GEBROEDERS HOP VISITEKAARTEN W. C. Bergisch - Bandagist Stofzuiger- en Motorspecialist Lichtgevend Papier MIC. J. AftiS Saager 'Vlek we; Eiken- en lepenhout DE VISHAL Schoenreparatie I Schoenmakerij Be Econoom Slijterij „Be Uilenboomp Stofzuige) Geen Textielpunten Geen Zeepbonnen Papieren Servetten Boekhandel CORNEGGE „FEDOR A" VERDUISTERINGSPAPIER Boekhandel Cornegge Cultureele Film Santpor klNDERFILMVOORSTELLTr- DRUKKERIJ CORNEGGE HE8T GIJ EEN HAATCURSET BUIK- OF BREUKBAND NOODiG BOEKHANDEL CORNEGGE Jfc. SCHOENAKER THEEBEURSEN Games, weuseht U voor Kerstmis feet 1! het ¥81ÜSSSS Verduistarlnys rolgordijnen zQid Voor de lange avonden „PALO'S HUWELIJKSREIS" f, N.V. Teclin. Bureau „Kennemerlam N. V. Santpuortsche Radio-Central Margarine p. pond 60 ei Edammer Kaas per pond 30 cent Goudsche Kaas per pond 55 cent Oude volvette Goudsche Kaas geraspt, per ons 15 cent Korstlooze Leidsche Kaas per ons 12 cent ¥©er den Zondag Op één koffiebon één pond Dïstribufiekoffie Hoofdstraat 187 Telefoon S527 1 J. SEEGERS, Heerenkapper Nieuwe Gracht 33, Haarlem Telefoon 11288 Rijksstraatweg £8e. Haarlem-N. Telefoon 19408 DEFECTE STOFZUIGERS ZIJN LEVENSGEVAARLIJK voor Uw Brievenbus, Huisbel, Sleutelgat, enz. TIMMERMAN EN AANNEMER Driehuizerkerkweg 81, Huis 73 ïeiefoon 5756 FEKFECTE BEDIENING ontvangen een nieuwe sodeering Dames Kraagjes en Vesten. Ophalen van ladders, ajouren, piiseeren ZONDER PUNTËN: SCHITTERENDE COLLECTIE Bloemendaalschestraalweg 57 Tel. 8239 riGordiaan 4, TeL voor het verwijdl van inktvlekken PRIJS 25 CENV BOEKHANDEL CORN! Rijksstraatweg 459, Tel. 22032, Haarlem-Noord Heden ontvangen T u R F, ff WESTLAAN 1 Telefoon 8290 - SLAPERDIJK 30 G. A. SPANJAARD, Heerenkapper OOK UW ADRES I TERRASWEG 8 SANTPOORT STERK EN NIET DUUR NOG ZONDER BON! Kalverstraat 14 IJmuiden-Oost Telefoon 5162 HOOFDSTRMST 174 IELEF. 8623 SUSP Oude Jenever - Groote sorteering in R Punch - Wijnen en Likeuren - Limone Amstel en Heinekens Bieren lol zich een aan wilt schaffen, komt U dan ee bij ons kijken. Wij hebben e F ruime sorteering, ook in andej, electrische artikelen Hoofdstraat 181 Telefoon 852^1 Gebruikt def 2f Gekleurd en Wit in verschillende dessinse Terrasweg 31 Telefoon 86ta De beste waren tegen de laagste prijzen. Pr. Ossenrookvleesch per ons 26 ct Plockworst per ons 25 ct Grove Snijworst per ons 25 ct Leverworst per ons 14 ct Sanka Tropid is een mengsel van 50 pCt. echte coffeïne vrije Sankakoffie pi. 50 pC. surrogaat. Een dubbel rantsoen op uw BON per pondspak slechts 90 cent ZEEP ZONDER BON per pond 20 cent ZEEPPOEDER ZONDER BON per pondspak 26 cent Theesurrogaat per pak 32 35 ct Koffiesurrogaat per ons 14 cent Bitterkoekjes zonder Bon per halfpond 35 Banketallerhande zonder Bon per ons IS ct Biskwie per halfpond 20 cent I VOOR BETERE HAARVERZORGING H Hoofdstraat 196 - Telefoon 8535 jg gj Heerenknippen 35 cent. Scheren 15 cent fg H Jongensknippen 25 ct 16-18 jaar 30 cent 's avonds gesloten om 8 uur, Zaterdags 9 uur Kj Ook aan huis te ontbieden U koopt dan natuurlijk bij onze speciaalzaken, want dan zijt gij zeker van vakkundige bediening Onderzoek Gratis. Reparaties onder garantie. Laten wij ze vakkundig voor U repareeren. Kennemerstraat 21, Tel. 16990-17696, Schoierweg 57 Kruidbergerweg 51 Santpoort Momenteel nog voorradig KOPEREN TQCHTSTRIP Vraagt vrijblijvend prijs voor het aanbrengen DAMES- EN HEERENKAPPER Da Costalaan 9, Driehuis, Tel. 5119 K 2559 Geopend tot 8 uur n.m. Zaterdags 9 uur Vijsai® vanaf f 1,25. Ruime keuze. 50 pCt. warmtebesparing'door plaatsing van Tochtvilt in Uw woning. Nog enkele prima Handweeftafeikleeden vanaf I 2.--, Schoorsfeenicopers, Bedspreien, enz. Voor soiled Stoffeerwerk, Ma trassen reparatie. Ook hij verhuizing vermaken en plaatsen van Gordijnen en Vloerbedekking. Vraagt vrijblijvend prijs bij onze stroomlooze Permanent welke maandenlang keurig blijft, wacht dan niet tot de laatste week. Juist NU kun nen wij U nog rustig helpen en alle zorg eraan besteden, bij de drukte der laatste week is dit niet altijd moge lijk. Bespreekt nog heden uw Stroomlooze Permanent a f 2,50. Speciale creme- behandeling voor moeilijk of bedorven baar 50 cent. Daverend succes. 3-daagscbe Reclame: Wasschen, Knippen, Ondu- leeren 65 ct of met watergolf 80 cent. Blondeeren en Verven in mooie matte tinten. KAPSALONS Vraagt vrijblijvend a| en prijs Reparatie-inrichting vc Meubelen, Matrassen, le kapper vanaf Santpoort-Dorp IN DE MATEN 50 en 75 c.M. gehakt en gezaagd, op maat voor Haard en Kachel. Geen dood of takkenhout. Franco thuis. Vraagt prijzen. OP BONNEN. De origineele Drentse Korte. Bestellen bij ff ZATERDAG 7 DECEMBER a.s. om 3 uur en 7.15' in het Vereenigingsgebouw der Ned. Herv. Ceme^* vertoont de belangwekkende Eskimofilm de nalatenschap van den bekenden Poolonderzc Knud Rasmussen jrj; Als voorfilm draaien „Duiken" en „Het Levensraai|o{ Donateurs hebben het recht tot introductie van niet-donateur. is Nieuwe donateurs betalen f 0.50 donatie. Plaatsbespreken Zaterdag a.s. van 10—12 uur op ZATERDAG 7 DECEMBER a.s. om half 10 ei UUR in het Vereenigingsgebouw der Ned. Herv. CIC te Santpoort. Entree 12 cent. t >ri Gaarne tot Uw dienst, p.a. Ia ~de la la la ei la

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 4