II» „TOESEI" Verbouwings Opruiming STUTVOET HOOFDSTRAAT 146 Niiyfi Kaashandel Complete Woninginrichting C. Peereboom Dr. N. Payot Richard Tauber eens „de Caruso" van de operette. „ARISTO" Gordijnstoffen R.K. Kerk, Santpoort TAXI Het voordeligste adres T\XI E.S.T.O. Neus-Ver koudheid Gereformeerde Kerk 9.30 en 5 uur: ds de Kluis Geref. Kerk Art 31 (K.O.) Christelijke Geref. Kerk Gebouw Ned. Herv. Kapel Pastorieweg, 3.30 uur Doopsgezinde Gemeente Ver. Vrijzinnig Hervormden Doopsgezinde Gemeente Remonstrantse Gemeente Ned. H erv. Kerk Ruwe, schrale huid Gen eest snel Oude liefde roest niet. Er is volop VIS! BJMSIÏDER VISHANDEL Huidverzorging RUWE RODE HANDEN Kousenatelier HIN. MANNEN VAN BETEKENIS Wij gaan door mei onze Zeer voordelige aanbiedingen KLOKKEN - HORLOGES HORLOGEBANDEN SIERADEN en nog veel meer Slaap je a Slaap,jet Slaapje* Wacht niet langer - Ziet onze etalage Grote afslag JEïereis i ZONDAG 4 MAARTJ H.H. Missen zijn te 6.45, 8 en 11.15 uur. De Hoogmis is te half 10. Te 7 uur Lof met Lijdensmedita tie door de WelEerw. Pater H. Hermans m.s.c. MAANDAG 5 MAART Te 7.15 Maria Garde I Te 8 uur Maria Congregatie (D.) DINSDAG 6 MAART Te 7.15 Maria Garde II Te 8 uur Maria Congregatie Jonge vrouwen WOENSDAG 7 MAART Te 7 uur H. Familie (Jeugdafd.) Te half 8 Lof Te 8 uur H.Familie Jongemann. DONDERDAG 8 MAART Te 10 uur Huwelijks Mis voor het bruidspaar de Groot-Heere- maus. Te 8 uur H. Familie Heren VRIJDAG 9 MAART Te half 8 Oefening van de H. Kruisweg. Zaterdag 10 Maart te half 8 Broederschapslof Speciaal ingericht voor Trouwiijden Dag èn Nacht bereikbaar TELEFOON 8250 - SANTPOORT A- J. P. Stegemeijer, SnrinamestraaS 4 iVEen beetje in de neus i»6^1*8Ir tas? Heerlijk verlichtend ZONDAG A.S. 10.30 en 3 uur ds. N. Bruin Ds. J. C. Maris Helmstraat, IJmuiden 10.30 u. ds Beekhuis van Edam Lutherse Gemeente Koffiekamer Westerveld 17.15 uur ds. J. A. Roskam. lokaal Abelenstraat 1, IJmuidenO. 10.30 uur dr. A. de Wilde van Nieuwe Niedorp GebouwSpaarnberg,Wüstelaan 75 Zondag 4 Maart 1956 Dorpskerk, 10 uur, RADIO-Kerkdienst (ultrakorteg.) Ds. D. ter Steege Koorzang 7 uur Ds. D. H. Scholten, Heerewaarden De Toorts 9 uur Ds. W. B. A. Smits, Rotterdam PERSONALIA. Voor hët diploma coupeuse slaagde onze plaatsgenote mej. M. In der Rieden. Naar we vernemen, heeft de oud-Velsen-speler Graaman, die destijds de geledeen van de geel- blauwen verliet, om voor V.S.V. uit te komen, weer overschrij ving gevraagd naar z'n oude ver eniging. Vergissen we ons niet, dan heeft hij eenmaal deel uit gemaakt van het eerste elftal van V.S.V., in welke ontmoeting' bleek dat hij nog niet rijp was voor de eerste klasse. Wie het beter maakt, is de oud-Velsen rechtsbinnen Piet Brouwer, die reeds een paar maal als rechtsbuiten deel heeft uitge maakt van bet eerste elftal van R.C.H.. dat in dezelfde klasse uit komt als V.S.V. Hij had bepaald een goede pers en zijn capacitei ten kennend, geloven we, dat hij het, nu hij het nodige zelfver trouwen zal hebben gekregen, wel redden zal. Het is anders voor de lager geklasseerde clubs geen prettig idee spelers-met-aanleg op te kweken en ze dan later naar de semi-prof clubs te zien verdwij nen. De enige, die mogelijk lacht, „UW STEM biedt weinig per spectieven!' Koud en cynisch klinken deze w oorden de jonge Richard Tauber in de oren. Ze werden uitgespro ken door niemand minder dan de directeur van het conservatorium te Frankfort aan de Main en ze moeten de artist als zweepslagen getroffen hebben. „Geef me nog eenmaal n kans" en ik zal de wereld aan mijn voeten zien", klinkt liet enigszins theatrale verzoek van Tauber. „U kunt gaan", zegt Von Hoch uit de hoogte en hij wijst naar de deur van zijn studeerkamer. Diep ongelukkig verlaat 'Ri chard het vertrek. Het ideaal wenkt- RICHARD TAUBER, de .jonge man waarvan bijna iedereen zegt dat hij geen stem beeft, werd in het jaar 1892 onder weinig hoop- voll e vooruitzichten geboren in het schone Linz aan de Donau. Zijn vader was een middelmatig toneelspeler en zanger, die in klassieke rollen optrad, terwijl zijn moeder als soubrette aan de opera zong' en danste in operet tes. Juist die echte theatersfeer maakte op Richard grote indruk. Met zijn vriendjes, ook al kinde ren van artisten en toneelmensen organiseerde hij achter de coulis sen toneel en zangstukjes en droomde hij zijn geluksclroom als de meester-zunger, die eenmaal 'n ster van betekenis zou zijn. Tauber Sr. was met de idealen van zijn zoon niet zo bijster inge nomen. De harde werkelijkheid blinken, zinken en vergaan, bad Voor uw recepties of feestjes brengen wij een keur HARTIGE HAPJES Banketbakkerij Kokerij Bloemendaalsestraatweg 68 Tel. 8867 is de penningmeester, omdat de semi prof-club voor elk jaar, dat de gekochte speler „senior' -speler is geweest aan de club waaruit hij afkomstig is f 600 moet beta- betalen tot een maximum van f 3000.Velsen heeft van deze bepaling reeds tweemaal gepro fiteerd: Eerst toen Van der Hey- den naar V.S.V. vertrok tus sen twee haakjes: deze oud-Vei- senaar stond de laatste weken niet meer in de IJ muider ploeg opgesteld en nu weer door het vertrek van Brouwer naar R. C. H. hem geleerd voorzichtig te zijn en hem door ervaring getoond dat de kunst wèl velen roept, maar wei nigen uitverkoren zijn. Als een goed huisvader liet hij Junior stu deren.. helaas met negatief resul taat Zijn talen ontdek! In het cultuur-centrum Wiesba den brengt Richard zijn jonge lingsjaren door en tot zijn grote vreugde sluit bij op een zonover goten dag vriendschap met de \tenor Henrich Hensel. Opnieuw weet hij zijn vader te bewegen hem les te laten geven, maar zijn vorderingen op muzikaal gebied zijn zo bedroevend dat het zijn le raren aan het instituut grijze ha ren bezorgt. Vader Tauber is een man met een hart van goud, want hij laat zijn zoon in de crisis van het le ven niet los. Hij vindt goed dat Richard zich opnieuw laat tes ten door een alleszins bekwaam Berlijns paedagoog. Richard zingt voor de grote man een aria uit AVagner's Lohengrin, maar bet oordeel is vernietigend. Evenals eenmaal Joseph Haydn overal gesloten deuren vond zo moet Richard1 Tauber ondervin den dat de wereld bard en on barmhartig is. Maar ook nu blijkt Richard uit het rechte kunste naarshout gesneden te zijn, want hij legt zich nu toe op dirigeren volgt een toneelcursus, gaat stu deren in Freiburg en komt ten slotte na veel wederwaardigheden m geprek met Prof. Carl B'eines. Deze Prof. komt de eer toe hem ontdekt te hebben, hij verbiedt hem Wagner te zingen en draagt hem op Mozart op het leerplan te zetten. Dank zy de adviezen van Prof. Be in es slaagt Richard cum laude. In 1913 debuteert hij als tenor in de beroemde opera „die Zau- berflöte" van Mozart. Hij kan nu telefoneren aan zijn ouders dat bij een aanbod van 5 jaar gekre gen heeft om contractueel zich te verbinden aan de Staatsopera te Dresden. Hij snelt opgetogen naar Dresden, succes op succes, schitte rende recensies in de pers effenen zijn pad, hij is ontdekt, niets houdt zijn opkomst tegen. Hij mag' zingen, belangrijke rollen krijgt hij te vervullen bij opera's en operetten van Mozart, Weber, Prijzen billijk Schelvis Kabeljauw Tarbot Griet Schol en Tongen Gerookte Makreel - Bokking en Sprot Gerookte Paling Zoute en zure Haring GEBAKKEN VIS DIEPVRIES Kabeljauw - Schelvis - Koolvis C. GRAS ZOON Bloemend.straatweg 142 Tel.8519 SANTPOORT-STATION V erd i en Richard Strauss, ja, het trotse en deftige Berlijn roept hem dringend op en in het jaar 1922 wanneer hy Franz Lehar de koning van do lichte muze heeft ontmoet, staat zijn ster in het zenith en op de 'middaghoogte van zijn leven is hij in de muziek wereld in binnen- en buitenland een allereerste figuur, een bege nadigd kunstenaar, een beroemd zanger, de Caruso van de operet te. Op Iret veld van de lichte mu ziek vindt hij zijn weerga niet, steeds treedt hij op in uitverkoch te zalen en drie jaren later waagt hij de sprong in het huwelijks bootje. Geen harmonisch duet. Charlotte Vancotti is de uitver korene, een zangeres. De grote pers put zich uit in een stroom van welluidende felicitaties, bij heeft het ideaal uit zijn jeugd bereikt, hij is geslaagd de gra- mofoonhandel verkoopt zijn pla ten bij duizenden, zijn bankreke ning groeit, de wereld ligt aan zijn voeten. Londen wenkt Parijs roept, Wenen telegrafeert, Ame rika ligt in 't verschiet, overal wil men de zanger horenr AP leen met het huwelijk gaat het bergafwaarts en moet de meester zanger in zijn dagboek schrijven dat liij met zijn vrouw geen har monisch duet kan vormen. Hij laat zich scheiden van de vrien din. van zijn jeugd om te gaan trouwen met een Engelse film actrice, Diana Napier. verkrijgbaar bij DROGISTERIJ „BREDERODE,, Bloemendaalsestraatweg 152 Santpoort-St. telefoon 8860 1939. Het oorlogsjaar dreigt. ONZE RICHARD TAUBER is op het hoogtepunt van zijn car rière, hij groet de nazi-heren in Berlijn, verdwijnt van het mu- ziekpodium en laat zich in het rampjaar 1940 het Britse staats burgerschap thuisbezorgen. Vanaf dit ogenblik is hij de toegewijde dienaar van Engeland en de lieveling van het Britse pu bliek. De B.B.C. moet, ook al schudt de directeur-generaal van de B.B'.C. tien maal met het hoofd op aandrang van duizenden lui steraars iedere week een Tauber- programma inlassen. Tijdens :1e oorlog treedt hij als lyrisch zanger op in hospitalen en kazernes, in werkplaatsen en oorlogsfabrieken. Wie kent niet zijn: „O, Madchen, mein Mad- chen"? „Zonder een woord van over drijving mag men deze tenor tot de grootste kunstenaars rekenen", schrijft een muziekreferent in een invloedrijk blad en als operet te^ en als concertzanger is hij dan ook nimmer overtroffen en heeft hij tienduizenden aan zich ver plicht. In New York, waar hij gaarne vertoeft en in 1946 in de grootste concertzalen optreedt, boekt hij vele successen. De directeuren van de grtimofoonconcerns staan in de rij en verdringen zich om de eenzame figuur van R. Tau ber, eens Oostenrijker, thans „the coming man" De zanger is uitgezongen. Een stille ziekenkamer in een drukke Loudense kliniek. Zijn vrouw verpleegt hem persoonlijk en omringt hem met liefdevoile zorgen. De grote tenor is uitge zongen zegt ze.Geruime, tijd lijdt Tauber aan een gevaarlijke gewrichtsreumathiek, maar zijn grote wilskracht en ongekende energie hebben hem steeds weer opnieuw op het podium gebracht Eén ideaal zweeft hem voor ogen: Zingen zingen October 1947 wordt bij geope reerd en nadat hij uur onder t mes is geweest zweeft de zanger tussen dood en leven in de vroege uren van een gure win terdag sterft hij. De kalender wijst aan 8 januari 1948. Richard lauber is niet meer! VOORLOPIG GEEN VOETBAL. Dit zegt niet men lette goed op het officiéél orgaan van de K.N.V.B. Dit publiceerde ook Maandag j.i. weer, traditie-ge trouw, dat bet programma van 19 Februari in zijn geheel een week was opgeschoven, maar op het moment, dat we deze regels aan het papier toevertrouwen Dinsdagavond kan men reeds „op zijn vingers uitrekenen", dat er Zondag a.s. van voetbal niets kan komen. En op gevaar af van voor pessimist gescholden te wor den, zouden wc er aan willen toe voegen, dat we zelfs niet ver wachten, dat er op Zondag 4 Maart gespeeld zal kunnen wor den, ook al zou het op de dag, waarop u dit blad onder ogen krijgt, reeds dooiende zijn, wat we, tussen twee haakjes, aller minst verwachten. Want de hal (de vorst) zit zo diep in de grond, dat het lang zal duren, alvorens het water, afkomstig van de ge smolten sneeuw, een uitweg naar lagere regionen zal vinden. En zolang dat niet het geval is, zal het spelen op „papperige" terrei nen deze velden zozeer beschadi gen, dat het onverantwoordelijk mag heten ze onder bovengenoem de omstandigheden te laten be spelen. Spelers en supporters zullen dus nog even moeten wachten, al vorens ze hun voetbalhonger kun nen stillen! Meisjes welke een genummerde brief van ons hebben ont vangen, vinden bierbij 'de no's welke recht geven op een paar Nylon dameskousen. 37 127 145 206 226 280 301 365 427 493 573 580 622 667 711 757 793 851 899 916 964 1052 1109 1128 1161 1272 1337 1341 1349 1422 1533 1576 1610 1657 1704 1784 1847 1896 1910 1956 2033 2098 2135 2160 2218 2365 2369 2374 2455 2468 2508 2586 2595 2654 2709 2765 2823 2878 2936 2973 Houdsters van brieven met een van bovenstaande no's kunnen tegen overlegging van de bun gezonden briei een paar Nylon kousen komen afhalen aan het atelier Kalveistraat 11, IJmuiden-Oost. DE SPECIAALZAAK 10 eieren no. 3 f 1.70 10 no. 1 f 1.90 10 no. 5 f 1.50 JONGE KAAS VOLVET 28 cent per 100 gram OUDE MEIKAAS VOLVET 34—36 cent BOERENKAAS VOLVET 34—38 cent ïiUiioIipakket: Ham, Cornetlbeef en Berliner samen 15(1 gram 09 eeni HAM 100 gram 49 cent Kippenpoulet p.p. f 2.50 Pekelvlees Paté foi Gras Soepkippen p.p. f 2.25 Lever Hausmacher Braadkippen p.p. f 3. Rosbief Kips leverworst alles panklaar gewicht Terrasweg 8S Telefoon 8345 Gegarandeerd was, zon, en tropenecht met garantie Grote collectie in moderne tinten vanaf f 4.25 per meter Wij hebben de alleenverkoop voor Santpoort In VITRAGES brengen wij 'n grote sortering Kunnen desgewenst op eigen atelier worden vervaardigd Hoofdstraat 177 Telefoon 8210

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1956 | | pagina 2