ATTENTIE! Wil REPAREEREN Stofzuiger-Motorspecialist Bootdienstregeling. L. Molenkamp Levensmiddelen I GEBROEDERS HOP De Santpoortse Houthandel G.A.SPANJAARD SLUTERU „DE UILENBOOM" 9Hoek en "Vaart beeft iets aparts Chem. Wasserij „Hoek en Vaart" SantpoortT@l. 8200 naar het KHGERMEER (Warmond) Naar Marken-Volendam NIEUWE OOGST OUDE PRIJZEN I i Rekeningen der gemeente. Damclub „Stabiel". mm mm. p m sp 'm HI Zolang de voorraad strekt ontvangt U bij elk gereinigd costuum GRATIS: 1) een metalen KLERENHANGER 2) een stofvrije KLEDINGZAK Daarin kan Uw costuum steeds STOFVRIJ bewaard blijven. Wij noteren nog steeds voor: Colbert Costuum f 1.50 Regenjas Mantels f 1.50 Blouses Japonnen eenv. v.a. f 1.--f 1.25 Rokjes Tennispantalons f -.80 Dassen f 2.-- f -.60 f -.80 f -.20 R. K. Modevakschool. St. Liduinaschool. DAMES, laai nu uw OUDE HOED VAKKUNDIG VERVORMEN KERKWEG 31 - WIGCHERENK Ken nemer straat 21 - Schoterweg 57 Telefoon 16990 - 17696 Kruidbergerweg 51 - Santpoort en Wij varen iederen Zondag, Maandag, Woensdag Vrijdag. tweemaal per week, Dinsdags en Donderdags. J. SEEGERS, Heerenkapper ■M te ■S' Nieuw- en Verbouw Ned. Begrafenis Gen. Bijkantoor: Hoofdstraat 196 Telefoon 8535 H. B. van Droffelaar v/2 26 ct 26 ct 17 ct 26 ct 28 ct 28 ct Hoofdstraat 187 Telefoon 8527 Hagelingerweg 17a - Santpoort Verduisteringslatten op maat gezaagd en geschaafd SIGARENMAGAZIJN HEERENKAPPER TERRASWEG 8 SANTPOORT HOOFDSTRAAT 174 TELEFOON 8623 OVERHEERLIJKE BESSEN JENEVER OUDE JENEVER IN GROOTE VERSCHEIDENHEID - Enz. Enz. gen en de rest denkt nog slechts aan eten. Deze laatste bezigheid kost den verzorgers eiken dag vier manden moerbeziebladeren, die op een paar passen afstanc kunnen worden geplukt. Een boom heeft echter maar een beperkt aantal blaad jes te missen, tenzij de boom dood mag gaan maar dat mag deze moerbei volstrekt niét, want er zijn weer jsnge rupsen op komst. De jonge verzorger van deze kweekerij was toen wij de bakermat van de zijde betraden, juist bezig den ritselenden, kruipenden beestjes den weg te wijzen naar de houten spinkamertjes, die langs de wanden van het verblijf zijn getimmerd. Er zijn namelijk rupsen, die het op eigen gelegenheid zoo ver en hoog zoeken, dat de op zijde beluste eigenaar zijn prooi niet meer zou kun nen bereiken. Deze individualistische spinners worden dan tot hun gemeenschapsplicht teruggebracht en als er één cocon in het hokje is, dan komen daar we meer rupsen op af. Via de Heidemaatschappij hebben de kweekers van de Nederl. Zijdeteeltvereeniging indertijd de eitjes ont vangen. Hoewel het ook de bedoeling is de zijde te verkoopen, hetgeen financieel niet veel heeft te betee- kenen, beschouwen de jonge kweekers hun werk meer a]s een studie-object en het resultaat toonen zij gaarne aan belangstellenden. Men melde zich dan bij den con trólepost nabij den ingang van de Ruine van Brederode te Santpoort. UITKOMST VAN DEN DIENST 1939 GUNSTIG. De rekening over 1939 van de gemeente, die B. en W den Raad aanbieden, sluit met de volgende cijfers Gewone dienst Inkomsten f 4.182.069,43 Uitgaven f 3.995.690,77 f 186.378,66 1939 aan Batig slot Kapitaaldienst Inkomsten f 3.966.852,08 Uitgaven f 4.011.404,71 Nadeelig slot f 44.552,63 Verder bieden B. en W. de rekeningen over van het grondbedrijf, het gasbedrijf, de waterleiding, het bedrijf openbare werken, het bedrijf reinigings- en ont- smettingsdienst, den ophaal- en stortingsdienst, den woningdienst en den gemeentelijken dienst van maat schappelijk hulpbetoon. De rekeningen zullen in handen worden gesteld van den verificateur der gemeente-financiën en van de commissie van bijstand voor de financiën. Het batig slot van den gewonen dienst over 1939 is voornamelijk het gevolg van boven de raming uitgaande ontvangsten, terwijl enkele uitgaafposten beneden de raming bleven. Hoewel de uitkomst van den dienst 1939 dus alleszins gunstig mag worden genoemd moet bij de beoordeeling van het saldo toch het volgende in aan merking worden genomen. Een bedrag van f 56.795,31 betrekking hebbende op tekorten van vroegere dienst jaren en niet voor bijzonderen steun uit het werkloos- heidssubsidiefonds in aanmerking komende, werd ten laste van den kapitaaldienst gebracht en is thans nog ongedekt. Bovendien werd het voorschot op den bijzon deren steun uit het werkloosheidssubsidiefonds voor 1939 vastgesteld op f 277.750, welk bedrag door wer kelijke ontvangst (70 procent) of door overboeking (30 procent) ten bate van den gewonen dienst is gebracht. De minister van Binnenlandsche Zaken berichtte bij schrijven van 2 April 1940, dat „nog nader zal worden bericht, of, en zoo ja, welk gedeelte van het bedoelde voorschot beschikbaar zal worden gesteld als bijdrage a fonds perdu". Dit bericht is nog niet ontvangen, zoo dat thans niet valt uit te maken, welk gedeelte van het bedrag a f 277,750 als renteloos voorschot is aan te merken. Wordt te dezer zake eenzelfde regeling als over 1938 getroffen, dan wordt voor de gemeente het bedrag der extra-bijdrage (f 124.591) over 1939 alsren- teloos voorschot verstrekt. Het batig slot wordt geheel naar den dienst 1940 over gebracht, teneinde voor zoover mogelijk te wor den aangewend tot terugbetaling van rentelooze voor schotten en dekking van naar den kapitaalsdienst over gebrachte tekorten. Het restant der belastingbijdrage over 1939 zal namelijk in verband met de uitkomst van den dienst niet worden uitbetaald. No. 94 eindspel. AuteurC. Vervloet. Zwart: 3 stukken op 10, 26, 31. Wit3 stukken op 6, 32, 38. No. 95. Auteur René Avcion (België). ZwartDam op 5. 8 stukken op 6, 8, 9, 12, 19, 24, 38, 42. Wit12 stukken op 16, 22, 26, 27, 30, 34, 39, 45, 46, 47, 49, 50. Oplossingen aan W. Dinkgreve, Gladiolenstraat 19, Santpoort. De volgende leerlingen hebben na het examen voor de Commissie der St. Annavereeniging behaald het Diploma Lingerie Marie Meinders, Annie Handgraaf, Regina Dubelaar, Tinie Dam, Jo Post, Rens v. d. Veldt, Marie Burger, To van Warmerdam, Tinie van Warmerdam, Lies van Warmerdam, Tinie )ukes, Ada Jukes, Jopie v. d. Putte. Het Diploma Costumiére Agatha Uytendaal, Tinie Korthouwer, Nel Antonioli, Corrie Duineveld, Gretha v. Schie, Nellie Rutte, Jopie v. d. Putte, Annie Handgraaf, Jo Post, Corrie Witteman, Rens v. d. Veldt, Dinie de Vries, To v. Warmerdam, Tinie van Warmerdam, Rika v. d. Ende. Alle candidaten slaagden voor het toelatingsexamen R. K, Lyceum te Haarlem n. 1. Jos. Bosdriesz, André Dirks, Piet Duyn en André van Leeuwe. Zeven jongens en vier meisjes zullen het onderwijs gaan volgen op de R.K. U.L.O. School, terwijl vier jon gens overgaan naar de Ambachtsschool. Chique, modern model Billijke condities Jarenlange ervaring STOFZUIGERS alle merken MOTOREN DYNAMO'S STARTERS TRANSFORMATOREN en alle andere ELECTR1SCHE APPARATEN. GOED - BILLIJK EN ONDER GARANTIE. Op de Zondagen vertrek 1.50 uur vanaf Z.B. Spaarne. Op de weekdagen vertrek 1.30 uur vanaf Koudenhorn. Prijzen f 1,25 en f 0,80 (beneden 10 jaar half geld). Vertrek Haarlem: 8.30 uur v.m. Koudenhorn. Prijs le klas f 2,-. - Touristenklas f 1,25 Wij staan in geregelde verbinding met den Haven dienst te Amsterdam. NA FIJNE BOOTTOCHT een heerlijke nachtrust. H. J. F E IJ E, Ravelingsteeg 13, Haarlem, Tel, 11292 VOOR BETERE HAARVERZORG1NG Hoofdstraat 1S6 - Telefoon 8535 Ook aan huis te ontbieden •F. ■fl "•f": ",yv: -3? - -y •Vfj? V-." -TV? 325 325 Hagelingerweg Driehuis-Velsen TELEFOON 8679 TIMMERMAN AANNEMER METSELAAR Alle voorkomende reparaties voor Timmer-, Metsel- en Riolerings werken Begrafenissen - Crematies Transporten Bekroond Coupeur Dames- en Heerenkleeding naar maat. Bontwerken, keeren en repareeren. Yelserbroekstr 13, Santpoort tegenover Hagelingerweg De beste waren tegen de laagste prijzen. VERSCHEROOMBOTERp.pond 8© cl op distributiebon Jonge Edammer Kaas per stuk f 1.30 Jonge Goudsche Kaas per pond 38 ct Korstlooze Leidsche Kaas per ons 9 ct Smeerkaas per pak 30 ct Voor den Zondag Prima Schouderham Hamworst Lunchworst Grove Snijworstj Ossen rookvleesch Gekookt Rolspek F/2 v/2 1V, v/2 F/2 ons ons ons ons ons ons Limonade, diverse smaken per fl. 42-60 Limonade Gazeuses, per flesch 13 cent Hero Cassis en Perl per flesch 17 cent Rijno Tomatensap per flesc h 15 cent Tafelkoeken per bus 20 cent Vruchtenkoekjes per halfpond 25 cent Zomerfruit 25 cent Vruchtenrollen, 3 voor 10 cent THEOL1NE vervangt en smaakt als Thee per flesch 40 cent PEEKOFFIE vervangt Koffie per pakje 15 cent Ook met inkepingen. Vraagt bij ons eens prijs voor het verduisteren met Triplex Voor al Uw hout om zelf te timmeren het goedkoopste adres. aanbevelend, J. HENDRIKS Edelachtbaar 8 ct Uiltje 8 ct El-Pensador 8—10 ct Due Oeorge 10 ct Aida 10 ct Diverse merken van 4, 5 en 6 ct

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 2