HISCH REINIGEN -.60 BIJ „HOLLAND!'A" Firma J. J. VAN DILLEWIJN 1.25 1.50 1.75 Kleur en glorie onzer Tropen J. ZEEGERS St. Nicolaas-C A D E A U Brood, Koek en Banketbakkerij o.so Chem. Wasserij „Hoek en Vaart" Santpoort fel. 1211 «Winterhulp Hederianci». geven den toon aan I N.V. Teehn. Bureau „Kennemeriand N. V. Santpeertscke Radio-Centrale Hoofdstraat 192 - Tel. 8524 Leveringen ten iteiseeve van de Duilscfee Wmnacfct CULTUREELE FILM KINDERFILM 'n practisch en mooi Blouse Deken Rokje Japonnen zijdeeenv. v.a Japonnen wol Colbert-costuums Mantels Winterjas Mantelpak Regenjas 2.-"=» Waterdicht maken gratis VOOR DAMES, HEEREN EN KINDEREN De Blokorganisatie moet blijven! Gevonden en Verloren Voorwerpen. Hanvrogen voor Ondersteuning Verantwoording van ingekomen giften in de Gemeente Veisen, ten behoeve v. tl. Sticking „Winterhulp fiederiand". Hoofdstraat 181 Telefoon 8524 jeugdfilms. Onze St, Nicolaastafel is gereed en rijk gesorteerd Droste Letters Chocolade figuren Diverse luxe doozen, enz» Marsepain Heerlijk goed gev. Banket Speculaas» Gev. Speculaas Alles uit prima grondstoffen vervaardigd Des avonds tot 8 uur en Zaterdags tot 9 uur geopend Ued. Begrafenis Gen. Bijkantoor: Hoofdstraat 196 Telefoon S535 li B. van Droffelaar Gratis Bioscoopbezoek voor de Collectanten vast de Stichting „Winterhulp Nederland", afd. Gent. Veisen. Cultureels Filsti, Santpoort. S. V. „ïerrasvogeis". [R. verrichtingen) He! loop! storm Wie Wat Brood-, Koek- en Banketbakker ij Hagelingerweg 50 - Santpoort Heeft de organisatie der Vrijwillige Luchtbeschermings dienst ook thans nog een taak? Meerdere ingezetenen van ons dorp hebben deze vraag blijkbaar met „Neen" beantwoord. Want, naar verschillende straatleiders ons mededeelden, ontmoet de aankoop van bonnetjes, van welker opbrengst de blokorganisatie in stand gehouden moet worden, bij velen thans bezwaren. „De Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst heeft de taak van de vrijwillige organisatie overgenomen" zegt de een. „Brandweer-, waak en andere diensten worden nu^dgpr j)etaakje^krachten waargenomen", zegt een ander en voegt er aan toe „en dus is onze bijdrage voor de blokorganisatie overbodig geworden". Vrienden, gij hebt het mis De blokorganisatie blijft thans even noodzakelijk als voorheen. Bij mogelijk ge vaar en dat dit er is, bewezen de laatste nachten meer dan ooit is het optreden van de vrijwilligers van de blokorganisatie in de verschillende diensten, nog even noodzakelijk als voorheen. Alleen is het op regel matige tijden dienst doen dezer vrijwilligers en de regel matige bezetting van de Blokposten, thans niet meer noodig. Maar de geheele Blokorganisatie is nog volko men intact, de Blokleiding heeft nog steeds verschillende uitgaven voor de instandhouding te doen. Deze bloklei ding zou, wanneer de burgerij haar de gewone, zeer geringe inkomsten onthoudt, haar werk stop moeten zetten en wanneer het gevaar van een luchtaanval dan werkelijkheid wordt, zouden de burgers van de dan noodzakelijke hulp verstoken zijn. Wij doen om deze redenen dan ook een ernstig beroep op de ingezetenen, om de regelmatige aankoop van de bonnetjes, die wekelijks aangeboden worden, voort te zetten. Het is absoluut noodzakelijk, dat ieder die maar even kan, zich dit kleine wekelijkse offer blijft getroosten. Het Wijkhoofd E. KENTHER- inarae in deze rubriek alleen door bemiddeling der Politie. Gevonden: badpak met muts en handdoek, Gladiolen- straat 3; parapluie (dames), Hagelingerweg 5j; een belastingmerk, ged. Wüstelaan 11; een puntenslij per, Uitendaalstraat 55een gouden brochespeld, Wüstelaan 11 belastingplaatje, Hagelingerweg 88; port. met inhoud, Cremerlaan 45koperen schroef- dop, Hagelingerweg 122streng kippenringen, Hard draverslaan 31, Rozenkrans, Deken Warenstraat 23, Beverwijk; zwarte regenpijpen, Middenduinerweg 69; grijze pantoffels, gouden speld, bruine portemonnaie met 1 cent, deze laatste 3 ged. Wüstelaan 11. Verloren: Ring met 3 sleutels, Harddraverslaan 39; bruine damesvilthoed, Narcissenstraat 13; pakje inh. Pyama, slobbroek en Luiers, Haitsma Mullierstraat 96, Haar lem-Noordblauwe grijs gebr. want, Kerkerinklaan 8; kluwen blauw-groene wol, Duin en Kruidbergerweg 37 bpaardendek. Uitendaal, Kerkweg trouwboekje, Hyacintenstraat 9kinderwant, Kerkerinklaan 8 kindermuts, Noorderdorpstraat 27belastingmerk, Velserbroekstraat 13; een paar donkerblauwe dameshandschoenen, Gladiolenstraat 3belasting merk, Kerkweg 35een roode want met blauwe streep, Alb. Thijmlaan 14, Bloemendaaleen kinder pantoffeltje, Schuytstraat 7een pakje inh. een handwerkje, Wijnoldy Daniëlslaan 29een donker blauw viiegerkapje, Kluyskensiaan 6; een blauw gebreide kinderwant (gespikkeld), Kluyskensiaan 25; een identiteitsbewijs t. n. van C. de Wit, Schuyt- straa. 14, geborgen in een bruin etui, waarin tevens een danskaart, Wüstelaan 11. komen nu reeds binnen, terwijl de collecte nog moet beginnen. Wel een bewijs hoe noodig, zelfs noodzake lijk het is de actie te doen slagen. Om dit te bereiken, raden wij een ieder aan, zich als nog, maar dan onmiddellijk, zich te melden als collec- tant(e) er is nu nog gelegenheid. De nood der stille armen is nu grooter dan ooit te voren. Wie zal zich kunnen verheugen op een vroolijk St. Nicolaasfeest of een gewijd Kerstfeest in eigen kring, met de wetenschap dat andere in de meest kommervolle omstandigheden verkeeren Blijft dan niet aan de kant staan, het komt hier op daden aan. Laat ons de handen in een slaan, de een die over vrije tijd beschikt, geeft zijn (haar) arbeid, als collec tant^). Een ander die zoo gelukkig is en geen tijd over heeft geeft geld. DAT ZIJN DADEN. Wil men den nood gelenigd zien, zal men eerst tot bovengenoemde DADEN moeten overgaan, eerst dan zal men aan de aanvragen kunnen voldoen. Dr. W. G. H. te Santpoort-Station f 10,— lr. A. B. te Santpoort-station f 1,— J. D. B. O., Santpoort-Station f 5,— M. N. M„ Santpoort-Dorp f 10,— A. A. v. W., Santpoort-St., f 25,— H. B. Santpoort-St. f 1,— M. W. U., Driehuis f 2.50; J. H. A. M. A., Driehuis f 10,- E. A. O., Driehuis f 10,— L. D., Santpoort-St., f 10,—; A. F. J. G., Santpoort-Dorp f 2,50; J. P. P., Driehuis f 10,— J. B. S., Santpoort-Dorp f 5,— J. S., Driehuis f 5,—A. T., Santpoort f 5,—H. H. M., Velsen-Noord f 2,50A. L., Velsen-Noord f 5,—Mevr. v. D. N., Santpoort-st. f 10,— lr. L. M. V., Velsen-N, f 10,— J. W., IJmuiden f 15,— E. V., Veisen f 5,— H. v. M„ IJmuiden f 10,— C. de J., IJmuiden f 50,— W. F. C. B. S., Driehuis f 10,— G. v. T., IJmuiden f 25,— J. P. L,, IJmuiden f 25,— J. G., IJmuiden f 100,— W. 2., ijmuiden f 5,— H. L. v. D., Veisen f 2,50 J. Z. V., IJmuiden f 2,50; K. v. d. S., Velsen-Noord f5,— A. de W., IJmuiden f 5,-; G. H.. JJmuiden f 10,— W. J, F., IJmui den f 2,50; KI. B., IJmuiden f 2,50; Mr. J. H. M., Sant poort-St. f 10,— C. O., Santpoort-Station f 5,— W. A., Veisen f 1,— W. A. D., Santpoort-st. f 200,— D. Z., Veisen f 10,— C. H. R., Driehuis f 1,-; A. G., IJmuiden f 25,— C. W. B„ IJmuiden f25,— Ir. G. A. K., 'L ALL 5 V want Philipslampen zijn stroombespareside lampen, Wat U meer uitgeeft voor een Philipslamp, ontvangt U door besparing van uw siroomrekening dubbel terug. Bij ons koopt U uitsluitend en alleen stroombespa- rende lampen. IQus Phiiipslampen. In alle andere electrische artikelen vindt U steeds bij ons een ruime sorteering. Gaarne tot Uw dienst, ff p.a. De eerste Kinderfilmochtend is een daverend succes geworden: Van heinde en ver kwamen ze opzetten. Of ze genoten hebben? En of! De gulle kinderlach was niet uit de zaal. Omdat vele kinderen wegens plaats gebrek niet konden worden toegelaten, heeft de com missie besloten, Zaterdagmorgen a.s. 2 filmvoorstellingen te geven en wel om half 10 en om 11 uur. Er is weer voor een fijn programma gezorgd en de entreeprijs is laag gesteld. Zie maar de advertentie in dit nummer. Mode-Vakschool Molenstraat 25 Geeft grondig onderricht in naaien en maatknippen.Cursus voor eigen gebruik, alsook opl. voor Diploma. Directrice: Mevr. C. Broekhuizen, Gediplom. Leerares. JU SCHILDWACHT, Gediplomeerd Costumiëre. Dameskieeding. Pasklaar maken vanaf f 3,50. Patronen vanaf f0.60. Hagelingerweg 135. WIES BENINK Med. Ged. ChiropodistePedicure Gipsafdrukken, Steun zooien, Pedicure-behandeling f 0,75 Manicure f 0,40 Aan huis te ontbieden. Hagelingerweg 235, Tel. 8624 RINA VISSER, Gedipl. Coup. Dames- en Kinderkleeding Bruids- en Avondjaponnen Ook pasklaar maken en patro nen naar maat. Hoofdstraat 138, Santpoort-D. Voor betere PI A NOLESSEN wende men zich tot de„Veiser Muziekschool", Hordijklaan 17, Telefoon 4384, Driehuis. PITA C. MULLEM,CREMER LAAN 22, TEL. 856-3, SANT POORT-DORP. Hondendeskun- dige. Nu is het tijd om Uw honden te laten plukken. Trimmen en Toiletteeren van alle hondenrassen. Nagels knip pen, Tandsteen verwijderen. Engelsch Diploma. Gezien de tijdsomstandigheden kunnen geen honden worden gebaad. Te koop pracht Duitsche Kruis- snarige Piano, 5 jaar garantie, ook op termijnbetaling. Hofdijklaan 17, Tel.4384. Drieh. Begrafenissen - Crematies Transporten Bekroond Coupeur Dames- en Heerenkleeding naar maat. Bontwerken, keeren en repareeren. Velssrbro0kstr.13, Santpoort tegenover Hagelingerweg INLIJSTEN VAN FOTO's PLATEN EN SCHILDER STUKKEN. Kennemer Foto-Kinohandel Bloemendaalscbestraatweg 86 Telefoon 8506 - Santpoort-St. Voor alle Electriciteitswerken naar Techn. Bur. A. G. Nijman, Cremerlaan 35, Santpoort. Adres voor Driehuis Need, da Cosialaan 2. IJmuiden f 1000,— J. W., IJmuiden-Oost f 5,—P. v. d. P., Velsen-Noord f 2,50; P. v. M., Santpoort f 3,-; G. J. H. I., Heemstede f 5,— Wed. S. M. v. W., IJmuiden- Oost f 5,— E. L., IJmuiden f 25,— G. S., IJmuiden f 10,- A. K., IJmuiden f 2,— F. M. IJmuiden f 2,50; J, P., IJmuiden f 100, Met genoegen kunnen wij mededeelen, dat alle vrijwil- ligers(sters) van bovengenoemde Stichting een GRATIS bioscoop-voorstelling is aangeboden, door de Directie's van het THALIA THEATER te IJmuiden en het Pont- Theater te Velsen-Noord. Op vertoon der toegezonden legitimatie-bewijzen, kan dus een ieder, die zich als medewerker(ster) opgaf of nog opgeeft, de komende week een film gaan bezoe ken in een der beide Theaters. „Kleur en Glorie onzer Tropen". Ruim 700 kleine en groote piaatsgenooten hebben enkele weken geleden genoten van de mooisten kleurenfilm welke wij ooit zagen, „Kleur en Glorie onzer Tropen". Nog nimmer kwamen wij bij het aanschouwen van een Indischen Film zoo onder de indruk van de overweldi gende schoonheid van „den gordel van smaragd" als toen. Ondanks het feit, dat op dien dag 3 voorstellingen gegeven werden, moesten nog vele worden teleurge steld. Dit is voor de Commisie voor Cultureeie Films aanlei ding geweest pogingen in 't werk te stellen deze film hier nogmaals te krijgen en deze pogingen zijn met succes bekroond. Zaterdag a.s. om 3 uur en 7,15 uur draait deze film nogmaals in 't Vereenigingsgebouw. Reeds Donderdag- en Vrijdagmorgen is er verkoop van kanrten geweest, doch voor zoover nog voorradig zijn, zijn ze ook Zaterdagmorgen van 10-12 uur nog verkrijg baar en kunnen plaatsen worden besproken. I enslotte zij nog vermeld, dat de commissie besloten heeft deze filmvoorstelling ook voor niet-donateurs toegankelijk te stellen. Zie ook de advertentie in dit nummer. Zondag a.s. worden de volgende wedstrijden gespeeld: Terrasvogels 2—V.V.B. 2 11 uur Terrasvogels 3—D.C.O. 3 2 uur D.O.A. 2 Terrasvogels 5 11 uur Terrasvogels jun. A Haarlem B uitgesteld Hillegom jun. T errasvogels jun. B 11 uur R. C. H. jun. d Terrasvogels jun. c 11 uur O De Burgemeester van Veisen vestigt er nogmaals nadrukkelijk de aandacht van belanghebbenden op, dat nota's voor leveringen en diensten ten behoeve van de Duitsche Weermacht (R. verrichtingen) bij hem moeten zijn ingediend UITERLIJK OP DEN 15den VAN DE MAAND, volgende op die, waarin de levering of dienstverrichting heeft plaats gehad. Nota's over November moeten dus UITERLIJK 15 DECEMBER a.s. bij hem zijn ingediend. Voor volgende maanden moet op gelijke wijze worden gehandeld. Op verzoeken (nota's, die niet op tijd zijn binnen gekomen, wordt geen acht geslagen 3 al. 4 van de Verordening no. 49/1940 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied). De Burgemeester, M. M. KWINT Veisen, 26 November 1940. Wie hem reeds zag wil hem nogmaals zien. Wie hem nog niet zag, moet hem nu toch beslist gaan zien. Wel, den prachtigen kleurenfilm die een schitterend^ beeld geeft van de overweldige schoonheid onzer tropen. Hij draait Zaterdag 30 Nov. a.s. in het Vereenigingsgebouw der Ned. Herv. Gem. om 3 uur en om 7.15 uur. ENTREE 40 ct. plus bel. Toegankelijk ook voor niet-donateurs Voorziet U tijdig van plaatsbewijzen en bespreekt Uw gereserveerde plaats Zaterdag van 10—12 uur. ZATERDAGMORGEN 30 NOVEMBER om 9.30 en 11 UUR wordt in het JEUGDHUIS der Ned. Herv. Gemeente een speciaal KINDERPROGRAMMA vertoond. TOEGANGSPRIJS f 0.12 (bel. inbegrepen) Groote sorteering CHOCOLADE- EN MARSEPAIN FIGUREN. LETTERBANKET - GEVULDE SPECULAAS. Enz. Vraagt ons gestoomd Bruinbrood.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 2