v.h. R. DE JAGER I MODERNE EN HYGIËNISCHE Kenn. Foto-Kinohandel Boterham- papier 21 een! ROOM voor Zieken firma BODE 'Vlekweg' SMEENK IJmuider Vishal Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein Driehuis e Geen betere belegging clan Onroerende goederen en Hypotheken Woningbureau Kantoor van onr. goederen Duinweg 22 Santpoort-St. Teief. 8271 OPTICIEN TEUNE «RICHTING VOOR VOETVERZORGING J. OH. G. v. BMSTEL Bruno tClaywersstraai 4 OPBOUW OMLIJSTEN N.V. MELKINRICHTING „VELSEN" Tandarts afwezig van 27 Juli-11 Aug, GOEDE OPTIEK Voor SCHOOLBOEKEN en SCHOOLBEHOEFTEN naar Boekhandei - Leesbibliotfii.Erasmus' WEET U ROOMVERKOOP is verboden, maar.... Boekhandel CORNEGGE Tel. 85I9 zonder bon iietide Jaargang No. 10 Oplaag 3500 exemplaren Vrijdag 26 Juli 1940 UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE SANTPOORT TERRASWEG 31 TELEFOON 8618 r Hoofdstraat 158, hoek Terrasweg - Telefoon 8521 A. VflH MEÜKS, Getiipl. Orogiste. VINOLIE CREAM, N1YEE, NIVEfi-OLIE, enz. 13 RIDS - FUT en SHELL ÏOX - flNTI-MOTARTIKELEN Filmrollen - Ontwikkelen en afdrukken PENIEL en QPEKTII EiU DE COLOGNE Voor verfrouwensopdrachfen: BloementLstraatweg 54 Santpoort-St. Tel. 3683 Gediplomeerd onder medisch Toezicht »antpoort-S£ation Tel. 8478 Uitsluitend Voetverzorging Fotografeeren en Filmen is weer toegestaan. Telefoon 8506 Sanipoort"St. Opgericht 1932 ^Kunsthandel ARTISTIEK" 50 vel thans Boekhandel Cornegge De Nederlandsche Zuivelcentrale heeft ons vergunning verleend ROOM te ver strekken ten behoeve van zieken. Een verklaring van den huisarts of specialist dat het gebruik van een vermelde hoe veelheid ROOM dagelijks noodzakelijk is, moet worden overlegd. Voor levering houden wij ons aanbevolen. Driehuizerkerkweg 81 Driehuis-Velsen Telefoon 4051 (K 2550) HOOFDSTRAAT 200 TELEFOON 8371 1PREDIKBEU RTENÜ Gevonden en Verloren Voorwerpen. dat TOESET de grootste sorteering gebak heeft, en overheerlijke Garso's, gevul de Koeken en Heidekoeken Levering in busjes 170 gram a 15 cï Grootere bussen 450 grain a 30 et N.V. MELKINRICHTING „VELSEN" TEL. 3004 GOED VERDUISTERENUw eigen belang. Een kolonie zijderupsen aan bef werk. voor het verwijderen van inktvlekken PRIJS 25 CENT SANTPOORTSCHE DROGISTERU Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groots afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. is erkend leverancier van de Ziekenfondsen <3 lij „Bloemendaalsch Ziekenfonds" „Ziekenfonds llmuiden" „Haarlemsch Ziekenfonds" Ziekenfonds „Velseroord" Ziekenfonds „Ziekenzorg" Ziekenfonds „Velsen" I! „Rotterdamsch Ziekenfonds" „Algem. Hed. Ziekenfonds" Waarborg voor accurate uitvoering van alle recepten Diploma V.V.O. §j Lid Ned. Vereen, voor Voetverzorging Ook aan huis te ontbieden. Allerwegen wordt gebouwd, zoowel in zaken, als bij mensen die vooruit willen en niet bij de pakken neer zitten. - Kunt U het doen koopt dan en helpt mee bouwen, kunt U dit niet blijf dan toch niet pessimis tisch, maar doe als wij, „gaat met Uw tijd mee". Wij hebben een modern fotografisch atelier geopend, voor portret, pas- en industriefoto's. Trouw gewoon, wij maken Uw bruidsfoto. Voor foto- en smalfilm bieden wij U alle service I SPECIAAL ADRES voorliet van Foto's, Plaatwerk, Schilderstukken, enz. Ka I verstraat 8 IJmuiden-O. Tel. 5705 7Z l< Een zaak van vertrouwen vanaf 1903 Spoedgevallen TANDARTS M1LATZ Kennemerlaan 2, ljmuiden VOOR Leverancier voor alle Ziekenfondsen Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag v.m. 10 uur: Ds. J. A. Hovy, Aerdenhout Ned. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 Zondag v.m. 10 uur: Ds. J. de Wit, Leiden Geref. Kerk H.V., Wiistelaan Zondag v.m. 10 uur: de Heer Geuzebroek Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Zondag v.m. 9,45 uur: Ds. C. Kapteyn Dz., Amsterdam n.m. 5.30 uur: dezelfde Ver. van Vrijz. Hervormden, Rex-Theater Zondag v.m. 10,30 uur: Luthersch Genootschap, afd. Velsen en Omstreken Plaats van samenkomstVerenigingsgebouw der Herv. Gemeente, Kalverstraat 8, IJmuiden-Oost. Zondag v.m, 10,30 uur Mej. F. A. v. d. Bosch Opname in deze rubriek alleen door tusschenkomst der politie. Gevonden: een ledige damesportemonnaie, Wiistelaan 11; een donkerblauwe kindercapé met 'kap, Terburg straat 14; een kruis van een rozenkrans, Bloemen- daalschestraatweg 36 (gedep. Wiistelaan 11): bruin lederen damestaschje met foto.s, Bloemendaalsche- straatweg 192. Verloren een zilveren schakelarmbandje, Bloemendaal- schestraatweg 37bruin lederen hondenriem, Rijks weg 320; een donkerbruine geoliede jas, van Hees, Bronsteeweg 59, Heemstede. TEL. 8677 ter vervanging kunt U een busje ongesuikerde gecondenseerde melk nemen, AMILKO MELK geeft een heerlijke roomsmaak aan koffie, thee en cacao. Neemt er gerust wat van, dit product kunt U bewaren. Op ieder busje gebruiksaanwijzing. Voor café's en restaurants bijzonder aan te be velen. Aan wederverkoopers uitsluitend per doos of kist, resp. 96 of 48 blikjes. O VV: MTO -V. y De avonden worden korter. Men kan niet meer met daglicht toe tot het naar bed gaan, zooals velen vermoedelijk het verduisteringsvraag- stuk hebben opgelost, toen het nog lang licht was. Het is den dienst van de Luchtbescherming gebleken, dat vooral den laatsten tijd nog meermalen af en toe licht wordt opgestoken in niet afgeschermde vertrekken (keukens, achtervertrekken, gangen, enz.) Met nadruk wordt er nog eens opgewezen, dat alle lichtuitstraling, ook aan de achterzijde der woningen, verboden is en niet kan geduld worden, daar het de oriënteering van de vliegers vergemakkelijkt. Ook al geschiedt dit licht opsteken misschien bij onnadenkend heid, het eigen belang der bewoners brengt mede, dat er op juiste wijze en afdoende afgeschermd wordt. We lezen in „De Telegraaf" Nabij het Tinholthuis te Santpoort, het welbekende natuur-historische Museum, is tot en met Zaterdag a.s. iets zeer bijzonders te zien. Onder leiding en op initi atief van een paar jeugdige natuurvrienden is een deel van een bloemenschuur ingericht als spinnerij voor zes duizend zijderupsen. Van deze witte kruipers wordt verwacht, dat zij zich binnen enkele dagen hebben ingepopt. Sommige rupsen zijn al zoover, anderen zijn bezig met de voorbereidin- Bloemend.straatweg 144 en dagelijks Schol, Tarbot, Griet Tong, Snoekbaars, Levende Paling, enz. Billijke prijzen Prima kwaliteiten Fijnste Maatjes Haring Zure Haring Stokvis - Zoute vis

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 1