snirma BODE VERDUISTERINGSPAPIER Kennemer Foto-Kinohandel I MODE- VAKSCHOOL IJmuider Vishal v.h. R. DE JAGER P OPTICIEN TEUNE versiering Woningbureau Kantoor van onr. goederen Duinweg 22 Sanipoort-St. Telef. 8271 biilCHTING VOOR VOETVERZORGING 1. CU. G. v. RUSTEL Boekhandel - Leesbibllotli.Erasmus' Privé-opleiding MIDDENSTANDSDIPLOMA Haarlemse Kweekschool voor Pedicure en Voetkunde Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozensteïn en Driehuis Molenstraat 25 Aanvang nieuwe cursus 2 Sept. Geen betere belegging dan Onroerende goederen en Hypotheken 12 Bruno Klauwersstraat 4 „ARTISTIEK" een BOEK van kiaakt II nu toekomst l klaar voor do OPBOUW! Tel. 8519 Hoofdstraat^! 58, hoek ïerrasweg - Telefoon 8521 ft. VAN MEURS, Gedipl. Drogiste. VIN0L1A CREAM, NfVEA, NIVEH-QLIE, enz. RIDS - FUT en SHELL TOX - fiNïl-MQTHRTIKELEN Filmrollen - Ontwikkelen en afdrukken Voor vertrouwensopdrachien Stelt U hooge eischen aan Uw Bril „Wendt U dan tot 27Bloemend.straatweg 54 Santpoort-St. Tel. 8683 Gediplomeerd onder medisch Toezicht inipoorl»Station Tel. 8478 Uitsluitend Voetverzorging _ÏRLOGE KLOK fkc GOUD of LVEREN SIERADEN Driehuizerkerkweg 81 JDriehuis-Velsen elefoon 4051 (K 2550) Lange avonden worden korter niet HOOFDSTRAAT 200 TELEFOON 8371 Dan, meer dan ooit, kunt U iets bereiken met Uw studie. Wij verzekeren U resultaten. Bij de laatste examens slaagden al onze candidaten. Het examenge middelde voor heel Nederland was 52 pCt. Vraagt U eens inlichtingen Docenten: J. H. KLQES, Leeraar Boekhouden M.O. Rijksweg 400, Santpoort 1. n. PQNC1N, Onderwijzer, Molenstraat 6 Heeft U onze fantasie Taartjes al eens geproefd? 40, 50 en 75 cent Bloemendaalschestraatweg 68 Telefoon 8677 Fotografeeren en Filmen is weer toegestaan Telefoon 8506 Santpoort St. Opgericht 1932 OPLEIDING PEDIGURE-VOETKUNDiGE Dir.G. VELLEKOQP, van Heythuizenweg 20, Telef. 17377 F. ft. BEELEN, Oranjekade 17, Telefoon 12480 ifende Jaargang No. 14 Oplaag 3500 exemplaren Vrijdag 23 Aug. 1940 UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 801© PREDIKBEURTEN rt Verzamelt onkruidzaden. Buitengewone algemeene Ledenvergadering Aanmelden van nieuwe leerlingen dagelijks Vraagt prospectus Bloemend.straatweg 144 Santpoort-Station 's Avonds om 7 uur gesloten, Zaterdags 9 uur Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. ^Leverancier alle Ziekenfondsen in Haarlem en Vel iy MODERNE EN HYGIËNISCHE TI Lid Ned, Vereen, voor Voetverzorging Ook aan huis te ontbieden. Dfopt heden nog, voordat sverhooging, ingaat uw i|| de oude voorraad, tegen oude prijzen, bij ZOOWEL IN ORIGINEEL ALS REPRODUCTIE IN HET BETERE OENRE KUNSTHANDEL 'KALVERSTRAAT 8 Ïjmuiden-Oost Tel. 5705 Allerwegen wordt gebouwd, zoowel in zaken, als bij menschen die vooruit willen en niet bij de pakken neer zitten. Kunt U het doen, koopt dan en helpt mee bouwen, kunt U dit niet blijf dan toch niet pessimistisch, maar doe als wij, „gaat met Uw tijd mee". Wij hebben een modern fotografisch afeiiier ge opend, voor portret, pas- en industriefoto's. Trouw gewoon, wij maken Uw bruidsfoto Voor foto- en smalfilm bieden wij U alle service Aanvang nieuwe dag- en avondcursus begin Sept. (examen Mei). Opleiding geschiedt door officieel erk. instanties onder medisch toezicht aan de Prosp. gratis op telef. of schr. aanvrage aan bovenst.adressen ®®'d. Herv. Kerk, Santpoort idag v.m. 10 uur: Dr. W. Banning, Haarlem <0'{d. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 ridag v.m. 10 uur: Ds. G. Grootjans Jr., Watergraafsmeer i 8: Irel. Kerk H.V., Wüstelaan |ndag v.m. 10 uur: Ds. C. A. de Ridder, Zaandam Bediening H.A. >ei ■ref. Kerk, Burg. Enschedélaan. idag v.m. 9,45 uur: Dr. B. Wielenga n.m. 5.30 uur: dezelfde Wassenaar R~Jr. van Vrijz. Hervormden, Rex-Theater idag v.m. 10,30 uur: Jeugddienst Spreker de Heer Korting, Santpoort flhersch Genootschap, afd. Velsen en Omstreken "fats van samenkomstVereenigingsgebouw der Herv. JOlmeente, Kalverstraat 8, IJmuiden-Oost. idag v.m. 10,30 uur Mej. F. A. van den Bosch Het Federatief Comité voor Vogelbescherming in Neder land (COVAVO) verzoekt ons opname van het volgende: Wij zullen in den a.s. winter niet over de gewone zaden voor vogelvoedering kunnen beschikken. Daarom is het raadzaam, onkruidzaden te verzamelen, welke door vinkachtige en sommige andere vogels met graagte worden gegeten. In aanmerking komen o.a. zaden van DISTELS (wanneer de bloemhoofdjes pluizig worden); BRANDNETELS (wanneer de zaadtoppen bruin worden); WEEGBREE (de aren plukken); GRASSEN (voor zoover nog aanwezig); MELDE-SOORTEN (Atriplex), overal op bouw- en tuin grond en op braakliggend terrein te vinden GANZEVOET-SOORTEN (Chenopodium), als voren. Tot dit geslacht behooren o.a. ook bieten, spinazie en het loogkruid. BEUKENOTEN zijn eind September rijp. Goed droog bewaren, daar zij anders schimmelen. De boomen dra gen dit jaar zeer overvloedig. EIKELS kunnen we bewaren voor de eenden. LIJSTERBESSEN (Augustus) en VLIERBESSEN (Sept.- Oct.) bewaren we in trossen op een koele plaats, liefst in een kelder. Spreeuwen en lijsters, die ze nu niet noodig hebben, zullen ons er straks dankbaar voor zijn. De bessen van meidoorn, hulst, duindoorn, Geldersche roos, enz. laten we waar ze groeien, evenals de zaden van berken, elzen en dennen. Wie ZONNEBLOEMEN in zijn tuin heeft, verzamelt natuurlijk zorgvuldig het waardevolle zaad. En indien PINDA'S nog te krijgen zijn, zal men goed doen een paar pond te reserveeren voor de meezen, boomklevers en bonte spechten. Tenslotte nog deze raad: Wees zuinig met uw voorraad en voeder niet wanneer dit niet bepaald noodig is. Dus alleen bij vorst, sneeuw, ijzel of aanhoudende regen. Ook de laatste is een ernstig handicap voor de kleine vogels. van de Zwemvereeniging „Velserend", Na het afgeloopen winterseizoen heeft onze vereeniging door de buitengewone omstandigheden in het begin van het jaar weinig van zich doen hooren. Stil gezeten is er echter niet. Zoo heeft onze heer Otto op alle Kringwedstrijden als secretaris van de jury gefungeerd, terwijl de heer Ritman in Maart gekozen werd tot lid van het Kringbestuur Haarlem. Wat het zwemseizoen van deze zomer betreft, dit is door de reeds genoemde gebeurtenissen van dit voorjaar en nog eenige bijkomende omstandigheden, tot dusver niet vlot verloopen. Thans kunnen wij echter met een geheel nieuw plan naar voren komen. Wij willen dit behandelen op de buiten gewone ledenvergadering op Maandagavond a.s. 26 Aug. in Hotel „Velserend". Aanvang 7,30 uur. Deze verga dering is niet toegangkelijk voor adspirant leden. Aller opkomst is dringend gewenscht. Dir.Mevr. C. Broekhuizen Gediplomeerd Leerares Het beste en voordeeligste adres voor al uw verse Vis, gerookte Vis en Conserven Stokvis gekookt in blik 2 pond f 115 (6mnd. geg.) Eiken inmaakvaten 3 j. geg. Levende en gerookte Paling

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 1