v.h, R. DE JAGER L «lig? I IIIE Natuurbad ,VELSEREND' D. R. Mansholt IJmuider Visha! Wand versiering V Hartelijke dankbetuiging. Oprechte dankbetuiging. eekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis Wil SEPTEMBER Uitdrukking van waardeering. Santpoo OPTICIEN TEUNE d Bergh HG VOOR VOETVERZORGING Toekon uno Kiau wersstraat 4 Geen betere belegging dan Onroerende goederera en Hypotheken Woningbureau Kantoor van onr. goederen Duinweg 22 Santpoort-St. Teief. 8271 „ARTISTIEK" Vsor BOEKEN en SCHOOLBEHOEFTEH en VULPENHOUDERS Bnehhandel- Leesbibiioth. .Erasmus' Bert G. van Haarlem, Knde Jaargang No. 16 fOplaag 3500 exemplaren Vrijdag 6 Sept,*1940 „Wr UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE SANTPOORT TERRASWEG 31 TELEFOON 8819 SANTPOORTSCHE DROGISTERU Tdslraat;i58, hoek Terrasweg - Telefoon 8521 fl. van MEURS, Gedipl. Brogiste. VINOLia CREDM, NIVEfl, NIVEÜ-QUE, enz. Sant^S - FLIT en SHELL TOX - aUTI-MGTÜRTIKELEN Filmrollen - Ontwikkelen en afdrukken BrederrVf-Stafion Te!. 8478 Uitsluitend Voetverzorging Voor verfsouwensopdrachfen: JOSEPHI CLASI £KU!S ncïer alle nfondsen s.„„ ^emer Foto-Kinohandel 4 Se. Bloemendaalsciiestraatweg 86 oon 8506 Santpoort St. Opgericht 1932 5 PREDIKBEURTEN HOOFDSTRAAT 200 TELEFOON 8371 Gevonden en Verforen Voorwerpen. Haal Uw schade in en geniet volop van den Zomer in de maand in het Heerlijke rustige omgeving Een Wil AR zwemgenot arts AFWEZIG vanaf 7 September Tel. 85I9 De grootste sorteering B O T EI koekjes en het fijnste bij S» g met eerste prijs bekroond Bloemendaalschestraatweg 68 Telefoon 8677 Bert G. van Haarlem, Bert G. van Haarlem, Voor belar bij c fee: dez;. ken aan betoc 's Avonds om 7 uur gesloten, Zaterdags 9 uur Onder BOTE TT 'orde a.s. duisternis over Uw volie gezichts- GRIF jen te kunnen beschikken. Laat daarom Haarlen 9en onderzoeken en gaat met Uw recept Huwelijks dag 16 5 straatweg 54 Santpoort-St. Tel- 8683 11 30 uur voor pCi< zeker. Alle Ziekenfondsen Huwelijk: uur door r MODERNE EN HYGIËNISCHE bovenzaal S J QR. G. flMSTEL I h ri f p den Or'' diplomeerd onder medisch Toezicht id Ned. Vereen, voor Voetverzorging Ook aan huis te ontbieden. Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. hebben d: geven da zullen slui kerk van te Driehr 19 Sept. om 10 gezongei, gedragen ZOOWEL IN ORIGINEEL ALS REPRODUCTIE IN HET BETERE GENRE KUNSTHANDEL KALVERSTRAAT 8 IJmuiden-Oost Tel. 5705 vragen o 1 Driehuis h e a I"oe Foto en Smalfilm rafisch Atellier voor Portret, Bruids en Kinderfoto Ontwikkelen Afdrukken t' rïd. Herv. Kerk, Santpoort j ondag v.m. 10 uur: Geen opgaaf ontvangen. d. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 Tag v.m. 10 uur: Ds. F. D. Emous, Amsterdam. va bin ef. Kerk H.V., Wüstelaan p lag v.m. 10 uur: dhr. C. Redert van Zeist Tirr ef. Kerk, Burg. Enschedélaan. ®c' 'ag v.m. 9,30 uur: Dr. W. G. Harrenstein Vei n.m. 2.30 uur: dezelfde Vra gap. van Vrijz. Hervormden, Rex-Theater dag v.m. 10,30 uur: Geen dienst. thersch Genootschap, afd. Velsen en Omstreken ,aats van samenkomstVereenigingsgebouw der Herv. Gemeente, Kalverstraat 8, Ijmuiden-Oost. Zondag v.m. 10,30 uur: Ds. W. Spliethoff, Haarlem Opname in deze rubriek alleen door bemiddeling der politie. Gevondengrijs heerenvest, Overbildtweg 39grijze ceintuur, Gladiolenstraat 3 belastingmerk, Duin- en Kruidbergerweg 41 een nummerplaat van een auto (G.-Z. 40307, Hyacinthenstraat 16, gedepon. Wüstelaan 11; een grijze pet, Wiistelaan 74 rozen krans in etui en verdere inhoud, Bloemendaalsche- straatweg 165. Verloren een bruinn damesportemonnaie, inh. geld en broodbonnetjes, Alb, Thijml. 15, Bloemendaaleen ring met sleutels, Alb. Thijmlaan 7, Bloemendaal een paar donkerblauwe (opengewerkte) dameshand schoenen, Laurillardlaan 25een donkerbruin man teltje, Wüstelaan 27 broodkaart, Narcissenstraat 36; bruin lederen Heerenportemonnaie, Slaperdijk 12; zilveren vulpotlood, Broekbergenlaan 9hooihark, Hofgeesterweg 2rubber dameslaars met bruine sok, Slaperdijk 38; zwarte gabardine damesregen jas, Mentawistraat 18, Haarlem-Noord; rijwielmerk, Terrasweg 53 zakmes, Wüstelaan 1 Alg. Distri butiekaart, Bloemendaalschestraaiweg 155; een ge vlochten ceintuur, Wüstelaan 11 een roode porte- monnaie, inhoudende 2 dubbeltjes, Wüstelaan 29. Weggeloopenbouvier hond, Brederoodscheweg 77 bruin Konijn, Kerkerinklaan 11herdershond, Hoofd straat 224. Aan komen Ioopen Hondje, Laz. MuIIerlaan 7. De praktijk wordt waarge nomen door Dr.MEINDERT DE GROOT Dr. IMMINK Dr. DRijBER Recepten Bloemendaalsche Apotheek Sloemend. straatweg 144 Santpoort-Station Ruime aanvoer Verse Vis, Schol Schelvis Kabeljauw Griet, Snoekbaars -Tongen Tarbot Levende Paling Nieuwe Kolmaaijes Haring DE PRIJZEN VALLEN MEE Ger. Vis Ger. Paling Visconserven Ondergeteekende, CORNELIS REGTER, Groot-Kleer- makersbedrijf te Rotterdam, door Bombardement te Rotterdam alles verloren, gevoelt behoefte, langs dezen weg, den Weled. Heer ACCOUNTANT en BELASTINGCONSULENT te IJMUIDEN-Oost VERL. WIJK aan ZEEëRWEG 24 zijn diepe erkentelijkheid te betuigen voor zijn te Rot terdam, ten zijnen behoeve behaalde successen. Door bemiddeling van den Accountant Van Haarlem kreeg hij van de stichting Rotterdam 1940 een groot bedrag toe gewezen, waardoor hij in staat is een nieuwe Zaak op te bouwen. Ondergeteekende heeft niets dan lof (over de wijze waarop de Heer Ven Haarlem zijne moeilijke belangen heeft behartigd. Met een gerust hart kan hij hem dan ook bij een ieder, die in moeilijkheden zit, aanbevelen. Rotterdam, Aug. 1940. G. REGTER Ondergeteekende, HENDRIK STRUYK, vóór Bombarde ment te Rotterdam Termijn-zaak, Aert van Nesstraat 87, wenscht langs jdezen meer gebruikelijken weg oprech ten en hartelijken dank te betuigen aan den Weledelen Heer Accountant en belasting-consulent te IJmuiden Oost, Verl. Wijk aan Zeeërweg 24, voor de deskundige wijze, waarop hij zijne belangen te Rotterdam heeft behartigd. Hij verkreeg door zijn bemiddeling van De Stichting Rotter dam 1940 een flink bedrag uitgekeerd. Alle lof voor den Heer Van Haarlem voornoemd. Een warme aanbeveling aan zijn adres is hier niet alleen op zijn plaats, doch méér dan verdiend. Rotterdam, Aug. 1940. H. STRUYK Ondergeteekende, SALOMON BLOM te ROTTERDAM, door het bombardement te Rotterdam alles kwijtgeraakt, betuigt hierdoor den Weledelen Heer ACCOUNTANT en BELASTINGCONSULENT, Verl. WIJK a. ZEEëRWEG 24, IjMUIDEN-Oost, zijn welgemeenden dank voor de schitterende wijze waarop hij zijn belan gen alhier heeft behartigd. Bij een ieder, die moeilijkheden heeft, kan hij den Heer VAN HAARLEM met de meeste gerustheid aanbevelen. Rotterdam, Aug. 1940. S. BLOM

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 1