F. v. d. Enden Wilt U op de as. feestdagen OOK keurig gekleed gaan? BEL Wij reinigen uw garderobe netjes en billijk Chem.Wasserij" „Hoek en Vaart" SantpeorifgL 0200 S. V. Terrasvogels. Vereeniging „Santpoort's Bloei". Heeren- en Dameskapsalon Bioemendaalschestr.w. 125 Tel. 8712, Santpoort-Stafion Mededselingen Turnvereen. Santpoort. R. K. S. V. „Santpoort" „Volksonderwijs". Fanfarecorps „Wilheimina". Openbare Kerstsamenkomsf. Kersifeesivïering Nieuwe Werkkampen. jeugdige werkloozen opgelet. Gevonden en Verloren Voorwerpen. 8200 de eindelooze Toendra van Alaska (Noord-Amerika) onderneemt. Zie ook de advertentie in dit nummer. Nu wij zoo ongeveer weer de laatste 1940-films der „Cultureele Film" in Santpoort tegemoet gaan, meende ik goed te doen, op deze plaats dank te betuigen aan hen, die door hun smaakvolle keuze van filmwerken in 1940, weder zoo onvergetelijke avonden hebben bezorgd, iri de atmosfeer die de. Heer Bremerkamp met zijn korte en prettige openingswoorden steeds zoo aange naam weet te scheppen, een atmosfeer vermengd met de geur van heerlijke koffie, een voor den civielen prijs van luttele centen thans niet te versmaden bijkomstig heid, die je door een vakbekwamen keliner zoo gezel lig mogelijk in de foyer wordt gese^yeerd. Dan lijkt Santpoort-Dorp niet meer op een naar pulp riekend hoekje aan den rand van Kennemerland in den winter. Denke men slechts terug b.v. aan „Een lied van de aarde", de belangwekkende Eskimo-film van Knud Ras mussen, de vele leerzame zgn. „bij-films" en de kinder films ochtenden, dan geloof ik zeker dat velen het op prijs zouden stellen indien het werk der „Cultureele Film" in het eerste trimester van 1941 werd voortgezet. Dit werk verdient en geniet dan ook zeer terecht aller waardeering, om maar niets te zeggen over de onbe grijpelijk lage toegangsprijzen, kennelijk zoo gesteld en volgehouden om elkeen een in dezen tijd gepaste en leerzame ontspanning te bezorgen. Dit instituut zal met volle zalen een goede toekomst houden, niettegenstaande den enkelen mopperaar met wiens persoonlijken smaak het geheel nu eenmaal niet altijd rekening kan houden. Ik bedoel de mopperaar van professie wiens critiek overal en altijd afbreekt waar anderen trachten iets goeds te bereiken. Moge deze aanbeveling de „Cultureele Film" weer nieuwe donateurs (trices) doen boeken, die ook regelmatig het gebodene komen zien. van Ha 1 Het Programma voor Zondag a.s. luidt: Terrasvogels 1—Droste 1, 11 uur. Terrasvogels 2 V.S.V. 4, uitgesteld. Kennemers 6 Terrasvogels 3 idem Sport Vereent 2—Terrasvogels 4, 11 uur. Nieuw Vennep 2—Terrasvogels 5, 2 uur. Ripperda Jun.— Terrasvogels Jun. B, 11 uur. Bloemendaal Jun. C—Terrasvogels Jun. C, 11 uur. Het eerste is als volgt samengesteld Douma J. Bunschoten v. Gelder Wielart Dortmunth Pellemans v. Vliet P. Bunschoten Persoon Röbken N.N. Daar door onvoorziene omstandigheden onze nadere bekendmaking niet in „Huis aan Huis" werd geplaatst, berichten wij de leden en donateurs van „Santpoort's Bloei", dat zij hunne diploma's 1940-'41 geldig kunnen laten maken voor gratis toegang met 1 indroducé. Voor Santpoort-Station op Zaterdag 14 en Maandag 16 December a.s. bij den Heer H. Jonker, Bloemendaal- schestraatweg 135 en voor Santpoort-Dorp Maandag 16 en Dinsdag 17 December a.s. van 10—12 en van 14 tot 16 uur aan het Jeugdgebouw der Ned. Herv. Gem. Plaatsbespreking a 10 ct, in het jeugdgebouw op dezelfde dagen en uren. Zooals reeds bekend werd gemaakt, wordt dien avond vertoond de imposante Film, „Het Werk der Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij". Na de ontzettende orkanen die wij den Iaatsten tijd beleefd hebben is het ons een bijzonder genoegen en voorrecht onze leden eens iets daadwerkelijks te kun nen laten zien van hetgeen onze zeehelden alzoo pres- teeren. Wie heeft bij de laatste redding om zoovele schipbreukelingen met de „Dorus Rijkers" niet gesidderd bij de beschrijving van de ontzettende gevaren en moeilijkheden die onze dappere landgenooten hebben moeten doorstaan om hun schitterend menschlievend werk te verrichten, wie heeft er niet met hen meege- Met dank aan God berich ten wij U de geboorte van ons Dochtertje GEERTRUI ADR1ANA IRENE. J. P. COTÉ G. A. COTÉ-GANS Santpoort, 10-12-'40. Terrasweg 30. Tijd.: Huize „Maranatha". Bezoek van 3-4 uur. Diploma's Haarverven - Blondeeren, Enz. Enz. „Instituut Clairos" Bekroond Amsterdam Mei 1939 voor Heerenkapper. leefd in angst en vreeze en een zucht van verlichting geslaakt toen alles zoo wonderbaarlijk afliep? Nu zullen zij op den film kunnen zien dat hun voorstel ling nog verre beneden de werkelijkheid bleef en des te meer het werk en opoffering die helden kunnen be wonderen en eeren. Niemand verzuime daarom deze epos te gaan zien, be wonderen en doorleven. Allen die dan ook déze film hebben gezien zijn vol bewondering en wij twijfelen er dan ook niet aan of onze leden zullen zulks ook in hooge mate zijn. De Heer J. G. Wittpen zal daarbij een interessante causerie houden. De maan is ons dien avond ook gunstig daar zij dan nog bijna vol is zoodat een handicap voor velen ook vervalt. Dus Dames- en Heeren-leden, donateurs en introducé's, tot Woensdagavond 7,15 uur i. h. Jeugdhuis. Even brengen wij in herinnering dat op Zaterdag a. s. des avonds 7 uur (precies) in de zaal van „de Weyman" een openbare Les gegeven wordt, met medewerking van de Heeren-afdeeling van de Gymn. Vereen. „Vijf huizen". Het programma ziet er als volgt uit 1. Kleuteroefeningen; 2. Vrije oefening, Kleine Jongens; 3. Brug, Meisjes4. Vrije oefeningen, Groote Meisjes 5. Evenwichtsbalk, Kleine Jongens6. Brug, Groote Jon gens; 7. Speröide, Dames; PAUZE.; 8. Ringen, Dames; 9. Rek, Heeren Gymn. Vereen. „Vijfhuizen"; 10. Vrije oefeningen, Groote Meisjes; 11. Hoogbrug, Heeren Gymn. Vereen. „Vijfhuizen"; 12. Knotszwaaien, Dames; 13. Paardspringen. Men gelieve tijdig aanwezig te zijn, opdat op tijd be gonnen kan worden. Programma Zondag 15 Dec, as. Ripperda 1—Santpoort 1, 2 uur. H. B. C. 2—Santpoort 2, 12 uur. Santpoort 3—1. E. V. 2, 2 uur. Santpoort 4 T.Y.B.B. 5, 12 uur. Santpoort Jun. D. S. S. Jun., 2 uur. Santpoort Jun. B. T.Y.B.B. Jun. B, 12 uur. Op verzoek van Ripperda werd eerstgenoemde wedstr. omgezet. De aanvangsuren van de laatste 4 wedstrijden zijn nog niet officiéél bekend, doch vermoedelijk zoo als is aangegeven. St, Nicolaas-viering op de kleuterschool. Ook dit jaar, bonnen, rantsoeneering en gedwongen verhuizing ten spijt, is het St. Nicolaas-feest weer in opgewektheid op onze kleuterschool gevierd. Nadat 's avonds te voren een groot aantal ouders in de feestelijk aangékleede lokalen de uitgestalde verrassin gen hadden bezichtigd, en zich overtuigd hadden met hoeveel liefde en ambitie alles gedaan was om toch dit bij uitstek kinderfeest juist dit jaar doorgang te doen vinden, hebben den volgenden dag de kinderen volop genoten van dat, wat reeds weken te voren hun jonge leventje vulde de komst van Sint Nicolaas in eigen persoon. Want gelukkig, hij is gekomen. „Zou hij ons nog wel kunnen vinden, nu we een andere school hebben", had een der kleuters al eens gevraagd, en ook de „bonnen" bleken niet remmend gewerkt te heb ben op de voorraad speculaas, taai en andere lekker nijen. (Sinterklaas had bepaald een speciale „toewijzing" gekregen), zoodat allen, niet alleen de kleintjes, maar ook de vele moeders die aanwezig waren, voldaan huiswaarts gingen. Wij danken allen, die ons in staat stelden dit punt weer op een dusdanige wijze te vieren; zij, die ons financi eel steunden en het personeel en de dames van de commissie van toezicht, voor het vele werk dat ver richt moest worden en in 't bijzonder Sint Nicolaas en hopen dat wij hem het volgende jaar, weer in ons eigen tehuis, bevrijd van vele zorgen, mogen verwelkomen. Bovengenoemd Fanfarecorps geeft onder leiding van hare directeur, den Heer W. Meinsz Azn., op Zondag 15 December a.s., des avonds 7 uur, een concert in „de Wevman". Medewerking wordt verleend door Henwy Vera, Holl. cabaratiëre en Huib van Meurs, Imitator, terwijl een band voor afwisseling zorg draagt. Behalve een vijftal nummers door de vereeniging zelf voor te dragen, treden enkele leden van „Wilheimina" als solisten op. Evenals vorige jaren, heeft ook dit jaar de openbare Kerstsamenkomst in het Kerkgebouw aan de Burgem. Enschedélaan hoek Frans Netscherlaan plaats, en wel op Donderdag 26 December (2e Kerstdag), des namid dags te 6 uur. Als spreker hoopt op te treden, de bekende straatpre diker, de Heer N. Baas te Amsterdam. Medewerking verleenen het Zangkoor der Geref. Evan- gelisatievereeniging en het ensemble Berker uit Haarlem. Het onderwerp voor dezen samenkomst is „Het onver anderlijke Kerst-Evangelie". der Zondagsschool Ned. Herv. Kapel. Ook dit jaar hoopt het bestuur van de Zondagsschool der Ned. Herv. Evangelisatie met de kinderen het Kerst feest te vieren, n.l. op le Kerstdag des middags te 2 uur, in de Ned. Herv. Kapel aan de Pastorieweg. De voorzitter der Evangelisatie, de Heer G. de Jonge, zal de kinderen de Kerstgeschiedenis vertellen, terwijl aan Mej. N. Kater, onderwijzeres aan „de school met den Bijbel" het vertellen van een Kerstverhaal is toevertrouwd. Ook de kinderen hebben hun aandeel en zullen onder leiding van den Heer H. Joh. de Haas, organist der Kapel, hun Kerstliederen ten gehoore brengen, tevens zullen zij worden onthaald en van Kerstgeschenken worden voorzien. Een programma met de tekst der te zingen liederen wordt den bezoeker aangeboden. Het bureau voor Jeugdregistratie meldt In het begin van het jaar 1941 zal er een nieuwen kampperiode aanvangen in de meeste kampen voor jeugdige werkloozen. Dit bericht verdient de bijzondere aandacht van iedere werldooze jongeman die zijn 15de verjaardag achter den rug heeft en zijn 25ste verjaardag nog niet vierde. Het is immers in de laatste twee maan den duidelijk gebleken, dat er in onze gemeente groote belangstelling bestaat voor de kampen. Bij de gemeen telijke Jeugdregistratie hebben zich tusschen 7 October en 6 December 68 jongemannen voor deelneming aan gemeld en 45 van hen konden geplaatst worden. Waar om niet allen Omdat velen zich later kwamen aan melden, dan gewenscht was. Laat men daar nu een voorbeeld aan nemen Iedere werklooze mag per jaar 12 weken deelnemen; voor vakopleiding dikwijls zelfs 24 weken. Wie in 1940 dus reeds een kamp bezocht en thans weer werkloos is kan zich opnieuw aanmelden en heeft dan heel veel kans te kunnen vertrekken op 6 Januari 1941. Op die dag begint er n 1. een nieuwe periode in het kamp „De Kuil" te Beekbergen van de Centrale voor Werkloozen- zorg (Prot. Chr.) en in de kampen „Morgenrood", Ois- terwijk, (N.-B.) en de „Vosseberg" Vierhouten, (G.) van de moderne Centrale. Ook in enkele Roomsch-Katholie ke kampen komen dan eenige plaatsen vrij. Gelijk be kend worden R.K. jongemannen uit Velsen in de gele genheid gesteld, kampen bij te wonen in Egmond-Binnen (Kamp „Vredesteyn"), Baarn (Kamp „Drakenburg)" en Nunspeet (Kamp „Het Ronde Huis"). De eerste twee bieden een prachtige werkgelegenheid aan jeugdige vakarbeiders, in het eerste kamp wordt boscharbeid verricht. De voorwaarden voor het deelnemen zijn overal het zelfde. Men maakt de reis op kosten van het kamp, bij het begin en aan het einde der kampperiode en op het vrije weekeinde om de vier weken. Onkosten zijn er aan het deelnemen niet verbondenintegendeel er wordt per week f 1,75 zakgeld gegeven, waarvan steeds f 1,— gespaard wordt. Ontvangt het gezin van den deelnemer steun, dan wordt er geen korting- toegepast voor de ontvangsten in het kamp. De deelneming is geheel vrijwillig en men kan zelf een kamp kiezen, in overeenstemming met de eigen gezindheid en opvattin gen. Bij de Gem. Jeugdregistratie kunnen ouders en candidaat-deelnemers verdere inlichtingen verkrijgen. Men vervoege zich dus zoo snel mogelijk aan het kan toor: Casembrootzijstraat, IJmuiden-Oostvoor Bever wijk, Kees Delfweg 1. Opname in deze rubriek alleen door bemiddeling der Politie. Gevonden belastingmerk, Cremerlaan 9rood met blauwe want, Overbildtweg 8; kinderwant, Gladio- lenstraat 3; dameswant, Hagelingerweg 18; een vleeschkaart en een paar handschoenen, Bloemen- daalschestraatweg 126. Verloren een grijze deukhoed, Laurillardlaan 20; een blauw geborduurde ceintuur, Bloemendaalschestraat- weg 182; een blauwe gabardine regenjas (kinder jasje), van Zeggelenstraat 34, Haarlem een rechter heerenhandschoen (nappa, gevoerd), Bloemendaal- schestraatweg 146; een donker blauwe want, Wijn. Daniëlslaan 41 een vulpen, merk „Eversharp" met initialen M. W. H„ Kennemerweg 6, Bloemend; een rood wantje, Uitendaalstraat 43; autoped, Mid- denduinerweg 38belastingmerk, Kruidbergerw. 75; handwarmer, Hoofdstraat 122; wollen handschoen, bruin en grijze gleufhoed, Hoofdstraat 222; grijze handschoen, Kruidbergerweg 19; bos sleutels, Ha gelingerweg 165.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 2