Glasverzekering STOFZUIGERS STUURMAN, SANTPOORT H. KNOL W. V. s. Chem. Wasserij „Hoek en Vaart" SantpoortTcl. 8200 TAXI fl. I. P. Stegemeyer Molestverzekering. met inbegrip van alie oorlogsgevaar risico's. Delftlandsclie assurantie Comp. Philips en Erres Radio ontvangtoestellen Elk© „punt" is er Chemisch reinigen kost er GEEN, Wie zijn kleding (en punten) spaart, Reinigt NU bij „Hoek en Vaart". Colbert Costuum 1.50 Mantel 1.50 Mantelpak J Winterjas |B/5 Demi Saison Blouses -.60 Rokjes -.80 Japonnen, eenv. vanaf 1.00 1.25 Dekens, nu nog -.50 Regenjas 2.-- Waterdicht maken gratis Oefening Geneeskundige Dienst van de Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst. Timmer kar weitjes E.S.T.O.-Tax bedient U weer dag en nacht. Bel op 825 0. HOOFDSTRAAT 128 hoek Hagelingerweg. „Santpoort's Bloei". Postzegelvereeniging „Santpoort". Damclub „Stabiel". J. KIEBOOM - MEEUWENLAAN 63 IJMUIDEN-OOST S. V. „Tsrrasvogels". Gevonden en Verloren Voorwerpen Electr. Fornuizen Electr. Ketels Electr. Kachels Electr. Pannen Ornamenten - Schemerlampen Bureaulampen, enz. Batterijlampen en Batterijen Splendor en Philips gekeurde Verduisteringslampen Hoofdstraat 160 Tel. 8607 :v:r:r:<a l~~ >-J ipS 1 In de late avonduren van Dinsdag 20 Augustus werd door de Geneeskundige Dienst van de Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst te Velsen een groote oefening gehouden, waarbij vrijwel alle h.H.B.O.-colonnes van de dienst moesten worden ingeschakeld. Als gewonden fungeerden een 25-tal leden van de Opbouw-dienst, welke zich des avonds om half elf in het gymnastieklokaol van School J te ljmuiden hadden verzameld, allen voorzien van een kaart, waarop de aard van het opgeloopen letsel stond aangegeven. Het doel van de oefening was voornamelijk om te zien, hoe snel de diverse h.H.Ö.O.-ers bij een groot ongeval op de plaats van de ramp aanwezig kunnen zijn, en in hoeverre de gewonden doelmatig, d.w.z. in de juiste volgorde en naar de meest geschikte plaats kunnen worden vervoerd. Het behoeft immers geen betoog, dat er van een groot aantal gewonden sommigen naar een ziekenhuis moeten worden gebracht, anderen naar een hulpverbandplaats, terwijl er ook eenigen zijn, die direct naar hun eigen woning kunnen vertrekken. Sommigen moeten onmiddellijk worden vervoerd, en anderen kun nen wel dyen wachten. Om dit alles op de juiste wijze te verdeelen, is een der moeilijkste opgaven, welke aan een E.H B.O.-er kan worden gesteld. Om precies half elf werd het bericht van de ramp doorgegeven. Reeds om twintig minuten voor elf waren de eerste E.H.B.O.-ers in School J aanwezig, om kwart voor elf was de tweede ploeg ter plaatse en om onge veer tien minuten voor elf verscheen reeds de colonne uit Santpoort. De groepen uit de wijken Driehuis-Velsen en Ïjmuiden-Oost zouden even snel aanwezig hebben kunnen zijn, maar doordat de regeling van de voorzie ning van transportauto's nog te wenschen overlaat, mis lukte dit. Om elf uur vertrok reeds de eerste ambulance-auto met de meest ernstige patiënten naar het St. Anthonius Ziekenhuis en eenige minuten later volgde de auto van Santpoort met de tweede groep gewonden. Zoo werden op regelmatige wijze de „slachtoffers" naar hun diverse plaatsen van bestemming afgevoerd en om twintig voor twaalf waren de laatsten vertrokken. Na afloop kwamen allen samen in de hulpverbandplaats van IJmuiden-Oost, de Julianaschool, om het verloop van de oefening te bespreken. Hier merkten we onder meer op de heer van der Pluym, Vakleider van Vak Santpoort, de heer Niermeyer, Wijkleider van de wijk Driehuis-Velsen en de Doktoren Bekker, Rutten en Mac-Daniël. In zijn bespreking maakte Dr. Ter Borg, Leider van de Geneeskundige Dienst onder meer de volgende opmer kingen Toen de doktoren Bekker, Rutten en ik tezamen de oefening hadden ontworpen, hielden we ons hart vast bij de vraag Hoe zal alles verloopen. Maar we wilden door een zware proef weten, in hoeverre onze E.H.B.O.- ers paraat zijn. Wij hebben daarom het alarmbericht doorgegeven en verder alles aan zijn beloop gelaten. En ik moet zeggen, dat het geheel ons geweldig is meegevallen. Immers, uit eigen ervaring weet ik, hoe moeilijk het is, om de juiste maatregelen te treffen, als men plotseling als leidend helper voor een groot aantal gewonden komt te staan. Maar de heer Bakker, Leider E.H.B.O.-er van de hulpverbandplaats van de Wijk ljmuiden heeft zich er kranig doorheen geslagen. Een woord van hulde dient hem te worden gebracht. Verder wil ik ook mijn bewondering uitspreken voor de ploeg uit Santpoort, die reeds na ruim twintig minuten aanwezig was. En hiermede komen we al direct tot het zwakke punt in de organisatie, welke juist vanavond zich zeer duidelijk heeft gemanifesteerd, n.l. de gebrek kige regeling welke we hebben ten aanzien van de beschikking over de ambulance-auto's. Dit is niet de schuld van de eigenaren der auto's, van wien we elke medewerking hebben, maar het ligt aan het systeem. We moeten probeeren hierop nog iets beters te vinden, doch dat zal niet zoo gemakkelijk zijn. We moeten echter niet rusten, voor ook dit in orde is. Hierna ging Dr. Ter borg over tot het bespreken van de „patiënten" afzonderlijk. Behoudens enkele weinig beteekende fouten en nalatigheden, bleken allen volgens de regelen der kunst te zijn geholpen, en wat even belangrijk is, vervoerd naar de juiste plaats, waar ze verder behandeld kunnen worden. VOOR AL UW naar TIMMERMAN Prijzen billijk Ook voor verduistering het aangewezen adres Alle huishoudelijke karwei tjes correct en billijk Vraagt prijsopgaaf Hagelingerweg 5 Santpoort Speciaal groote afstanden. 6-persoons wagens. Tenslotte werd een woord van hartelijke dank gericht tot de leden van de Opbouwdienst, tot de E.H.B.O.-ers en helpers en tot allen, die hebben medegewerkt aan het slagen van de oefening. Woensdag 28 Augustus, 's avonds 7,30 uur, zal door de Mondorgelclub T. N. E. G., Santpoort, onder leiding van den Heer Joh. Moens, een concert gegeven worden, waarbij het volgende programma zal worden uitgevoerd: 1. Bondslied (met zang) 2. Wien bleibt Wien 3. Gardes 4. Sarina (met zang) 5. Droomland (met zang) 6. Officer of the day 7. Marschpotpourri 8. Wals 9. Het huisje in de rimboe (met zang) 10. De lucht is blauw (met zang) 11. Het Visschersmeisje (met zang) 12. Lippe-Detmoldmarsch 13. Alte Kameraden 14. Patjar Keli 15. Die Afrikaansche Pop (met zang) 16. Humoreske 17. Ajoen-Ajoen (met zang) 18. Feestmarsch Dit is het laatste concert van dit Zomerseizoen. SecretariaatBurg. Enschedélaan 29, Santpoort-Dorp Dinsdag 27 Augustus a.s. wordt in Klein-Stationskoffie- huis vergadert. Besprekingen zullen worden gevoerd over een eventueel in September a.s. te organiseeren prijsvraag. Aller opkomst wordt dringend verzochtin verband met de verduistering aanvang 8 uur precies. Brengt allen zooveel mogelijk ruilmateriaal mee. Ver zamelaars wekken wij hierbij op eens kennis met onze vereeniging te komen maken. Op de laatste vergade ring kon wederom een nieuw lid geboekt worden. No. 96 (Eindspel). Zwart1 stuk op 30. Wit: 3 stukken op 23-33-48. No. 97 Auteur Spittuler. Zwart: 1 Dam op 14 plus 13 stukken op 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 36. Wit1 Dam op 34 plus 10 stukken op 24, 25, 26, 28, 29, 32, 38, 39, 41, 42. Voor beide geldtWit speelt en wint. Oplossingen aan W. Dinkgreve, Gladiolenstraat 19, Santpoort. Was het practisch tot nu toe niet mogelijk, zich te verzekeren tegen schaden aan perceelen, inboedels en vensterruiten toegebracht door oorlogshandelingen. Ge lukkig is daarin wijziging gekomen, doordat de Delft- landsche Assurantie Comp., Inspecteur den Heer J. Kieboom, Meeuwenlaan 63, IJmuiden-Oost, thans be sloten heeft ook tegen die risico's te verzekeren op aantrekkelijke premies. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar de in dit nummer geplaatste adver tentie. „De straten waren bezaaid met glasscher ven. Van vele omliggende huizen waren de „daken vernield. Geen huis bleef van schade „gespaard; zelfs op verren afstand waren „de sporen van de vernieling zichtbaar." Is het wel voldoende tot U doorgedrongen, welke risico's U in dezen tijd loopt door geen molest verzekering te sluiten, (zie bovenstaande perscitaten) Thans kunt U zich voor dergelijke risico's verzeke ren, daar de besloten heeft ook de oorlogsrisico te dekken, zoowel voor Uw pand, Uw inboedel als Uw ruiten. Aantrekkelijke, lage premies. Bijzondere voorwaar den voor groote gebouwen als Kerken, Scholen, Kantoorgebouwen, enz. Uw inboedel voor slechts f 2.50 per half jaar ver zekerd voor molest. Ook onze tarieven voor Ziekenhuis en operatie kosten zijn inclusief molest. Inlichtingen verstrekt gaarne de Inspecteur der Mij. ZIE BIJGEVOEGDE KAART. A.s. Zondag speelt S.V. „Terrasvogels" om 2 uur een Selectie-Wedstrijd op haar terrein aan de Terrasweg. Opname in deze rubriek alleen door bemiddeling der Politie. Gevondeneen (rechter) lage heerenschoen, Schuijt- straat 10; een rozenkrans, Rijksweg 350 (gedepo- poneerd Wüstelaan J 1 een gouden armband, Hoofdstraat 187een kindersandaaltje, Sinneveldt- laan 30, gedeponeerd Wüstelaan 11; een partij zakken, Hagelingerweg 225schaakboekje, Hage lingerweg 275. Verloren: Hooivork, Hofgeesterweg 2honden halsband met penning, Anemonenstraat 23bruine slipover, Dietzveld 3, Haarlem-Noord; een|zwarte fietspomp, Harddraverslaan 34een lichtbruine heerenregenjas, Passtoorstraat 22. Gummiwiel van Poppenwagen, Kerkweg 133 MIDDENSTANDSOFFER 1940. H. H. Comitéleden. Zooals ons weekblad reeds mededeelde moeten wij zorgen, de a.s. week klaar te zijn. Wij zullen dan a.s. Maandagavond 2 September op de zelfde plaats bijeen komen om de verschillende din gen, aan dezen campagne verbonden, af te wikkelen. Wij vertrouwen dat alle Heeren hun afrekeningslijsten medenemen, opdat ook de afrekening meteen plaats vindt. U hebt dus nog één week den tijd om intensief op stap te gaan. Dus doet Uw best. U helpt daar velen slachtoffers mede. Heeren, wij rekenen op Uw harde werklust en vertrou wen dat wij niet beschamend voor den dag behoeven te komen. Helpt de middenstanders. Lenigt hun nood. De Voorzitter der Gez. Midd. Bonden afd. Santpoort. Wij kunnen nog steeds leveren Binnenkort ontvangen wij de nieuwe VAKKUNDIGE REPARATIE-INRICHTING

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 2