firma BODE Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozensiesn en Driehuis INRICHTING VOOR VOETVERZORGING 1. CU. G. v. MISTEL Woningbureau Hanteer van our. goederen v.h. R. DE JAGER Dnlnweg 22 Santpoort-St. Tele!. 8271 Boekhandel - Leesblhlistk. .Erasmus' w v, s. OPTICIEN TEUNE Bruri© ICiaywersstraat 4 GOEDE OPTIEK OMLIJSTEN G@©ii beier© belegging dan Onroerende geederen ©ii Hypotheken Voor SCHOOLBOEKEN en SCHOOLBEHOEFTEN naar Tiende Jaargang Mo. 11 Oplaag 3500 exemplaren Vrijdag 2 Aug„1940 UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE Hoofdstraat 158, hoek ïerrasweg - Telefoon 8521 A. VAN MEURS, Gedipl. Drogiste. VIN0L11 mm, mm, NIVEII-QLIE, enz. RIDS - FLIT en SHELL ÏQX - ANTI-MOTERTIKELEN Filmrollen - Ontwikkelen en afdrukken PEN1EL en OPEKTU E1SJ DE COLOOIE Stelt U hooge eisehen aan Uw Bril Wendt U dan tot Bioemend.straatweg 54 Santpoort-St. Tel. 8S83 Gediplomeerd onder medisch Toezicht Sanfjpoori-Station Tel. $478 Uitsluitend Voetverzorging Driehuizerkerkweg 81 Drieliuis-Velsen Telefoon 4051 (K 2550) .Kunsthandel ARTISTIEK" IPREDIKBEURTENI SANTPOORT TERRASWEG 31 TELEFOON 861© Voor vertrowwerasopdraofiten HOOFDSTRAAT 200 TELEFOON 8371 Verpsl-mij niel-dag ten bate van de Toevallijders. BadSiuis „Spaarnberg". Examens. Santpsorf's Bloei. Verloren en Gevonden Voorwerpen. Leverancier alle Ziekenfondsen in Haarlem en Velsen MODERNE EN HYGIËNISCHE Lid Ned. Vereen, voor Voetverzorging Ook aan huis te ontbieden. VOOR Leverancier voor alle Ziekenfondsen I SPECIAAL ADRES voor het van Foto's, Plaatwerk, Schilderstukken, enz. Kalverstraat 8 IJmuiden-O. Tel. 5705 Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag v.m. 10 uur: Ds. C. M. Veenhuysen uit Amsterdam. Ned. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 Zondag v.m. 10 uur: Ds. A. Verwaal, 's-Gravenhage. Geref. Kerk H.V., WüsteSaan Zondag v.m. 10 uur: de Heer IK. v. d. Berg Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Zondag v.m. 9,45 uur: Prof. Dr. J. U Bavinck van Bilthoven. n.m. 5.30 uur: dezelfde Ver. van Vrijz. Hervormden, Rex-Theater Zondag v.m. 10,30 uur: Luthersch Genootschap, afd. Velsen en Omstreken Plaats van samenkomstVereenigingsgebouw der Herv. Gemeente, Kalverstraat 8, IJmuiden-Oost. Zondag v.m. 10,30 uur Geen dienst. Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groots afnam© belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. In het belang van de ruim 500 Lijders en Lijderessen aan Vallende Ziekte, welke in de zoo bekende Stich tingen „Meer en Bosch te Heemstede" en „Bethesda- Sarepta" te Haarlem een vriendelijke verzorging en een kundige medische behandeling vinden, wordt op Woens dag 7 Augustus a.s. een Bloempjesdag gehouden, waar bij een Vergeet-mij-nietje te koop zal worden aangebo den. Zeer zeker is het de moeite waard voor dezen nuttigen en noodigen arbeid een ferme gave te offeren, waartoe U bij dezen dan ook hartelijk wordt opgewekt. Waarom Omdat honderden van deze beklagenswaardige zieken van alle gezindten en uit alle provincies van ons Vader land in deze mooie Inrichting een uitnemende verpleging, een goede verzorging en, indien noodig een vriendelijk tehuis vinden. Juist in deze benarde tijdsomstandigheden komen van alle kanten aanvragen tot opname binnen en wordt allerwege hulp gevraagd, maar de middelen om aan die dringende verzoeken te voldoen dienen aanzienlijk te worden uitgebreiddan alleen kunnen deze stichtin gen het zegenrijke werk met kracht blvijen voortzetten. Temeer waar in den laatsten tijd door meerdere doel treffende medicijnen het aantal toevallen der patiënten met meer dan 50 pCt. is verminderd en de genezings kansen dus belangrijk grooter geworden zijn, mag dit omvangrijk werk door gebrek aan middelen niet worden belemmerd in zijn groei. In het bovenstaande schuilt een bewijs, dat de Epileptie, of Vallende Ziekte, waar van men vroeger meende dat zij ongeneeslijk was, nu toch wijkt voor de door ernstig onderzoek en met groote moeite gevonden behandelingsmethoden. Daar daagt hoop voor den Lijder aan Vallende Ziekte! Help krachtig mede de genezingskansen voor de dui zenden en nog eens duizenden aan deze ziekte lijdende kranken in verrassende feiten om te zetten Daar deze vermaarde Stichtingen geen Staatshulp genie ten, zijn zij grootendeels op hulp der particuliere wel dadigheid aangewezen. Ga dus niet aan hen, die geheel belangeloos straks Uw gave voor dit sympathieke doel vragen, voorbij zonder met vreugde Uw bijdrage fe offeren. Wegens vacantie is het Badhuis van 6 tot en met 13 Augustus a.s. gesloten. Op het laatst gehouden examen van de Alg. Ned. Mode-Vakschool Vereeniging te Haarlem is geslaagd voor Costumiëre Alie Bakker te Santpoort, leerlinge van Mevr. C. Broekhuizen. Voor het M. U. L. O. A slaagde onze plaatsgenooten D. A. Otte en J. Beverwijk. Concert in het Burgemeester Rijkenspark. Dinsdag 6 Augustus a.s., des avonds om 8 uur zal een concert worden gegeven door De Gem. Zangvereeniging „Vox Humana", Santpoort, Spaarndam's Gemengd Koor en het Christelijk Gem. Koor, Bennebroek. Alles onder leiding van den heer Henk Arisz. Het programma dat zal worden uitgevoerd ziet er als volgt uit Vox Humana. 1. Lauda Sion G. Palestrina 2. O Bone ]esu G. Palestrina 3. Da Pace Domine Joh. Brands Spaarndams Gemengd Koor. 1Domine salvarn fac Giessen 2. Wiegeliedje Fr. Schubert 3. Beati Mortui S. v. d. Bijl Chr. Zangvereeniging „Bennebroek". 1. Sicut Servus (Psalm 42) G. Palestrina 2. Liedje van den Bergenaar Ph. Loots 3. Lentezang Fr. Roeske Gezamenlijke Koren. 1. Vrede Kools 2. Jonge liefde P. v. d. Roovaart 3. Hans en Liesje .Fr. von Woyna AAN DE BURGERIJ. Zeer gaarne wenschen wij nog eenmaal te herinneren wat de groote Pers alreeds meermalen heeft geschre ven en waar een groot gedeelte van de bevolking reeds gehoor aan heeft gegeven n.l.Helpt. Geeft zooveel mogelijk voor de getroffen bevolking in verschillende deelen des lands. Daartoe wordt U nu in de gelegen heid gesteld door de aangeboden lijsten in t e vullen. Wij kunnen U verzekeren dat U met deze inteekening op die lijsten een zeer goede daad verricht. Bedenk toch dat zooiets ook ons kan overkomen en hoe dankbaar zouden we zijn als we niets meer bezit tend, toch nog financieel gesteund zouden worden. Bij het begin onzer inzameling trof ons een zeer sterk staaltje van offervaardigheid en wel bij een winkelier welke zelf ook hard moest werken om zijn groote gezin te kunnen onderhouden. Hij gaf een flink bedrag op de lijst waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn en wat in dezen als voorbeeld mag dienen. Ook meerdere Middenstanders toonden hunnen offervaardigheid door het afgeven van cheque's en dergelijke. Geachte Middenstanders, stelt ons niet teleur maar offert. Geeft zooveel U kunt. Daar zullen vele Neder- landsche Middenstanders U dankbaar voor zijn. Het Comité der gezamenlijke Middenstandsbonden, afd. Santpoort. Opname in deze rubriek alleen door bemiddeling der politie. Verloren een gummi laars, Rijksweg 336een padvin- dersriem, Kerkelinklaan 38 een witte heeren gummi regenjas, Litslaan 33. Gevonden: een afbetalingsbon groot f 1,—, Exelsior Stofzuiger, een sleutel, merk „Wilka" en een blauwe gabardine regenjas, Wüstelaan 11; en een veld- flesch in etui, Bloemendaalschestraatweg 28; dames horloge, Hagelingerweg 149; oliekleed, Hoofdstr. 2. Wandelkaart, Da Costalaan 18; portemonnaie, Meervlietstraat 98, Velsen, padvindersriem met sleu tels, Voorplaats 31 jongens portemonnaie, Kerk- weg 33. Grijs jasje, Hagelingerweg 225 geruite Regenkapje, Terrasweg 75; blauw zijden regenjas, Kerkweg 5} kinderportemonnaie, Kruidbergerweg 19. blauwe regenjasceintuur, Terrasweg 73. Weggeloopen een grijs met wit sierkonijn, Rijksw. 460.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 1