Makelaardij H.J.Poen WONINGBUREAU 'Vlek weg firma BODE B. G. VAN HAARLEM y Rechtskundige IJmuider Vishal öcbutte Bibliotheek „Spaarnberg" L. Molenkamp Veekbiad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstoin en Driehuis Kantoor van oor. goederen v.h. R. de Jager Duinweg 22 Sanfpoert-St. Tele!. 8271 f- A Met een beek van „ERASMUS Hoofdstraat 200 Telefoon 8371 VOOR c7'oio Een zakspiegeltje met uw foto Ruime keuze KERSTGESCHENKEN bij >aat het om uw oogen ■ei."NAAR OPTICIEN TEUNE Maatschappij Ziekenfonds - Ifmuiders DANKBETUIGING. Nieuw- en Verbouw Tel. 85I9 nde Jaargang No. 30 BOplaag 3500 exemplaren Vrijdag 13 December 1940 N! [p R UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE SANTPOORT TERRASWEG 31 TELEFOON 8819 Telefoon 8521 laofdstraat 158, hoek Terrasweg VSUI MEURS, Gedipl. Orogiste. Eau de Cologne en Parfums 3;j iverse merken en kwaliteiten, oa„ Coty, BoltlüOt, 15 Rheingold, Troïka, Tosca, enz. 4711 Beëdigd gedipl. Makelaar Voor vertrouwensopdrachten discretie verzekerd MoememLstraatweg 54 Santpoori-St. Tel. 8883 t Bestuur maakt bekend, dat tot half >riS 1941 de spreekuren van het Bestuur ET ZIJNde eerste en derde Woensdag n eiken maand van 7-8 uur 's avonds, e het Ziekenfondskantoor, Velserduinweg dej, Ïjmuiden-O. Het Bestuur )i PREDIKBEURTEN 24 Herv. Kerk, Santpoort BI If If 1 Maria-Congregatie. vliegen de lange avonden om Keuze uit 4000 deelen Steeds de nieuwste boeken 8 cent per week en per deel Geen inieggeld Hoofdstraat 148 Tel. 8361 IETS NIEUWS: Driehuizerkerkweg 81, Driehuis, Tel. 4051 (K 2558) Gevestigd in het Koetshuis van Mej. J. L. Enschedé Hoofdstraat tegenover de Slaperdijk Geopend iederen Zaterdag van 3 tot 4.30 uur Leesgeld 5 cent per deel De boeken mogen 3 weken worden gehouden zonder bijbetaling voor het verwijderen van inktvlekken PRIJS 25 CENT BOEKHANDEL CORNEGGE Winterhulp Nederland. Cuitureeie Film. 325 Hagelingerweg Driehuis-Velsen 325 Santpoort-Station Tc; Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. n Diploma V. V. O. is dan verzekert van een accurate, vakkundige era billijke uitvoering Jr He Ziekenfondsen in Haarlem, IJmuiden, Velsen 1 f doch de eerste en derde ;e Zaterdag n.m. van 4-5 uur lag v.m. 10.30 uur: Ds. R. H. Oideman. Liturgie VI. derdag 19 Dec. n.m. 7 uur: Ds. R. H. Oideman. ag Kerstwijdingsdienst. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 lag a.s. v.m. 10 uur: Ds. G. Grootjans, Watergraafsmeer, n.m. 4 uur: de heer H. Heeresma, A'dam. sf. Kerk H.V., Wüstelaan lag v.m. 10 uur: Dhr. C. Redert van Zeist. ;f. Kerk, Burg. Enschedélaan. lag v.m. 10 uur: Dr. W. G. Harrenstein n.m. 3 uur: Dr. W. G. Harrenstein van Vrijz. Hervormden, Rex-Theater lag v.m. 10,30 uur: Mevr. Dr. A. Mankes-Zernicker uit Rotterdam. ersch Genootschap, afd. Velsen en Omstreken s van samenkomstVereenigingsgebouw der Herv. 'rï^eente, Kalverstraat 8, Ijmuiden-Oost. lag v.m. 10,30 uur Mej. F. A. van den Bosch, Amsterdam. Kerk, Frans Netscherlaan, Santpoort: iag a.s. Stille H, H, Missen te half 8 en 11 uur, ioogmis te 9 uur. uur Adventslof. Missen in de week half 8 en 8.30 uur. Ondergeteekende, Mevr. W. DE FEBER JANSEN, wonende Tuinderstr. 114 Ijmuiden-Oost, betuigt bij deze haar oprechten dank aan den Heer wonende VERL. WIJK AAN ZEEëRWEG No, 24, voor de vlotte afwikke ling inzake vordering Defensie. Wat een andere deskundige in 9 maan den niet tot stand kon brengen, heeft bovengenoemde in 4 maanden tot mijne volle tevredenheid ten gunste van mij en mijn echtgenoot afge wikkeld. DE SPEELGOEDINZAMELING. De tocht door de Gemeente. In verband met het reeds eerder in dit blad vermelde plan tot het houden van een speelgoedinzameling in Velsen, ten bate der kinderen in dezen gemeente, welke weinig of niets kregen met Sint Nicolaas, vermelden wij nog het volgende Zooals bekend, kunnen de schoolkinderen, die iets van hun speelgoed willen afstaan, dit op school inleveren. Daar het de leiding van „Winterhulp" te Velsen echter gebleken is, dat ook anderen, b.v. zij, die geen kinderen meer op school hebben en toch gaarne mede willen werken om deze sympathieke actie te doen slagen, heeft zij besloten deze tocht door de gemeente te houden op' Zaterdag 14 December a.s. Aan deze tocht zal, behalve door St. Nicolaas, ook deelgenomen worden door collectanten van de „Win terhulp", zoodat ieder in de gelegenheid wordt gesteld zijn geschenken aan hen af te geven. Mocht de tocht niet juist langs Uw huis komen Iaat dit dan geen bezwaar voor U zijn. Zij komt in ieder geval bij U in de omgeving. Verder richten wij nog een beleefd verzoek aan H. H. Winkeliers, misschien zijn er onder U, die van hun St. Nicolaas-voorraad iets hebben overgehouden, speelgoed of anderszins, hebben liggen. Dit zoudt li dan aan „Winterhulp" kunnen afstaan! Niet alleen „Winterhulp" doch vooral zij, voor wien het bestemd is, zullen U er dankbaar voor zijn Wij willen over deze stoet niets verklappen, maar zijn we goed ingelicht, raden wij U TOCH ZEKER AAN, te GAAN KIJKEN. Bovendien hebt U dan nog de gelegen heid Uw geschenken, mede te geven. Circa 1.30 uur zal de stoet onze omgeving bereiken t.w. halte Zeeweg, waarna vervolgens gereden zal wor den Driehuizerkerkweg, Hagelingerweg, Hoofdstraat, Wüstelaan, Bioemendaalschestraatweg Duinlustparkweg, Vinkebaan, Duinweg, Brederoodscheweg, Middenduiner- weg, Burgemeester Enschedélaan, eindpunt „de Weyman" De vertooning van „Palo's Huwelijksreis'* in het veree nigingsgebouw der Ned. Herv. Gemeente, is een waar succes geworden. Op een onderhoudende wijze kwa men de aanwezigen in aanraking met de zeden en ge woonten der eenvoudige Eskimo's. Ook de beide voorfilms waren zeer interressant en leerzaam. Zaterdag a.s. draait om 3 uur en 7,15 uur op verzoek de prachtige film „Toendra", die overal volle zalen heeft getrokken. Hij heeft dit met „Palo's Huwelijksreis" gemeen, dat ook hier een spannend verhaal doorheen geweven is, om op onderhoudende wijze alles, wat des Toendra's is onder de aandacht te brengen. Men maakt dus kennis met de gevaren van de Toendra, met ijs beren, wolven, grizzlyberen, lynxen, inuskusossen, ver wilderde konijnen enz., doch tegelijkertijd verkeert onze inspanning over het lot van den vermetelen dokter, wiens vliegtuig in de ijswereld van de Poolzee is ver ongelukt en die nu een zwerftocht van 400 mijlen door TELEFOON 8679 TIMMERMAN AANNEMER METSELAAR Alle voorkomende reparaties voor Timmer-, Metsel- en Riolerings werken Bloemend.straatweg 144 Het beste en voordeeligste adres voor alle versche Vissoorten Levende en gerookte paling Voor de Boterham Eng. en Kielersprot Harde en Eng. Bokking Gebakken Vis Zure en zoute Haring de echte Zeeuwse Mosselen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 1