i Met Reisbureau Europa" een avond op vacantie. Beter licht - beter zicht. BrodiMwurtGU |zomdacsdiënstmiseO 2James?"e huid? Vrijdag 5 febr. 1960 R-K- Kerk, Santpoort 31e Jaargang no 5 I 4f?.edaktie Terras weg 31 Kerkérinklaan 45 Uitgave van Drnkkerij Corn egge Telefoon 8619 SanfoooisWeehHad aan Hins Administratie en advertenties: Drukkerij Cornegge Terrasweg 31 Telefoon 8619 Kerkerinklaan 45 na 6 uur telef. 7029 Zaterdag 16 januari jl. hield reisbureau Europa Hoofdstraat te Santpoort een grootse filmavond met medewerking van C. T. I. Vliegreizenorganisatie, terwijl enige films werden getoond welwillend afgestaan door de Verkeersbureaux van Oostenrijk, Italië en Joegoslavië, Chalet gasten en Reisbureau „de Magneet" Voor een geheel bezette zaal van Zo- merlust, waar al direct de vakantiestem ming in zat, verwelkomde de Heer Plak de aanwezigen en sprak zijn dank uit dat zo velen aan de uitnodiging gehoor heb ben r'geven. De eerste film „Kitzbühel in de Zomer" liet ens de schoonheid zien van de Oos tenrijkse bergen en meren, en menigeen die de vakantie in Oostenrijk heeft door ligging in een natuurrijke streek. Door persoonlijk contact met de verhuurders kan de Chalet-dienst u deze adressen dan ook zeer aanbevelen. Joegoslavië-zonnige kust, een land dat pas aan het begin van het tourisme staat, was de volgende film die nog voor de pauze draaide. Een land met woeste bergen, en ongecultiveerde schoonheid. Met haar folklore en fraaie costuums. Ze ker waard om op het vakantieplan te worden geplaatst. In de pauze een verloting van enige rondvluchten, beschikbaar gesteld door Reisbureau Europa, die een paar blijde gezichten opleverde. Na de pauze ging men naar Mallorca, het schone rustige eiland in de Middel- t T P' S; "-acht zal met heimwee terugdenken de tijd in de bergen, en zeker weer =men hebben gemaakt om ook dit jaar de vakantie in deze schone natuur r-te brengen. -tweede film „Kitzbühel in de win- it Tracht een geheel ander beeld van skiën en bergtochten in de sneeuw. Ibtige opnamen van ski-tochten door gerepte besneeuwde bergen zal me- 'en de verzuchting hebben doen sla- l,men moest twee maal per jaar va- de hebben, maar de financiën geen oi spelen". Chalet-vakantie-,in Kufsteen liet ons zien hoe men voor een uiterst lage prijs een vakantie in de bergen kan doorbren- 'De vele Chalets die men door be deling van de Chaletdienst Europa |ffkan huren munten uit door fraaie landse zee met de onvolprezen tempera tuur, Jersey een nieuw vakantiedoel, herfst aan de Italiaanse meren. Dit alles kan men als C.T.I. vliegreis door Reisbureau Europa laten verzorgen, en met cijfers toonde men aan dat het heus niet zoveel meer behoeft te kos ten, daar men langer van de vakantie kan genieten. Met de technisch volmaakte film van de K.L.M. Europa in 25 vragen, eindigde deze zeer geslaagde avond. De filmvoorstelling werd verzorgd door foto Schutte die ook met een stand aan wezig was. Wij raden u aan deze avond die op za terdag 13 februari wordt herhaald in zaal „de Uilenboom" niet te verzuimen. Als u vakantieplannen heeft, u steekt hier vast wat van op. r. V- "on: de liefhebbers van ruw spel gaat ...slecht uitzien, want naar verluidt strafcömmissie van de K.N.V.B. deze straffen gaan uitdelen. La- '*e er direct als onze mening aan -oegen, dat het tijd zal worden ook. evew "^len hebben we er in deze ko en bnsve.o. de straffen meer in brengen met de af- Gevraayd I 'ren delinquenten ge- hnisl -iiAdth'rfegelen van fat- 1* en sportivno" ren schorsing voor - soms zelfs- v jr twee wed- ■iien van een speler, die de scheids- ■:r jiet leiden van een wedstrijd on- ogelijk maakt door herhaalde op- en -nmerksngen en he - r a afloop nog mo- r n oudig belachelijk, die HrffiiZEÓde - 'T van een spe- mooie t .genstuader opzettelijk licha- nar- he"- ...Wanneer inder- el Uit'' ../pzttWB.Kc if jmstotelijk vast houden ow zijn zo'n spe- veór een half' séizoén; uit te sluiten - ihis «herhaling zelfs voor een heel sei- van yertuigd, dat door vc dergelijke voorbeelden nader O"- tirifc'vWtti. als hierboven r - sf-oc.' ijeel sterk zou af- ïemen. L/e schor "or twee wedstrij den zóu men dan kunnen reserveren van „lichte gevallen a's bijv. het gebruiken van minder ndelijke uitdrukkingen tegenover fstander, het opzette lijk, onnodig v»j herhaling ver over de zijlijnen trappen van de bal, kortom al die gevallen, ike men zou kunnen sa menvatten one wangedrag". We menen bij '.et beroepsvoetbal in het bijzonder reeds geconstateerd te hebben dat de scheidsrechters strengere maatsta ven aan het aanleggen zijn. Zo hebben we ons laten vertellen, dat er „officiële waarschuwingen" waarschuwingen dus, die officieel ter kennis van de Bond gebracht moeten worden en waarop on herroepelijk schorsing volgt zijn uit gedeeld aan spelers, die bij herhaling op zettelijk hands maken of de bal na een overtreding eerst een stuk meenemen en dan pas aan de tegenpartij geven, of de scheidsrechter bij herhaling becritiseren. Goed zo! 't Is nu eenmaal zo, dat zach te heelmeesters stinkende wonden maken. En er zijn jammer genoeg voetballers, die stevig aangepakt moeten worden! WEINIG VOETBAL Er kwamen de vorige zondag maar wei nig elftallen in het veld zulks als gevolg van de slechte toestand, waarin de vel den verkeerden. Voor de meeste distric ten was het gehele amateur-programma reeds zaterdag afgelast, hetgeen een wijs besluit genoemd kan worden. Im mers de meeste clubs hebben reeds ver reweg het grootste deel van hun pro gramma afgewerkt en waarom dan deze te dwingen te spelen onder weer- en ter reinomstandigheden, die verre van ideaal zijn, terwijl er straks nog genoeg zon dagen komen, waarop onder heel wat prettiger omstandigheden gevoetbald kan worden. Voor het betaalde voetbal werd het pro gramma niet afgelast en werd het al of niet doorgaan van de wedstrijden over gelaten aan de beslissing van de con suls resp. de scheidsrechters. Een feit is het, dat de semi-profclubs over het ge heel een heel wat omvangrijker program ma hebben af te werken dan de amateur clubs, maar dat is niet de enige reden, waarom het semi-prof-programma niet in zijn geheel werd afgelast. Voor het al of niet doorgaan van de ontmoetingen de zer clubs toch heeft de K.N.V.B. des tijds een geheel andere we zouden haast zeggen: een minder soepele maatstaf aangelegd, zo onder het motto van „die betaalde voetballers moeten nu maar eens tonen, wat ze waard zijn op hard bevroren, modderige of besneeuwde velden." Natuurlijk zou dit onder alle omstandigheden spelen ook de vlotte af werking van het programma ten goede (kunnen) komen, maar in de praktijk is daarvan nog niet veel gebleken, want in de regel vond slechts een gedeelte van de wedstrijden doorgang en moest later toch weer een inhaalprogramma worden vastgesteld. Een dergelijke situatie is nu na zondag j.l. ook weer ontstaan, door dat slechts een deel van de semi-prof- wedstrijden is doorgegaan. En wat be sloot nu de Bond? De clubs, die op deze dag wèl gespeeld hebben, zijn de ko mende zondag vrij en die, welke op 31 januari een rustdag hadden, komen op 7 februari in het veld voor het spelen van de voor 31 januari vastgestelde ontmoe tingen. We kunnen ons voorstellen, dat de be sturen der clubs, die zondag j.l. wel in het veld kwamen, met een en ander niet bijster ingenomen zullen zijn, immers in hun verenigingsleven speelt de „ping ping" een nog veel groter rol dan bij de amateurclubs. En als we dan lezen, dat er bij sommige semi-prof-wedstrijden nog geen duizend toeschouwers waren, dan kunnen we ons indenken, dat de bestu ren van deze clubs óók maar gewild hadden, dat de consuls 's morgens hun velden hadden afgekeurd. STANDEN Derde klas A: Alcm. Victrix 1623; D.T.S. 1622; Egmondia 1521; Alkm. Boys 1719; C.S.V. 17—18; Velsen 16—17; Bever wijk 1617; Wijk aan Zee 1614; Meer- vogels 1714; A.D.O. 1611; H.S.V. 16—9; Z.A.P. 16—9. Vierde klas Ci Bloemendaal 1421; Kinheim 1519; R.C.Z. 1519; Zaanlandse 14—18; V.V.Z. 1516; Terrasvogels 1414; D.I.O. 15—14; E.H.S. 15—14; O.F.C. 10—11; G.V.O. 14—8; Waterloo 14—2. Wat ons zondag a.s. te wachten staat Voor Velsen en Terrasvogels is voor de komende zondag hetzelfde program ma vastgesteld als voor zondag j.l. Vel sen speelt dus thuis tegen Meervogels en Terrasvogels uit tegen R.C.Z. Voor een beter zicht, dus een volmaak ter wegbeeld, is het voeren van goede verlichting onontbeerlijk. Het is nodig, zich dat eens te realiseren, nu de winter tijd voor de deur staat. De zorg van de wielrijder en de bromfietser is daarbij minder omvangrijk dan die van de auto mobilist. Maar niet minder belangrijk. Stellig niet! Elke fiets of bromfiets moet voorzien zijn van één koplamp, die een duidelijk helder wit of geel licht uitstraalt. Bo vendien moet de lamp zodanig zijn af gesteld, dat hij niet kan verblinden. Iedere (brom)fietser, die geen bekeuring wil riskeren, dient er dus op te letten, dat de lichtbundel voldoet aan het wette lijk kriterium „voorwaarts en kennelijk omlaag gericht". Het achterlicht moet helder rood zijn, mag niet hoger dan 60 centimeter boven het wegdek zijn beves tigd (op het witte gedeelte) en moet te vens als reflector zijn ingericht. En dan niet te vergeten het achterspatbord, dat over tenminste 30 centimeter (van onder af gemeten) wit geverfd moet zijn. Ook dat is een punt, waar velen een loopje mee nemen tot datDe automobilist heeft wij zeiden het al wat de ver lichting betreft méér aan zijn hoofd of beter zijn wagen. En al is het zélf in grijpen hierbij even moeilijker en minder verkieselijk een verstandig automobi list laat bv. het regelen én regelmatig kontroleren van de stand der koplampen beslist aan vaklieden over anderzijds is het toch noodzakelijk, dat hij zonodig een zekering of een kapotte lamp kan verwisselen en daartoe reserve-onderde len altijd in de wagen heeft. De kop lampen moeten voorzien zijn van gloei lampen van gelijke of nagenoeg gelijke sterkte, die beide „voor het tegemoetko mend verkeer duidelijk zichtbaar blijvend helder wit óf helder geel licht stralen". Nog maar al te veel ziet men auto's rij den met één geel en één wit licht: dit is misleidend en daarom verboden. De twee achterlichten moeten helder rood licht uitstralen, mogen niet verblin den en moeten bij helder weer op een afstand van 200 meter duidelijk zicht baar zijn. Zonder nu direkt te verwach ten, dat de goede automobilist iedere morgen voor vertrek die 200 meter met de centimeter gaat uitmeten, is het toch een beginsel van veilig rijden, om wèl even de lichten aan te zetten en om de wagen te lopen om te zien of alles brandt. Ook de richtingslichten kan men op deze wijze kontroleren. De stoplich ten zijn gemakkelijk van tijd tot tijd te kontroleren als men voor een andere wa gen geparkeerd staat. Even de rem in trappen en duidelijk zal men op de wa gen achter zich de reflektie van het rode licht kunnen waarnemen. Tenminste als alles in orde is. Belangrijk is ook, de kop- en achterlich ten regelmatig schoon te poetsen, want een dun modderlaagje kan de intensiteit van het licht al sterk verminderen. Bo vendien doen de achterlichten tegelijk als reflektoren dienst wat van groot be lang is bij bv. onverlicht parkeren. De lengte-driehoeken op aanhangwagens en opleggers, die eveneens reflecterend wer ken, zijn veelal door stof onvoldoende zichtbaar. Het bovenstaande geldt natuurlijk mut. mut. ook voor motor- en scooterberijders, die bovendien moeten letten op passa giers, die zoals wij onlangs zagen achterlicht en kenteken soms met de man tel of jas bedekken en daarmee zonder het zelf te weten een levensgevaarlijke situatie scheppen. Niet alleen het hébben van goede ver lichting is van belang, meer nog het juis te gebruik ervan. Sedert 1 oktober jl. geldt de algemene verplichting om licht te voeren geduren de de periode gelegen tussen een kwartier na zonsondergang en een kwartier voor zonsopgang. Juist de schemerperiode geeft in het ver keer dikwijls aanleiding tot verwarring. Wanneer er geen storende lichtbronnen zijn kan men in die schemering uiter aard zolang de wet dit toelaat het best zonder eigen verlichting rijden. Schemering maakt echter op een gegeven moment het wegbeeld onvolledig, door dat het arm wordt aan kontrasten. Dan wordt het tijd het licht te ontsteken, ook ten behoeve van andere weggebruikers en al kan men gemeten aan de zons ondergang van een wettelijke ver plichting nog niet spreken. Als men daarbij met stadslichten wil be ginnen, best. Maar dan niet vergeten, op groter licht over te schakelen voordat het te laat is. Het rijden met stadslichten vergt in de meeste gevallen al gauw een speciale in spanning en dat is het teken om over te schakelen op méér licht. Trouwens zodra er auto's zijn, die met groter licht dan stadslicht gaan rijden, wordt de oog aanpassing verstoord en wordt men wel gedwongen zelf ook op groter licht over te gaan. Daarom is het zo noodzakelijk, dat alle automobilisten hun stadslichten ontste ken, daar waar de verlichting binnen de bebouwde kom voldoende is en het voe ren van stadslichten met borden wordt aangegeven. Tenslotte nog een goede raad: maak van het ontsteken van de verlichting bij het wegrijden in de duisternis een vaste ge woonte in een vaste opeenvolging van handelingen. Dan zal het minder gauw voorkomen, dat men in een hel verlichte winkelstraat tot de ontdekking komt, zon der licht te zijn weggereden, louter door de subjektieve indruk „er is nog voldoen de (dag)licht". Publikatie van het Verbond voor Veilig Verkeer. Oliebollen-actie. Ter versterking van de kas der U.V.V. organiseert onze afd. wederom een Olie bollendag op woensdag 17 februari a.s. Wij hopen dat de verkoop die van het vorige jaar zal overtreffen. U kunt de oliebollen vooraf bestellen bij onderstaande adressen: Mevr. Roodenberg, Bloemendaalsche- straatweg 147, tel. 8060. Mevr. Boekei, Wüstelaan 85, tel. 8262. Mevr. Snoek, Kerkweg 54, tel. 8316. Mevr. Sanders, Kerkweg 122, tel. 8742. En kunen bovendien op de dag. zelf wor den afgehaald: Hagelingerweg 9. De prijs is 2 stuks voor 25 ct. Mogen wij op uw sympathie en medewerking rekenen? Tentoonstelling Teken- en Schilderwerk. Vanaf woensdag 3 februari tot en met dinsdag 16 februari vindt in de zaal van „Musis Sacrum" van het provinciaal zie kenhuis te Santpoort een tentoonstelling plaats van teken- en schilderwerk ver vaardigd door de patiënten. De tentoonstelling is gratis te bezichti gen iedere werkdag 's avonds van 19 tot 21 uur; zaterdags van 14 tot 16 en van 19 tot 21 uur en zondags van 10 tot 12 en van 14 tot 16 en van 19 tot 21 uur. Jeugddienst. Zondag 7 febr. zal weer de maandelijkse jeugdienst gehouden worden in het Herv. Jeugdhuis aan de Burgemeester Enschede, laan. Spreker: de heer G. Offerhaus uit Beverwijk. Muzikale medewerking van een trompettist. Burgerlijke Stand. BEVALLEN: R. F. Huisman-Brouwer, z„ Lange Nieuwstraat 734, IJmuiden-O.; J. H. Koman-Helemigh, z., Vechtstr. 211, IJmuiden; A. G. Prak-van der Veen, z„ Planetenweg 108, IJmuiden; C. M. Post- Schippers, d., Tasmanstraat 10, IJmui den; C. M, Windt-van der Zeijden, d„ Planetenweg 175, IJmuiden; B. E. de Wit-Kooreman, d.. Rijksstraatweg 97a, Haarlem; T. J. van Veen-Baken, d., Ahornstraat 26, IJmuiden-Oost; F. Goos- Lenting, z., Waalstraat 11, IJmuiden; T. J. Lampers-Terpstra, z., Heerenduinweg 103, IJmuiden-O.; M. Brasser-Kuijper, z., Melklaan 34, Velsen-N.; E. M. Schoone- Wesselman, z., Hyacinthenstr. 12, Sant poort; A. C. van Geldorp-Boesmans, d., Hagelingerweg 21, Santpoort; H. A. J. van Breugei-Bakker, z., Van Wasse- naerstraat 14, IJmuiden-O.; L. C. Kieft- Jager, z., P. Potterstraat 12, IJmuiden- O.; S. M. Luijben-van Rossum, z., Dol fijnstraat 274, IJmuiden. ONDERTROUWD: P, M. Spruit, Huij- gensstraat 53, IJmuiden en M. C. Made- heim, Rott 42, Wuppertal-Barmen, Duitsland; G. J. Dam, Paramaribostraat 44 en A. Kwaak, Willebrordstraat 59; H. Heremans, Beekvlietstraat 6 en R. Re. niers, Anemonenstraat 3; N. Sintenie, Kieftendellaan 22 en Th. M. Groen, Lan ge Nieuwstraat 538. GETROUWD: A. Tijms en T. Snoek, S, P. Kuyperstraat 7, IJmuiden; A. E. J. Renes en R. van Dam, Rijksweg 323, Santpoort; C. G. Steenks en A. K. Vil ten, Lookwatering 13, Schipluiden; M. de Niet en N. Schellinger, Schulpweg 492, Velsen-N.; P. Ree en G. W. van der Struik, Bartokstraat 13, Heemskerk; A. W. Guillot en L. Bruinsma, Woonark Duizendtreê, Jachthaven Zaadnoorddijk, Uitgeest. OVERLEDEN: G. Smoor, 71 jr., echt genote van F. Vrijhof, Van Galenstraat 13, IJmuiden-O.; T. Kossen, 68 jr., we duwe van W. Keesman, Esdoornstraat 24, IJmuiden-O.; J. M. van Donselaar, 73 jr., weduwnaar van M. de Haan, Water manstraat 5, IJmuiden; E. R. van Pel, 51 jr., Grahamstraat 178, IJmuiden. T. V. S.-nieuws. Het voornaamste nieuws is momenteel de komende feestavond op zaterdag 6 fe bruari a.s., aanvang 8 uur n.m. precies. De feestcommissie heeft reeds enige we ken geleden de aankondigingen rondge stuurd. Het beloofd weer een „ouderwetse" T.V.S.-avond te zullen worden. Dege nen, die verleden jaar aanwezig waren zullen nu zéker geen verstek laten gaan. De toegangsbewijzen voor de leden en oudste adspirant leden (vanaf ca. 15 jaar) kunnen afgehaald worden aan de turnzaal of bij de Fa. F. Dortmundt, Hoofdstraat 119. We wensen de feestgangers veel plezier toe! De rithmische cursus op woensdagavond kan starten, zodra voldoende meisjes en dames zich hiervoor gemeld hebben. Laat degenen, die interesse hebben dit ook zo snel mogelijk doen! Zond es H. Missen 7. 8.15, 11.30 uur. Hoot -lis 9,30 uur. Heden onder de H.H. Missen komt de ZeerEerw. Pater P. Verkoelen preken over de liefdewerken van de H. Vincen- tius'onferentie, daarna jaarlijkse schaal- collecïoofdstruiTt doel. Te 7 uu woensdag: Novenelof rouw van Lourdes. r: Maria Garde (meis- a Congregatie (dames), uur: Maria Garde (jon- Maandag, ter ere va Maandag jes). 8 t Woens"'" gens), a Donder Zaterdag, r: H. Familie (heren). uur: Broederschapslof. Gereformeerde Kerk 10 en 17 uur ds de Kluis Chr. Gereformeerde Kerk (Pniel-Kapel) v.m. 10 uur ds J. C. Maris n.m. 4 uur ds J. J. Rebel Doopsgezinde Gemeente Remonstrantse Gemeente Gebouw „Spaarnberg" 10.30 uur ds P. J. van Sehayek Lutherse Gemeente Kapel „Westerveld" te Driehuis 9.35 uur ds. J. A. Roskam Ver. Vrijz. Herv. IJmuiden \belenstraat 1 te IJmuiden. 10.30 uur Dr. H. Faber, Wassenaar Ned. Herv. Kerk Dorpskerk 10 uur ds J. C. Remijn, H.D. 19 uur ds A. A. Wildschut, A'dam Adventskerk 10 uui ds G. H. v. Willenswaard, H.D. Jeugdhuis 10 uur dhr G. Offerhaus Jehova Getuigen Wachttoren Studie Diensten zondags van 78 uur in het Cultureel Gebouw, IJmuiden Dinsdags van 8—9 uur Hagelingerweg 190 en Rijksweg 331 Gem. Gods Cultureel Gebouw, IJmuiden Elke zondag 10 uur Zondag a.s. M. M. C. TROOSTER, Wijn. Daniëls- laan 14, Telefoon 8410 APOTHEKEN Zondag a.s. Apotheek de Wilde Broekbergenlaan 42, Santpoort-Dorp Telefoon K 25608284 Wijkzusters „Het Witte Kruis" Zondagdienst Zr Lammerts, Curagaostraat 18 b Santpoort, Tel. 8756 Ned. Chr. Vrouwenbond De afdeling Santpoort-Zuid hoopt haar le Lustrum te houden op 10 februari a.s. om 7.45 uur in het Geref. Jeugdhuis, Schipbroekenweg 6, Santpoort-Noord. Declamatie en opvoering lekespel: „Eiland van 't Geluk". Feestavond ,Soli Deo Gloria' Op dinsdag 23 februari verzorgt „Soli" een concert- en cabaretavond in het Rex-theater te IJmuiden-Oost met mede werking van de bekendste radio- en tele visie-sterren, o.a. André Meurs, confe rencier; Peter Picos, imitator; Annie de Reuver, de populaire radiozangeres; Charles Aerts, radio- en gramofoonzan- ger; The Limters, internationale acroba ten; Miss Bisnelly, plashooke show; Ton- ny Schifferstein, muzikale omlijsting. De ze avond is bedoeld om de sympathise rende leden eens een gezellig samenzijn aan te bieden. Zij die nog niet tot deze kring van sympathiserende behoren kun nen zich tegen betaling van 50 cents per jaar nog opgeven bij o.s. adressen. Men wordt aangeraden vroegtijdig plaat sen te bespreken. De voorverkoopadressen zijn voor Santpoort bij Th. B. van Geldorp, verf- en glashandel, Hagelingeweg 21, tel. 7595. Haast u om plaatsbewijzen en geeft u, walmeer u deze avond wilt bezoeken nog spoedig op als sympathiserend lid. Babyderm-zeep R.K. Gem. Koor ,Da Pacem' Zoals wij reeds mededeelden in dit blad, is het jaar 1960 het jaar, waarin wij ons derde Lustrum gaan vieren. Daardoor zal hef een zeer drukke tijd voor ons wor den, want buiten enige andere con certen, die wij moeten verzorgen is het oog nu reeds gericht op het grote JUBILEUMCONCERT. Wij zijn hier voor al hard aan het werk en hebben en kele grote koorwerken in studie genomen, nl. het Dettinger Te Deum en de Caeci- liën-Ode, beide van Handel. Wat de overige concerten en medewer kingen aangaat: einde februari zullen wij zingen in het Lavigerie-College der Wit te Paters, op een avond ten bate van de Missie; begin mei volgt vanzelfsprekend de medewerking bij de Dodenherdenking, en zo kunnen we nog even doorgaan. Om de kosten van deze diverse uitvoe ringen en concerten te kunnen dekken u zult begrijpen, dat vooral het Jubileum concert, met de diverse solisten, ons veel zorgen baart hebben wij een groot scheepse Loterij op touw gezet, waaraan enige prachtige prijzen zijn verbonden. De prijs van de lootjes bedraagt 0,25 per stuk. Wanneer onze leden, die van zelfsprekend allen een boekje voor hun rekening hebben genomen, bij u aanklop pen, vertrouwen wij, dat u ze niet door stuurt en een of twee (desgewenst meer!) lootjes bij hun koopt. De loterij, belooft nu reeds een sukses te worden, mede ook in verband met de populaire prijs van de lootjes. Dan zouden we nog gaarne enige zan gers en zangeressen in ons ledengezel schap opnemen: hoe groter het koor, hoe Vervolg pag. 2

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 1