van Riessens Voor goed Schilder- en Behangwerk K. Veenis Qeboortekaartjes Drukkerij ÉÉN COSTUUM chemisch gereinigd betekent 70 Punten WINST S Met één REGENJAS VERDIENT O 56 punten BELT 8 2 0 0 en wij reinigen Chem.Wasserij „Hoek en Vaart" SantpoortTsl. 8200 Verdoisterings- roigordijnen ZUN IF I S I u t v o et Maakt gebruik van „Hoek en Vaart"'s Chemische Reiniging koopt andere nuttiger zaken voor Uw kostbare punten. Onze TARIEVEN Colbert Costuum f 1.50 Demi Saison f 1.75 Mantels f 1.50 Mantelpak f 1.75 Blouses f -.60 Dekens nog f -.50 Regenjas f 2.— PREDIKBEURTEN Nulsspaarbank IJmuiden. Badhuis Vereeniging „Spaarnberg". Gevonden en Verloren Voowerpen. Woninginrichting Behangerij Stoffeerderij Noordlaan 4, Tel. 8579 Hoofdstraat 161 Telefoon 82 9 2 Luchtbescherming afscherming. R. K. S. V. „Santpoort". „Santpoort's Bloei". Inlevering Rijksgoederen. Prov. Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland. Ziekenfonds „IJmuiden". 131 werkioozen minder. De loop der bevolking in de Gemeente Velsen. Examens. WIJ REPAREEREN ALLES Uurwerken, Optiek, Goud en Zilver. Hoofdstraat 146, Santpoort, Tel. 8592 Ned. Herv. Kerk» Santpoort Zondag v.m. 10 uur: Ds. G. Oldeman, Terwispel Ned. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 Zondag v.m. 10 uur: Ds. H. Bakker, Amsterdam n.m. 5 uur: Ds. W. M. A. Kalkman, Amsterdam Geref. Kerk H.V., WÜ9telaan Zondag v.m. 10 uur: de Heer K. van den Berg Voorbereiding H.A. Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Zondag v.m. 9,45 uur: Ds. M. W. J. C. de Kluis van Serooskerke n.m. 5.30 uur: dezelfde Ver. van Vrijz. Hervormden, Rex-Theater Zondag v.m. 10,30 uur: Prof. Dr. G. A. van den Bergh van Eysinga Luthersch Genootschap, afd. Velsen en Omstreken Plaats van samenkomstVereenigingsgebouw der Herv. Gemeente, Kalverstraat 8, IJmuiden-Oost. Zondag v.m. 10,30 uur: Geen dienst Overzicht over de maand Juli 1940. Gedurende de maand Juli 1940 werd ingelegd: a. Kantoor Julianakade b. Kantoor Willebrordstraat c. Kantoor Santpoort d. Kantoor Velsen-Noord en terugbetaald a. Kantoor Julianakade b. Kantoor Willebrordstraat c. Kantoor Santpoort d. Kantoor Velsen-N. f 24.453,48 f 6.078,25 f 1.640,86 f 4.046,60 f 36.219,19 f 32.902,75 f 22.332,80 f 9.193,82 f 4.500,12 f 75.929.49 Het inlegkapitaal verminderde dus met f 39.710,30 Het tegoed op 1 JULI 1940 bedroeg f 1.208.792,76 Het tegoed op 1 AUG. 1940 bedraagt f 1.169.082,46 Uitgegeven werden 16 nieuwe Spaarbankboekjes en inge trokken 25 Spaarbankboekjes. Het Badhuis is weer normaal geopend, op de daarvoor vastgestelde uren. Vriendelijk verzoek aan baders(sters), met het oog op de verduistering, zoo vroeg mogelijk te baden. Eventu- eele veranderingen worden steeds in „Huis aan Huis' bekend gemaakt. Opname in deze rubriek alleen door bemiddeling der politie. Gevonden een eind dik touw, Duinweg 64. Verloren een zwarte portefeuille met inhoud, Dickman- straat, 9, Haarlemeen bril (ingepakt), Middendui- nerweg 77een donkerblauwe gabardine heeren regenjas, met zwarte voering, Brederoodscheweg 67; Portemonnaie met f 10,—, Rijksweg 295. Vraagt vrijblijvend advies en prijs Reparatie-inrichting voor Meubelen, Matrassen, enz. Het Hoofd van de Luchtbeschermingsdienst verzoekt ons opname Als maatstaf voor een goede afscherming geldt, dat men buiten niet mag kunnen zien, dat binnen licht brandt. Elke lichtuitstraling, hoe gering ook, moet worden tegen gegaan. Men schermt wel af doch verzuimt na te gaan of deze afscherming wel afdoende is. Dakventers en achterkamers vragen speciaal de aan dacht, evenals openstaande luiken en ramen. Herhaal delijk komt het voor dat men 's avonds in niet afge schermde vertrekken even het licht aan- en uitdraait. Als er 's nachts bommen vallen, draait menigeen in onafgeschermde vertrekken het licht op, waardoor het gevaar wordt verhoogd voor heel de omgeving. Het is dringend noodzakelijk dat elkeen zijn eigen af scherming controleert en niet ondoordacht lichtuitstra ling veroorzaakt. Door het doelmatig gebruik van zaklantaarns of van afgeschermde lampen kan veel onheil voorkomen wor den. De Waak- en Controledienst van de Luchtbescherming kan niet blijven waarschuwen. Een proces-verbaal of afsnijding van stroom zal uiteindelijk het gevolg zijn. Elkeen kan dit voorkomen en zij op zijn hoede. De ledenvergadering welke in uitzicht was gesteld, is nog eenige tijd opgeschort, omdat nog niets officieels omtrent de N. V, B. bekend is. De kans bestaat nu, dat een Ledenvergadering uitgeschreven zal worden op korten termijn. Wij verwachten dan echter dat tenminste alle senioren aanwezig zullen zijn. Dit kunnen we wel reeds mededeelen Zij die het afgeloopen seizoen 1939—1940 voor een Vereeniging gespeeld hebben, blijven tot 1 Augustus 1941 ongerech tigd voor een andere Vereen te spelen. Wil dus een lid van Vereeniging A, seizoen 1941-1942 in Vereeniging B gaan spelen, dan dient hij nu reeds een overschrijving aan te vragen, tenzij het b.v. verhuizing betreft. Concert in het Burg. Rijkenspark. Op Woensdag 21 Augustus 's avends 7 uur 30 zal het Fanfarecorps „Kunstkring" uit Spaarndam, onder leiding van den Heet Peter Wit, een concert geven. Het volgende programma zal worden uitgevoerd 1. Death or Glory, MarschR. B. Hall 2. Oreste, dramatisch Openingsstuk S. Vlessing 3. Liége Immortelle, Ouverture Episodique 1914 F. Rousseau 4. Daar komen zij aan, Marsch-potpourri A. J. Maas 5. Telefunken, Marsch1. Evert 6. Orphée aux Enfers Jac. Offenbach 7. Mondnacht auf der Alster O. Fetras 8. The great littly Army, Marsch K. J. Alford In opdracht van het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van defensie roept de Burgem. van Velsen het verlofspersoneel van de landmacht op om de in hun bezit zijnde rijksgoederen in te leveren. De inlevering moet voor zooveel deze gemeente betreft plaats hebben te Beverwijk in het gebouw Fyffes Bana nen van de Gebr. Duyn aan de Meerstraat op 23, 26, 27, 28. 29, en 30 Augustus 1940 en op 2, 3, 4 en 5 September 1940 telkens des voormiddags 9, 10 en 11 uur en des namiddags 1,30, 2,30 en 3,30 uur precies. Voor verdere inlichtingen wordt verwezen naar de pu blicaties aan de aanplakborden in de gemeente. Uit het verslag over het boekjaar 1939 van het Provin ciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland blijkt, dat de Centrale in onze gemeente thans met vier turbines met een gezamenlijk vermogen van 82.000 K. W. en acht ketels met een totaal vermogen van 8000Q(.W. is uitgerust. Door de centrale werden 241.015.059 K. W. L. at het net afgegeven, terwijl van de Amsterdamsche cergles 47.954.532 K. W. L. werden ingekocht, tezameidus 288.969.591 K. W. L. of rond 13.1 pCt. meer dan>ver 1938. De centrale te Velsen behoeft wederom utbreing, twee turbines van maximaal 25.000 K.W. vermjen zullen worden opgesteldhet gebouwencomplexzal hiervooF moeten worden uitgebreid. Men verzoekt ons opname Dezer dagen werd de algemeene vergadering vamei Ziekenfonds „IJmuiden" gehouden. Zoo als gebruikijf waren hiertoe uitgenoodigd de vertegenwoordigers Ier verzekerden, de deelnemers-geneeskundigen en de deelnemers-apothekers. Uit het jaarverslag over 1939 lichten wij de volgeide gegevens Het aantal verzekerden steeg gedurende 1939 tot 18.822. In het aanvullingsfonds zijn 6580 leden verzekerd. Veertien geneeskundigen (w.o. acht apotheekhoudende), drie apothekers en twee tandartsen zijn voor itet Ziekenfonds „IJmuiden" werkzaam. De maatregelen die het bestuur gedurende 1939 geno men heeft in verband met de oorlogsdreiging, werden goedgekeurd. Voor het werk der vijf bodes, die elk een eigen wijk in onza cemeente hebben, werden vaste richtlijnen op gesteld. Een pensioenregeling voor hen trad in werking. Voor waarneming tijdens ziekte en vacantie werd een hulpbode benoemd. Een uitvoerig financieel verslag werd uitgebracht aan de hand van het accountantsrapport. Ook dit verkreeg de goedkeuring van de algemeene vergadering. Nog ruim tweeduizend personen zonder werk' Bij de Gemeentelijke Arbeidsbeurs waren Zaterdag 131 werkzoekende minder ingeschreven dan een week eer der het geval was. Nog altijd is het aantal echter boven de tweeduizend en dus enkele honderden grooter dan in de twee laatste jaren. Er waren 1928 mannen boven de achttien jaar inge schreven, namelijk 229 bouwvakarbeiders, 22 houtbe werkers, 218 havenarbeiders, 260 visschers, 64 kantoor- bedienarbeiders, 175 metaalbewerkers, 21 landarbeiders, 655 losse arbeiders en 284 personen van overige be roepen. Verder hadden 104 mannen en 21 vrouwen onder alsmede 32 vrouwen boven de achttien jaar zich aangemeld. In totaal waren er dus 2085 (2216) werkzoekenden in geschreven en daarvan waren er 1250 (1403) geheel- en 38 (50) gedeeltelijk werkloos, terwijl er 43 (35) werk ten. Er waren 754 (728) arbeiders in een gesubsidieerde werkverschaffing geplaatst. De cijfers tusschen haakjes geven den stand aan per 3 Augustus. Over de overeenkomstige week van 1939 bedroeg de. totale werkloosheid 1156. Uit de officieele gegevens blijkt, dat in tegenstelling met hetgeen in de voorgaande maanden het geval was de bevolking van onze gemeente in Juni is verminderd. Het aantal geboorten was gunstiger dan dat der over- lijdensgevallen, maar er vertrokken beduidend meer personen dan er zich vestigden. Er kwamen namelijk 246 menschen (waarvan 120 vrou wen) hier wonen, terwijl er 313 (166 vrouwen) de gem verlieten. Werden er 32 jongens en 29 meisjes geboren er overleden 25 mannen en 13 vrouwen. De vermindering bedroeg derhalve 351 en wel 172 mannen en 179 vrouwen. Onze plaatsgenoot de heer D. J. Scholten slaagde te Utrecht voor het examen Fransch L.O. op het gebied van Vakkundig, vlug en billijk op eigen atelier. Voor goede reparatie naar U belt of stuurt een boodschap en wij komen direct.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 2