F. 1 Enden Otiem.Wasserij „Hoek en Vaart" Santpoertlll. 1260 L. Molenkamp Koopt bij onze Adverteerders STUURMAN - SANTPOORT Ondertrouw-, Geboorte-, Rouwkaarten Drukkerij Cornegge Schakeltjes" Afvallen beware men Goedgekeurd verduisleriugs- materiaal noodzakelijk Bekendmaking. Dames- en Heerenkapsalon Bloemendaaischeslr.w. 125 Tel. 8712, Santpoort-Station Nieuw en Verbouw S.V. «Terrasvogels» Gevonden en Verloren Voorwerpen. No. Hoofdstraat 160 - Telefoon 8607 ff Ned. Begrafenis Gen. Bijkantoor: Hoofdstraat 196 Telefoon 8535 H. B. van Droffelaar Met groote dankbaarheid en blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van onze Dochter CORNELIA JOHANNA HENDR1KA. Th. Lokerman J. Lokerman-Böhm. Santpoort-St., 29 Nov. '40. Bloemendaaischestr.w. 118. Diploma's Haarverven - Blondeeren, Enz. Enz. „Instituut Clairos" Bekroond Amsterdam Mei 1939 voor Heerenkapper. Winterjas Demi Saison Mantelpak 325 Hagelingerweg 325 Driehuis-Yelsen TELEFOON 8679 TIMMERMAN AANNEMER METSELAAR Alle voorkomende reparaties voor Timmer-, Metsel- en Riolerings werken R. K. S. V. „Santpoort" Het Programma van 8 December luidt: Santpoort I—Bloemendaal 1, 2 uur. 1. E. V. 2—Santpoort 3, 2 uur. - Santpoort 4—1. E. V. 3, 12 uur. Santpoort Jun. a D. E. M. Jun. c, 12 uur. Na de koude douche van j.l. Zondag speelt Santpoort a.s. Zondag een inhaalwedstrijd tegen Bloemendaal in de volgende opstelling C. Nijssen Nijssen D. Nijssen Maarschalk Tromp Slok Oosterholt N.N, Bakkum Kaldenbach Wijker We verwachten een beter resultaat dan tegen Zantvoort. Programma Zondag a.s. Terrasvogels I DeCeo I, Stads Ed., 11 uur. Terrasvogels 3 Schoten 4, 11 uur. E. T. O. 2—Terrasvogels 5, 2 uur. E. D. O. Jun. b.—Terrasvogels jun. a., uitgesteld. Terrasvogels jun. b.—T. H. B., uitgesteld. Heemstede Jun.—Terrasvogels jun. c., 11 uur. Het eerste verschijnt met P. Douma J. Bunschoten B. v. Gelder J. v. Vliet F. Dortmunth J. Pellemans W. Vlietstra P. Bunschoten H, Röbken J. Baerts J. v. ljzerloo DE GEMEENTELIJKE VERORDENING. B. en W. vestigen de aandacht op de verordening be treffende het bewaren en ter beschikking stellen van afvallen van levensmiddelen en het ter beschikking stel len van dierlijke afvallen en van cadavers van honden en katten. Deze is door den Gemeenteraad in zijn ver gadering van 19 November vastgesteld. In deze verordening wordt verstaan onder „Afvallen van levensmiddelen" hetgeen het Afvailenbesluit 1940 1 daaronder verstaat en onder „dierlijke afvallen" hetgeen het Afvailenbesluit 1940 II verstaat onder vleeschafval- len, afvallen van wild en gevogelte, vischafvallen, been deren, ondeugdelijke vleeschwaren en doodgeboren dieren. De bewaring van afvallen van levensmiddelen geschiedt afzonderlijk en zonder vermenging met andere stoffen of voorwerpen. Zij moeten zoo spoedig mogelijk ter beschikking worden gCsteld van de personen of licha men, die door B. en W. voor het inzamelen zijn aan gewezen. Hij die een cadaver van een hond of een kat heeft, moet dit zoo spoedig mogelijk ter plaatse, door B. en W. daarvoor aangewezen, afleveren of, door middel van de betreffende diensten, lichamen of personen doen afleveren. Degene, die dierlijke afvallen ter beschikking heeft moet deze, onverminderd het bepaalde bij of krachtens de Vleeschkeuringswet, afzonderlijk en onvermengd met andere voorwerpen of stoffen, eveneens zoo spoedig mogelijk afleveren of doen afleveren ter plaatse, door B. en W. daarvoor aangewezen. Voor de opsporing van de bij het Afvailenbesluit 1940 I en het Afvailenbesluit 1940 II strafbaar gestelde fei ten wordt, behalve de overigens daarmede belaste ambtenaren, aangewezen de opzichter van den Gemeen telijken Reinigings- en Ontsmettingsdienst. De verorde ning treedt in werking den 22sten November 1940. VOOR WIELRIJDERS. Men herinnert hiermede de wielrijders aan de verplich ting om met ingang van 4 December j.l., hun rijwielen voorzien te hebben van de voorgeschreven, afgeschermde verlichting. De voorlantaarn moet zoodanig zijn afge schermd, dat slechts een 3 c.M. lange en 0,4 c.M. hooge opening in de bovenste helft het licht doorlaat. Bovendien moeten voor- en achterlicht van boven afgedekt zijn. Het verdient aanbeveling goedgekeurd afschermmateriaal aan te schaffen. VOETGANGERS. Den voetgangers wordt er nog eens op gewezen, dat lantaarns bij het gebruik buitenshuis alleen donker blauw licht van niet te groote sterkte mogen uitstra len. Ook dit donkerblauwe licht mag niet naar boven worden gericht of zoodanig worden gebruikt, dat ande ren er door worden verblind. Op de juiste naleving van de nieuwe voorschriften be treffende het verduisteren zal door de politie scherp worden toegezien. Opname in deze rubriek alleen door bemiddeling der Politie. Gevonden: een bruin wollen slobbroek, Wüstelaan 13; bruine lederen portemonnaie met inh., Hoofdstr. 14, N Verloren Een belastingmerk, Tulpenstraat 19 een grijze want, Terrasweg 44; een donkerblauwe want met bont, Vinkenbaan 9een wit regenkapje, Wüste laan 3; een los belastingmerk aan veiligheidsspeld, Pastoorstraat 28; een paar wollen grijze heeren handschoenen, Brederodelaan 1, Bloemendaal; een zilveren damesarmbandhorloge, met fijn bandje, Alb. Thijmlaan 12, Bloemendaal; belastingmerk, Hagelingerweg 214; beige regenjas, Hoofdstr. 117, Weggeloopen Ruw harige fox terrier, Duvenvoorde- straat 42, Haarlem. Door de steeds langer wordende avonden zijn wij zoo vrij onze geachte Cliëntelen vriendelijk te verzoeken hun eventueele op drachten zoo vroeg mogelijk op te geven. Wij zullen allen mogelijken moeiten doen deze opdrachten nog denzelfden dag uit te voeren. U kunt ons Telefonisch onder 8607 den geheelen dag bereiken. Nog steeds voorradig Philips Radioiampen - Philips Gloeilampen, alle soorten - Goedkoope Gloeilampen, alle soorten - Philips Radio - Erres Radio - Ornamenten - Schemerlampen - Stofzuigers - Alle soorten Schakelaars - Diverse soorten Zekeringen van 6 amp, tot 50 amp. - Verwar» mings-Apparaten Elec, Fluitketels enz. STEEDS GAARNE TOT UW DIENST Electro Technisch Bureau 5 regels 25 ct bij vooruitbetaling. Bij geen vooruitbetaling wordt 10 ct. incasso berekend. Blokken voor Haard en Kachel, Aanmaakhoutjes. J. DU1TSCHER, Molenstraat 17 San tpoort. Ter overname aangeboden een paar zoo goed als nieuwe Ha- messchoenen, kleine maat 41. Van Halenlaan 7, Santpoort-st. Gevraagd droge kamer of berggelegenheid om meubelen te bergen. Brieven met prijs opgaveonder No. 954, bur.v.'d.bi. Te koop gevraagd modern huis, liefst vrijst. in Briehuis of omg. Brieven met opgave v. ligging en prijs onder No. 955. Biedt zich aan net meisje voor drie dagen per week. Brieven No. 956, bur. van dit blad. Te huur aangebodan voor dame alleen, vrij bovengedeelte van een huis te Santpoort-Horp. Brieven No. 957, bur. v. d. bl. Te koop Meisjesmansel, 2 jur ken, leeftijd 10 jaar, Vos, in goede staat. Gladiolenstraat 23. Fünke Werkster gevraagd Vrij dagmiddag van 1tl uur. Willem de Zwijgerlaan 5, Santpoort. Kraamverzorgster Ze. G. R. STEG MAN Staatsdiploma Ook voor het Huishouden. Brederoodsclieweg 44 Santpoort-Station Biedt zich aan net meisje voor lieele dagen, v.g.g.v. Hoofdstraat 171. Biedt zich aan nette werkster voor eenige dagen per week. Telefoon 8750 of Brieven 958, bur. van dit blad. No. Te koop partij Staaldraad resp. t/2 c.m. en 1 c.m. dik, gebr. dik touw en 1 mast, plm. 28 c.m. doorsnede. üriehuizerkerk- weg 53, Hriehuis. Gedipl. BOEKHOUDER biedt zich aan voor Bijhouden, In richten en Controle van Boekhouding, behand. Belas tingzaken. Condities billijk. Brieven No. 859. Te koop gevraagd een Kinder wagen in prima staat. Brieven No. 949, bureau van dit blad. Pension Rusthuis „Kennemerland' Hoofdstraat 117 Tel. 8686 Kamers disponibel Centrale Verwarming Stroomend water Te Santpoort-Horp gezeik Zit- en Slaapkamers aangeb. met voll. pension, voor echtpaar, dame of heer, in rustig klein gezin.Hoofdstr.56, Santpoort-d. Te koop gevraagd 6 kippen met of zonder haan. Hoofdstraat 180, Santpoort. Te huur gevraagd door bejaard echtpaar, suite met gebruik van keuken, (liefst vrije keuken.) Brieven No. 953, bur. v. d. bl. Zeer mooie oude Viool te koop (geen studie viool). Prijs f 25, Briehuizerkerkweg 73. Gevraagd nette juffrouw voor enkele dagen per week, voor de Huishouding. Wezenaar, Terrasweg 11. Mevrouw Boissevain, Anna van Saksenlaan 6, Santpoort-Stat. vraagt tegen 1 of 15 Januari een flink Dienstmeisje, zelfst. kunnende werken en koken voor den geheelen dag of voor dag en nacht. Aanmelden liefst omstreeks 5 uur. Voor Naaimachine Reparatie vanaf 75 cent met garantie is Uw adres De Naaimachine Specialist, Slaperdijk 82. Te huur Huis bevattend 5 kam., voor- en achtertuin. Burgem. Enschedélaan 25. f 26,per maand. Te bevragen op No. 35. Op prettigen stand, gezin zond. kinderen, wordt aan eenvoudige dame 2 kamers met vrije keuk. aangeboden. Gas aanwezig, f 17,50 per maand. Br. No. 950. December TAXI BANDER Hagelingerweg 137 Biedt zich aan net werkmeisje voor Woensdag of Honderdag. Adres Bloemendaalschestraat- weg 146a, Santpoort-Station. Biedt zich aan per 1 Januari net Meisje, voor dag en nacht, reeds 9 jaar als zoodanig werk zaam, v.g.g.v. Op goede behan deling zal meer gelet worden dan op hoog loon. Brieven No. 951. Ter overname gevraagd Vouw- wagentje. Brieven No. 952, bur. v. d. bl. Ter overname een gele Vos, bont. Velserbroekstraat 15. BRANDSTOF*"TE KORT'? Bestelt eiken blokken voor Haard, Kachel of Centr. Verw. bij Herman Köjiler, Makelaar, Lijsterlaan 30, IJmiuden-Oost, Tel. K 2550 4493. Voor Voetverzorging: Zr. C. J. Hoekendijk, Kerkweg 23. Gedipl. Pedicure en Manicure. Hag en nacht verplegingen. Geeft ook Waschbeurten, Injec ties, e.d. Billijk tarief Te koop Vleugel. Brieven No. 81)3, bur gevraagd Piano of v. d. bl. Overhemden vanaf 25 ct Boorden 8 cent Wasscherij ,,'T TORENTJE" Molenstraat 23 Santpoort-1). KENNEL „KTEÏST" heeft te koop jonge H. Herders, 1 Penkingeesje, 1 Teckeltje en kleine Huishondj.Slaperdijk 12, Santpoort, Telefoon 8610. ZONDER PUN1EN. Dame of Heer, laat nu Uw Costuuin of Winterjas keeren, dan krijgt U het als nieuw terug, mits het door een eerste klas vakman gedaan wordt en dat is ANTOON SMITS, Hoofdstraat 56, ged. Kleermak. Alles met garantie. WACHT NIET LANGER WIJ LEVEREN U PRIMA, Haard-, Kachel- en Ver- warmingsblokken. 1ste klar Eiken Blokken a f 40,per 1000 K.G. Alleen bij; J. HOVEN Narcissenstraat 42, Santpoort Werkster gevraagd voor Don derdag of Vrijdag, Rijksweg 438 Te koop Eiken hooge stoel voor kind van 26 jaar, zeer practisch. Velserbroekstraat 15. BRANDHOUT Bel op 8525 Santpoort. Prima Haard- en Kachelblokken f 3,65 per 100 K.G. alles Inbe grepen. Wacht niet te lang. Mode-Vakschool Molenstraat 25 Geeft grondig onderricht in naaien en maatknippen.Cursus Voor eigen gebruik, alsook opl. voor Diploma. Directrice Mevr. C. Broekhuizen. Gediplom. Leerares. JO SCHILDWACHT, Gediplomeerd Costumiëre. Bameskleeding. Pasklaar maken vanaf f ,50. Patronen vanaf f0.60. Hagelingerweg 135. WIES BEN1NK Med. Ged.ChiropodistePedicure Gipsafdrukken, Steunzoolen, Pédicure-behandeling f 0,75 Manicure f 0,40 Aan huis te ontbieden. Hagelingerweg 235, Tel. 8624 Voor betere PIANOLESSEN wende men zich tot de„Velser Muziekschool", Hordijklaan 17, Telefoon 4384, Hriehuis. RITA C. MULLEM, CREMER- LAAN 22, TEL. 8563, SANT- POURT-HORP. Hondendeskun- dige. Nu is het tijd om Uw honden te laten plukken. Trimmen en Toiletteeren van alle hondenrassen. Nagels knip pen, Tandsteen verwijderen. Engelsch Diploma. Gezien de tijdsomstandigheden kunnen geen honden worden gebaad. Te koop pracht Huitsche Kruis- snarige Piano, 5 jaar gaiantie, ook op termijnbetaling. Hofdijklaan 17, Tel.4384. Drieh. Begrafenissen - Crematies Transporten Bekroond Coupeur Dames- en Heerenkieeding naar maat. Bontwerken, keeren en repareeren. Velserbroekstr.13, Santpoort tegenover Hagelingerweg Voor alle Electriciteitswerken naar Techn. Bur. A. G. Nijman, Cremerlaan 35, Santpoort. Adres voor Hriehuis: M. Need, da Costalaan 2.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 2