v.h. R. ÖE JAGER Procuratie houder VEREEN. ,SPflflRNBER6' ,t Brillenhuis* Kennemer Foto-Kfnohandel firma BODE Wand Th. M. B. MOK IJmuider Vishal versiering Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis Oeen betere belegging dan Onroerende goederen en Hypotheken Woningbureau kantoer van onr. goederen Duinweg 22 Santpaort-St. Telef. 8271 des Zaterdags om 8.30 uur gesloten zullen zijn. De groote zaal van het Badhuis staat weer tot uwe beschikking. een BOEK van Boekhandel - Leesbiblinth.Erasmus' Privé-opieiding MIDDENSTANDSDIPLOMA Doe het nu! OPTICIEN TEUNE INRICHTING VOOR VOETVERZORGING I. CH. G. V. RMSTEL Bruno Kiauwerssfraat 4 „ARTISTIEK" afwezig van 1-14 September Tal. 85I9 jende Jaargang*No. 15 Oplaag 3500 exemplaren Vrijdag SO^Aug. 1940 UITGAVE: DRUKKERIJ GORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 861© Hoofdstraatp58, hoek Tsrrasweg - Telefoon 8521 SI. VRN MEURS, Gedipl. Orogisfe. VIMOUa CRERM. NIVEfl, RIVER-OLIE, enz. RIDS - FLU en SHELL IOX - HNTI-MOÏISRTIKELEN Filmrollen - Ontwikkelen en afdrukken Voor vertrouwensopdrachfen: Onze FANTASIETAARTJES 40, 50 en 75 cent zijn EEN SUCCES Bloemendaalschestraafweg 38 Telefoon 8677 met 30-jarige ervaring geeft gaarne advies inzake BEHEER VERMOGENS AAN- OF VERKOOP EFFECTEN RUIL OBL1GATIËN IN AANDEELEN Strikte geheimhouding Brieven letter R. Boekhandel „Alb. Ihijm"N Bloemend.straatweg 48 Santpoort-St, De gezamenlijke kruideniers hier ter plaatse maken hun cliëntelen bekend, dat hun zaken voorloopig De wekelijksche avonden blijven om 7 UUF gehandhaafd, terwijl des middags van 1 tot 2 uur gesloten wordt. H. Albias Gebroeders Hop Wed. Maarschalk Jac. Nol J. van Rijswijk P. Sint Inlichtingen worden gaarne door ons erstrekt. Het Bestuur Lange avonden worden korter met HOOFDSTRAAT 200 TELEFOON 8371 Sinds 1938 18 geslaagden Heeft U nog geen besluit genomen De lange, donkere avonden komen. Maak uw tijd productief door uw studie Opleiding voor alle boekhouddiploma's Bijwerken van leerlingen. Docenten: J. H. KLOES, Leeraar Boekhouden M.O. Rijksweg 400, Santpoort J. A. PQNC1N, Onderwijzer, Molenstraat 6 Santpoort's Mannenkoor «Orpheus". HAGELiNGERWEG 173 A Bloemendaalschesfraatweg 86 Telefoon 8506 Santpoort St. Opgericht 1932 Bloemend.straafweg 54 Santpoort-St. Tel. 8683 Gediplomeerd onder medisch Toezicht Santpoort-Slation Tel. 8478 Uitsluitend Voetverzorging HORLOGE KLOK GOUD of ZILVEREN SIERADEN Driehuizerkerkweg 81 Driehuis-Velsen Telefoon 4051 (K 2550) KUNSTHANDEL Van stadsvuil tot kunstmest. Arts li F- I 's Avonds om 7 uur gesloten, Zaterdags 9 uur Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Iff ir 3 Na eenige weken van voorbereiding hield men Woens dagavond j.l. een vergadering, in Hotel „De Weijman" welke ten doel had om tot oprichting te komen van een Mannenkoor te Santpoort. Er waren ongeveer 25 heeren aanwezig, welke alle reeds eerder gezongen hebben en over voldoende rou tine beschikken, om spoedig een gezond Mannenkoor te kunnen vormen. Als Dirigent werd benoemd de heer H. J. Arisz, welke voor Santpoort zeker geen onbekende meer is. Het bestuur werd als volgt samengesteld de heer j. W. A. Westerhoven, Voorzitter, de heer H. de Graaf, P. C. Hooftlaan 52, Driehuis, Secretaris, de heer J. Ruyters, Penningmeester, alsmede de heeren H. de Haas en W. Keurs. De repetities werden vastgesteld op Woensdagavond 8 uur in Hotel „De Weijman". Woensdag a.s. nemen de repetities een aanvang en wordt in studie genomen „Het Woud" van H. van Nieu- wenhoven. Heeren Zangers welke over een goed geluid en vol doende muziekkennis beschikken, kunnen zich aanmel den bij de Voorzitter, de heer Westerhoven, Hagelin- gerweg 39. alhier. Santpoort is dus vanaf heden een vereeniging rijker geworden, en wij vertrouwen dat Santpoort's Mannen koor „Orpheus" spoedig de warme sympathie en waar deering van Santpoorts ingezetenen heeft veroverd. De prettigste wijze voor het rustig koopen vaneen bril is wel het volgende. U „tipt" ons even en wij komen met een ongelooflijke fraaie keuze der modernste monturenbij U thuis. De voordeelen? U kunt rustig overleggen wat U staat, U heeft alle tijd. Door onze 28-jarige practijk (waarvan 15 jaar „Brillenhuis" te IJmuiden) kunnen wij U advisee- ren of wel het een of ander indivudueel bij U past. 50 a 60 monturen, thuis! Daarna de bril punktueel geslepen en gemaakt wederom persoonlijk thuis bezorgd DIT 13 BRILLENHUIS SERVICE Vakspecialist Speciaalzaak Al leen verkoop Zeiss-Busch-artik. Holl. Fabrikaat Monturen K. DE JONG - Vakoptici KANAALSTRAAT 86 hoek Oranjestraat T evens Tel. 5460 IJmuiden Leverancier alle Ziekenfondsen Foio, Film en Smalfilm Fotografisch Ateliier voor Portret, Bruids en Kinderfoto Ontwikkelen - Afdrukken Zorg voor de a.s. duisternis over Uw volle gezichts vermogen te kunnen beschikken. Laat daarom Uw oogen onderzoeken en gaai met Uw recept naar dan is U voor 100 pCt. zeker. Alle Ziekenfondsen MODERNE EN HYGIËNISCHE Lid Ned. Vereen, voor Voetverzorging Ook aan huis te ontbieden. Koopt heden nog, voordat prijsverhooging ingaat, uw uit de oude voorraad, tegen oude prijzen, bij ZOOWEL IN ORIGINEEL ALS REPRODUCTIE IN HET BETERE GENRE KALVERSTRAAT 8 IJmuiden-Oost Tel. 5705 Een rationeele Deensche methode. Prof. Hudig, hsogleeraar aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen, de heer Rooi, bedrijfsleider van de Vuilafvoermaatschappij in Drenthe en de ditecteur der N.V. Grondmaatschappij, grondverbeterings- en ontgin ningsmaatschappij te Zwolle, hebben een rapport samen gesteld betreffende het verwerken van stadsvuil tot kunstmest volgens een speciale methode. Gebleken is, dat er in Denemarken een vinding bestaat, welke reeds op verscheidene plaatsen wordt toegepast en geleid heeft tot de constructie van een machine, welke op zeer eenvoudige en rationeele wijze het stadsvuil verwerkt tot compost. De ontwerper van het apparaat is er van uitgegaan dat een bezwaar van het composteeren is de ongelijk matigheid van het stadsvuil, welk bestaat uit een hetero geen mengsel van asch, papier, keukenafval, marktafval, fabriaksafval, straatveegsel, enz. De ontwerper heeft nu een snelle composteering bereikt door de menging van het vuil in een daarvoor gecon strueerde roteerende silo. Bij deze menging, onder toetreding van Iuch-, wordt de massa gegist, waarna op een transportbank de groote stukken worden gesorteerd. In een tweeden mSngrotor van speciale constructie wordt de massa daarna fijn gemaakt en gezeefd. Alles wat fijn is wordt dan afge voerd als een zwart, frisch ruikend product, rijp voor verdere compostage. De praktijk wordt waarge nomen door de doctoren A. de Groot, M. de Groot Chr. de Jong (Haarlem), J. Mac. Daniël, W. A. Oepts (IJmuiden) Bloemend.straatweg 144 Santpoort-Station Het beste en voordeeligste adres voor al uw verse Vis, gerookte Vis en Conserven Stokvis gekookt in biik 2 pond f 1.15 (6mnd. geg.) Eiken inmaakvaten 3 j. geg. Levende en gerookte Paling

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 1