchtbescherming. voor het verwijderen van inktvlekken PRIJS 25 CENT bee; iiiwtiiwrfiiggsaaeiav ra bbhembw Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afnam® belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt kooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. is erkend leverancier van de Ziekenfondsen „Bloemendaalscb Ziekenfonds" „Ziekenfonds ISinuidan" „Haarlemsch Ziekenfonds" Ziekenfonds „Veisersord" Ziekenfonds „Ziekenzorg" Ziekenfonds „Velsen" „Rotterdamse!) Ziekenfonds" „Kigem. Ned, Ziekenfonds'' Waarborg voor accurate uitvoering van alle recepten Diploma V.V.O. MODERNE EN HYGIËNISCHE Yt Lid Ned. Vereen, voor Voetverzorging Ook aan huis te ontbieden. Allerwegen wordt gebouwd, zoowel in zaken, als bij mensen die vooruit willen en niet bij de pakken neer zitten. - Kunt U het doen koopt dan en helpt mee bouwen, kunt U dit niet blijf dan toch niet pessimis tisch, maar doe als wij, „gaat met Uw tijd mee". Wij hebben een modern fotografisch atelier geopend, voor portret, pas- en industriefoto's. Trouw gewoon, wij maken Uw bruidsfoto. Voor foto- en smalfilm bieden wij U alle service e Verkrijgbaar bij li ei - II' Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag v.m. 10 uur: Ds. R. H. Oldeman Ned. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 Zondag v.m. 10 uur: Ds. M. Ottevanger, Leiden nam. 5 uur: Ds. A. C. van Uchelen, Amsterdam Geref. Kerk H.V., Wüstelaan Zondag v.m. 10 uur: de Heer K. v. d. Berg Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Zondag v.m. 9,45 uur: Ds. N. Warner van TerAar(Z.H-) n.m. 5.30 uur: dezelfde Ver. van Vrijz. Hervormden, Rex-Theater Zondag v.m. 10,30 uur: Dr. H. Faber Luthersch Genootschap, afd. Velsen en Omstreken Plaats van samenkomstVereenigingsgebouw der Herv. Gemeente, Kalverstraat 8, Ijmuiden-Oost. Zondag v.m. 10,30 uur Geen dienst. Gesloten tusschen 12.30-1.30 uur 's avonds 7 uur Zaterdags 9 uur SPECIAAL ADRES voor het van Foto's, Plaatwerk, Schilderstukken, enz. K a Iv e rstraat 8 LJmuiden-O. Tel. 5705 Men verzocht ons plaatsing van het volgende Het Nederlandsche Arbeidsfront, afd. Kennemerland, heeft met ingang van 10 Juli een arbeidsbemiddelings dienst ingesteld. In verband met de snelle groei van het ledental, zullen aan de werkelooze leden kaarten worden uitgereikt welke zij ééns per maand moeten laten afstempelen. Werkeloozen, wonende in Santpoort, Driehuis, Velsen, Ijmuiden-Oost en ljmuiden, kunnen deze kaarten laten afstempelen op den laatsten Vrijdag van iederen maand, van 14—16 uur n.m. aan ons kantoor, Kerkstraat 7, ljmuiden. Het Kerkkoor der Nederlandsch Hervormde Gemeente stelt zich ten doel verbetering van den kerkzang. Zij tracht dat doel te bereiken, door het houden van weke. lijksche bijeenkomsten, die vastgesteld zijn op Donder dagavond om kwart over 8 uur precies in de Kerkekamer Burgemeester Enschedélaan 67. Het verleent zijn mede werking tot opluistering van godsdienstige bijeenkom sten. Het koor is druk bezig met het instudeeren van uitsluitend psalmen, gezangen en andere godsdienstige liederen, doch heeft dringend versterking noodig, zal het zijn doel bereiken. Daarom drale men niet werkend lid te worden. Ieder boven de 18 jaar is welkom. Op Donderdag 11 Juli 1.1. is tot de definitieve oprichting besloten en werd het bestuur gekozen. Dit is als volgt samengesteld j. Westra, VoorzitterHiske Bouwer, Kerkweg 16, Secretaresse; Hanna de Boek, Penning- meesteresseArpnie Boelens en de heer A. van Reeden, leden. Op Dinsdag 23 Juli, des nam. 8 uur, zal door de Haar- lemsche Harmonie „Apollo", Directeur L. v. d. Hoef, een concert worden gegeven. Het programma luidt als volgt Vrijbuitermarsch Cendrillonnette, Fantasie Am Meerestrande, Wals An Pays de la Meuse, Marsch La Mascotte, Ouverture Death or Glory, Marsch Pan Europa, Marsch Mendelsohn, Fantasie Martha, Fantasie jubileummarsch Pauze. L. v. d. Hoef F. Andriers M. Fischer P. j. Wiest Ed. Audran R. B. Hall A. Dreisen A. Floris F. Floton S. Vlessing Blok Terrasweg. Verschillende bewoners van het blok Terrasweg, die door gebrek aan tijd of andere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn geweest een kijkje te nemen in het lokaal van het blok en daar kennis te nemen van de organisatie en inrichting, gaven de wensch te kennen, alsnog tot deze kennisneming in de gelegenheid te worden gesteld. De blokleiding heeft naar aanleiding daarvan besloten, op a.s. Zaterdag 's middags van 3—5 uur en van 7-9 uur 's avonds en a.s. Zondag eveneens van 3—5 uur en van 7—9 uur gelegenheid te geven organisatie en inrich ting van dit blok in oogenschouw te nemen. Voorts zij medegedeeld, dat de opbrengst der eerste drie weken, dat met de bonnetjes van 5 ct ten behoeve van die inrichting en organisatie is gewerkt, was f 65.50. Het bewijs, dat vele kleintjes een groote maken is daar door weer geleverd en als de offervaardigheid onder de bewoners blijft bestaan, zal de blokleiding op 'deze wijze de gelegenheid worden geboden, ook datgene wat nog aan de uitrusting ontbreekt, aan te schaffen en wat reeds aangeschaft is te betalen. De Blokleider, E. Kenther. Bloemand.straatweg 144 en dagelijks' Schol, Tarbot, Griet Tong, Snoekbaars, Levende Paling, enz. Billijke prijzen Prima kwaliteiten Fijnste Maatjes Haring Zure Haring Stokvis - Zoute vis

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 1