Makelaardij H. J.Poen WONINGBUREAU Zonder Bon Bibliotheek „Spaarnberg" Maison Toeset Sint Nicolaas Geschenken DE UMUIDER VISCHHflL L. Molenkamp Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstesn @n Driehuis opticien JEUNE fbrma bode Doet Uw St. Nicolaas- inkoopen bij den Santpoortsen Winkelier Boxen - Klapcamera's Smalfilmcamera's Projectoren VERDUISTERINGSPAPIER Boekhandel Cornegge KaïitMr vai sur. liederen v.n. R. de lager Duinweg 22 Santpsort-St. Telef. 8271 Foto maken. Kennemer Foto-Kinohandel Sint NicoBaasgeschenken Expositie SCHILDERIJEN Foto Schutte' Boekhandel «II I I 0 Mn Onze winkel is te klein Boekfiasid©! «E R A S M U S» FOTO „SCHUTTE" Tiende Jaargang No. 28 Oplaag" 3500 exemplaren Vrijdag 29 November 1940 UITGAVE: DRUKKERIJ CGRNEGGE SANTPOORT TERRASWEG 31 TELEFOON 8619 SANTPOORTSCHE DROGISTERIJ Telefoon 8521 Hoofdstraat 158, hoek Terrasweg 0. m MEURS, Gedipl. Drogiste. Eau de Cologne en Parfums 4711 Beëdigd gedipl. Makelaar Voor vertrouwensopdrachten discretie verzekerd Geeft een St. Nicolaasgeschenk van blijvende waarde dus laat bij ons een Bioemendaalschestraatweg 86 Sanipoort-St. Tel. 8506 Met ingang van ZATERDAG 30 NOVEMBER ie L-ibliotheek gevestigd in het ivoetshuis van Mej. J. L. Enschedé j Hoofdstraat tegenover de Slaperdijk "eopend iederen Zaterdag van 3 tot 4.30 uur Leesgeld 5 cent per deel Mededeelingen Turnvereeniging „Santpoort", Nieuw- en Verbouw Het is weer Sint Nicolaas „Zeven eeuwen Nesler- landsche Levenskunst'' 9-foofdsiraat 200 - Telefoon 8371 PREDIKBEURTEN Eerste Kias Banketbakkerij en Kokerij Bioemendaalschestraatweg 68 Telefoon 8677 Voor een fijne Boterletter, Hart of Ham, met de beste roomboter bereid, gaat men naar een EERSTE KLAS BANKETBAKKER. R. K. S. „Santpoort". Postkantoor Santpoort-Dorp. Vanaf 1 December is het Postkantoor geopend van 10 uur v.m. tot 5 uur n.m. Zaterdags tot 3 uur. POSTKÜHTQOR SflNTPöaRT-SïflïION, Ruime sorteering FOTO-ALBUMS - FOTO-DAGBOEKEN ZAKALBUMS FOTO-STANDAARDS - FOTO-LIJSTJES PRISMAKIJKERS Een waardevol geschenk een foto van Hoofdstraat 148 Santpoort Tel. 8361 Verzorging van Filmvoorstellingen Verhuur van smalfilmprojector en films Bioemendaalschestraatweg 144 Telefoon 8519 diverse merken en kwaliteiten, oa„ GOty, HolÜOOt, Rheingold, Troïka, Tosca, enz. Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. i— koopt U bij nog al!e moderne monturen en vakkundig uitge voerde Briiien Leverancier alle Ziekenfondsen Haarlem, Velsen en IJmuiden - Diploma V. V. O. Bloemend.straatweg 54 Sanipooel-St. Tel. 8883 VÓÓR hebben wij nog aües in voorraad in goud en zilver, uurwerken, optiek, tafelzilver en Plate- artikelen. Het bekende adres DRIEHUIS-VELSEN TELEFOON 4051 K 2550 Geopend tot 8 uur Zaterdags tot 10 uur ■i Op 17 December a.s. zal het 15 jaar geleden zijn dat lurnvereeniging „Santpoort" op initiatief van de destijds bestaande Besturenbond „Eensgezindheid" werd opge- Mp t. in ^verband met de tijdsomstandigheden zal het feestelijk jjkter, dat bij dergelijke gebeurtenissen gebruikelijk achterwege blijven. d zal op Zaterdag 14 December a.s., des avonds ur in de zaal van Hotel „De Weyman" een Openbare - yegeven worden, welke uitsluitend toegankelijk zal r voor ouders van leden en adspirantleden, alsmede iOpgteurs, begunstigers, etc. janopkomst 5.48 uur, zoodat ondanks de verduistering, het voor bezoekers mogelijk zal zijn deze demonstratie op Turngebied bij te wonen. Aisj attractie zal de Heeren-afdeeling van de Gymnas tic kvereeniging „Vijfhuizen haar medewerking verleenen. Her programma, hetwelk uit ló nummers bestaat, ziet er .afwisselend uit, waarop we nader terugkomen, w ij wekken leden en adspiranten op de nog resteerende fenavonden trouw te bezoeken en alles er toe bij te ragen tot het welslagen van dezen avond. van enkele dorpsgenoten bij .9» HOQFBSÏRÜRT148 IEL. 8361 Een zeer gevarieerde in zending, die ten volle uw aandacht zal trekken. 325 325 Hagelingerweg Driehuis-VeSseji TELEFOON 8679 TIMMERMAN AANNEMER METSELAAR Alle voorkomende reparaties voor Timmer-, Metsel- en Riolerings werken BLOEMENDflllLSCHESTRMTWEG 129 TELEFOON 8718 Pas verschenen en in voorraad Tevens gesorteerd in Kalenders. Luxe Postpapier en diverse andere geschikte cadeaux daarom noodigen wij U uit tot een vrijblijvend bezoek aan onze Toonkamer voor St. NICOLAAS GESCHENKEN. Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zondag v.m. 10.30 uur: Ds. R. H. Oldeman. H. Avondmaal, Lithurgie VI. Ned. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 Zondag a.s. v.m. 10 uur: de heer H. Heeresma, A'dam n.m. 4 uur Dr. E. Emmen, Haarlem. Geref. Kerk H.V., Wüsteiaan Zondag v.m. 10 uur: dhr. F. H. Geusebroek, Amsterdam oeref. Kerk, Burg. Enscbedélaan. Zondag v.m. 10 uur: Dr. W. O. Harrenstein n.m. 5 uur: Dr. W. G. Harrenstein Ver. van Vrijz. Hervormden, Rex-Theater Zondag v.m. 10,30 uur: Prof. Dr. G. A. v. d. Bergh van Eysinga. Luthersch Genootschap, afd. Velsen en Omstreken Plaats van samenkomstVereenigingsgebouw der Herv. Gemeente, Kalverstraat 8, IJmuiden-Oost. Zondag v.m. 10,30uur: Mej. F. A. van den Bosch, Amsterdam. MARSEPA1N en BORSTPLAAT maakt TOESET voor U. ALLES EIGEN FABRIKAAT Wij zorgen er voor dat Uw bestellingen op tijd afgeleverd en met de meeste zorg behandeld worden] R. K. Kerk, Frans Netscherlaan, Santpoort: Zondag a.s. Stille H. H. Missen te half 8 en 11 de Hoogmis te 9 uur. Te 5 uur Adventslof. Te half 1 Maria-Congregatie voor de Jongens. H. H. Missen in de week half 8 en 8.30 uur. uur, Zondag a.s. worden de volgende wedstrijden gespeeld: Santpoort 1 -Zandvoort 1 2 uur Zandvoort 2—Santpoort 2 2 uur Santpoort 3—H. B. C. 3 12 uur O. G. 3-Santpoort 4 12 uur Junioren Santpoort A-O. I. V. A 12 uur O. 1. V. B—Santpoort B 12 uur Santpoort 1 verschijnt met de volgende opstelling C. Nijssen J. Nijssen D. Nijssen Maarschalk C. Tromp Slok Oosterholt N.N. Bakkum Kaldenbach Wijker Deze belangrijke wedstrijd vangt aan om 2 uur Het kantoor der Posterijen te Santpoort-station deelt belanghebbende mede dat wegens wijziging in de dienstregeling van den treinenloop het afhalen van Zondagscorrespondentie is opengesteld van 8.50—9 uur. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd dat de briefkaartautomaten weder in gebruik zijn gesteld. IN DE MATEN 50 en 75 c.M. Het beste en voordeeligste adres voor alle versch vischsoorten - Levende en gerookte Paling Voor de Boterham Uitgesneden Zalmbokking Uitgesneden Heilbot Engelsche en Kieler Sprot Versch gepelde Garnalen Hollandsche Nieuwe Maatjesharing vangst 1940 15 CENT PER STUK Zeeuwsche Mosselen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 1