SaripocrfsWeehblad II g EXODUS OPROEP OPROEP R.K. Kerk, Santpoort (^predikbeurten [ZOUDAüSBffiST MSfflJ VELSEN SCHOOLMELKVOORZIENING. PACIFISTISCH SOCIALISTISCHE PARTIJ BILLABDCLUB „HET WITTE KRUIS", AFD. VELSEN 99 Erasmus" AUTOVERHUUR „KEHHEMERHUF" Bloemendaalsestraatweg 58 Santpoort-St. Telefoon 7900 vanaf f 8.— per dag. 8 ct p.H.M 31e Jaargang no 10 Redaktie Terrasweg 31 Kerkerinklaan 45 Uitgave van Drukkerij Cornegge Telefoon 8619 Vrijdag 11 maart 1960 Administratie en advertenties: Drukkerij Cornegge Terrasweg 31 Telefoon 8619 Kerkerinklaan 45 na 6 uur telef. 7029 VELSEN LIET AAN CSV DE PUNTEN. Met de vaste wil om „to make the hest ot it, maar zouaer veei iioop om ue punten mee naar nuis te nemen, troK •v eisen zondag ji. naar CoV. Ue oorzaaK van uit pessimisme was te zoeken m net teic, dat de geeibiauwen aeze reis naar ae iNoord moesten aan vaarden zonuer rtynen en Baiocum, ter wijl recntsacnter Van Kaam zien wegens lainnie-oinstanaigheaen moest laten ver vangen door een naamgenoot, bovendien was men tijdens de wedstrijd nog zo on- tortuiniijK Wittebrood te zien uitvallen en daar men geen reserve-veidspeler ter bescniklung liad, was men genoodzaakt de reserve-uoelman Kaasenbrood jr. tot voorboedespeler te „proclameren Zo pessimistisch men eenter de reis aan vaardde, zo gematigd optimistisch was men m de rusL, want die eerste heilt was nog „zo gek niet verlopen. Wei had de voornoede geen kans om een doelpunt te scoren, maar onder ócliooris leiding op de spilplaats had men ook Valk en de zijnen net scoren belet. (Jok in het eerste kwartier van de tweede heltt gat V eisen nog zeer behoor- hjk partij, t oen echter scoorde Góv naar eerste doelpunt, hoewei we aanvan kelijk dachten, dat Wirn óchoori op de doellijn nog redding zou brengen en... was V eisen hierna nergens meer. GSV veroverde het middenveld en van een georganiseerde tegenstand van de kant van Velsen was geen sprake meer. indi vidueel vielen hier en daar nog wel goede prestaties op te merken en die waren oorzaak, dat CSV ondanks haar veldmeerderheid er slechts in slaagde nog maar één doelpunt te maken. Dat ge schiedde, nadat de uitgelopen doelman Kaasenbrood iwde op dat moment geen andere keus overbleef, de bal tegen een CSV-er aantrapte, waarna het leder voor de voeten van een andere CSV-er sprong, die nu geen moeite had, om de stand op 20 te brengen. En hierbij bleef het! TERRASVOGELS ONTNEEMT ZAANLANDIA EEN KOSTBAAR PUNT. De ontmoeting tussen Terrasvogels en Zaanlandia was voor de Zaankanters van heel wat meer belang dan voor de Vogels - immers zij hadden nog een zeer behoorlijke kans om op de kampioens titel beslag te leggen maar dit neemt niet weg, dat onze plaatsgenoten ge speeld hebben, voor wat zij waard zijn. Een en ander had tot gevolg, dat de nogal nerveus spelende Zaanlanders met een gelijk spel genoegen moesten nemen, wat voor hen het verlies van een uiterst kostbaar puntje betekende en het zou nog niet eens zo vreemd geweest ziji, als zij helemaal met lege handen hadden moeten huiswaarts keren. Daar voor had de voorhoede van Terrasvogels „alleen maar" beter van de geboden kansen behoeven te profiteren. Een heel wat rustiger dan de tegenpartij spelend Terrasvogels liep vlot van stapel en het duurde dan ook niet lang, of Rijke zag zijn kans schoon. Hij omspeelde eerst de linksback der Zaankanters, lokte toen de keeper onder de deklat vandaan en plaatste tenslotte de bal in het net. Maar nog voor de rust bracht de Zaanse rechtsbinnen de partijen op gelijke voet, toen in het centrum der blauw-witte ver dediging een fout werd gemaakt. Een mooie kans om zijn ploeg aan een tweede punt te helpen, kreeg Thoolen, toen hij na een handsgeval een penalty moet - nemen, doch de doelman der gas ten, .'Ag kans de niet al te best genomen strafschop te stoppen. In dit opzicht kwam de balans na de rust ook weer in evenwicht, want toen lieten de bezoekers een wegens hands toegekende strafschop eveneens onge bruikt door de bal tegen de paal te schieten. In die tweede helft, beleefden beide doelen nog meer benauwde ogen blikken, maar zowel Boeser als de Zaan- landia-doelman, goed gesteund door hun medeverdedigers, wisten meerdere doel punten te voorkomen, zodat het bij 11 bleef. STANDEN. Derde klas A: Alcm. Victrix 1929; Egmondia 1925; DTS 2024; Velsen 20—23; Alkm. Boys 20—23; CSV 20— 22; Beverwijk 1918; Wijk aan Zee 1916; Meervogels 2016, ADO 20 14, ZAP 19—13; HSV 19—11. Als we bedenken, dat Egmondia nog hoogstens 31 punten kan halen, dan blijkt voldoende, dat de kansen van Alcmaria op het kampioenschap deze keer wei heel mooi zijn. In de onderste regionen wordt een verwoede strijd gevoerd tus sen ADO, ZAP en HSV om aan de gradatie te ontkomen. Zondag jl. won nen deze drie clubs allemaal van hoger geklasseerde tegenstanders, t.w. van DTS, Beverwijk en Wijk aan Zee. Vierde klas C; Kinheim 1825; RCZ 1825; Zaanlandia 1824; Bloemendaal 1822; OEC 1517; Terrasvogels 17 17; EHS 19—17; VVZ 18—16; DlO 18—16; GVO 18—12; Waterloo 17—3. Zaanlandia en vooral ook Bloemendaal raakten zondag jl. achterop door resp. tegen Terrasvogels gelijk te spelen en van EHS te verliezen. Ook de positie van OFC verzwakte, doordat de Oost- zaners met 13 van het op het kam pioenschap beluste RCZ verloren. WAT ONS ZONDAG A.S. TE WACHTEN STAAT. De komende zondag staat ons niet zoveel te wachten, als aanvankelijk was ge annonceerd, want de wedstrijd Veisen HSV is uitgesteld. Er blijft dus alleen over de ontmoeting tussen Terrasvogels en Waterloo, waarna het enige bijzon dere is, dat het hier voor beide clubs een thuiswedstrijd geldt. Voor het overige staan er absoluut geen belangen op het spel. Waterloo is reeds zeker van haar degradatie en de Vogels hebben al even min meer iets te winnen of te verliezen. Het wordt dus een ontmoeting om des keizers baard, waarin naar onze mening de blauwwitten aan het langste eind zul len trekken. SCHAKEN. In de laatste ronde van de onderlinge competitie kwamen de volgende partijen tot een beslissing: Groep I: WoltersOosterling 10; de GrootBlansjaar Yl'Yl- Groep II: KruijffPieterse 01, v. d. BronkStolvoort 10, KestingBussel man YiYl< KievitBlokker 10. Groep III: van DuinKip 01, Sterk v. Duin 10, BaljetWinters 01. In groep 2 boekten de nrs. 1 en 2 ieder de volle winst. (Kievit en v. d. Bronk). Zij zijn tot nu toe 2Yl en 1J^ PUQt voor op hun naaste concurrenten. In III is Sterk Jr. na zijn zege op van Duin nu wel zeker van de eerste plaats! Bondscompetitie. Dinsdag 3 maart vond de reeds eerder aangekondigde ontmoeting „Santpoort" 3 „het Oosten" 4 uit Haarlem plaats, welke van grote betekenis was in ver band met promotiekansen naar de 3de klasse v. d. Noord-Holl. Schaakbond. Onze mannen deden 't prima en wonnen met 6)^23J/2. Hierbij komt nog dat bij -de stand Y/i4J^ wegens het late uur 2 partijen door „Santpoort" remise wer den gegeven, hoewel zowel Leijsma als Sterk jr. II er beter voorstonden. Persoonlijke resultaten waren; Kruijff Adams (0.) 10, KestingKroonsberg YiYl< VosBoerema YiYl' Leijsma Bertram YlYl> DuinMeijer 10, Lammertsmade Graaf YlYl, Sterk Jr. IMedemblik 10, KipBuijs 01, LubkenBeths 10, W. Sterk IISival Yi-Yi. Onderlinge competitie. Hier werden de volgende partijen ge speeld: Groep I: Geusde Goot YlVl< HaanappelOosterling YlYl> Wol tersKroone YlYl< SterkBlansjaar YiYl' HaanappelGeus 10, Pels Kroone 10. Groep II: v. d. BronkPieterse 10, StolvoortKoolhaas 10, Blokkers Busselman 01. Oranjevereniging Noord. Het nieuwe bestuur van de Oranjever eniging is reeds ijverig bezig plannen te beramen voor de feestelijkheden op 3Ü april a.s. In de laatst gehouden bestuurs vergadering is een voorlopig programma samengesteld, welk wij binnenkort hopen te publiceren. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom en kunnen zich aanmelden bij foto Schutte, Hoofdstraat 148. „Doe Open". Zaterdag 12 maart a.s. zullen de jeugd groepen van de V.C.J.C. „Santpoort een straatcollecte houden met medewerking van het Amusementsbandje „The Golden eys", dat gezeten op een vrachtwagen het goede doel zal steunen. Santpoorts jeugd rekent op ul Velser Gemeenschap. Herdenking 5 mei. De collecte ten bate van de 5 mei viering heeft totaal opgebracht 889,11. Per wijk was de opbrengst: Velsen-nrd. 324,20; IJmuiden-West 89,21; IJm.- Oost 50,Driehuis 161,38; Velsen- Velserbeek 172,08; Santpoort-Zuid 40,24; Santpoort-Noord 52, ƒ889,11. Opbrengst Rheumacollecte. Mevr. Fr. Brouwer-Pruis, Oud-IJm. en Ïjm.-W. 771,65; mevr. C. Anton-Butze- laar, Driehuis 475,15; mevr. van Os van de Abeelen, Oud-Velsen en Velser- beek 255,88; mevr. van Stekelenburgh, IJm.-Ó. 139,55; mevr. Winters, Sant poort-N. 314,mevr. Roodenberg, Santpoort-Z. 156,mevr. Stokmans, Santpoort-Z. 39,63; de heer Andrea, Velsen-Nrd. 373,10. Totaal 2.524,96. Alle gevers (sters) en helpsters hartelijk dank. Pacifistisch Social. Partij. De P.S.P. belegt een openbare vergade ring op maandag 14 maart a.s. in café restaurant „De Uilenboom" te Sant poort. Spreker is de heer N. v. d. Veen, lid van de Tweede Kamer der Staten-Gene- raal. Toneelavond Ouden v. Dagen De afdeling Santpoort van de Algemene Bond van Ouden van Dagen geeft een toneelavond in de zaal Zomerlust, alhier, op maandag 14 maart a.s. des avonds 8 uur. Zaal open half 8. Leden hebben toegang op vertoon van hun lidmaat schapskaart. Ned. Chr. Vrouwenbond. De maandelijkse ledenbijeenkomst van de afdeling Santpoort-Noord NCVB is vast gesteld op woensdag 16 maart a.s. des avonds 8 uur in het Gereformeerd Jeugd huis, Schipbroekenweg 6, Dr. A. Dondorp, Pred. Geref. Kerk te Heemstede, hoopt daar te spreken over het onderwerp: „Wat 20 eeuwen Chris tendom ons hebben gebracht". Belangstellenden zijn ook hartelijk wel kom. Zangavond. Zondagavond, 13 maart a.s. wordt er in de Gereformeerde Kerk, alhier, weer een Samenzangavond gehouden. Medewerking wordt verleend door mej. H. Fernhout, declamatie, het koperkwar tet „de Eendracht" uit Velsen-Noord en Adriaan Verschoor, orgel. We rekenen weer op een grote opkomst vooral van degenen die graag zingen. Mogen wij ook op U rekenen? worden. Er zullen bekende liederen gezongen Gezelschap v.d. Stille Omgang De Stille Omgang wordt door onze af deling dit jaar gehouden op zondag 20 maart a.s. met de volgende algemene in tentie: „Dat de leiders der volkeren zich laten leiden door de Heilige Geest". De voor ons gezelschap bestemde rege ling luidt als volgt: Lof in de Parochiekerk te Santpoort om 1 uur 's-nachts. Vertrek per bus vanaf de kerk om 1.20 uur. Aankomst in Am sterdam (Marnixstraat hk Elandsgracht) om pl.m. 2.15 uur. Aanvang H. Mis in de kerk van de H.H. Petrus en Paulus (de „Papegaai") om 3.45 uur. Vertrek uit Amsterdam (Marnixstr. hoek Elands gracht) om 6 uur. Kaartjes-verkoop: op zondag 13 maart a.s. in de Hal van de kleuterschool (in gang tussen pastorie en zusterhuis) na de H.H. Missen van 8.15, 9.30 en 11.30 uur Daarna aan de volgende adressen op zaterdag 19 maart a.s. tussen 2 en 5 uur: 's-namiddags: H, de Jong, Kerkweg 134 te Santpoort Noord; J. Bart, van Dalen laan 159 te Santpoort-Z. Dringend verzoek: Komt u vooral zoveel mogelijk op zondag 13 maart, omdat het aantal deelnemers reeds enige dagen vóór zondag 20 maart moet worden opgegeven aan de vervoermaatschappij. Hengelsportvereniging Velsen Ter afsluiting van het visseinzoen 1959 1960 hield zondag de hengelsportvereni- ging Velsen haar jaarlijkse sluitingswed strijd in Middenmeer. De deelname was niet zo groot als anders, er waren 18 deenemers. Maar deze waren zo succes vol om tezamen niet minder dan 713 bovenmaatse vissen te verschalken. Dat wil dus zeggen gemiddeld ongeveer 40 per man. Zo n grote vangst werd door de vereniging nog nimmer in haar bijna 10-jarig bestaan gedaan, zodat de stem ming mede door het tiental aardige prij zen opperbest was en teruggezien kan worden op een uitermate geslaagde vis dag. De uitslag was: 1. C. Meerhof met 126 vissen; 2. A. E. Jensen met 100; 3. S. Schenk met 59; 4. R. Bosma met 55; 5. J. Wakers met 49; 6. L. Roth met 45; 7. B. J. Boer met 43; 8. G. Schilling met 42; 9. P. Wennis met 40; 10. H. Even huis met 32; 11. H. v. Roon met 28; 12. Ph. Krab met 22; 13. L. v. Wieringen met 20; 14. J. Noortman met 19; 15. H. v. Deijck met 19; 16. A. J. Hopman met 14 vissen. Twee deelnemers wisten geen boven maatse vis in het leefnetje te krijgen. Stille Omgang voor Vrouwen Dames uit Santpoort en omgeving die de Stille Omgang mee willen maken delen wij hierbij mee dat er gelegenheid be staat zich aan te sluiten bij de Afd. Haar lem van het Kath. Vrouwengilde, en wel op dinsdag 15 maart a.s. De reis geschiedt per bus vanaf Sta tionsplein in Haarlem. Vertrek 's middags half twee. Om half zes is men weer te rug in Haarlem. De kosten zijn 1,35. Met het oog op de plaatsen gaarne op gaaf uiterlijk maandag 14 maart aan Mej. Meesters, Oranjeplein 2, Haarlem, tel. K 250020853 of mevr. van Warmerdam- Weeren, Hagelingerweg 171, Santpoort en bij mevr. Sneek, Bonairestraat 32, Santpoort. Burgerlijke Stand. Bevallen: A. Kuijper-Karemaker, d., Ruijsdaelstraat 51, IJm.; A. C. Bellers- Baars, d., Berkenstr. 39, IJm.-O.; E. A. BrederveldVan Opbergen, z., Planeten- weg 43, IJm.; M. T. Bouttellier-Rings, z., Paramaribostr. 76, Santpoort; M, H. P. van de Klok-Koster, d., IJsselstr. 77, IJm. J. W. F. Homveld-Bonarius, d., Midden- duinerweg 20, Santpoort; H. ten Zijthoff- Strobos, d., Plein 1945 no. 30, IJm.-O.; A. Wold-van Kampen, d., Lange Nieuw- straat 265, IJm.; J. E. Strobel-van Waa- teringe, z., P. C. Boutensstraat 10II, Haarlem; M. van der Poll-Kapteijn, d„ Trompstraat 94, IJm.-Oost; J. W. van Ëgmond-Bakker, d., De Bazellaan 41, Haarlem; M. G. Trompet-De Zoete, d., Orionweg 175, IJm.; M. Lanfermeijer- Duiveman, d„ Radarstr. 24, IJm.; D. de jong-Tengko, z., Sabastr. 23, Santpoort. Overleden: P. de Vlugt, 75 jaar, wed. van A. A. van Bezooijen, Vareniusstr. 3, IJm.; T. v. Uitert, 68 j., echtgenote van H. J. Haagsman, Kastanjestr. 9, IJm.-O. Ondertrouwd: B. Bakker, Amsterdamse- weg 81, Velsen-Z. en S. P. Spierenburg, Amsterdamseweg 81, Velsen-Z.; J. W. Kouwenoord, Trompstr. 132, IJm.-O. en H. Andrea, Ladderbeekstraat 129, Velsen Nrd, t.a.: Velsen-Nrd., Ladderbeekstraat 129; F. P. Pieters, Dinkgrevelaan 11, Santpoort en N. Kapteijn, le Oosterpark straat 16, Amsterdam, t.a.: Santpoort, Dinkgrevelaan 11; C. Visser, Dr. Leyd- str. 74, Haarlem en M. Nijman, Spaarne- str. 33, IJm., t.a.: Haarlem, Pijnboomstr. 97; J. Kremer, Van Speykstraat 3, IJm. Oost, en C. Remmers, Ogelwightstraat I, Velsen-N., t.a.: IJm.-O., Van Speyk straat 3. Gehuwd: C. Veening en M. M. van der Veldt, Haarlem, Palmstraat 11; H. Heere mans en M. S. Reniers, Santpoort, Ane- monenstraat 3; E. Klaver en M. Kerkow, Velsen-N., Meerweidenlaan 36; A. Beu- senberg en A. A. van Embden, Velsen, woonwagenkamp; J. N. Meerveld en W. Spanjaard, Santpoort, Hagelingerweg 44; A. van der Linden en J. Levisson, Oegst- geest, Wilhelminapark 38. Nederl. Kampioenschappen Tafeltennis in Haarlem. Op zondag 20 maart worden in Haarlem de Nederlandse kampioenschappen tafel tennis verspeeld. Aan dit belangrijke toer nooi zal een keur van top-spelers deel nemen, zoals: titelhouder en houder van de NTTB-cup Bert Onnes uit Amster dam, zijn clubgenoot Paul Gimbel, Frans Schoofs, vele malen international, eveneens uit Amsterdam, de Haagse spe ler Jan Hogendoorn, die dezer dagen met zijn team Wibo kampioen van Neder land in de ere-klasse zal worden, zijn medespelers Frans Stulemeijer en Siem Bronsgeest, Agnes Simon, de Hongaarse Nederlandse, die onlangs de internatio nale kampioenschappen van Duitsland won, Ursula Artz, international en deel neemster aan de laatste wereldkampioen schappen, en de Haarlemse cracks Jan Witteman en Cees Schoof. Er zal gespeeld worden in de klassen dames-enkelspel, heren-enkelspel, dames dubbelspel, heren-dubbelspel en gemengd dubbelspel. Het toernooi zal worden gehouden in het Krelagehuis, Leidsevaart te Haarlem. De wedstrijden beginnen om 10 uur en te rond 4 uur zullen de voornaamste finales beginnen. De toegangsprijs is slechts 75 cent en er zijn jeugdkaarten voor 50 cent. Het toernooi zal worden gespeeld op 24 tafels, die dusdanig worden opgesteld, dat het publiek gemakkelijk de wedstrij den zal kunnen volgen. Bovendien zullen er enkele tribunes worden geplaatst. Al met al beloven deze kampioenschap pen een bezoek aan het Krelagehuis ze ker waard te worden! Zondag 13 maart: H.H. Missen 7 uur, 8.15, 11.30, Hoogmis 9.30 uur. Te 7 uur Lof met lijdensmeditatie door de WelEerw. Pater J. Nolascus, capu- cijn. Vrijdag 18 maart: te half acht oefening van de H. Kruisweg. Zaterdag 19 maart: Sint Josef. Te 7 uur gezongen H. Mis. Te 8 uur Schoolmis. 's Avonds te half acht Avondmis met preek. Gereformeerde Kerk 10 en 17 uur ds. P. Hainjé, Bussum Chr. Gereformeerde Kerk (Pniel-Kapel) v.m. 10 uur ds J. J. Rebel n.m. 4 uur ds J. C. Maris Doopsgez. Gemeente IJmuiden Helmstraat, IJmuiden 10 uur ds P. J. van Schayck Lutherse Gemeente Kapel „Westerveld" te Driehuis 9.35 uur ds. J. A. Roskam Ver. Vrijz. Herv. IJmuiden Abeienstraat 1 te IJmuiden, 10.30 unr dr N. Boeke, Rotterdam Ned. Herv. Kerk Dorpskerk 10 uur ds J. C. Remijn 19 uur dr. H. v. d. Loos, Haarlem Adventskerk 10 uut ds G. H. v. WilleuswaarJ Jehova Getuigen Wachttoren Studie Diensten zondags van 78 uur in het Cultureel Gebouw, IJmuiden Dinsdags van 89 uur Hagelingerweg 190 en Rijksweg 331 Gem. Gods Cultureel Gebouw, IJmuiden Elke zondag 10 uur Zondag a.s. M. M. C. TROOSTER, Wijn. Daniëls- laan 14, Telefoon 8410 APOTHEKEN Zondag a.s. De Santpoortse Apotheek Bloemend.straatweg 145, Santpoort Telefoon K 2560—8249 Wijkzusters Het Witte Kruis" Zondagdienst Zr Lammerts, Cura<jaostraat 18 b Santpoort, Tel. 8756 KL A VERJ AS -NIEUW S De K.A.B. organiseert op dinsdag 15 mrt. a.s. wederom een klaverjas-wedstrijd in café Zomerlust. Een ieder is welkom. De wedstrijd vangt te 8 uur aan en er zijn weer vele prijzen te winnen. h%sjL handen ruw of schraal HAMEA-GELEl! tube 95 et) GEMEENTE De sedert januari 1960 in gebruik zijnde witte schoolmelkkaarten met groene opdruk zullen met ingang van 4 April ongeldig zijn. Voor de deelname aan de schoolmelk dient alsdan gebruik te worden gemaakt van een andere kleur schoolmelkkaart. De prijs voor de nieuwe schoolmelkkaart is vastgesteld op 30 ceïlt. De ouders van de aan de schoohnelkvoorziening deelnemende leer lingen wordt aanbevolen, niet meer schoolmelkkaarten in voorraad te nemen, dan nodig zijn tot de datum, waarop dc wit-groene kaarten vervallen. Op deze wijze kan de inlevering van de op 4 April 19Ö0 ongeldige wit—groene kaarten tot een minimum worden beperkt, het geen voor de melkslijters, die zich, zonder enige financiële vergoeding, hebben ingezet, bij de verkoop van de schoolmelk kaarten, een belangrijke werkbesparing zal betekenen. De na de melkprijsverhoging nog in omloop zijnde wit—groene school melkkaarten kunnen worden ingeleverd tegen een terugbetaling van 28 cent per schoolmelkkaart. Openbare Vergadering op MAANDAG 14 MAART a.s. te 20 uur in café-restaurant „De Uilenboom" Hoofdstraat 174 te Santpoort-N. Spreker: BT. v. d. Veen, lid der 2e Kamer Onderwerp: Pacifistisch Socialisme de weg naar welvaart en vrede. Toegang vrij om te komen tot oprichting van een Prima billard aanwezig. Aanmelden woensdag 16 maart, des avonds 8 uur in Café-Restaurant „de Weijman", Hoofstraat 216, Telefoon 7428. tüaat Men Vaast atten „Wordt lid van „Kot Witte Kruis" Het geeft bij ziekte hulp in huis." Ie Kosteloze kuip van één der wijkzusters. 2e Gratis gebruik van verplegingsartikelen. Verder steuut U met Uw lidmaatschap de volgende takken van dienst le De zuigelingen- en kleuterzorg. 2e De Gezinsverzorging. 3e De Kraamverzorging. De minimum contributie bedraagt slechts f 6.per gezin per jaar Wacht vooral niet met aanmelden tot U ziekte in uw buis krijgt want dan is bet te laatU moet dan gebruik maken van het z.g noodlidmaatscbap, waarvan de kosten f 15.- t.e.m. f 25.- bedragen Alle inlichtingen worden U gaarne verstrekt door ons kantoor Kennemerlaan 143 IJmuiden Telefoon 4500. voor Santpoort aan ons magazijn Hoofdstraat 129, Telefoon 7034 om te komen tot oprichting van een KLiVERJiNCLIJB Zij die interesse hebben kunnen zich Maandag a.s. des avonds 8 uur melden in Café-Restaurant „De Weyman", Hoofdstraat 216, Telefoon 7428. Roman door Leon IJris de schrijver van Gezworen Kameraden Het boek dat thans in het middelpunt der belangstelling staat. 714 pagina's f ll.HO Verkrijgbaar bij Boekhandel HOOFDSTRAAT 200, SANTPOORT TELEFOON 8371 De nieuwste Opel Record of Vauxhall met Radio per dag, week, maand of langer termijn All risk verzekerd Ook 6 persoona wagens Eerste Santpoortse Lompen- en Metaalhandel KRANTEN 5 et per kg P. Schoone, Hyacinthenstraat 12 Boodschappen per tel. 02560-8069 Hoover Wasmachine te huur Zwemmer Bloem.dstr.w. 34 Tel. 8401

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 1