WAAROM.... STEEDS WEER???? Cbem. Wasserij „Hoek en Vaart" Santpoortïel. 8200 Neutrale Schoolvereeniging BEKENDMAKING Dansinstituut R. MARTENS Tijileiijk gevestigdHoutmanstraat 1, ilmuiden Hervatting der lessen Maandag 2 September a.s. NIJVERHEIDSAVONDSCHOOL IE VELSEN De Directie der N. V. autobus-Exploitatie „Stormvogels ■e N.V. Sanfpoortsche Radiocentrale Hoofdstraat 181 Telefoon 8524 Het loopen in het donker Schoenmakerij Maas Feith komen clienten, die CGI1S van onze Chemische reiniging gebruik maakten, De vraag stellen is haar beantwoorden. U ontvangt immers het besie tegen den laagsten prijs. Colbert Costuum 1.50 Mantel 1.50 Mantelpak J Winterjas ƒ5 Demi Saison Blouses -.60 Rokjes -.80 Japonnen, eenv. vanaf 1.00 1.25 Pluche Tafelkleden 1.25 Regenjas 2.-- Waterdicht maken gratis I ;v. - I Zesjarige Opleidingsschool voor H.B.S., Gymnasium en Lyceum Kleine klassen (ten hoogste 25 leerlingen per klas en per leerkracht) Normale schooltijden voor elke klas 8.45—11.45 en 1.45—3.45 Gelegenheid tot overblijven Aanmelding, prospectus en inlichtingen bij het Hoofd der School C. Keizer, Havenkade 25, Telefoon 4958 Inschrijving van nieuwe en oud-leerlingen MAANDAG- en DINSDAGAVOND den 2en en 3en SEPTEMBER a.s. van 7 tot 8 uur in het Schoolgebouw Briniostraat, IJmuiden-Oost Verdere inlichtingen verstrekt de Directeur: H. J. ZEEMAN Haarlem-Bioemendaa!-Santpoortstopgezet Beverwijk-Heemskerk Dorp v.v.: stopgezet van Haarlem in de richting IJmuiden van IJmuiden in de richting Haarlem van Beverwijk in de richting Haarlem: van Beverwijk in de richting Alkmaar: NZo Niet op Zon- en Feestdagen. S.V. „Terrasvogels". Door omstandig heden verschijnt „Huis aan Huis" iets later dan ge woonlijk. voor muziekliefhebbers: entra/e radio cnhmu/st EdisonpEeën 1 - - IJmuiden Dansclub op Vrijdagavond in Hotel „De Weijsnan" Santpoort Witte Bioscoop IJmuiden Kennemer Hotel Beverwijk Hotel „De Weijman", Santpoort IPREDIKBEURTENB Gereformeerde Kerk. Nederlanders R.K.S.V. „Santpoort". „Schaakclub „Santpoort". Examens. Gevonden en Verloren Voorwerpen. V"- 'TTY'V'V? .-T-* Behalve Bouwkundig-, Werktuigkundig-, Electrotechnisch- Hand- en Decoratief-teekenen en bijbehoorende theore tische vakken, wordt er gedurende vier uur per week praktijkonderwijs gegeven in de 4e en 5e klasse aan Machinebankwerkers, Timmerlieden, Electriciens, Motor en Rijwielherstellers Voor de afdeeling SCHILDEREN worden de practijklessen reeds gegeven vanaf de le klas Zij, die voldoende cijfers kunnen overleggen van het hoofd der school, worden zonder examen toegelaten. Zij, die in het bezit zijn van een diploma eener ambachts school worden in de 4e klasse toegelaten. Jongelui, in het bezit van een einddiploma Nijverheids avondschool met 5-jarigen cursus kunnen als hospitant (alleen practijkonderwijs) gedurende 4 uren per week worden toegelaten. Het Bestuur tr deelt hierdoor mede, dat op verzoek der Rijksverkeersinspectie te Haarlem, met ingang van WOENSDAG 28 AUGUSTUS 1940 de volgende wijzigingen in hare autobuslijnen moeten worden aangebracht: 6,30 NZo 6,45 NZo; 7,25; 7,45; 8,15 en vervolgens elk half uur tot 21,15 van Haarlem in de richting Alkmaar: 6.30 NZo7,05 NZo8,05 en vervolgens elk uur tot 20,05 (21,05 tot Velserpont) 6.05 NZo; 6,30 NZo; 6,45; 7,05 en vervolgens elk half uur tot 21,05 van IJmuiden in de richting Alkmaar (overst. Velserpont): 6,30 NZo7,058,05 en vervolgens elk uur tot 20,05. van Alkmaar (St.) in de richting Haarlem 7,35 NZo; 8,35 en vervolgens elk uur tot 20,35 (vervolgens 21,35 tot Beverwijk) 6,30 NZo 7,00 NZo; 7,30 NZo; 8.15; 9,15 en vervolgens elk uur tot21.15 7,00 NZo7,408,40 en vervolgens elk uur tot 20,40. (De diensten van Beverwijk tot Alkmaar worden gereden in samenwerking met de Firma Oebr. BEENTJES en DE BRUYN). Wij verzoeken hei publiek beleefd, aan deze plotselinge wijziging de grootst mogelijke bekendheid te geven. IJMUIDEN, 27 Augustus 1940. DE DIRECTIE. Zondag 1 September a.s. zullen er ter gelegenheid van de ingebruikneming der terreinen en kleedhuizen, eenige vriendschappelijke wedstrijden worden gespeeld. 2 uur: Terrasvogels 1—R. C. H. Combinatie ScheidsrechterChr. Boeree. 10 uur: Terrasvogels 2-Bloemendaal 2 ScheidsrechterBankert. 12 uur: Terrasvogels Jun. Kinheim Jun. Scheidsrechter Wiedijk. Om 2 uur zal de aftrap gedaan worden door den heer v. d. Aart, voorzitter van de Nederlandsche Voetbalbond. Voor de wedstrijd van 10 uur is een beker beschikbaar gesteld. Om 12 uur zou oorspronkelijk Stormvogels op bezoek komen, doch door bijzondere omstandigheden kan dit niet doorgaan. Intusschen hebben wij Kinheim zoo bereid gevonden aan onze uitnoodiging gevolg te geven, JUFFROUW SNIP Wat een vervelend weertje, hè? 't Is haast niet te beschrijven. Als 't water van den hemel giet, Zeg zelf, dan leeft een mensch toch niet, Als ie steeds thuis moet blijven. JUFFROUW SNAP Ja, 't weer is vreeselijk van streek, Maar heusch, 't kan mij niet deren, Ik merk dat werkelijk niet zoo, Want 'k heb centrale-radio, Ga je ook abonneeren valt niet mee en kost U veel Schoenreparatie. Laat Uw Schoenen bijtijds Repareeren maar DOOR EEN VAKMAN, die U in alle gevallen kan adviseeren. U stelt er prijs op dat - „Uw Schoenen het juiste model behouden". „U makkelijk op Uw schoen loopt", na „U inlichtingen krijgt omtrent geperste of genaaide Zooien". BEL OP 8228. Onder RijkstoezicfiC gediplomeerd). HAGELINGERWEG 1 SANTPOORT DIE U GAARNE ELK ADVIES GEEFT. N.B. Door de tijdsomstandigheden vaoaf 9 Sept. alle reparaties A contant. Zij die lid wenschen te worden van de f kunnen zich aldaar in laten schrijven op VRIJDAG 6 SEPTEMBER VAN 7-9 uur. Voor onderstaande lessen aan bovenstaand adres. Zaterdagavond van 7.30-10 uur Zaterdagmiddag voor scholieren van 4.30-6.30 uur Zondagavond van 7.30-10 uur Maandag uitsluitend R.K. van 7.30-10 uur Dinsdagavond van 7.30—10 uur Donderdagavond voor R.K.'1 van 7.30-10 uur Vrijdagavond van 7.30-1O uur Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag v.m. 10 uur: Ds. R. H. Oldeman. Ned. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 Zondag v.m. 10 uur: de heer H. W. Hofmeester, Hilversum. Geref. Kerk H.V., Wiistelaan Zondag v.m. 10 uur: dhr. K. v. d. Berg. Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Zondag v.m. 9,45 uur: Dr. G. Brillenburg Wurth van Katendrecht. n.m. 5.30 uur: dezelfde Ver. van Vrijz. Hervormden, Rex-Theater Zondag v.m. 10,30 uur: Geen dienst. Luthersch Genootschap, afd. Velsen en Omstreken Plaats van samenkomstVereenigingsgebouw der Herv. Gemeente, Kalverstraat 8, IJmuiden-Oost. Zondag v.m. 10,30 uur: Geen dienst. Vervroegde Kerkdiensten. In verband met de verduistering zijn de Kerkdiensten der Gereformeerde Kerk aan de Burgemeester Ensche délaan vervroegd. De ochtenddienst, welke om kwart voor tien begon, begint thans om half tien, terwijl de middagdienst voor heen om half zes aanving, doch nu om half drie gehou den zal worden. Ook de catechisatie heeft een wijziging ondergaan en werd eerst Dinsdagavond om acht uur gehouden, terwijl ze nu na afloop der ochtenddienst gehouden zal worden. De leiding der ouderen berust bij ds. Harrenstein, en ouderling Verkruyssen geeft de jongeren catechisatie. Deze veranderingen treden op 8 September in werking. Er moet gewerkt worden in Nederland, gewerkt aan het herstel van de Nederlandsche volkskracht. Nederlanders, vormt de eenheid in Nederland, die noodig is, om deel te kunnen nemen aan den sociaal-economi- schen opbouw, waarbij alleen het algemeen belang ge diend mag worden, zonder de oude tegenstellingen. Nederlanders, wij kunnen bogen op edele vaderlandsche tradities, die wij met diepen eerbied eeuwig hoog zullen houden, wij willen in alles Nederlanders zijn en blijven, maar bovendien actief deelnemen aan het groote pro ces, dat zich in de wereld voltrekt. Eén vernieuwd, wilskrachtig en eendrachtig Nederland allen vereenigd in „De Nederlandsche Unie". Houdt U niet afzijdig Werk mee Sluit U aan bij „De Neder landsche Unie", Krachtig en eendrachtig. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door A. P1ELAGE, Broekbergenlaan 46. SecretariaatHageveldtstraat 2, Santpoort. Wedstrijden op Zondag 1 September a.s. Santpoort 1 -Bloemendaal 1 2,30 uur. O.l.V. 1—Santpoort 2 2 uur. O.I.V. 2—Santpoort 3 12,30 uur. Van A. tot Z. op Santpoort terrein 12.30 uur. Jun. Santpoort—Jun. O l.V. 1 uur Na de serieuze training speelt onze Vereeniging als laatste voorbereiding voor het nieuwe seizoen, eenige oefenwedstrijden. Deze wedstrijden zijn uitsluitend be doeld als proef en oefening, ieder doet dus zooveel mogelijk zijn best, om een plaats in een elftal waardig te worden. De uitgestelde Ledenvergadering zal plaats vinden in de loop der volgende week, in ,,'t Huis te Velsen". Aangezien belangrijke mededeelingen te verwachten zijn, verwachten wij althans alle spelende leden. Natuurlijk zijn ook alle Donateurs welkom. De kennis met de eenigszins andere spelregels moet zooveel mogelijk verbreid worden. Indien mogelijk volgen er nog convocaties. SecretariaatBroekbergenlaan 16. Nu „het Jeugdhuis" door de demobilisatie weer is vrij gekomen, zal de Schaakclub „Santpoort" haar clubavon den weer in dit gebouw houden. Hiermede is de ver eeniging op Dinsdag 27 Augustus j.l. begonnen. Dit is voor schakers, die „Velserend" wat te ver af vonden, misschien aanleiding om nu als lid toe te treden. Geslaagd voor Costumiëre Mevr. A. Cramer-Vredevoogd, Leerlinge van de E.N.S.A.l.D. Modevakschool, Hoofd straat 58 B, Santpoort. Opname in deze rubriek alleen door bemiddeling eer politie. Gevonden damestasch, Voorplaats 35Unster van 25 K.G., Overbildtweg 29; broche, Gladio'"""+raat 3; een belastingmerk, een ring met sleutel: e)goe :- beertje, deze drie voorwerpen I lagelim, .veg een beige regenjas met riem, Anemoi _-n straat 4 is gedeponeerd Bloemendaalschestraa eer broche, Harddraverslaan 34, gedepore Wüst laan 11.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 2