BEL Chemisette lasser! „Hoek en Vaart" 4%, Distributie van Zeep. M L. Molenkamp Verduisteren VOOR: LTabentalSZfl. Mevr. E. Hanedoes- Mijnlieff Tolienslaan 6 Driehuis Tel. 4980 P. H. Visser 8 Zn. - - - - - SANTPOORT MANUFACTURENHANDEL HL^ JS WONINGINRICHTING HOOFDSTRAAT 194 -SANTPOORT - TELÓ412 a. Kinderen, die op 1 September 1940 nog geen 2 laar oud waren b. Kinderen, die op 1 September 1940 2 jaar oud waren, doch nog niet den leeftijd van 8 jaar bereikt hadden; c. Practiseerende artsen, tandartsen en veeartsen. SJmuiden (Oud en West) Umuïden (Oost) Santpoort (Dorp en Station) Velsen (Noord) Velsen (dorp en Driehuis) Oprechte Haarlemsche Courant. Vereeniging „Volksonderwijs", afd. Santpoort. Vereeniging „Spaarnberg". Zwemvereeniging „Velserend". R.K.S.V. „Santpoort". S.V. „Terrasvogels". Schaakclub „Santpoort". HAGELINGERWEG 28 Tel. 3232 Santpoort 325 325 Nieuw- en Verbouw Gevestigd Ged.Pianoleerares Hagelingerweg 138 Santpoort V'.:-,'r - - - i -/ DE BURGEMEESTER VAN VELSEN maakt bekend dat EXTRA BONS voor Zeep zullen worden uitgereikt ten behoeve van De verstrekking van extra Bons voor zeep zal uitsluitend geschieden op vertoon van de distributiestamkaarten. De uitreiking zal geschieden voor de bewoners van in het gebouw van het Leger des Heils aan den Edisonstraat in het Patronaatsgebouw aan den Zeeweg hoek Willemsbeekvveg Letter A t.m. C, Maandag 9 Sept. D t.m. G, Dinsdag 10 Sept. H t.m. L, Woensdag 11 Sept. M t.m. R, Donderdag 12 Sept. S t.m. V., Vrijdag 13 Sept. W t.m. Z, Zaterdag 14 Sept. in SchoolF aan den Burg. Enschedé- laan. in het gebouw van den R.K. Volks bond aan den Wijkerstraatweg. Letter A t.m. E, Maandag 9 Sept. F t.m. K, Dinsdag 10 Sept. L t.m. S, Woensdag 11 Sept. T t.m. Z, Donderdag 12 Sept. in het Raadhuis te Velsen. Letter A t.m. R, Vrijdag 13 Sept. S t.m, Z, Zaterdag 14 Sept. De kantoren zijn geopend van 9—12 v.m. en van 1—5 uur n.m. Op Zaterdag alleen van 9—12 uur Zij, die verzuimd hebben om toeslagkaarten voor de Textieldistributie af te halen, kunnen dit nog doen op bovenstaande dagen in dezelfde lokalen, DE BURGEMEESTER Adres: Kerkweg 134. Naar men ons bericht is het correspondentschap der Oprechte Haarlemsche Courant (Stads- en Kennemer Editie) en van het Dagblad voor IJmuiden verplaatst van Rijksweg 484 naar Kerkweg 134. Berichten voor genoemde bladen bestemd, worden aan dit adres ingewacht. Secretarissen van Vereenigingen worden verzocht het nieuwe adres te noteeren en hun vereenigingsnieuws aldaar in te zenden. In plaats van Mej. Landeweert, aan wie op haar ver zoek eervol ontslag is verleend als onderwijzeres aan de Kleuterschool aan de Wüstelaan, is ingaande 1 Sep tember benoemd Mej. P. Schipper, alhier. Op prettige hartelijke wijze is verleden Vrijdag op de Kleuterschool afscheid genomen van Mej. Landeweert als onderwijzeres aan die school, zulks wegens haar voorgenomen huwelijk en duidelijk bleek, dat zij zich, door haar optreden, een plaats in de harten der kinde ren had veroverd. Nadat haar door de kinderen een toepasselijk lied was toegezongen werd zij overstelpt met cadeaux, namens de ouders, die in grooten getale van hun belangstelling blijk gaven, de kinderen en het personeel der school aangeboden. Ook Mevr. Drijver, als voorzitster van de Commissie van Toezicht, bood haar namens het bestuur en die commissie een geschenk aan, daarbij dank zeggend voor de wijze, waarop zij zich, vaak onder moeilijke omstandigheden, van haar plicht heeft gekweten. Uw liefde en tact voor dit onder wijs moeten wel aangeboren zijn, zoo vervolgde Mevr. Drijver, hetgeen niet te verwonderen is als men bedenkt wat Uw vader als Wethouder van Onderwijs indertijd voor het onderwijs in het algemeen heeft ge daan en ook aanstonds gereed stond om te handelen toen, door verschillende omstandigheden, de Bewaar school van Mevr. Wüste werd opgeheven en omgezet in het Badhuis. Verrast en aangedaan bedankte Mej. Landeweert allen voor deze blijken van waardeering, waarna een tracta- tie voor de kinderen de prettige middag besloot. De groote zaal van het gebouw „Spaarnberg" welke gedurende de mobilisatie door militairen bezet was, heeft thans, na een grondige restauratie weer haar oude aanzien gekregen. Ook de gangen en hal getui gen dat bezem en boender plus de verfkwast, dienst gedaan hebben. Vanaf heden zet de vereeniging de groote zaal weder voor het publiek open, terwijl ook voor verduistering is zorg gedragen. AI met al voor vereenigingen, die van een keurig en gezellig vergader- of repetitie-lokaal houden, is boven genoemde zaal zeker aangewezen. Het Bestuur der vereeniging en de concierge verstrekken gaarne alle inlichtingen. In overleg met de Directie van het Natuurbad „Velser end" heeft de Zwemvereeniging „Velserend" het plan opgevat deze winter door te zwemmen in het „Velser- bad". Met het oog op de verduistering zijn eenige geschikte uren vastgesteld (o.a. Zondags van 12—1 uur). Voor abonnee's van het Natuurbad bedraagt de prijs, bij voldoende deelname f 1.50 voor het geheele winter seizoen van October tot Mei. Bij grootere deelname zal het aantal uren zoo noodig nog worden uitgebreid. Zij, die zich hiervoor interesseeren en zich als abonné wenschen op te geven, kunnen dit doen bij de kassa van het Natuurbad en bij den heer Ritman, Terrasweg 81 SecretariaatHageveldstraat 2, Santpoort. Zondag 8 September worden de volgende wedstrijden gespeeld Santpoort II H.B.C. 11 2 uur T.Y.B.B. III—Santpoort III 12 uur Ons 2de elftal opent de competitie met een thuiswed strijd tegen H.B.C. II. Dit is voor haar een nieuwe tegenstander. Voor de Nederlaag wedstrijden van T.Y.B.B., speelt het 3de elftal tegen het 3de elftal van T. Y. B. B. Op waardige en verdiende wijze, nam Bloemendaal j.l. Zondag revanche op de eerste ontmoeting tusschen Bloemendaal en Santpoort. De techniek is in orde Santpoorters, alléén tempo schiet te kort. Dit aanvullen is eerste en eenige eisch. A.s. Zondag worden de volgende vriendschappelijke wedstrijden gespeeld Bloemendaal comb.—Terrasvogels comb. 10 uur Bloemendaal IV—Terrasvogels IV 10 uur Bloemendaal vet.—Terrasvogels vet. 10 uur Terrasvogels jun B Bloemendaal jun. B. 10 uur In het Ad. Aartbeker tournooi na loting Terrasvogels jun. A—Bloemendaal jun. A. 10 uur Zaterdag speelt Terrasvogels adsp.—Terrasvogels adsp. 5 uur Secretariaat: Broekbergenlaan 16. De club hield Dinsdag 1.1. in „Het Jeugdhuis zijn Jaarvergadering. Uit het verslag van den secretaris bleek, dat de club in bloeiende staat verkeert. De opkomst der leden op de clubavonden was zeer bevredigend. Het speelmateriaal werd opnieuw aangevuld. De reke ning van den Penningmeester gaf een batig saldo te zien. Het ontworpen speelplan van den spelleider houdt rekening met het feit, dat wedstrijden buiten de plaats deze winter niet gehouden kunnen worden. anilla-touw Markies-scharnieren Maten Matten Mattenkrammen Maaimachines Machine-olie Manden Mattenkloppers Melkemmers Melkmaten Merkkwastjes Messen Mesvijlen Metaalschroeven Metaalboren Metaalzaagbladen Metaalzaagbogen Metselaarskapmessen Metselaarskaphamers Metselkoord Metseltroffels Meubelbeslag Meubelglijnagels Meubelhoekjes Meubelsloten Mestschoppen Mestschopstelen Mestvorken Mestvorkstelen Mesthaken Meubelknopjes Mesaanzetters Mica Mierendood Moerbouten Moeren Moersleutels Mokers Mokerstelen Mollenklemmen Mollendood Moscovische matten Muizensprenkels Musketons Muurbeitels Muurbouten Muurplugboren Muurpluggen Muurproppen Muurduimen Muurspijkers NAAR Hagelingerweg Driehuis-Velsen TELEFOON 8679 TIMMERMAN AANNEMER METSELAAR Alle voorkomende, reparaties voor Timmer-, Metsel- en Riolerings werken van Uw woning of winkel, binnen of buiten. Het adres Timmerlieden Aannemers Ook voor Nieuwbouw-, Verbouw en Reparatie. Vraagt vrijblijvend prijsop gaaf.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 2