i> Blijf meester HAM PO iPredikböurtott „Wees niet te inhalig L verkouden V. A. R. A. afd. Santpoort THMAOSDMSfARISEN j R.K. Kerk, Santpoort Koop nu IVOROL 31e Jaargang no 9 Redaktie Terrasweg 31 Kerkerinklaati 45 Uitgave van ICornegge -6,9 Huis SanlpcafcWeeftblad aan Huis Vrijdag 4 maart 1960 Administratie en advertenties: Drukkerij Cornegge Terrasweg 31 Telefoon 8619 Kerkerinklaan 45 na 6 uur telef. 7029 GOH Rij am j- EBATC DE SNEa WESTE OOR VAN VSV 2. TT r de Velsen een vrien- DE HA strijd tegen het tweede EMH"ei-profclub VSV. Jammer moesten onze plaatsgenoten het ontmoeting stellen zonder de iteun var. Hijnen en Schoorl, hetgeen na- rcduchte handicap voor de GRO.' hte Velsen-verdediging overmaat van ramp moest edstrijd Bakkum met een knie- Wilt-» t veld verlaten. Onder ST CE "den is het niet zo ver- "SV met 20 kon win- BRABF r WAT ONS ZONDAG A.S. TE WACHTEN STAAT. Velsen trekt er de komende zondag op uit. De geelbiauwen gaan dan bij CSV op bezoek en daar voor geen van beide clubs grote belangen op het spel staan, kan het een echt genoegelijkheidspartijtje worden, hetgeen echter nog helemaal niet wil zeggen, dat èn CSV èn Velsen er maar wat van zullen maken. Op 29 november van het vorige jaar was CSV aan de Kwekerslaan op bezoek en toen zegevierden onze plaatsgenoten met 43. Rekening houdend met het feit, dat Velsen naar alle waarschijnlijkheid wel niet volledig zal kunnen uitkomen, ver wachten we, dat ditmaal de punten ge deeld zullen worden. Ten aanzien van de grote belangen, die in een competitie-wedstrijd op het spel kunnen staan, liggen de feiten bij Ter rasvogelsZaanlandia even anders dan bij CSVVelsen. Weliswaar heeft ook Terrasvogels niets meer te winnen of te verliezen, maar Zaanlandia is één der vele clubs, die nog steeds kans hebben op de bovenste plaats en onder deze omstan digheden kan ook van Terrasvogels ver wacht worden, dat het zich met alle krachten zal inzetten, immers het ligt nu eenmaal in de aard van de meeste voet ballers, dat, al heeft men zelf geen kans meer, men er een zeker behagen in schept - onder het motto van zijn sportieve plicht te doen de tegenstander, die naar hoger streeft, de voet dwars te zet ten. Uit dien hoofde verwachten we zondag a.s. op het gemeentelijk sportveld te Drie huis een levendig partijtje voetbal, dat door de hoogst geklasseerde van de twee Zaanlandia nog lang niet gewon nen is: Wonnen de Zaankanters zondag jl. van het reeds tot degradatie gedoemde Waterloo maar net op het nippertje met 0—1? Zij nog vermeld, dat Terrasvogels des tijds in Zaandam van de Zaanlandianen met 21 verloor. STANDEN. Derde klas A: Alcmaria Victrix 1929; Egmondia 1824; DTS 1924; Velsen 192; Alkmaarse Boys 2023; CSV 1920; Beverwijk 1818; Wijk aan Zee 1816; Meervogels 1915; ADO 19—12; ZAP 18—11; HSV 18—9. Alcmaria omzeilde zondag jl. een uiterst lastige klip door de de laatste weken zo goed op dreef zijnde Alkmaarse Boys een 13 nederlaag toe te brengen. De Alcmarianen vergrootten daarmede hun kans aanzienlijk. De enige serieuze can- didaat is feitelijk nog Egmondia. Voor deze clubs ziet het nog af te werken programma er als volgt uit: Alcmaria Victrix: thuis tegen CSV en ADO en uit tegen Egmondia. Egmondia: thuis tegen Alcmaria Victrix en ZAP en uit tegen Alkmaarse Boys en Meervogels. Het programma van de Emonders lijkt ons het zwaarste. De strijd om de onderste plaats wordt uitgevochen tussen ADO, ZAP en HSV. We verwachten, dat tenslotte óf ZAP óf HSV het kind van de rekening zal worden. Vierde klas C: Kinheim 1825; RCZ 1723; Zaanlandia 1723; Bloemen- daal 1722; OFC 1417; Terrasvogels 16—16; VVZ 18—16; EHS 18—15; DIO 17—14; GVO 17—12; Waterloo 17—3. Zoals uit deze cijfers blijkt, is Waterloo al zeker van haar (degradatie-)zaak, maar zijn er voor de bovenste plaats nog tal van gegadigden, nl. Kinheim, RCZ, Zaanlandia, Bloemendaal en OFC. Dat belooft een uiterst spannende wedstrijd te worden! Al deze clubs wachten nog tal van zware wedstrijden. Zo moet bij voorbeeld Kinheim nog thuis spelen te gen OFC en uit tegenTerrasvogels. Bloemendaal moet o.a. nog naar Zaan landia, RCZ krijgt thuis Zaanlandia nog te bekampen en uit OFC. Men ziet het: de wedstrijd om de bovenste plaats in 4C is nog lang niet beslist. TERRASVOGELS 2 IN MOEILIJKHEDEN. Het tweede elftal van Terrasvogels, dat uitkomt in de eerste klas B van de afd. Haarlem van de KNVB, verkeert in moeilijkheden. Tot vóór zondag jl. bezette het in zijn eentje de onderste plaats, maar door van HBC 3 met 10 te win nen kwam het op gelijke voet met HFC 3 en Stormvogels 4. Al deze clubs hebben 18 wedstrijden gespeeld en 14 punten. Ook EDO 4 met 15 punten uit 18 wed strijden en Kinheim 2 met 16 punten uit 19 wedstrijden zijn nog niet buiten ge vaar, terwijl, naar we menen veilig te kunnen aannemen, zelfs HBC 3 met 15 punten uit 17 wedstrijden nog niet rus tig ademhaalt. De strijd om aan de on derste plaats te ontkomen wordt wel spannend! „Inhalig" zijn is geen fraaie eigenschap. Dat leren wij al vroeg. In het verkeer is het, wat dat oetreft, al weer net als bij het spel: wie al te vlug op wil schieten ten koste van anderen krijgt maar al te dikwijls de kous op zijn kop. Het goed-vaderlandse gezegde „hardlo pers zijn doodlopers" krijgt in het ver keer wel een heel macabre bijklank. Inhalen dat is een bekend feit is één van de gedragingen in het verkeer, die tot de meeste en meest ernstige ver keersongevallen leiden. Dat geldt na tuurlijk in de eerste plaats voor het ge motoriseerde verkeer. Wat niet wil zeg gen dat voor bromfietsers, die op het rijwielpad inhalen, in feite niet dezelfde spelregels gelden als voor de weggebrui ker op de rijweg. In Duitsland heeft men onlangs een on derzoek ingesteld naar oorzaak en ver loop van 10.208 specifieke „inhaal-on- gelukken". Daarbij ging het niet in de eerste plaats om vast te stellen wie de „schuldige" was, maar om een beeld te krijgen van de situaties die bij het in halen tot ongevallen leiden. Daarbij ging het niet in de eerste plaats om vast te stellen wie de „schuldige" was, maar om een beeld te krijgen van de situaties die bij het inhalen tot ongevallen leiden. Daarbij kwam vast te staan: van de ongelukken ontstonden 1/ .n zonder voldoende uitwijken V efo 27 6% door inhalen, niette» de zichtbare nadering van of meer tegenliggers; 6.5 door in- tlt op nat of opgevroren wegdek; 5 s»or inhalen in een onoverzichtelijke „hf; 2.5 door inhalen op gevaarlijke -singen; 0.8 door inhalen voor een a «eltop; 4.5 door inhalen zonder te Cer -• op achteropkomend verkeer; 12.3% nhalen en daarna te vroeg naar Giterzijkant terugkeren („snijden"), altijd ligt de fout vij de „inhaler". SOr 'etzelfde inderzoek kwam vast te staan, dat óók zij die ingehaald worden dikwijls fatale fouten maken, zoals: het om welke reden dan ook onverwachts naar links komen (13.3%), een fout waaraan velal fietsers en bromfietsers die ingehaald worden, zich nog al eens schuldig maken (16.5 resp. 16.6%); onvoldoende rechtshouden (3.6%). Iets waaraan ook voetgangers, die noodge dwongen op de rijbaan lopen, zich schul dig maken als zij niet zo dicht mogelijk tegen de linker wegberm aan lopen (9.8%); het (gevaarlijke en verboden) snelheid opvoeren terwijl men ingehaald wordt (0.4%); zelf gaan inhalen, terwijl men ingehaald wordt (1.4%). Inhalen is en blijft een bron van een gevaar op de weg. Gevaren, die met een beetje goede wil voor een belangrijk deel te voorkomen zijn. Is het niet veel zeggend, dat van de 10.208 hierboven genoemde „inhaal-ongelukken" 36.7 te wijten was aan het kiezen van een verkeerd tijdstip voor de inhaalmanoeu vre? Hier spreekt de mentaliteit van de weggebruiker en zijn vermogen tot zelf beheersing een woordje mee. Niet-inha- len in situaties, waarin men misschien popelt om het wèl te doen, getuigt van een goede rijstijl. Nog altijd zijn er grote aantallen weggebruikers, die zich niet op hun gemak voelen, zolang zij iemand vóór zich zien rijden. Ze halen dan in op een manier of op een ogenblik, waar op zij eigen en andermans leven in de waagschaal stellen om hun eigen supe rioriteitsgevoelens wie-weet-wat-andere- complexen te kunnen botvieren. Maar inhalen is niet alléén een kwestie van mentaliteit, het is óók een zaak van techniek. Het vlot en kwiek inhalen, zon der onnodig getreuzel, op de juiste af stand, meteen verstandig gebruik van licht- of claxonsignaal, in de juiste ver snelling, enz. enz. is een zaak die men zich als onderdeel van de rij techniek eigen moet maken. Ook daaraan ont- breekt het nog wel eens. Het bovenge noemde onderzoek wees uit dat 55.8 van de ongelukken te wijten was aan in halen op een volkomen verantwoord tijd stip maar op een rij technisch onverant woorde wijze. Cijfers zijn geduldig, maar ze kunnen ons tóch iets leren. Het zijn vingerwijzingen bij de vraag, waar bij het inhalen de angeltjes onder het gras zitten. Dat op zichzelf is al belangrijk om te weten, onverschillig of de cijfers nu uit Duitsland of uit Porto Rico afkomstig zijn. Want overal is „inhalen" een kwes tie van samenspel, van elkaar aanvoelen, van elkaar begrijpen. En daarom gelden voor alle „inhalers", „inhalingen", „inge- haalden" en „nog-ingehaald-wordenden" hier en waar ook ter wereld dezelfde principiële spelregels: haal nooit in bij twijfel „of het nog kan"; laat u door haast nooit verleiden tot inhalen op plaatsen waar dat wettelijk óf moreel verboden is; overschat niet uw eigen snelheid en on derschat de snelheid van uw tegenligger evenmin; foeter niet, als u genoodzaakt bent enige tijd achter een groentewagen of land- bouwtractor voor te sukkelen. U komt er tóch wel; maak zonodig ruimte om een ander te laten „invoegen",, die gevaarlijk inhaalt. Wind u daarover niet op, maar geef zelf het goede voorbeeld; maak „gebruik", géén misbruik, van uw koplampen om uw voorligger er op at tent te maken, dat u van plan bent te gaan inhalen; .doorzie" wat de weggebruikers vóór u doen of gaan doen. De grote autoruiten maken dat „doorzien" bijzonder gemak kelijk; kijk vóór, tijdens en na het inhalen re gelmatig in uw spiegel; bedenk dat véél inhalen uw dag niet lan ger maakt, hoogstens uw hart zwakker of uw leven korter, Publikatie van het Verbond voor Veilig Verkeer. SCHAKEN. SCHAAKCLUB „SANTPOORT". Dat de strijd in de onderlinge competitie nog helemaal niet verflauwd bewezen wel de uitslagen in de laatst gespeelde ron den. In groep I gaf men elkander niets toe, hetgeen resulteerde in 4 remise-par tijen! waaronder Kroone-Dr. de Groet. Hierdoor delen Pels en Kroone de eers e plaats met 10% punt uit 12. In groep 2 moest no. 1, Kievit, de win t aan v. d. Bronk afstaan, waardoor oe spanning voor promotie weer danig toe nam. Er moet nu nog een belangrijk deel van de competitie afgewerkt worden en de laatste loodjes konden wel eens zeer zwaar gaan wegen voor de kampioens- en promotie-candidaten, Dit houdt de strijdlust in ieder geval stevig gaande. Bonds-competitie: Het derde tiental bleef het goede voor beeld van het tweede team om ongesla gen te blijven, volgen. H.W.P. III uit Haarlem moest met een nederlaag van 5J^3y2 huiswaarts ke ren. De uitslagen waren: 1. van Duin (S) v. d. Stoop Jr. (H) 01; 2. Kesting Pulles 01; 3. Vosv. d. Stoop Sr. 01; 4. LeijsmaHoltkamp 14); 5. KruijffJoosten 10; 6. Lammertsma v. d. Berg 01; 7. W. Sterk Jr. IBaas 1—0 8. H. Kip—Mossinkof Yz—Yz', 9. C. Lubkende Bont 10; 10. W. Sterk Jr. IIvan Schie 10. Totaal 5%4Yi- 8 Maart a.s. komt „het Oosten 4" op bezoek. Indien dan gewonnen wordt is 't kampioenschap praktisch binnen. De Santpoorters zullen er om vechten! Jeugdkerk. Ook nu weer zal de maandelijkse jeugd kerk worden gehouden en wel op zon dag 6 maart in het Hervormd Jeugdhuis Aanvang 10 uur. In de dienst zal voorgaan Ds. D. ter Steege van Overveen. De tekst zal zijn: „Klopgeest". De dienst zal min of meer in het teken staan van de „Doe Open" actie. De laatste collecte is dan ook hiervoor bestemd. Een koperkwartet zal voor de muzikale medewerking zorgen. Ieder is hartelijk welkom, dus tot zondag. „Tranen over Johannesburg" Deze film draait woensdag, 9 maart in de Geref. Kerk aan de Burg. Enschede- laan. Dit beroemde filmwerk, die overal volle zalen trok, kan en mag u niet mis sen. Het behandelt o.a. de toestanden waarin de negerbevolking in Zuid-Afrika ver keert Een negerpredikant probeert zijn zuster en zijn zoon in de grote, voor hun ge vaarlijke stad, Johannesburg, op te spo ren. Hij vindt zijn zoon in de gevange nis, veroordeelt tot de strop en zijn zus ter in de sloppen van Johannesburg, ver wikkeld in allerlei duistere praktijken. U zult met spanning de sombere speur tocht van de negerpredikant volgen. De voorstelling begint om 20.00 uur. s Middags wordt er ook nog een „kin dervoorstelling vertoond. De film „Doornroosje" zal de kinderen zeker een plezierige middag geven. De aanvang is 16.30 uur inplaats van 16.00 uur, zo als op de entreekaarten staat aangegeven. Chr. Sportvereniging „Fit" Fantastisch wat een vooruitgang in het oefenpeil. Dit was de uitspraak van de vele belangstellenden bij de onderlinge wedstrijden van de Chr. Sport Ver. „Fit". De jongens en meisjes hebben werkelijk om de eerste prijs gevochten. Bij de da mes en de heren was ook een goede strijd om de eerste plaats. Gaat zo door „Fit" en er zijn goede kansen voor prijzen op de grote Bonds wedstrijden van het N.C.G.V. te Coevor- den en voor de adspirantleden op de adspirantwedstrijden te Bloemendaal. De uitslag luidt: Meisjes 69 jaar: le prijs Josje Robinson 42 p.; 2e Hanny v. d. Werff 31% p., Marian Bink 3e met 39% p- Jongens 69 jaar: le prijs Dik Martin 30J/2 p„ 2e Huib Tyl 29% p„ 3e. Bert Jan v. d. Kogel 28% P- Meisjes 1013 jaar le prijs Betty Kruit 30% p., 2e Hanneke Klaassen 40 p., 3e Annelies v. d. Eykhof 37% p. Jongens 1013 jaar: le prijs Jan Kips 41 p., 2e Henk Offerhaus 40 p., 3e Paul v. Olfen 39% P- Meisjes 1314 jaar: le prijs Ankie Stoop 31% p„ 2e Gerda Bronsveld 30% p„ Jongens 1316 jaar: le prijs Leo van Olfen 33% p., 2e Jan de Lee 43 p. Dames en adsp. dames: le prijs A. Of ferhaus 43 p., 2e E. Klaassen 31% p., 3e H. Groeneveld 30% p., 4e A. van Ee 30% p. Heren: le prijs F. Offerhaus 45 p., 2e G. Eling 39J^ p. Alle eerste prijswinnaars kregen een me daille. De openbare les voor kleuters was voor velen een verrassing zo leuk als de kleintjes in hun spel en oefeningen op gaan. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom en kunnen nog oefenen voor de komende wedstrijden. over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten Zij schenken de rust tot herstel WAT MijmhaRPT MAAKT |S tbOED INSTUIF. Op woensdag 24 februari jl. hadden we een plezierige instuif in het geref. jeugd huis „De Haven" op de Schipbroeken- weg. Het was de tweede woensdagavond-in stuif die daar werd gehouden. De eerste keer droeg de avond slechts in geringe mate een instuifkarakter. Toen immers kende je nog niemand of wei nigen van de aanwezigen en je zou je in een echte instuif nauwelijks happy ge voeld hebben. De tweede maal was het half om half. We kenden elkaar wat beter en daardoor was het prettig om te ping-pongen, te sjoelen, te biljarten en was het mogelijk om „putje te trek ken' 'en „menselijk kwartet" te spelen. Een deel van de avond werden er kleu rendia's over bergsport en van Italiaans natuurschoon getoond. Wat een span nende en prachtige dia's waren dat. De 30 aanwezige jongelui waren van begin tot eind ademloos. Dat het erg gezellig was werd gedemon streerd in het geschenk dat één van de aanwezige jongeren het jeugdhuis aan bood: zijn tafelvoetbalspel werd thuis toch haast niet gebruikt. De instuif zou er wel meer aan hebben. Vanzelfsprekend werd het in dank aanvaard. Hoe meer spelen er zijn des te leuker kan de in stuif worden! Het valt je bij zo'n instuif wel op dat het in de praktijk toch niet zo erg ge makkelijk schijnt te zijn om naar „het huis van een ander" te gaan, ook al doe je dat om met leeftijdsgenoten deel te nemen aan een instuif. Het huis van een ander? De organisatoren hebben de bedoeling om op instuifavonden het huis echt „van ons" te laten zijn. Dat betekent dat we niet gast bij vreemden, maar zelf ook gastheer of gastvrouw zijn. Dat betekent ook dat ieder die komt zelf zijn deel aan de gezelligheid bijdraagt. En anders om dat als je niet komt niets bijdraagt maar ook mist wat anderen bijdragen. De volgende instuif wordt op woensdag 30 maart a.s. gehouden. We stellen ons voor dan wat films te draaien en verder de avond met spel door te brengen. Grif die datum nu vast in je geheugen en overwin tegen die tijd je schroom. Kom gerust je zult het plezierig vin den Het werkcomité. Ned. Chr. Vrouwenbond. De maandelijkse ledenbijeenkomst van de N.C.V.B., afdeling Santpoort-Zuid is vastgesteld op maandag 7 maart a.s. om 8 uur in gebouw „de ToortsDuinweg 34, Santpoort-Zuid. Mevr. A. Potgieter-Tissing uit Amster dam spreekt deze avond over „Vluchte lingen-kampen in Oostenrijk". Belangstellenden zijn hartelijk welkom. Burgerlijke Stand. Bevallen: A. G. Post-van der Zwan, z„ Oosterduinweg 33, IJm.-O.; P. Kruit- Berger, 2 x d., Lange Nieuwstraat 473, IJm. J. P. van Zalen-Hogendoorn, z„ Siriusstraat 23, Haarlem; J. A. Bontebal- van der Putte, d„ Vlugthovenstraat 2, Santpoort; L. Boer-Post, d„ Wüstelaan 9, Santpoort; Th. H. Vonk-Wischmann, d., Wijkeroogstr. 76, Velsen-N.; J. A. Visser-Plug, z„ Kompasstr. 54, IJm. G. Dorland-Keizer, z„ Moerbergplantsoen 183, IJm.; C. Oudendijk-Noordermeer, z., Stratingplantsoen 31 rd„ Velsen-N.; T. Hölscher-Wehman, z„ Dr. Kuyperlaan 20, Velsen-Zuid; E. Kremer-De Vries, d„ Van Broekhuysenstraat 22, IJm.-O. Overleden: S. Cöhrs, 61 jr., echtgenote van: C. N. Weij, Tuinderstr. 69, IJm.-O.; M. van Duijn, 66 jr., echtgenote van: Zwart, Lange Nieuwstraat 13, IJm.; A. Welp, 62 j„ echtgenoot van: M. Bouchier, Grote Hout- of Koningsweg 2G, Velsen-N. Gehuwd: G. J. Dam-A. A. Kwaak, Sant poort, Molenstraat 17; J. J. M. Tuerlings- Ph. L. M. van Leeuwe, Utrecht, Juliana- laan 2; C. Wetting-M. C. P. Tuijnman, IJm., Meidoornstraat 12; J. W. Schaap- M. A. A. de Groot, Linnaeusstr. 83, IJm.; N. Sintenie-Th. H. Groen, Sant poort, Bloemendaalsestr.weg 67; J. M. J. van Heiningen-G. C. M. Peereboom, Leidschendam, St. Bonifaciusstr. 29; J. H. Wester-A. H. Th. Wigchert, Bever wijk, Nieuwstr. 4; L. F. C. Kneppers- L. A. Schoorl, Santpoort, Hofgeesterweg 25; S. Nanne-C. W. M. Harsveld, Cas- tricum, Bakkummerstr.weg 9; P. Wallen- burg-R. Spruitenburg, Santpoort; Ch. de Bourbonlaan 7; K. den Heijer-W. C. Kerkmeer, Santpoort, noodwoning Jan Gijzenvaart; G. J. Paap-D. G. Klooster man, Zandvoort, Nic. Beetslaan 46; D. Pelle-Chr. A. Pover, IJm., Kromme Mij- drechtstr. 63. Ondertrouwd: H. Huttinga, Grote Hout- of Koningsweg 37, Velsen-N. en G. van der Knaap, Geuzenstraat 2, Amsterdam; J. J. Klut, Molenstr. 11, Santpoort en S. Buizert, Vondelstr. 19, Alphen a. d. Rijn, t.a. Santpoort, Molenstr. 11; D. J. van den Boogaard, Vareniusstr. 22, IJm. en J. Vlieland, Pres. Steijnstr. 35, IJm. S. M. Timmers, Schuttevaerkade 9, Zwolle en S. Lijklema, Leeuweriklaan 40, IJmuiden- Oost; H. J. van der Vis. Berkenstr. 3, IJm.-O. en K. M. H. van Kooten, Lange Nieuwstr. 360, IJm. t.a. IJm., Alexander Bellstr. 24; H. Hoogland, Van Haren- carspelstr. 9, Beverwijk, en: E. Blanken, Kastanjestr 33, IJm.-O.; t.a. Heemskerk, Puccinistr. 5; L. J. Knook, Marnixlaan 21, Driehuis en H. P. Jaakke, Marnixlaan 21, Driehuis; J. van Vliet, Straat Davis 31, Zaandam en L. C. Broek, Dolfijn straat 14, IJm., t.a. Zaandam, Straat Da- vis 31; K. Schriever, Acaciastr. 25, IJm. O. en G. Wolthuizen, Lange Nieuw straat 4, IJmuiden. 9e HIS WA Watersporttentoonstelling. De 9e HISWA-Watersporttentoonstel- ling, die van 11 tot en met 20 maart a.s. de watersportliefhebbers uit alle delen van ons land naar het R.A.I.-gebouw te Amsterdam zal trekken, zal in omvang en betekenis zijn acht voorgangers verre overtreffen. Nog nooit was de animo tot exposeren zo groot als dit keer; wel een bewijs hoe zeer de belangstelling van het Nederlandse publiek in de watersport is gestegen. Ruim 120 bedrijven tonen schier alles wat de watersporters maar interesseren kan. De 9e HISWA kenmerkt zich door een groter aanbod van kleinere, goedkopere boten; de vermeerdering van het aan tal exposanten met runabouts, alsmede door de verdere toename van de toepas sing van plastics in de bootbouw. Zo zal men o.a. twee grotere kajuitzeiljachten van dit moderne materiaal op de HISWA kunnen zien. Groot is het aanbod van schepen van Nederlands fabrikaat. Daarnaast zullen de bezoekers echter ook boten aantreffen uit Engeland. West-Duitsland, Denemar ken, Zwitserland, België en Italië. Op een watersporttentoonstelling kunnen natuurlijk binnen- en buitenboordmotoren, zeilen, masten, scheepsbeslag, koelkasten, fornuizen, radio's kampeertenten, sport- kleding, verven, lakken, scheepsontwer pen, scheepsbouwmaterialen, informaties en voorlichting op allerlei gebied, aan hangwagens, waterski's, matrassen scheepsramen, keerkoppelingen, verstel bare schroeven, accu's, enz., enz. niet ge mist worden. Welnu, bezoekers van de HISW A-tentoonstelling 1960 men verwacht er ca. 60.000 zullen daar een grote verscheidenheid van dit alles vin den. De komende HISWA zal aantonen dat de watersport binnen enkele jaren de drukst beoefende zomersport in ons land zal zijn. De HISWA is dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en van 19.30 tot 22.30 uur. Wie per trein naar Amsterdam komt kan op het station der N.S. een gecombineerd biljet kopen, dat recht geeft op goed koop vervoer 2e klasse naar Amsterdam, toegang tot de HISWA en de gehele dag gratis trammen en bussen in de hoofd stad. Het R.A.I.-gebouw is bereikbaar met de tramlijnen 24 en 25 (Centraal Station), 3 (Muiderpoort-Station) en buslijn E (Amstel-Station). De afdeling Santpoort van de V.A.R.A. houdt haar jaarvergadering op 10 Maart a.s. in gebouw „de Toorts", Duinweg Santpoort-Z., des avonds 8 uur. Gereformeerde Kerk 10 en 17 uur ds de Kluis Chr. Gereformeerde Kerk (Pniel-Kapel) v.m. 10 uur ds J. C. Maris n.m. 4 uur ds J. J. Rebel Woensdag 9 maart gemeenschappelijke dienst in Haarlem-N. nm. 8 uur ds. J. J. Rebel. Bidstond voor gewas en arbeid. Doopsgez. Gemeente IJmuiden Helmstraat, IJmuiden Geen dienst Doopsgezinde Gemeente Remonstrantse Gemeente Gebouw „Spaarnberg" 10.30 uur ds P. J. van Schayck Lutherse Gemeente Kapel „Westerveld" te Driehuis 9.35 uur ds. J. A. Roskam Ver. Vrijz. Herv. IJmuiden Abelenstraat 1 te IJmuiden, 10.30 uur ds G. Nijenhuis Ned. Herv. Kerk Dorpskerk 10 uur ds J. C. Remijn H.D. 19 uur dr. G. Snijders, Haarlem Adventskerk 10 uut ds G. H. v. WillenswaarJ H.D. Jeugdhuis 10 uur ds. D. ter Steege Jeugddienst Jehova Getuigen Wachttoren Studie Diensten zondags van 7-8 uur in het Cultureel Gebouw, IJmuiden Dinsdags van 89 unr Hagelingerweg 190 en Rijksweg 331 Gem. Gods Cultureel Gebouw, IJmuiden Elke zondag 10 uur Zondag a.s. D. R. MANSHOLT, Vinkenbaan Telefoon 8320 APOTHEKEN Zondag a.s. Apotheek de Wilde Broekbergenlaan 42, Santpoort-Dorp Telefoon K 2560—8284 Wijkzusters „Het Witte Kruis' Zondagdienst Zr Lammerts, Cura^aostraat 18 b Santpoort, Tel. 8756 Zondag 6 maart: kerkenbourwzondag. H.H. Missen te 7 uur, 8.15, 11.30. Hoog mis te 9.30 uur. Te 7 uur Lof het Lij densoverweging. Maandag te 7.15 Mara Garde (meisjes); 8 uur Maria Congregatie (dames). Dinsdag te 8 uur: vergadering zelatricen van het Steunfonds. Woensdag te 7.15 uur: Maria Garde (jongens). Donderdag te 8 uur H. Familie (heren). Vrijdag te half 8: oefening v. d. H. Kruisweg. Te 8 uur Contact-avond Ma ria Congregatie (jonge vrouwen). Zaterdag te half 8 Broederschapslof. BeLf)r\GRUK€ T€L€foonnumm€RS POLITIE BUREAU SANTPOORT! Hoofdstraat 214, TELEF. 8300 bij geen gehoor K 25506444 Bij biand 025506400 Dubbele tuben: Voordeliger prijs. Uw tanden vragen het beste.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 1