L. lolsnkamp NIC. J. ARIS I Nu de Puntjes op de i, VERDUISTERINGSSTOF Verduisferings Gordijnen volop licht in Uw huis. fl. LflM - Hagelingerweg 37 LAMSVLEESCH STUURMAN, SANTPOORT Verduisteren Timmerwerk Modevakschool E.N.S.A.I.D. H. KNOL „FED 0 RA" Geld ter leen F. (1. E. Hanekroot fl.Tahernal&Zn. Ciiem.Wasserij „Hoek en Vaart" SantpoortTel. 1208 Goede Een luchtaanval Sporlvereenigliig „Terrasvogeis". Damclub „Stabiel". mm Kerkerinkiaan 21 Santpoort Nieuw- en Verbouw Verduisteringsstof te gebruiken zoo wel binnen als buitenshuis a 15 cent per M2. VOOR: HDGELIHGERWEG 28 Tel. 8232 Santpoort Geen NIEUWE kleding IMMERS zonder PUNTEN Laat '<Hoek en Vaart» nu Uw kleding VERNIEUWEN Wij doen dit FEILLOOS enPUNTLOOS. Colbert Costuum f 1.50 Mantels f 1.50 Winterjassen S 1.75 Japonnen eenv. v.a. Tennispantalons f -.80 f§ Blouses f -.60 Rokjes f -.80 Regenjas f 2.-- R.K.S.V. „Santpoort". Timmerkarweiljes Net!. Begrafenis Gen. Bijkantoor: Hoofdstraat 198 Telefoon 8535 H. B. van Droffelaar J. SEEGERS, Heereokapper is iederen dag zeldzamer te verkrijgen b Bestelt daarom nog heden Uw Bij ons vervaardigt beteekent „HF". Geen geknoei met Ramen of Schotten. Geen geknoei met Papier. Geen geknoei met slechte Lampen. MAAR D® avonden worden langer. Bestelt dus tijdig om teleurstelling te voorkomen. Rund', Kalfs en Varkensslagerij TELEFOON 8431 SANTPOORT Heden ook PHILIPS RADIO vanaf f 92.50 Batterïjlampen en Batterijen Hoofdstraat 160 Tel. 8607 Hoofdstraat 58 B Telefoon 8698 ip de juiste manier. het aartgewezen adres. J. P.TIMMERMANS Jr. Bloemendaalschestraatweg 59 Telefoon 8239 Santpoort-Station f 2.50 compleet, Rijksstraatweg 459, - Tel. 22082, - Haarlem-Noord H. H. FORENSEN. Het genoegen, verbonden aan het zich in deze omge ving vestigen, is toch wel bewezen. Want, hoeveel bewoners, komende uit de groote steden, laten toch veel van wat het leven veraangenaamd in den steek om zich in de omgeving der duinen te vestigen. Toch maakt in een vreemde omgeving, onbekend onbemind, voornamelijk op sportgebied. Hiermede willen wij U even bezig houden. U moet n.l. weten, dat de Voetbalvereeniging R. C. „Brederode", geliquideert is en tot oprichting tesaam met de Voet balvereeniging „Kemphaan" is overgegaan tot een nieuwe Sportvereeniging, genaamd „Terrasvogels". Deze vereeniging heeft ten doel alle Sport, o.a. Honkbal en Athletiek en in het bijzonder de voetbalsport te beoe fenen. Zij die zich vertrouwt met deze vereeniging wenschen te maken, kunnen zich als donateur opgeven om zoo doende op de hoogte te komen met het doen en laten van deze vereeniging. Men kan zich aanmelden en informaties inwinnen bij het secretariaat HOOFDSTRAAT 98. De competitie van bovengenoemde club wordt met groot enthousiasme verspeelt, De stemming is weer echt Stabiel's en bereikt soms een hoogte waar een voetbalclub jaloersch op zou worden Vooral wanneer een speler die zich tot de sterkeren mag rekenen, door een mindere kracht „in de heupzwaai wordt genomen." Zoo'n krachttoer werd o.a. uitgevoerd door den heer Kok toen hij ondergeteekende in een valletje liet loo- pen. Natuurlijk onder groote pret van de aanwezigen Lezers van deze rubriek die in den waan verkeeren dat dammen een saai spel is, komen maar eens naar „Spaarnberg". Deze week mochten wij ook weer eens een nieuwen donatrice inboeken. Wie volgt? Deze week (op verzoek) voor onze rubriek weer eens een zware. Voor liefhebbers om te smullen No. 96. Auteur Porren (Fr.) Zwart: Dam op 46 plus 9 stukken op 7-9-10-12-13-17-22-23-25 Wit13 stukken op 16-21 -25-33-36-39-40-42-44-45-47-48-49. Wit speelt en wint. vww. wmw. ^77%. Oplossingen aan Santpoort. UK W. Dinkgreve, Gladiolenstraat 19, aangeboden vanaf f 100,— tegen wettelijk tarief, ook zonder borg. Rijksweg 270, Santpoort MEUBELMAKERIJ STOFFEERDERIJ BEHANGERIJ WONINGINRICHTING 325 325 Hagelingerweg Driehuis-Velsen TELEFOON 8679 TIMMERMAN AANNEMER METSELAAR Alle voorkomende reparaties voor Timmer-, Metsel- en Riolerings werken Timmerman en Aannemer Driehuizerkerkweg 61 Huis Driehuizerkerkw. 73 Telefoon 5756 (K 2550) wordt door ons eventueel vakkundig aangebracht. 'aas gaatjestangen gasaanstekers gaskranen gasslang gazonharken gazonsproeiers gazonmest gazonmaaimachines geldkistjes gewichten Gentse gieters geitenpennen geitenkettingen gieremmers glassnijders glijnagels gladiolen gladiolenscharen gootsteenontstopp ers gordijnhaken gordijnkoord gordijnrail gordijnringen gordijnroeden gordijnroedragers gordijnroeduimen gordijnroekatrollen gordijnroeknoppen gordijnstokjes grasperkscheerders grasperkstekers grasscharen grendels grendelsloten grasvangers graven NAAR: 'O Op de j.l. gehouden Jaarvergadering, scheen de meening te heerschen, dat men, door het stellen en verkiezen van candidaten, de aftredende bestuursleden zou kwet sen. Niets is echter minder waar dan dat, Het bestuur zou het een verheugend feit vinden als er eens nieuwe leden, maar dan jonge krachten, de bestuursfunctie's aanvaarden. Dan zou toch, wat te verwachten is van jonge krachten, de maatregelen die genomen moeten worden vlugger en intensiver worden uitgevoerd. Binnenkort worden de leden en vooral ook de donateurs wederom tot bijwoning van een vergadering uitgenoo- digd. De agenda vermeldt maar één punt, n.l. Bestuursverkiezing en benoeming commissies. Toont Uw medeleven juist nu door het indienen tot Woensdagavond van serieuze candidaten voor een der bestuurszetels en door Uwe aanwezigheid op de ver gadering. Houdt „Santpoort" hoog. VOOR AL UW naar TIMMERMAN Prijzen billijk Ook voor verduistering het aangewezen adres Alle huishoudelijke karwei tjes correst en billijk Vraagt prijsopgaaf Hagelingerweg 5 Santpoort Begrafenissen - Crematies Transporten Bekroond Coupeur Dames- en Heerenkleeding naar maat. Bontwerken, keeren en repareeren. V9(serbro9kstr.13, Santpoort tegenover Hagelingerweg rF^DDï^DOïODlDC*OOlOKPCKV^^DO^DC*DDZ,DtXDDWVï:&.^DtKDIKDIKa B VOOR BETERE HAARVERZORGINO g Hoofdstraat 196 - Teiefocn 8535 cjj <3 Ook aan huis te ontbieden MANUFACTURENHANDEL WONINGINRICHTING <^HO (D F D^^^^^-SA^TPO QRT - TE L^8412^^ IJMUIDEN-OOST VELSEN-NOORD Voor de Boterham PEKELVLEESCH, GELADEERDE LEVER, Enz. Enz. Wij kunnen U nog steeds leveren ook in huurkoop Electrische Fornuizen met onderdeden welke weer aangesloten kunnen worden Stofzuigers, aüe soorten onderdeelen Ornamenten Verder worden alle reparatiën aan Radio, Stof zuigers, enz. VAKKUNDIG UITGEVOERD. ELECTRO RADIO TECHNISCH BUREAU i^sss&sseaBssseEEsaaa Dagelijks inschrijving van nieuwe leerlingen voor de cursus begin 1 September „Herstel de tijd door ^werkzaamheid, De kunde raakt U nooit meer kwijt" Mevr. LEYD1NG-DE VRIES LENTSCH Gediplomeerd Hoofd-Leerares - Directrice Platen Carton 4 m.m. dikte, op maat. Kan zeer makkelijk bevestigd en weer afgenomen worden. Vooral in de winter koude werend. Vraagt prijsopgave. VOOR mm* m Billijk en Vakkundig. Aanhangwagens voor Rijwielen. Hooikisten in iedere maat verkrijgbaar. behoeft U niet te vreezen, wanneer U zich bij ons laat Permanenten. Met onze stroomlooze blijft U geheel vrij van het toestel, dus veel veiliger dan wanneer U met draden aan een electrisch toestel bent verbonden. met creme'of oliebehandeling 50 cent extra. Alle moderne Haarverzor- gingsmiddelen worden in onze Salons toegepast. Uw stug of bedorven haar maken wij weer soepel en glanzend. Elke week 3 reclamedagen met zeer lage tarieven, 's Avonds 7 uur, Donderdags 1 uur gesloten. KAPSALONS le kapper vanafSantpoort-D

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 2