v.h. R. DE JAGER firma BODE Wand Kennemer Foto-Kinohaidei Distributie van Petroleum Begrafenis Onderneming KENNEMERLHND versiering Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis Woningbureau Kantoor van onr. goederen Duinweg 22 Santpoort-St. Teief. 3271 INRICHTING VOOR VOETVERZORGING J. CH. G. v. RUSTEL Maandag 19 en Dinsdag 20 Rug. a.s. BoekhanrïaB - Leesbiblioth.Erasmus' Privé-spleiding UIDDENSTIHDSDIPLOMfl Hoofdkantoor: Oosterduinweg 22 - IJmuiden-Oost Geen betere belegging dan Onroerende goederen en Hypotheken OPTICIEN TEUNE Bruno SCIauworsstraai 4 „ARTISTIEK" OPBOUW I BEGIN HU MET DE STUDIE VOSr fiet Middenstandsdiploma Advertenties en berichten s. v. p. vroegtijdig inzenden TiencfJaargang No. 13 Oplaag 3500 exemplaren Vrijdag 16 Aug. 1940 E, d, Vt Sai UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 8619 HoofdstraatJSB, hoek Terrasweg - Telefoon 8521 fl. VAN MEURS, Oedipl. Drogiste. VINÜL1Ö CREAM, NIVEA, HiVEA-QLiE, enz. RIDS - FUT en SHELL ïül - UHT1-M0TARTIKELEN Filmrollen - Ontwikkelen en afdrukken Voor verfrouwensopdrachten: Stelt U hooge eischen aan Uw Bril Wendt U dan tot Bloemend.straatweg 54 Santpoort-St. Tel. 8683 Gediplomeerd onder medisch Toezicht Santpoort-Station Tel. 8478 Uitsluitend Voetverzorging GOUD of ZILVEREN SIERADEN Driehuizerkerkweg 81 Driehuis-Velsen Telefoon 4051 (K 2550) Fotografeeren en Filmen is weer toegestaan Telefoon 8506 Santpoort St. Opgericht 1932 tusschen 9 en 12 en 1 en 5 uur. Lange avonden worden korter met 00oi BOEIC van HOOFDSTRAAT 200 TELEFOON 8371 Docenten: J. H. KLQES, Leeraar Boekhouden M.Q. Rijksweg 400, Santpoort J. O. PONCIK, Onderwijzer, Molenstraat 6 TELEFOON 4352 en 4210 POSTGIRO 302517 Bijkantoor: G. J. F. Groeneveld,Hagelingerweg 68 B, Santpoort Vervolg van onze vorige advertentie. Zoo U wel bekend zal zijn stijgt de prijs van het materiaal voor het uitvoeren van begrafenissen en crematies. Daarom is het gewenscht zoo spoedig mogelijk lid te worden van een goede begrafenisonderneming. Door lid te zijn is U gewaarborgd voor een zeer billijke tariefsberekening. Huis aan Huis worden machtigingskaarten afgegeven, die U in kunt vullen en ongefran- keerd op kunt zenden, waarna toezending van lidmaatschapstukken volgt. Inwoners van Santpoort geeft li nog heden als lid op. Door jarenlange ervaring garan deeren wij U een correcte bediening. Directeur: JOH. FENENGA De uitvoering der distributievoorschriffen. ge kf zei or ii. 's Avonds om 7 uur gesloten, Zaterdags 9 uur Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Leverancier alle Ziekenfondsen in Haarlem en Velsen MODERNE EN HYGIËNISCHE Lid Ned. Vereen, voor Voetverzorging Ook aan huis te ontbieden. Koopt heden nog, voordat prijsverhooging, ingaat uw HORLOGE KLOK uit de oude voorraad, tegen oude prijzen, bij ZOOWEL IN ORIGINEEL ALS REPRODUCTIE IN HET BETERE GENRE KUiNSTHANDEL KALVERSTRAAT 8 Ijmuiden-Oost Tel. 5705 Allerwegen wordt gebouwd, zoowel in zaken, als bij menschen die vooruit willen en niet bij de pakken neer zitten. Kunt U het doen, koopt dan en helpt mee bouwen, kunt U dit niet blijf dan toch niet pessimistisch, maar doe als wij, „gaat met Uw tijd mee". Wij hebben een modern fotografisch atellier ge opend, voor portret, pas- en industriefoto's. Trouw gewoon, wij maken Uw bruidsfoto Voor foto- en smalfilm bieden wij U alle service O De inwoners van Velsen, die voor de verlichting van hun woning uitsluitend op petroleum zijn aan gewezen, dienen zich te vervoegen tot het invullen van een aanvraagformulier, in het distributiewijk- lokaal van de U.L.O. school aan de Wilgen straat, op Een ieder, die de mogelijkheid bezit zijn woning op andere wijze dan met petroleum te verlichten, zal niet in aanmerking komen voor petroleum-distributie. zegels. De Leider van den Distributiedienst P. WAARDENBURG 2 SEPTEMBER a.s. beginnen onze lessen. Geeft U nu op, U kunt nog aansluiten bij een van onze clubjes. Bevoegde leeraren leiden U op. - Bij het najaarsexamen 1939 slaagde 52 pCt, van het aantal candidaten terwijl van onze cursus 100 pCt. slaagde. OPGERICHT 12 AUGUSTUS 1933 Nu de verschillende distributievoorschriften zich in een steeds sneller tempo opvolgen, waardoor er bijna geen week voorbijgaat zonder dat men naar het een of andere distributiekantoor moet gaan en daar soms geruimen tijd moet wachten, zijn wij eens een kijkje gaan nemen bij de verschillende bureaux en een praatje gaan maken met den Heer Waardenburg, leider van den distributiedienst in deze gemeente. De Heer Waardenburg wees er in de eerste plaats op, dat het geheele distributie-apparaat centraal geleid wordt vanuit Den Haag. Hiertoe is het land ingedeeld in bijna 500 distributiekringen. De gemeente Velsen vormt één distributiekring, waarvan het centrale punt is het kantoor aan den P. J. Troelstraweg te l)muiden- Oost. Dit kantoor is dagelijks geopend voor de winke liers, die aldaar de ingenomen bons moeten inleveren en dan tegelijkertijd toewijzingen ontvangen om den winkelvoorraad aan te vullen. Bovendien is het kantoor aan den P. J. Troelstraweg bestemd voor het publiek, dat bijzondere verstrekkingen noodig heeft, zooals extra-voeding voor zieken, speciale vergunningen voor aankoop van schoenen, woningin richting, enz. Indien aan het publiek distributiebescheiden [moeten worden uitgereikt, worden daarvoor nog 5 wijkgebou- wen in gebruik genomen, n.l. voor de bewoners van ljmuiden (Oud en West), IJmuiden (Oost), Santpoort, Velsen (Noord) en Velsen (Dorp) en Driehuis. Hierdoor is het mogelijk om alle Inwoners in één week van de noodige distributiebescheiden te voorzien. Het spreekt vanzelf, dat voor deze gelegenheden extra personeel in dienst genomen moet worden, doch hier mede wordt bereikt, dat het publiek zoo weinig moge lijk moet loopen en ook dat het wachten tot een minimum wordt beperkt. Dat toch aan de verschillende lokalen soms eenigen tijd moet worden gewacht, vindt zijn oorzaak in verschillende omstandigheden, waarvan wij er slechts een paar willen noemen, n.l. Ie. De aanvraagformulieren worden door een deel van het publiek niet of niet goed ingevuld. Dit gebeurt soms door het niet begrijpen van de vragen van het formulier, maar ook wel door onverschilligheid. Meerdere malen moeten de ambtenaren hooren „zoekt het zelf maar uit". 2. Het publiek komt veelal wat Iaat. Alle kantoren worden om 9 uur geopend. Het gebeurt vaak, dat het de eerste uren stil is, maar tegen 11 uur komen er te veel om nog voor den middag geholpen te kunnen worden. Van de zijde van den distributiedienst wordt alles ge daan om de inwoners tegemoet te komen. Dit moge uit het volgende blijken Maandag j.I, werd opdracht ontvangen om zoo spoedig mogelijk enquete formulieren uit te reiken ten behoeve van brandstoffen-industrie. Onmiddellijk werden de noodige maatregelen getroffen om te zorgen dat degenen, die van Dinsdag af textiel- kaarten afhalen, tegelijkertijd een brandstoffenformulier ontvangen, terwijl zij, die op Maandag textielkaarten hebben afgehaald, het brandstoffenformulier per post toegezonden krijgen. De uitgereikte en per post toe gezonden formulieren moeten uiterlijk op Maandag 19 Augustus bij den dienst worden ingeleverd of toege zonden. Wij zijn overtuigd, dat leiding en personeel van den distributiedienst tijd noch moeite sparen om te zorgen, dat de inwoners van Velsen hun deel krijgen van de in de distributie gebrachte goederen en doen dan ook een beroep op onze lezers om zooveel mogelijk mede te werken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 1