- 7 J"~- WIJ REPAREEREN Stofzuiger-Motorspecialist De Santpoortse Houthandel I. Lii - Hagelingerweg 37 LAMSVLEESCH MAISON HILLEGE Magazijn „HDLLINDIR" Kousen Reclame W. D. Bergisch - Bandagist F. v. d. ENDEN Modevakschool E.N.S.A.I.D. Schoenmakerij Be Econoom Philips Lampei Viekweg' No. 4891 |K 2550) JAC. NOL Eén Boete Timmerwerk „FED 0 RA" Velen heliben reeds een waarschuwing ontvangen. Wacht U daarvoor! I J. SEEGERS, Heerenkapper Qeboortekaartjes drukkerij Cornegge Voor Schoenreparatie „DE ECONOOM" M. Rem, Kaiverstraat 14, IJmuiden-O. ONZE ERVARING IS UW VOORDEEL ^Voor beier bloemwerk Bloemenmagazijn GEBR.HUTBOOM Hoofdstraat 172 Telef. 8537 Een luchtaanval G. A. SPANJAARD, Heerenkapper Appelbollen 12Jé cent per stuk Appelgehakjes 9 cent per stuk fthum Tompouces 12Jé ct p. st. slechts 5 punten natuurzijde vrij 49 ct 98 ct 1.10 1.59 HEBT GIJ EEN MAATCORSET BUIK- OF BREUKBAND NOODIG Dames en Heerenkapper Santpoort Station 220-230 VOLi A. KANDGRAA Magazijn „De Toekomst H. B.vanDroffelaar Jb. SCHOEMIKER - DRIEHUIS Li Heden ontvangen: Levensmiddeienbedrijf RflOIO-IHSTITUUT „KENNEMERLBHD" J. P. TIMMERMANS Jr. 20 ct Hoofdstraat 187 Telefoon 3527 f 2.50 compleet, KAPSALONS Rijksstraatweg 459, - Tel. 22082, Haarlem-Noord Kennemersfraat 21 - Schoterweg 57 Telefoon 16990 - 17696 Kruid berger weg 51 - Santpoort Hageiinyerweg 17a Santpoort OOK UW ADRES! TERRASWEG 8 SANTPOORT Rund-, Kalfs en Varkensslagerij TELEFOON 8431 Heden ook SANTPOORT Banketbakkerij Kokerij Da GostaEaan 1 Iel. 4728 (K 2550) Driehuis Anemonenstraat 23 hoek Hoofdstraat Matzijde Voile zijde met sterke zool Chiffon zijde Natuurzijde Nieuwe Gracht 33, Haarlem Telefoon 11288 Rijksstraatweg 86e, Haarlem-N.Telefoon 19408 Bloemendaalscheweg 12 5 hoek Duinlustparkweg Telefoon 8712 Santpoort (K 2560) Speciaal voor die Dames en Heeren die prijs stellen op een werkelijk vakkundige behandeling Hoofdstraat 58 B Telefoon 8698 Sterk en niet duur Speciaal harde Dameshakjes. Zend briefkaart TELEFOON 5162 Bfoemendaajschestraatwsg 126 Telefoon 84! 1001 artikelen voor het verwijder» van inktvlekken PRIJS 25 CENT BOEKHANDEL CORNEGG Dames- en Heerenkapper, Da Gostafaan 9, Tel. 5119 K255G BELT U VANAF HEDEN Driehuizerkerkweg hoek Zeeweg - Driehuis Opleiding voor Radio-monteur g 0 Radio-technicus Radio-telegrafist 0 0 Inlichtingen: DRIEHUIZERKERKWEG 19 (na 19 uur) 0 voor onvoldoende verduistering kost U meer dan door ons Uw woning afdoend te laten verduisteren met C3rt0n V3H 4 m.m. (lik. Tevens is deze ver duistering koude werend in den komenden winter. Zeer gemakkelijk afneembaar het aangewezen adres. Bloemendaalschestraatweg 59 Telefoon 8239 Santpoort-Station De beste waren tegen de laagste prijzen. VERSCHE ROOMBOTER p. pond 85 et Goudsche Kaas per pond 48 ct Korstlooze Leidsche Kaas per ons 10 ct Smeerkaas per pak 12 en 30 ct Jonge Leidsche Kaas per ons 7 cent Voor den Zondag Prima Schouderham Jachtworst Gekookt Rolspek Ossenrookvleesch Boterhamworst Lunchworst l1/2 ons 28 ct 11/2 ons 26 ct 11/2 ons 29 ct l1/, ons 29 ct i 2 onS 29 ct \1I2 ons 11/2 ons 20 ct JAMS diverse smaken per pot v.a. 27 cent Koffiesurrogaat 2/3 surrogaat per ons te gebruiken: 1/3 koffie 14 cent THEESURROGAAT per halfpondspak 70 ct PEEKOFFIE per pak 15 cent CHOCOLADE VLOKKEN per ons 10 ct Flensjes, knappend koekje half pond 30 ct Krakelingen 2 ons 25 cent Kattetongen half pond 25 ct Ronde biskwie half pond 20 ct Zandmoppen half pond 30 ct Korstjes 3 stuks 10 stuks behoeft U niet te vreezen wanneer U zich bij ons laat Permanenten. Met onze, stvoomlooze blijft U geheel vrij van het toestel, dus veel veiliger dan wanneer U met draden aan een electrisch toestel bent verbonden. metcreme of oliebehandeling 50 cent extra. Alle moderne Haarverzor- gingsmiddelen worden in onze Salons toegepast. Uw stug of bedorven haar maken wij weer soepel en glanzend. Elke week 3 reclamedagen met zeer lage tarieven, 's Avonds 7 uur, Donderdags 1 uur gesloten. le kapper vanaf San tpoort-D en STOFZUIGERS MOTOREN DYNAMO'S STARTERS TRANSFORMATOREN andere ELECTR1SCHE alle merken APPARATEN. GOED - BILLIJK EN ONDER GARANTIE. Laat ons Uw ramen en deuren verduisteren en U bent verzekerd aan alle eischen te voldoen. Of indien gij zelf wilt verduisteren, leveren wij U hout op maat ge zaagd en rondom geschaafd. Ook met inkepingen. Alles tegen de meest concurreerende prijzen j§ [3 VOOR BETERE HAARVERZORG1NG Hoofdstraat 1S6 - Telefoon 8535 Ij Ook aan huis te ontbieden Voor de Boterham PEKELVLEESCH, GELADEERDE LEVER, Enz. Enz. Gesloten van 1—2 uur, 's avonds 7 uur Ook 's Zaterdagsavonds 7 uur gesloten tegenover het Postkantoor Pliseeren, Ajouren, Festoneeren Depot Palthe,Almelo U koopt dan natuurlijk bij onze speciaalzaken, want dan zijt gij zeker van vakkundige bediening Diploma's Haarverven, Blondeeren, enz. Instituut „Clairos". Bekroond Amsterdam Mei 1939" voor Heerenkapper Dagelijks inschrijving van nieuwe leerlingen voor de cursus begin 1 September „Herstel de tijd door werkzaamheid, De kunde raakt U nooit meer kwijt" Mevr. LEYD1NG-DE VRIES LENTSCH Gediplomeerd Hoofd-Leerares - Directrice Bekroond Coupeur Dames- en Heerenkleeding naar maat. Bontwerken, keeren en repareeren. Velserbroekstr.13, Santpoort tegenover Hagelingerweg 7 Wij voeren verschillende soorten Haarwerken uit 7' ."7 - NIEUWE OOGST „HERO" JAM per pot 37 cent KOMKOMMERS, in blik 28 cent GEB. BOKKING 55 cent GEB. SPIERING 55 cent LIEVER KOEKJES (Sprits) per blik 60 cent POFFERTJES per blik 60 cent THEE zonder bon (natuurproduct) 35 cent per pak GAZEUSES SPUITWATER VERSCHE PINDA'S PINDA KAAS CREAM CRACKERS 1 12 cent per flesch 10 cent per flesch 32 cent per pond 48 cent per pond jaar houdbaar per blik f 1.20 WIJNDEPOT VAN FERWERDA TIEMAN aaaaaaaaaaaaanaanaaanaaaciDaDaDanoaaaooaaoa O aaonaaaaaoaaaDaaaoaaDDaaaaaonaanaanaanaaaa VOOR

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 4