dijH J.Poe WONINGBUREAU DE IJMUIDER VISCHHAL ibliotheek „Spaarnberg" lender Bon J, A. BODE g^/eekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis Kaataer van eer. geedeteii v.n. R. de lager Duinweg 22 Santgoert-St. Telef. @271 Speelgoed inzameling deer .Winterhulp'. IRICHTIkG VOOR VOETVERZORGING 1. OH. G. v. RUSTEL Bruno Klauwersstraat 4 1—ZüüfZicent per Ésop ai; inruil van Goud en Zilver OPTICIEN ÏEUNË UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE SANTPOORT TERRASWEG 31 TELEFOON 8619 Hoofdstraat 158, hoek Terraswsg - Telefoon 8521 in A. TM MEURS, Gedipl. Orogiste. Eau de Cologne en Parfums 7*1 diverse merken en kwaliteiten, oa.. Coty, OoSdoot, 4711 )0 Rheingold, Troïka, Tosca, enz. Beëdigd gedipl. Makelaar Voor vertrouwensopdrachten discretie verzekerd Naar wij vernemen, heeft de leiding van „Winterhulp" te Velsen het plan opgevat een speelgoed inzameling te organiseeren ten bate van die kinderen 'in onze gemeente, die met St. Nicolaas weliicht vergeten wor den. Daartoe is o.a. aan de hoofden der scholen, het verzoek gericht, de kinderen op te wekken voor dit doel iets af te staan van hun speelgoed of van datgene wat zij op 6 Dec. zullen ontvangen. Daar het voor de leiding van Winterhulp helaas niet mogelijk is, deze actie nog voor St. Nicolaas te doen slagen, heeft zij besloten, met de inzameling te wach ten tot na 6 Dec. en 'de uitdeeling van het speelgoed aan de kinderen die daarvoor in aanmerking komen, in de Kerstvacantie te doen plaats vinden. Met het oog op deze actie is besloten, hiervoor een tocht met St. Nicolaas te organiseeren door de ge meente en wel op Zaterdag 14 December. Men verzoekt, al diegenen die een stuk speelgoed voor dit sympathieke doel willen beschkbaar stellen, dit af zonderlijk te verpakken met vermelding van inhoud. Deze pakjes kunnen dan worden afgegeven aan de vrijwilligers, die deze tocht medemaken. De route der 'tocht zal nog nader worden bekend gemaakt. De leiding van „Winterhulp" te Velsen hoopt, dat zoowel de onder wijzers eri hoofden der scholen als de ouders mede zullen werken, om deze sympathieke 'actie te doen slagen, zoodat straks aan vele kinderen een prettige verrassing kan worden bereid. Uitslag Winterhulp-Collecte. Totale opbrengst f 20,088. De straatcollecte, welke Zaterdag j.l. in onze gemeente gehouden werd, heeft in totaal opgebracht f 859.80. Tezamen met het bedrag de huis aan huis collecte van Vrijdag en de directe bijdragen, welke resp. f 1.243,61 en f 17.683,— opbrachten. Het totaal inge'komen bedrag in Velsen voor de Stichting „Winterhulp Nederland" is düs f 1.9686,41. Het definitieve eindbedrag is nog niet bekend, daar nog steeds giften binnenkomen. Voorts brengt de leiding van de „Winterhulp te Velsen langs dezen weg aan allen die vrijwillig hun medewer king verleenden aan de collecte en de voorbereidingen hiervan haar hartelijken dank. Zij vertrouwt, dat zij in de toekomst op de medewerking zal kunnen blijven rekenen. De bioscopen en de Winterhulp. Zooals we reeds mededeelden hebben de directies van de Theaters „De Pont en „Thalia" aan de collectanten en medewerkers van „Winterhulp" in Velsen een gratis- bioscoopvoorstelling aangeboden. Om eventueele misverstanden te voorkomen, vestigen wij er de aandacht op, dat deze voorstellingen niet op een bepaalde datum plaats vinden, doch dat men zoo wel den avond waarop als het theater waarnaar men wil gaan, zeik kan kiezen. Men denke er echter aan, het door „Winterhulp" toegezonden indentiteitsbewijs mede te brengen. Drankbestrijding. De afdeeling Santpoort van den Algemeenen Nederl. Geheelonthouders Bond (A.N.G.O.B.) vergadert a.s. Woensdag, precies 8 uur, ten huize van den heer R. Willemsen, Wüstelaan 13. Nieuwe leden worden gaarne verwacht, alsme'de belangstellenden in de Ge heelonthouding beweging, geven zich vooraf op aan de volgende adressen Kaspers, Wüstelaan 5 en Mevr. de Jong-Hoogeveen, Hyacintenstraat 21, alwaar tevens de convocaties zijn te verkrijgen, welke naar de verga dering dienen te worden medegenomen. Daar het lichte maan is, is de verduistering geen bezwaar; wie echter verhinderd is ter vergadering te komen, maar wel belang stelt in de Geheelonthouders Beweging, melde dit even aan een der bovengenoemde adressen, daar alsdan op een bezoek ter nadere inlichting kan worden gerekend. Een nieuwe kampperiode begint voor jeugdige werklozen. Het Bureau voor Jeugdregistratie schrijft ons Helaas neemt het aantal jeugdige werkloozen door aller lei omstandigheden momenteel toe. Het laat zich aan zien dat een keer ten goede eerst in 't voorjaar zal komen. Wie nu door Werkloosheid is getroffen, kan menigmaal de kans krijgen z'n ongewilde vrije tijd toch nog goed te besteden. Die kans biedt o.a. de Prote" stantsch-Christelijke Centrale voor Werklozenzorg. In haar drie kampen te Ommen, Beekbergen (G.) en Cham (N.B.), begint op 6 Januari een nieuwe 12 weeksche kampperiode, jeugdige werkloozen uit Velsen komen in aanmerking voor het kamp te Beekbergen. Er zijn daar 100 plaatsen maar dikwijls meer dan 100 liefheb bers. Dan geldt het spreekwoord „Wie het eerst komt, het eerste maalt". Er is dus alle aanleiding om iedere gegadigde met klem aan te raden zich in geval van werkloosheid zoo spoedig mogelijk op te geven. Daar komt deze keer nog een bijzondere reden bij. In de kampen die nu nog aan de gang zijn en waaraan 20 jongeren uit Velsen deelnemen, zijn heel wat werkloo zen tusschentijds geplaatst. Dit brengt allerlei bezwaren mee voor de vorming van een goede eenheid in het kamp. De leiding stelt het dan ook zeer op prijs, dat men zoovee! mogelijk bij het begin komt. Tusschentijd- sche plaatsing zal dus nog slechts bij uitzondering mo gelijk zijn. leder kamp biedt een afwisselend en stevig werkpro- pramma en de deelnemers zenden naar huis de beste berichten. De kampen staan open voor werkloozen jon gens en jongemannen van 16—24 jaar; men kan om de vier weken met verlof naar huisreiskosten komen voor rekening van het kamphet zakgeld bedraagt f 1,75 per week. Wie nadere inlichtingen wenscht of zich wil opgeven kan zich vervoegen bij de Gemeentelijke jeugdregistratie te Velsen (Casembrootzijstraat) en te Beverwijk (Kees Delfweg). Postzegelvereniging „Santpoort". Secretariaat: Burg. Enschedélaan 29, Santpoort-Dorp. Voor het bezoeken van de vergadering van Dinsdag 10 December a.s. zal de verduistering geen bezwaar opleveren, daar een heldere avond verwacht kan wor den. De bijeenkomst vangt aan om 7,30 uur in Klein- Stationskoffiehuis te Santpoort-Station. Wederom kon op de laatste vergadering een nieuw lid geboekt worden, ditmaal een dame. Wij wekken de verzamelaars in Sant poort en vooral ook Driehuis op, zich bij onze vereeni- ging aan te sluiten. Vraagt inlichtingen of komt U op een vergadering eens kennis maken. ft Schaakclub „Santpoort". Secretariaat: Broekbergenlaan 16. Een 5-tal van onze club speelde Zaterdag 1.1. te Haar lem gelijk (21/2—21/2) met een 5-tal van „De Rochade", Waar laatstgenoemde club als zeer sterk bekend staat, is dit een zeer bevredigend resultaat. De heer Joh. Blansjaar wist in het tournooi, uitgeschreven door de club „Het Oosten" te Haarlem een eerste prijs te win nen in een hoofdklasse groep. BloemeïisSaaischestraatweg 144 Telefoon 8518 Het beste en voordeeligste adres voor alle versch vischsoorten - Levende en gerookte Paling Voor de Boterham Uitgesneden Zalmbokking Uitgesneden Heilbot Engelsche en Kieler Sprot Versch gepelde Garnalen Hollandsche Nieuwe Maatjesharing vangst 1940 15 CENT PER STUK Zeeuwsche Mosselen MODERNE EN HYGIËNISCHE Gediplomeerd onder medisch Toezicht Lid Ned. Vereen, voor Voetverzorging poort» Station Tel. 8478 Y UitsSuitend Voetverzorging Ook aan huis te ontbieden. evestigd in het oetshuis van Mej. L. Enschedé Hoofdstraattegenover de Slaperdijk Peopend iederen Zaterdag van 3 tot 4.30 uur tegen de hoogste waarde iehuizerkerkwog 31, Driehuis, Tel. 4951 (K 2559) fed. Herv. Kerk, Santpoort )ndag v.m. 10.30 uur: Ds. R. H. Oldeman. Liturgie VI. sd. Hervormde Kapel, Pastorievveg 1 jrdag a.s, v.m. 10 uur: Ds. J. de Wit, Leiden n.m. 4 uur: Dr. A. H. Edelkoort, A'dam yeref. Kerk H.V., Wüstelaan jndag v.m. 10 uur: dhr. F. H. Geusebroek, Amsterdam eref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Dndag v.m. 10 uur: Dr. W. G. Harrenstein B n.m. 3 uur: Dr. W. G. Harrenstein iér. van Vrijz, Hervormden, Rex-Theater ÏJjndag v.m. 10,30 uur: Ds. J. H. 'Hanneman, Uitgeest ithersch Genootschap, afd. Velsen en Omstreken aats van samenkomstVereenigingsgebouw der Herv. Semeente, Kalverstraat 8, IJmuiden-Oost, jndag v.m. 10,30 uur: Geen dienst K. Kerk, Frans Netscherlaan, Santpoort Andag a.s. Stille H. H. Missen te half 8 en 11 uur, 5 Hoogmis te 9 uur. 5 uur Adventslof. half 1 Maria-Congregatie voor de Jongens. H. Missen in de week half 8 en 8.30 uur. Bloeiiissid.straatweg 54 Santpeort-St. Tel. 8683 inde Jaargang Mo. 29 Vrijdag 6 December 1940 Oplaag 3500 exemplaren Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. nog alls moderne monturen en vakkundig uitge voerde Brillen Leverancier aile Ziekenfondsen Haarlem, Velsen en IJmuiden - Diploma V. V. O.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 1