SaripociisWeehbiad Programma der feestelijkheden op Koninginnedag. Be vrij dingsdag 1960 R.K. Kerkf Santpoort flndikbeurlM ÜZOMDAliSDMST ARISEN J tng no 17 ft is weg 31 -kerinklaan 45 Uitgave van Drakkerij Cornegge "'"elefoon 8619 Vrijdag 29 april 1960 Administratie en advertenties: Drnkkerij Cornegge Terrasweg 31 Telefoon 8619 Kerkerinklaan 45 na 6 aur telef. 7029 OR A NJE-VERENIGING SANTPOORT-NOORD v tde kinderoptocht. b kunnen deelnemen alle kinderen der lagere scholen. Het is de bedoeling dat de kinderen hun autoped, fiets of een ander vervoermiddel hiertoe versieren. Ook het uitbeelden of voorstellen van een bepaald onderwerp hetzij individueel of in groeps verband komt hiervoor in aanmerking. Voor de mooist versierde autoped, fiets, enz., alsmede voor de individuelen en de groepen, stellen wij mooie prijzen ter beschikking. 9.20- 9.50 uur. Keuring door de Jury op de schoolpleinen der lagere scholen. 9.5010.00 uur. Vertrek der kinderen van de schoolpleinen met muziekkorpsen naar de Terrasweg, waarna opstelling aldaar. fc.i.00 uur. Vlaggenparade. Na het vlaghijsen wordt door alle kinderen het eerste couplet van het Wilhelmus medegezongen. Vertrek van de versierde kinderoptocht met 1400 kinderen door het dorp. Muzikale medewerking verlenen de muziekkorpsen „Wilhelmina' „Soli Deo Gloria" en het jeugdtamboerkorps „Soli Deo Gloria". Route van de optocht: Terrasweg, Berglaan, Molenveltlaan, Schip- broekenweg, Westerhoevelaan, Biallosterskilaan, Cremerlaan, An- tillenstraat, Curagaostraat, Arubastraat, Bonairestraat, Suriname- straat, Hoofdstraat, Terrasweg, alwaar tevens ontbinding van de optocht. Hierna prijsuitreiking op het schoolplein van de School met de Bijbel, alleen voor hen, die een prijs hebben. Op de scholen zal nader bekend gemaakt worden waar de afge- kopte bloemen afgehaald kunnen worden. Kindervoorstelling, Voor de kinderen van de leden wordt een kindervoorstelling gehouden in de grote Z' van „Zomerlust". Hierin treedt op de zeer populaire kindervriend „Santos" met o.a. goochelen, buikspreken, spelletjes, poppenkast enz. Opening der zaal 14.15 uur. Aanvang der voorstelling 14.30 uur precies, einde onge veer 16.30 uur. Avondvoorstelling. Voor de leden wordt een avondvoorstelling gehouden in de grote zaal van „Zomer- met een Cabaret Revue getiteld „Anoviteiten", waarin o.a. optreden: Peter .„„os, The Broytons, Rob van Reyn en vele anderen. PROGRAMMA CABARET REVUE „ANOVITEITEN". 1. Kennismaking met Peter Piekos. 2. The Pico's met vrolijke accordeonklanken. 3. The Broytons brengen plastische acrobatiek. 4. Rob van Reyn, de bekende panto mime-speler. 5. The Niberco Brothers brengen hun internationaal bekroonde manipulatie-show. 6. „En die van mij, zei toenPeter Piekos. Pauze. 7. Anton Dijkman speelt een radio-medley. 8. Niberco leert u goochelen. 9. José Tonny brengen komische acrobatiek. 10. Rob van Reyn. 11. The Pico's spelen populaire melodieën. 12. Afscheid. Muzikale omlijsting: Anton Dijkman. Helpt allen mede Koninginnedag op waardige wijze te vieren en verzuim niet Uw vlag uit te steken. VERENIGING TOT HET HOUDEN VAN NATIONALE DAGEN te Santpoort-Zuid en Bloemendaal-Noord. 8.459.30 uur: kinderoptocht voor alle kinderen. Start: Parkeerterrein Bloemendaalsestraatweg. Voor aanmelding: zie onderstaande adressen. 10.0012.00 uur: filmvoorstelling voor kleuters tot 6 jaar in gebouw „de Toorts" aan de Duinweg. 10.0012.00 uur: kinderspelen en wedstrijden 6 t/m 14 jaar op de van Dalenlaan (tussen flats). Voor de optocht en de wedstrijden zijn prachtige prijzen beschikbaar! AANMELDING voor deelname: Bloemendaalsestraatweg 132; Zinne- veldlaan 33; Duinlustparkweg 64. Toegang en deelname voor alle kin deren vrij. 20.3022.00 uur: „Kampvuur in Santpoort", Plein Brederodeschool, met medewerking van Miss Marja, het slangenmeisje; The Red Stars, Cowboy-Songs; A.B.C.-Trio, gezellige amusementsmuziek. Toegang vrij! Winkelsluiting op Koninginnedag en Bevrijdingsdag. ïesturen van de gezamenlijke mid- .candsorganisaties t.w. Handelsver. jot IJmuiden" en de Ned. R.K. Mid- i tandsbond, afd. Velseii*" en Algem. ikeliersvereniging „Santpoort" advi- -eren met betrekking tot de winkelslui- i het volgende: dat Koninginnedag (30 april) dit jaar een zaterdag valt, zal het voor de ,-este zaken niet mogelijk zijn om op dag te sluiten. erband daarmede wordt geadviseerd Je zaken op: Koninginnedag (zater- "■0 april) de gehele dag geopend te j_.vs.-n en op Bevrijdingsdag (donder- ct'-5 mei) de gehele dag gesloten te „ouden. C dinsdag 3 mei mogen de zaken dan nehele dag geopend zijn. ^sturen van genoemde organisaties -en er op, dat alle zaken zich zo mogelijk aan deze regeling zullen v. _n, waarmede èn de klanten èn zij sbaat zijn. 1 Jubileum .1 dezer dagen zal het vijf-en-twintig jé- geleden zijn dat de heer A. Visser in het huwelijk trad. A agezien ongeveer tegelijkertijd de rij ndel- en reparatie-inrichting „De ispecialist" aan de Hoofdstraat 184 opgericht en het ongetwijfeld velen een behoefte is om de bij vele vrienden en clientèle als „Toon" zo bekende, ras echte Santpoorter alsmede zijn familie te feliciteren, zal daartoe de gelegenheid worden geboden tijdens een receptie. Deze receptie zal op dinsdag 3 mei a.s. van 1517 uur in hotel-restaurant „De Uilenboom", Hoofdstraat 174, worden gehouden. Zeer zeker zal het de familie Visser op deze dag niet aan belangstelling ont breken. Partij van de Arbeid Voor de meiviering op maandag 2 mei is aan alle leden een circulaire rondge zonden, zodat verdere mededelingen niet nodig zijn. In die circulaire is echter per abuis vermeld, dat het kindermeifeest des middags „niet voor Santpoort is". De filmmiddag in het Thalia-theater is ook voor de Santpoortse jongeren. De kin deren worden gehaald en teruggebracht per bus: vertrek Santpoort-Stationsplein Zuid (Duinweg): 13 uur. Vertrek Santpoort Broekbergenplein 13.15 uur. Vertrek Santpoort Cremerlaan: 13.20 u Terugkomst: 15.45 uur. Toegang: 75 cent per kind. Kaarten be hoeven niet te worden afgehaald; deze worden bij de zaal tegen betaling ver strekt. Voor de bus behoeft niet te wor den betaald. In het belang van een overzicht der deel name, is het nodig op de adressen: Cre merlaan 17, Kerkerinklaan 57, van Da lenlaan 7 of Duinweg 44 de deelnemer- tjes voor de kindermiddag uiterlijk 30 april a.s. op te geven. Bij verzuim be staat kans dat in de bus geen plaats meer is. Ned. Chr. Vrouwenbond De maandelijkse ledenbijeenkomst van de afd. Santpoort-Zuid is vastgesteld op maandag 2 mei a.s. om 8 uur in gebouw „de Toorts", Duinweg 34, Santpoort-Z. Ds. G. Toornvliet hoopt dan te spre ken over het onderwerp: „Vragen over liefde en huwelijk". Belangstellenden zijn hartelijk welkom. Bevrijding Kort geleden zijn ook wij Nederlanders wel zeer pijnlijk herinnerd aan de be tekenis van onze komende bevrijdings dag, toen een golf van antisemitisme, met alle schanddaden van dien, de mens heid opschrikten en verwarden. Terzelfdertijd waren wij bezig met de voorbereidingen van de 5e mei, de dag, die voor alles wat leeft en werkt, die geluk en vreugde deden hervinden, de dag die in de kiem werd geboren, tijdens de allerhoogste nood van ons aller leven. Dan drukt het weten zwaar, als wij be denken, dat het geldelijke offer van een extra vrije dag het motief is geweest om deze dag te verguizen. Dit zal voor altijd een nationale schande blijven. De sfeer van spontaniteit is hiermede uit het hart van ons volk gerukt. De gevolgen hiervan zijn dan ook niet uitgebleven. Onderzoeken bij de jeugd van Nederland (in het bijzonder), omtrent diens kennis en begrip over de bezettingsjaren heb ben ontstellende resultaten opgeleverd. Het bewijst dat allen die met de opvoe ding van de jeugd belast zijn geweest in de naoorlogse jaren (enkele gunstige uit zonderingen daargelaten) volkomen heb ben gefaald in hun taak, om de jeugd het besef bij te brengen, dat onze be schaving, in deze verlichte eeuw aan een zijden draadje heeft gehangen. Zij hebben verzuimd de jeugd te doen beseffen hoe het mogelijk is geweest dat een zo ontzaglijke zedenverwildering over een deel der mensheid kon komen, door het opleggen van een waanzinnige ras sentheorie, welke erger gevolgen had dan de pest. In de wereld van morgen, zal alleen, dan leven mogelijk zijn voor de opgroeiende generatie, als deze weet en beseft, welke offers er zijn gebracht, om hun levens te sparen en te behoeden voor de gesel van onrecht-haat en vernietiging. Om deze beloften, deze hoop, nog eens waar te maken, ging een groot deel der mensheid onder de verschrikkelijkste om standigheden ten onder. Als wij thans, nadat aan de betekenis van onze bevrijdingsdag al zoveel geweld is aangedaan, willen gaan trachten de jeugd iets meer te gaan bijbrengen van deze gruwelijke periode, dan zullen w'j moeten beginnen deze zelf naar waarde te schatten, omdat deze historisch ver bonden is en blijft als keerpunt en als kernpunt uit de meestbewogen periode van ons land, een keerpunt tussen goed en kwaad, tussen beschaving en barbarij. De huidige, vermeende oplossing vooi het vieren van onze nationale feestdag de 5e mei in een zogenaamde lustrum viering, kan ik helaas alleen maar zien, als een lustrum van de jaren, dat en de overheid en het Nederlandse volk, schro melijk in gebreke zijn gebleven. C. Spoor, Santpoort. Burgerlijke Stand Bevallen: G. Molenaar-Vermeer, d., Ter rasweg 2a, Santpoort: P. J. L. M. Fleu- ren-Evers, z., Kruidbergerweg 70, Sant poort; A. de Ruiter-Schadé, d., Tromp straat 166, IJm.-O.; J. A. van Holland- de Jong, z., Slachthuisstr. 19 rd., Haar lem; A. E. W. Bart-Lijnbach, z„ Waal straat 56, IJm.; M. B. Nan-Mahlberg, z„ Geelvinckstr. 25, Velsen-N.; E. G. Jongs- ma-Veenstra, d., Fahrenheitstr. 36, IJm.; G. v. d. Wal-Kluft, d., Kanaalstraat 176, IJm.; J. Cheret-van der Plas, z., Ram- bonnetlaan 43, IJm.; A. C. Beck-Schip- per, d., Bl'daalsestr.weg 63, Santpoort; K. W. Bijl-Krauweel, z„ Da Costalaan 46, Driehuis; M. Anthonissen-van Mui lekom, z„ Oranjestr. 1, IJm,; A. G. Ver- dikt-Fennema, d., Warmenhovenstraat 9 zw„ IJm.; A. van Roon-van Veen, d. De la Reystraat 10, IJm.; M. Bleeker- Span, d., Wijkeroogstraat 42, Velsen-N. Ondertrouwd: L. P. J. van 't Ent, J. Bouwmeesterstr. 70, Zaandam en C. Ver baan, Breelstr. 1, IJm., t.a. IJmuiden-O., Vlierstr. 4; F. A. Schut, Kerkweg 46, Heemskerk en C. H. van Rixel, Zeeweg 202, IJm.-O., t.a. Heemskerk, Strausz- straat 115. Getrouwd: A. Wezelman en P. A. Jan sen, IJm., IJsselstraat 27; J. J. Grannetia en G. G. van Waard, Santpoort, Hage- lingerweg 48; J. Zwart en H. W. Jakobs, IJm.-O., Tuindersstraat 44, J. J. Vuur- boom en H. Kras, Heemskerk, A. H. Ingen Houszstraat 9; A. de Raad en G. Bosse, IJmuiden-O., De Lumeijstraat 23. Overleden: G. de Boer, 72 j„ weduwn. van M. J. van Prooijen, v. d. Vondel laan 32, Driehuis; C. J. Koningstein, 84 j„ weduwe van P. Th. Boom, Midden- duinerweg 68, Santpoort; J. A. Dijkstra, 63 j„ weduwe van J. W. Raadman, Rijnstraat 35, IJmuiden; Th. J. C. Rate- land, 81 j., Driehuizerkerkweg 123, Drie huis; A. Kooistra, 89 j., weduwe van J. van Zalen, Rembrandtlaan 7, IJm.-O.; R. Trap, 4 mnd., zoon van J. Trap en E. F. de Wit, Velserduinweg 199, IJm.-O.; J. v. Meurs, 81 j., weduwe van C. Halff, Hoofdstraat 151, Santpoort. In verband met de Bevrij dingsdag moeten zowel advertenties als berichten uiterlijk Dinsdagmorgen 9 uur ter drukkerij zijn. Jeugdkerk De volgende maandelijkse jeugddienst zal op 1 mei gehouden worden. In deze dienst zal voorgaan de heer G. J. Kwak kel van IJmuiden Aanvang 10 uur. Plaats: Hervormd Jeugdhuis aan de Burgemeester Enschedelaan. Ieder is welkom. U wordt er vast op attent ge maakt, dat de jeugddienst op 5 juni in verband met Pinksteren verschoven wordt naar de laatste zondag in mei, nl. 29 mei. Programma 4 MEI HERDENKINGEN. a. Herdenking door de schooljeugd bij het monument op het Plein 1945. 13.45 uur: aanwezig zijn met bloemen bij het Patronaatsgebouw aan de Willems- beekweg. 14.00 uur: vertrek naar het monument. 1. Zang: 2 liederen te zingen door het jeugdkoor „De Goede Herder", o.l.v. de heer J. J. Huizinga; 2. korte toespraak door de heer J. A. G. Bonder; 3. bloem- legging; 4. zang (2 liederen) te zingen door het jeugdkoor „De Goede Herder"; 5. het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus te zingen door alle aanwezi gen; 6. rondgang om het monument en daarna rustig huiswaarts gaan. Leiding: Mej. E. Vijlbrief. b. Herdenking door de overheid en deputaties van bedrijven en vereni gingen en particulieren bij het monu ment op het Plein 1945. De deelnemers worden verzocht uiterlijk 15.30 uur in het Patronaatsgebouw aan de Willemsbeekweg te IJmuiden-Oost aanwezig te zijn. Vanaf 14.30 uur bestaat er in het Pa tronaatsgebouw gelegenheid tot het af geven van bloemen. Het programma luidt: 15.45 uur: Vertrek uit het Patronaatsgebouw: 1. Koraalmu- ziek door de IJmuider Harmonie; 2. bloemlegging; 3. het eerste en zesde cou plet van het Wilhelmus te zingen door alle aanwezigen; 4 rondgang om het mo nument; 5. ontvangst in het Patronaats gebouw, waar thee zal worden aange boden. Leiding: Ds. J. A. Tiemens. c. Stille gang naar Westerveld. Herdacht zullen worden: de militairen, de zeelieden, de verzetstrijders, de geallieer de militairen, de slachtoffers en alle ove rigen, die, waar ook ter wereld, in de jaren van de oorlog te land, ter zee of in de lucht voor de vrijheid van het Ko ninkrijk zijn gevallen, dan wel als Ne derlander of als Nederlands onderdaan ten gevolge van tegen hen gerichte vij andelijke actie, zijn omgekomen. Vanaf des avonds 18.00 uur zullen van alle openbare gebouwen, particuliere woningen en vaartuigen de vlaggen half stok worden gehangen. Een ieder zal kunnen deelnemen aan de stille tocht naar Westerveld. De vertrek tijden zijn: IJmuiden: vertrek Plein 1945 te 19.00 u. precies, verzamelen 18.45 u. Driehuis: aansluitend op IJmuiden 19.25 uur bij de R.K. Kerk, Driehuizer kerkweg. Velsen-Noord, Velsen-Dorp: vertrek zuidzijde Pont om 19.00 uur precies. Verzamelen 18.45 uur. Santpoort (St.): Vertrek Stationsplein 18.45 uur precies. Verzamelen 18.30 uur, na kranslegging bij de Bevrijdingsbank. «•herlaan 18.45 uur precies. Verzamelen Santpoort (Noord): Vertrek Frans Net- 18.30 uur. De leiding der groepen berust voor IJmuiden: bij de heer Thijssen; Velsen-N., Velsen-Dorp: bij de heren Andrea en van Westenbrugge; Santpoort-St.: bij de heer Jonker Sr.; Santpoort-Noord: bij de heer Wildschut. De weg naar de plaats van de plechtig heid zal te voet worden afgelegd in vol komen stilzwijgen en zonder het mee voeren van vaandels of vlaggen. Alleen rechtstreekse nabestaanden van gevallenen zullen een bijzondere plaats aan het hoofd van de stoet mogen in nemen. Het brengen van een eenvoudige bloemenhulde is toegestaan. Programma der plechtigheid: 1. vanaf 19.45 uur Koraalmuziek door de harmo niekapel „De Eendracht"; 2. 19.50 uur: zang door een zanggroep, samengesteld uit de Velsense koren; 3. 20.00 uur: 2 minuten stilte, welke aangekondigd wor den door een roffel en een hoornsignaal; 4. 20.02 uur zang door alle aanwezigen, a. 2 coupletten van „Wilt heden nu tre den".; b. het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus; 5. Aanvang van het de- filé langs het herdenkingsmonument. Tij dens dit défilé koraalmuziek afgewisseld door zang van de gezamelijke zangkoren. Na het verlaten van Westerveld wordt het groepsverband verbroken. In verband met 'n rustige en goede gang van zaken verzoeken wij u dringend de vastgestelde tijden en alle aanwijzingen stipt op te volgen. PROGRAMMA 5 MEI. Santpoort-Noord: 8.00 uur: Luiden kerk klokken; 8.15 uur: Hoorngeschal vanaf Garage Jak aan de Hoofdstr.; 8.20 Mu zikale mars door het Fanfarecorps „Wil helmina" naar 't Burg. Rijkenspark; 9.30 uur: Aubade door de leerlingen van de klassen 4 en 5 der lagere scholen in het Burg. Rijkenspark. Dirigent H. C. van Kuyeren; 10.0 uur: Openluchtbezinnings bijeenkomst in het Burg. Rijkenspark. Sprekers: Pastoor A. F. J. Goossens, Ds. M. W. J. C. de Kluis en Ds. G. H. van Willenswaard, m.m.v. het Engelmundus- koor, het Santpoorts Hervormd Kerk koor en het fanfarecorps „Wilhelmina 13.3016.30 uur: Filmvoorstellingen voor de leerlingen der lagere scholen in de zaal „Zomerlust"; 17.0018.00 uur: Openlucht televisieuitzending op het schoolplein van de Adolf van Nassau- school, Burg. Enschedelaan, verzorgd door de firma's Stuurman Zonen en Technisch Bureau Wezelman, m.m.v. de Stem des Volks, Santpoorts Chr. Vrou wenkoor en het Kennemer Vrouwenkoor; 20.30 uur: Lampionoptocht m.m.v. de R.K. Harmonie „Soli Deo Gloria". Route: Voorplaats, Terrasweg, Hoofd straat, Overbildtweg, Hagelingerweg, Middenduinerweg, Westerhoevelaan, Schipbroekenweg, Berglaan, Wulverder- laan, Middenduinerweg, Burg. Enschede laan, Terrasweg, Hoofdstraat. Santpoort-Zuid: 9.30 uur: Burg. Rijkens park aubade door de leerlingen van de klassen 4 en 5 der lagere scholen. Diri gent H. C. van Kuyeren; 10.00 uur: Openluchtbezinningsbijeenkomst in het Burg. Rijkenspark (zie Santpoort-Noord) 14.00 uur: Plein Brederodeschool aan de Vinkenbaan, jeugdprogramma. Haak van Overloop met goochelen, sprekende pop, enz. Tony Selvó imitaties, quiz enz. 14.30 uur: muzikale rondgang door het fan farecorps „Wilhelmina"; 17.0018.00 uur openlucht televisieuitzending van het Nationaal programma op hét Plein van de Brederodeschool, verzorgd door de fa. Th. J. van de Boogaard; 19.3022.00 uur: gevarieerd programma door „d'Op- rechte Amateur", eveneens op het Plein van de Brederodeschool. In de pauze judodemonstratie door „Dschen Dui". Centraal programma: 9.0012.00 uur: feest voor de leerlingen van de kleuter scholen en lagere scholen onder eigen leiding in de scholen; 13.4514.30 uur: Sportpark „Schoonenberg" Dames Handbalwedstrijd Full Speed - IJmond; 14.3016.00 uur: voetbalwedstrijd Vel- ser JeugdHaarlemse Jeugd. Wedstrij den gratis toegankelijk; 19.45 uur: muzi kale mars door tamboercorps „Voor waarts" naar Zuidelijk Pontplein; 20.30 21.00 uur: Zuidelijk Pontplein Velsen. Taptoe door de Hoogoven Harmonie; 21.0021.30 uur: groot vuurwerk aan het Kanaal Zuidelijk Pontplein. Engelmunduskerk te Velsen. Toneelspel „Droom der Gevangenen" van Christopher Fry, gespeeld door le den van de amateurtoneedverenigingen te Velsen. Regie: Heer J. Velzeboer. 5 mei 15.00 uur: voor leerlingen van de hoogste klassen van het voortgezet en Middelbaar Onderwijs; 19.45 uur: Ge nodigden en belangstellenden. 6 mei 19.45 uur: bij voldoende belang stelling. Kaarten a 0,50 verkrijgbaar: IJmuiden: Boekhandel A. de Jong, Kennemerlaan; Sigarenmag. C. Oom, Cederstraat. Velsen: Koster Engelmunduskerk, To renstraat. Driehuis: Sigarenmag. de Ruyter, hoek Da Costalaan. Santpoort: Sigarenmag. Seegers, Hoofd straat 196. Velsen-Noord: Kunsthandel „De Spin", Wijkerstraatweg en vóór de voorstellin gen aan de kerk, zolang de voorraad strekt. T entoonstellingen. Expositiezaal Heidestraat IJmuiden-Oost: „Felison" exposeert van 5 t/m 29 mei werken van de schilder de Goya over „de rampen van de oorlog".; 11.30 uur: officiële opening door de loco-burge meester, de Edelachtbare heer H. de Boer. Dagelijks geopend van 19.00 tot 21.00 uur.; 5 mei zaterdags en zondags van 14.00 tot 17.00 uur geopend. Gemeentelijke Vergaderzaal Smidt van Gelderstraat te Velsen-Noord: Ten toonstelling van illegaal materiaal tijdens het verzet 19401945, verzameld door de heren J. J. Spanninga en P. A. Veld heer. Geopend van 3 tot en met 8 mei. Officiële opening 3 mei om 19.30 uur. Dagelijks geopend van 10 tot 23 uur. Zondags van 14 tot 23 uur. Bevrijdingsrit. Voor de schooljeugd boven 12 jaar wordt een bevrijdingsrit georganiseerd, in dezelfde geest als dit enkele jaren terug geschiedde. Om 9 uur des ochtends vindt op 9 ver schillende plaatsen de start plaats van de in totaal 1300 deelnemers. Om het grote aantal jongelui elkaar niet in de wielen te laten rijden zijn drie routen uitgezet, elk precies 30 kilometer lang Onderweg zullen de jongelui, die met een gemiddelde snelheid van 10 km per uur zullen rijden, een aantal tijdcontro- les te passeren hebben, voorts een aantal stempelcontroles, terwijl nog een aantal lastige zaakjes tot een oplossing gebracht moeten worden. Nog vóór 1 uur 's middags zullen alle deelnemers hun startkaarten weer hebben ingeleverd, waarna een staf van mede werkers in ijltempo strafpunten gaat tel len, omdat in ieder geval nog op de zelfde middag bekend gemaakt zal wor den welke 25 jongelui in aanmerking zul len komen voor de fraaie prijzen, die aan deze sterrit verbonden zijn. Ale posten langs de routes zullen wor den bezet door leerkrachten der diverse scholen, alsmede enkele vrijwillige mede werkers, in totaal 67 personen. Elke deelnemer zal later (uitreiking vindt plaats op de scholen) nog een per soonlijk aandenken aan deze sterrit ont vangen, terwijl de school die zowel naar kwantiteit als naar kwaliteit de beste prestatie heeft geleverd een bekerprijs zal ontvangen. De organisatie van deze ,monster"-ster- rit is in handen van de Velser Jeugd Centrale. Zondag 1 mei H.H. Missen te 7 uur, 15, 11.30. De Hoogmis te 9.30. Te 12.30 voorbereiding voor de plechtige Communie. Te 7 uur Lof ter ere van St. Josef en zegening van de Gereedschap pen. Maandag 2 mei: 's avonds 7.15 Maria- Garde (meisjes); 8 uur meilof en Maria Congregatie (dames). Dinsdag 3 mei te half 8 meilof. Woensdag4 mei: te half 8 meilof en Jaarlijkse Dodenherdenking. Maria- garde voor de jongens. Donderdag 5 mei: Nationale Feestdag te half 8 Meilof. Geen H. Familie. Vrijdag 6 mei: Eerste vrijdag van de maand. H.H. Missen 7 uur (gezongen) 89 uur. Te half 8 Meilof. Zaterdag 7 mei: te half 8 Broederschaps lof. Ned. Herv. Kerk Dorpskerk 10 uur ds J. C. Remijn, H. Doop 19 uur ds J. C. Remijn, Open-Deurd. Adventskerk 10 uur ds G. H. v. Willenswaard H.D. Jeugdhuis 10 uur dhr G. J. Kwakkel, IJmuiden Gereformeerde Kerk 9.30 en 17 uur ds A. Pos, te Haarlem Chr. Gereformeerde Kerk (Pniel-Kapel) v.m. 10 uur ds H. Visser, Sassenheim n.m. 3 uur ds J. J. Rebel Lutherse Gemeente Kapel „Westerveld" te Driehuis 17.15 uur ds J. J. F. Herrman Ver. Vrijz. Herv. IJmuiden Abelenstraat 1 te IJmuiden, 10.30 uur ds G. Nijenhuis Doopsgez. Gemeente IJmuiden Helmstraat, IJmuiden Geen dienst Jehova Getuigen Wachttoren Studie Diensten zondags van 78 uur in het Cultureel Gebouw, IJmuiden Dinsdags van 89 uur Hagelingerweg 190 en Rijksweg 331 Gem. Gods Cultureel Gebouw, IJmuiden Elke zondag 10 uur Zondag a.s. J. HEKMAN, Hoofdstraat 236 Telefoon 8510 APOTHEKEN Zondag a.s. Apotheek de Wilde Broekbergenlaan 42, Santpoort-Dorp Telefoon K 2560—8284 Wijkzusters „Het Witte Kruis" Zondagdienst Zr Lummerts, Curagaostraat 18 b Santpoort, Tel. 8756 P BeLf>nGR[JK€ T€L€FQQnnummzRSM POLITIE BUREAU SANTPOORTj Hoofdstraat 214, TELEF. 8300 bij geen gehoor K 25506444 Bij brand 02550—6400

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 1