L. Molenkamp Juweeltjes Nederland Besteed uw punten zoe veordeellg mogelijk SMIDSBEDRIJF H. 0. VONK SCHOENEN GEBR. MOE Schakeltjes 5 regels 25 ct Laat Magazijn „HOLLANDIB 'Vlekweg' Geld ter leen H. KNOL RAGFIJNE KOUS Sportcorsetten VOOR: I l.ïaberaal&Zn. TaITT II. J. P. Stegemeyer F. N. E. Haneferoot N.V. Santpoortsche Radiocentrale Hoofdstraat 181 Telefoon 8524 lb. SCHOEMIKER - DRIEHUIS UW KAPPER ZIJN Ravo Sandalen met neus II. VAH DIJK M. M. VAM DIJK- p NEDERVEEN 3 c f] M. M. HORS-SCHOUTEN Nieuw- en Verbouw Timmerkarweitjes Ned. Begrafenis Gen. Bijkantoor: Hoofdstraat 196 Telefoon 8535 NATUURZIJDE VANAF Raadpleeg steeds de lijsten en bekendmakingen inzake Textiel Distributie, in onze Portiekhal. Wij houden U op de hoogte I voor muziekliefhebbers: HAGELINGERWEG 28 Tel. 8232 Santpoort ES.T.O.-Tax bedient U weer dag en nacht. Bel op 825 0. HOOFDSTRAAT 128 hoek Hagelingerweg. Kerkerinklaan 21 Santpoort U kunt ze maar één keer besteden. 't ls voor U het voordeeligst indien U er kwaliteit voor koopt. Voor een goedkoop artikel betaalt U hetzelfde aantal punten. U doet er echter veel korter mee Wij hebben nog groote voorraden in Dames en Heeren Tricotages Zuiver Wollen Japonstoffen Lakens en Slopen Breïwol lieerenmodes Raadpleeg bij ons de lijst van vrijgestelde artikelen Santpoort Tel. 8473 HooMstr. 156 Laat tijdig Uw Haard of Kachel grondig nazien en repareeren, het bevordert tevens zuinig verbruik van Brandstoffen Anemonenstraat 7 en 36 Santpoort zonder distributiebon Zeer voordeelig. Alle maten 28-45 vanaf 28-31 slechts f 2.50 ZOMER MOLLIÈRES eveneens Ravo-kwaliteit vanaf maat 28 lm. 40 SPECIALE AANBIEDING vanaf 28-31 f 3.00 Da Costalaan 9 Telefoon 5119 Anemonenstraat 23 hoek Hoofdstraat Zonder Punten Zonder Punten Zonder Punten H. B.vanDroffelaar voor het verwijderen van inktvlekken PRIJS 25 CENT BOEKHANDEL C0RNEGGE BERT WALS en TINY SCHRAMA geven langs dezen weg kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de in zegening zal plaatshebben op Donderdag 29 Aug a.s. in de Parochiekerk Sint Engelmundus te Driehuis, des voorm. 10 uur. Velsen, Stationsweg 150 Santpoort, Hagelingerweg 194 Geen ontvangdag Toekomstig adres P. Vermeulenstraat 22 IJmuiden-Oost 1 D.V. hopen op 1 g 27 Augustus onze ge- g g liefde ouders, behuwd- g en grootouders a en 0 hun 50-jarige echt- vereeniging te her- p denken. Hun dankbare 9 kinderen, behuwd- sj en kleinkinderen oantpoort, Rijksweg 432. ^~pg Op 18 Augustus a.s. hopen onze geliefde ouders G. KORS en hun 25-jarige echtver- eeniging te herdenken. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven is de wensch van hun dankbare kinderen. Stien en verloofde Piet Corrie en verloofde Gerrit Jan Theo Santpoort, Hoofdstraat 88 nu «g—tii !-»»:> Hrrmfr^s^in—i-n 325 Hagelingerweg 325 Driehuis-Velsen TELEFOON 8679 TIMMERMAN AANNEMER METSELAAR Alle voorkomende reparaties voor Timmer-, Metsel- en Riolerings werken aangeboden vanaf f 100,— tegen wettelijk tarief, ook zonder borg. Rijksweg 270, Santpoort VOOR AL UW naar TIMMERMAN Prijzen billijk Ook voor verduistering het aangewezen adres Alle huishoudelijke karwei tjes correct en billijk Vraagt prijsopgaaf Hagelingerweg 5 Santpoort Begrafenissen - Crematies Transporten 1-75 ZONDER PUNTEN f.25 ZONDER PUNTEN U krijgt Uw gas van de fabriek Uw stroom van Bloemendaal, Dat is niet zoo bij U alleen, Maar dat is bij allemaal.5 Uw leidingwater krijgt U steeds] In huis van 't P. W. B. Uw RADIO Zijt gij alreeds CENTRALE - ABONNÉ entrer/émdic nhoudsmaten lnmaakglazen Inmaakketels inmaakringen Inmaakbodems lnmaakstampers lnmaakborstels inmaakthermometers Inlaatschuiven Insectenbanden Insectenpoeder Insecticides Insluitringen Isolatieband lsoleerfiessen ^Jachtmanilla Jalouziekoord Jalouziehaken Jalouziescharnieren Jalouziekatrollen (alouziehaakjes Jashaken Jukken Jukhaken Juniband NAAR: Speciaal groote afstanden. 6-persoons wagens. MEUBELMAKERIJ STOFFEERDERIJ BEHANGERIJ WONINGINRICHTING KWALITEIT KOOPT U BIJ Qnchuma ONTVANGEN DE BEKENDE Alleenverkoop HOOFDSTRAAT 187 TELEFOON 8527 Bij geen vooruitbetaling wordt 10 ct. incasso berekend. Gediplomeerd Kraamhulp biedt zich aan, ook voor de Huis houding, na Aug. vrijhebbend. Brieven No. 795, bur. v. d. bl. Vet zonder Bon. Vanaf heden zoo lang de voorraad strekt Soep- en Braad kippen, ook nog jonge Hanen. Hoofdstraat 128, Telefoon 8250 A. J. P. Stegemeijer Biedt zich aan net Meisje voor Vrijdagmorgen of Vrijdagmid dag, Bij ksweg 310. Beschaafde juffrouw zoekt werkkring als hulp of gezelsch. voor halve dagen te Santpoort. Briev. No. 796, bur. v. d, bl. Grassnijmachine te koop f3,50. P. C. Hooftlaan 83, Driehuis. Te koop 100 Weckfiesschen van 1 Liter en kleine Weck- ketel voor 2 potten, merk ,,Weck". Hagelingerweg 227. Biedt zich aan net handig meisjs, leeftijd 16 jaar, van 9 tot 2 a 3 uur. W. Versteeg, WillemsbeekweglOO, IJmuiden- Oost. Jonge Hennen te Koop of in ruil voor Oude Kippen. A. J. P. Stegemeijer, Hoofdstr. 128, hoek Plagelingerweg, Telefoon 8250. Te koop Jonge Bouvier (zwart) Kruidbergerweg 71. Te koop pracht jonge Hennen en Hanen. Braad- en Soepkip pen, prijzen billijk. KLEIST, Slaperdijk 12, Telefoon 8610. ZUSTER I. WELMAN, Oudeaanstraat 26, (bij Muiderslotweg), Haarlem-Noord, heeft dagen beschikbaar, (ook halve), voor Verpleging, Wasch- beurten, Afleggen van Over ledenen. Te koop een J. Jaarsma Haard met dubbele circulatie, capacit. 200 M3, nieuw binnenwerk, plaat en pijp a f 30,een trapladder a f 1,50 en een Markies, br. 1 40 M. a f 2.00. Te zien Rijksweg 428. Zondags niet Gevraagd Net dagmeisje, Zon dags vrij. Wed. C. Halff, Hoofdstraat 149, Santpoort. Net meisje gevraagd, 3 dagen per week van 83 uur. Harddraverslaan 43. Te koop een in zeer goeden staat zijnde divan met kleed, waschtafel met garnituur, nachtkastje, nieuwe hangmat en tennis racket. Brederoodscheweg 25. Een flink meisje, 14 jaar, zag zich gaarne geplaatst voor de morgenuren als hulp in de Huishouding. Brieven No. 797, bur. v. d. bl. Kennel „Kleist" Pension voor alle soorten Huisdieren. Plukken, Scheren, en Wasschen. Slaperdijk 12, Santp., Tel. 8610, FNMAAK. Eieren van eigen Boerderij, dagelijks versch. Vakkundig gesorteerd. Gratis ingemaakt. Zendt briefkaart aan P. STUIT Hoenderpark Uitgeest Inlijsten van Eoto's, Platen en Schilderstukken. Kennemer Foto- en Kinohandel Bloemeiidaalschestraatweg 86, Telefoon 8506 Santpoort-St. WIES BENINK Med. Ged. ChiropodistePedicure Gipsafdrukken, Steunzoolen, Pédicure-behandeling i 0,75 Manicure f 0,40 Aan huis te ontbieden. Hagelingerweg 235, Tel. 8624 DAMES 1 Uw japon maak ik vanaf f 2,50; Avondjapon vanal f 4,00; Patronen naar maat v.a. f 0,60. Jo Schildwacht, ged.cost., Hagelingerweg 135. VOETVERZORGING. Zuster C. J. Hoekendijk Gedipl. Verpleegster Med. Gedipl Pedicure en Manie. Ook aan huis te ontbieden. Billijke Condities Kerkweg 23, Santpoort-Dorp Geeft^ook Waschbeurten, e.d. Voor de Fijne Wasch Fijnwasscherij „HET TOKENl'JE'' Molenstraat 23 Santpoort-D. KIT A O. MULLEM, CitEMEK- LAAN Z2, TEL. 8563, SANT- POOKT-DOKP. Hondendeskun- dige. Nu is het tijd om Uw honden te laten plukken. Trimmen en Toiletteereu van alle hondenrassen. Nagels knip pen, Tandsteen verwijderen. Engelsch Diploma. Gedurende de vacantie pension opname van Uw huisdieren. Mode-Vakschool Molenstraat 25 Geeft grondig onderricht in naaien en maatknippen.Cursus voor eigen gebruik, alsook opl. voor Diploma. Directrice Mevr. C. Broekhuizen, Gediplom. Leerares. Padvinders Uniform ter over name gevraagd, ongeveer 15 j. Brieven No, 798, bur. v. d. bl. SCHOOLBOEKEN. Laat Uw Schoolboeken netjes inbinden tegen billijken prijs. Rijksw. 235, Velseu-Rozenstein. Dames- en Heerenrflwiel te koop. Narcissenstraat 42, Santpoort. Iemand, die over veel vrije tijd beschikt, zal zich gaarne belas ten met Distributie Admini straties, tegen billijke condities, Br. No. 799, bur. v. d. bl. Net dagmeisje gevraagd van half 9 tot 12 uur Brieven No. 800, bur. v. d. bl. Te koop 3 houten stoelen, hoog model, voor kinderen. P. C. Hoottlaan 61, Driehuis- Veisen. Ter overname gevraagd een goed onderhouden Baby-Tafel. Brieven met prijsopgaaf onder No. 801, bureau van dit blad. Te koop wegens vertrek3 Engelsche Ledikanten, 3 kar petten, 2 kasten, stoelen, lam pen, enz., alles billijk. Clarion- laan 5, Santpoort-Station, tus- schen 5 en 7 uur namiddag. PIANOLES door ervaren onder wijzeres, woonplaats Santpoort. Eén les per week f 2,— p.mnd* Brieven No. 725. bur. v. d. bl. 99 tegenover het Postkantoor Sierkleeden voor de Tafel Groote keuze ALLE BABY KLEEDING Zonder Punten Alle- Borduur en Handwerkgarens Uitgebreide collectie Corsetten Bloemcorsages nieuwe soorten, schoone combinaties Ook avondcorsages. Allen zonder Punten Stoom en Ververij Palthe, Almelo Pliseeren, Ajouren, Festoneeren, Makenv. stofknopen Bekroond Coupeur Dames- en Heerenkleeding naar maat. Bontwerken, keeren en repareeren. Velserbroekstr.13, Santpoort tegencver Hagelingerweg

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 3