Distributie van Zeep. Diesel Stofzuiger DANSLES ZILVERVLOOTVERLOTING BREDERODEDUIN Schakeltjes 5 regels 25 ct 'Vlekweg Geen waarschuwing Geen geldboete ^eeft c7/ VERDUISTERINGSPAPIER Boekhandel Cornegge Pbilips Handdynamo H.V. Fechn. Bureau „Kennemerland" H. F. Santpoertsche Radio-Centrale Voor Timmerwerk op elk sekied J. P. TIMMERMANS Jr. 11 J. DE RUYTER M. E. DE RUYTER-HOOGLAND li Ned. Begrafenis Gen. Bijkantoor: Hoofdstraat 1S6 Telefoon 8535 Damclub „Stabiel". Postzegelvereniging „Santpoort". Hoofdstraat 181 Telefoon 8524 Laat §J hedenavond inschrijven als lid van de DANSCLUB „ONS GENOEGEN" in Hotel de Weyrnan te Santpoort Onze lessen garandeeren U een beschaafd en gezellig onderricht. DANSINSTITUUT R. MARTENS EdisonpBein 1 BJrrsuid@n 2e 3e 4e Se Ie prijsZeiljacht de «Piet Hein», waarde I 550,- Zilveren Theeservies „f 300,- Cassette Zilver „f 200,- Zilveren Theeservies „f 150,- Zilveren Toiletgarnituur „f 100, In totaal dus 500 prijzen, of wel op iedere 20 loten een prijs. Prijs per loi f 1,« 10.000 Loten J. SEEGERS, Heerenkapper in verschillende maten voor het verwijderen van inktvlekken PRIJS 25 CENT BOEKHANDEL CORNEGGE als wij Uw huis verduisteren. Ons werk voldoet aan alle eischen Vraagt eens prijsopgave PLTEN CARTON in all e maten 4 m.m. dik Bloemendaalschestraatweg 59 Telefoon 8239 Santpoort-Station Op 22 September a.s. hopen onze geliefde j| Oduers en in de ,den dag te herdenken, dat zij voor 25 jaar echt zijn verbonden. |j Dat God hen nog lang moge sparen is de g wensch van hun dankbare Kinderen. jjj g Receptie Zondag 22 September van 2 tot 4 uur. DRIEHUIS, 8 SEPTEMBER 1940. Da Costalaan 1 gj Voor de talrijke bewijzen van deelneming, welke wij mochten ontvangen bij het overlijden van onze lieve CARLI, zeggen wij U hartelijk dank. Fam. TR1K Santpoort, Sept. 1940. Rijksweg 264. Voor de talrijke bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onze lieve Vrouw, Moeder, Be huwd- en Grootmoeder GEERTJE BAK-van DELFT, zeggen wij U hartelijk dank. Uit aller naam, C. BAK Santpoort, Sept. 1940 Kruidbergerweg 8. DANKBETUIGING. Aan vrienden en bekenden betuig ik mijn oprechten dank voor het medeleven ondervonden tijdens de ziekte en het overlijden van mijn innig geliefden man. Wed. J. C. H. DUDOK BOUR1K Santpoort, Sept. 1940. Kruidbergerweg 30. Begrafenissen - Crematies Transporten TAXI. E.S.T.O. bedient U weer vanaf 's morgens 4 uur tot 's avonds 10 uur. 6-persoons wagens. Bel op 8250, A J. P. Stegemeyer, Hoofd straat 128, hoek Hagelingerweg. WIES BENINK Med. Ged. ChiropodistePedicure Gipsafdrukken, Steunzoolen, Pedicure-behandeling f 0,75 Manicure f 0,40 Aan huis te ontbieden. Hagelingerweg 235, Tel. 8624 Vleesch en Vet zonder Bon Zoolang de voorraad strekt prima Jonge Hanen Soep- en Braadkippen. AlleenHoofd straat 128, Telefoon 8250. A. J. P. Stegemeyer. Voor de Fijne Wasch Fijnwasscherij „HET TORENTJE" Molenstraat 23 Santpoort-L). Kennel „Kleist" heeft te koop: Teckeltjes(niet raszuiver. Pekinneesjes, Her ders, enz. Honden- en Katten brood voorradig. Slaperdijk 12, Santp., Tel. 8610 Inlijsten van Foto's, Platen en Schilderstukken. Kennemer Foto- en Kinohandel Bloemendaalschestraatweg 86, Telefoon 8506 Santpoort-St. DAMES Uw japon maak ik vanaf f 2,50; Avondjapon vanaf f 4,00; Patronen naar maat v.a. f 0,60. Jo Schildwacht, ged.cost., Hagelingerweg 135. Mode-Vakschool Molenstraat 25 Geeft grondig onderricht in naaien en maatknippen.Cursus voor eigen gebruik, alsook opl. voor Diploma. Directrice: Mevr. C. Broekhuizen, Gediplom. Leerares. ZUSTER I. WELMAN, OudeaanstrasS 26, (bij Muiderslotweg), Haarlem-Noord, heeft dagen beschikbaar, (ook halve), voor Verpleging, Wasch- beurten, Afleggen van Over ledenen. RITA C. MULLEM, CREMER- LAAN 22, TEL. 8563, SANT POORT-DORP. Hondendeskun- dige. Nu is het tijd om Uw honden te laten plukken. Trimmen en Toiletteeren van alle hondenrassen. Nagels knip pen, Tandsteen verwijderen. Engelsch Diploma. Afwezig tot 19 September. No 98. AuteurDendël (B.) Zwart 15 stukken op: 2-4-6-7-9-12-13-14-19-20-23-24- 29-35-36 en dam op 8. Wit 19 Stukken op: 17-18-21-22-25-26-28-30-32-33-37- 38-39-40-41-42-44-46-48. No. 99. Eindspel Springer. Zwart 6 stukken op: 4-10-12-15-32-37. Wit 6 stukken op: 13-20-23-24-28-47. Voor beiden Wit speelt en wint. Oplossingen aan W. Dinkgreve, Gladiolenstraat 19, Santpoort. Secretariaat: Burg. Enschedélaan 29, Santpoort-Dorp. Een zeer aantrekkelijke prijsvraag, wederom ontworpen door den heer Snitjer, zal onze vergadering van Dins dag 10 September a.s. opluisteren. Indien mogelijk zal de 15 cent van de Ie emissie van Nederland den eersten prijs uitmaken. Het is voor alle leden dus zaak aanwezig te zijn. In verband met de verduistering worden de leden nog maals dringend verzocht uiterlijk 8 uur aanwezig te zijn. Belangstellende verzamelaars zijn welkom. In een tijd vak van ruim 1 maand konden 3 nieuwe leden geno teerd worden. De Leider van den Distributiedienst brengt ter kennis van werkgevers, bedrijfsleiders en aan hen, die zelf standig een bedrijf uitoefenen, dat EXTRÜ ZEEP kan worden aangevraagd voor arbeiders, die werkzaamheden verrichten, waarbij zij in sterke mate aan bijzondere verontreiniging van lichaam en-of kleeding zijn blootge steld. De aanvraagformulieren kunnen tot 12 September a.s. worden afgehaald en uiteriïjk 14 September worden ingeleverd ten kantore van den distributiedienst P. J. TROELSTRAWEG, 1JMUIDEN-OOST. De Leider van den Distributiedienst, P. WAARDENBURG ook reeds zoo'n practische Batterijen heeft U hiervoor niet meer noodig. Steeds vindt U iets nieuws bij ons op electrisch gebied. Zoo is b.v. onze nieuwe iets heel bijzonders. KOMT U EENS BIJ ONS KIJKEN Gaarne tot Uw dienst. p. a. DE TEN BATE VAN i» ii DE LIGHALLEN derHAARL. VER. t. BESTR. d.T.B.C. Voor deze 5 prijzen is met de leveranciers overeen gekomen, dat zij deze desgewenscht terugkoopen van de winnaars tegen 80 pCt. der waarde. Alle verdere prijzen, die zullen worden verloot, be staan uit Zilveren voorwerpen w.o.: Couverts, Hor loges, Servetringen, Aschbakjes, enz., Boven de 400 prijzen worden 100 premies [toegewe zen aan alle houders van loten wier lot dezelfde 2 laatste cijfers draagt als het lot, waarop de eerste prijs wordt gewonnen. De loten worden franco toegezonden na bestelling aan het Consultatie-bureau. Tel. 11604, of na over schrijving op de postrek. der Haarl. Ver. tot Bestr. der Tuberculose: 119600. Verl. goedgek. bij 'besl. v. d. Secretaris-Generaal wnd. Hoofd van liet Departement v. Justitie, van 7 Juni 1940, no. 1143. VOOR BETERE HAARVERZORG1NG g Hoofdstraat 196 - Telefoon 8535 g Ook aan huis te ontbieden Bij geen vooruitbetaling wordt 10 ct. incasso berekend. Te koop nog enkele jonge zang-Kanaries, al aardig op zang. Hagelingerweg 214, Santpoort. RINA VISSER, Gedipl. Coup. Dames- en Kinderkleeding Bruids- en Avondjaponnen. Ook pasklaar maken in patro nen naar maat. Hoofdstraat 138, Santpoort-D BOEKHOUDEN. Opleiding voor alle praktijk examens. Billijke condities. H. B. Haanappel, Leeraar M.O. Beekvlietstraatll, Santpoort-D. Gevraagd voor direct flink meisje voor dag en nacht. Zelfstandig kunnende werken en koken. Van goede getuig, voorz. Wijn. Daniëlslaan 41, Santpoort-Stat. Te koop aangeboden geheel nieuw mandje voor fiets (kind) en groot Hondenhok. Wijn. Daniëlslaan 41, Santpoort-St. Siervogels met Volliëre te .koop. Duinlustparkweg 57, San tpoort-S tation Gevraagd flinke nette Loop jongen. Loendersloot's Waren huis, Hoofdstraat, Santpoort. SANTPOORT. Te huur ruime woning aan Hoofdstraat, zeer geschikt voor 2 gezinnen. Te bevragen D. Komen, Hagelingerweg 68 A. Flink meisje gevraagd voor dag en nacht, boven de 20 jaar. Mevr. v. d. Esch, Brederode- laan 29, Santpoort-Station. Te huur te Santpoort-Dorp ged. van huis voor echtpaar z. k. of dame alleen, m. gebr. van keuken. Brieven No. 825. Een nette Werkster gevraagd, van Dalenlaan 31, Santpoort-st. Te koop gevraagd 2-persoons Opklapbed, met of zonder om bouw. Brieven No. 826. Kleine Villa te Driehuis te koop gevraagd. Brieven No. 827. Voor Voetverzorging Zr. C. J. Hoekendijk, Kerkweg 23. Gedipl. Pedicure en Manicure. Dag en nacht verplegingen. Geeft ook Waschbeurten, Injec ties, e.d. Billijk tarief. Modern vrij bov. huis of bened. huis te huur gevraagd door echtpaar zond. kind. omgeving Santpoort-Station. Brieven met prijsopgave ond. No. 828. Verloren 30 Augustus 1 bank biljet, tegen belooning terug te bezorgen Wüstelaan 85. Gem. Zit- en Slaapkamer te huur met degelijk pension op netten stand. Briev. No. 829. Een Gascomfoor ter overname gevraagd. Brieven No. 830. Net meisje biedt zich aan voor heele dagen. Kerkweg 5, Santpoort. Te koop gevraagd te Santpoort Huis A f 3000,tot f 6000, behoeft niet leeg te zijn. Onkenhout, Saxenburgerstraat 7huis, Amsterdam-West. Leert Gitaar, Luit, Mandoline, Hawaiian of ander instrument bespelen. Privé; vl.meth.; cond. billijk tevens aansluiting Ha- waiïanclubje, Leni Halsema, Westl. 9, Santpoort-D., Tel. 8007. Te koop aangeboden een geëm 2 pits Gascomfoor met tafel tegen elk aannemelijk bod. Jan Luyckenstraat 91, Haarlem- Noord. Net meisje, 23 jaar, P.G. zoekt betrekking voor dag en nacht, liefst zonder kinderen. Indienst treding 1 October 1940. Brieven No. 840. Te koop aangeboden Aankleed- tafel, Kinderledikant met toe- behooren en groote box. Passet, Kerkweg 119. Te koop jMarkies voor erker f 7,Een Huiskamerlamp met 3 bovenlampen f 4, Laz. Mullerlaan 7. Te koop gevraagd halve villa of landhuis. Brieven met opg. van lasten, waar gelegen, enz. onder No. 838, bur. v. d blad. Te huur gevraagd tegen Nov. Huis met schuur en grooten. Tuin (voor tuinderij). Brieven No. 839. Bijwerken van Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde door Scheikundig Ingenieur. Telefoon 8751. Santpoort. Brieven No. 831, bur. v. d. bi. Flink Dagmeisje gevraagd, zelfstandig kunn. werken. Aan te melden na 7 uur Laurillard- laan 4, Santpoort-Station. Te koop gevraagd een flink Kinderledikant. Brieven met prijsopgaaf onder No. 832. Te huur gevraagd een boven of beneden woning. 2 kamers met keuken, gezin van 2 per sonen. Santpoort-Dorp of om geving. Brieven No. 833. Gevraagd flinke hulp Dinsdag en Zaterdag van 912 uur. Kruidbergerweg 16, Santpoort. Prima Stofzuiger te koop, half jaar garantie. Burg. Enschedélaan 77 Taxi BANDER Hagelingerweg 137 Kan U weder regelmatig bedie nen, prijzen zeer billijk. Trouwauto's beschikbaar. Flinke Dagmeid gevraagd. Rusthuis „Zonneweelde", Duin en Kruidbergerweg 40, Driehuis Velsen. Pracht Jonge Hennen en Hanen te koop. Braad-en Soepkippen, prijzen billijk, van eigen meste- rij. Slaperdijk 12, Telef. 8610. Een Woonhuis te koop gevr. te Santpoort in de prijs van plm. f 5000,—f 9000,-. Brieven No. 834 bur. v. d. bi. Najaartijd Planttijd Zoekt nu reeds Uw Rots- en Vaste Planten uit tegen lage prijzen en gratis thuisbezorging in het Najaar. Jan v. d. Tuin, Kweaker Terburgstraat 17, Santpoort-St. Gevraagd tegen 1 October in klein gezin nette zelfst. dienst bode voor dag en nacht. Salar. f 25,per maand, Harddra verslaan 33, Santpoort-Station. Gevraagd een noodhulp voor de week van 9 tot en met 14 September. Aanmelden Hard draverslaan 25. Gevraagd flink meisje van 8 6 uur. Bloemendaalschestr.w. 12, Santpoort-Station. Gevraagd een flink meisje niet beneden de 20 jaar. Goed kun nende werken en eenigszins bekend met koken. Loon f5,— per week. Van Werkhoven, Bloemendaalschestraatweg 9, Santpoort-Station. Mooi huis te koop te Driehuis, voor- en achtertuin v. geldbel, f 5500,goed verhuurd. Brieven onder No. 835. Flinke nette Huishoudster biedt zich aan, eventueel hu welijk, P.G. Brieven No. 836. Te huur te Santpoort Groote of groote en kleine gestoffeerde of gemeubileerde kamers met stook en kookgelegenheid. Brieven No. 837.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 3