V Natuurbad „Velserend" \i R.K. Kerkf Santpoort Predikbeurten Zondagsdienst artsen I "■argang no 18 W - h -v ...Ares 31 rVerinklaan 45 van 1/i^iik'"ornegge - 9 SaripocrfsWeehblad aan Vrijdag 6 mei 1960 Administratie en advertenties: Drukkerij Cornegge Terras weg 31 Telefoon 8619 Kerkerinklaan 45 na 6 uur telef. 7029 AlgemJMilitaire Pensioenbond De afdeling Velsen van bovengenoemde bond belegt een ledenvergadering op maandag 9 mei a.s. om 8 uur in de vergaderzaal van café ,,De Griffioen", Trompstraat te IJmuiden. Ook oud-militairen die eventueel nog .1 lid zijn worden verwacht. De da mes zijn ook welkom op deze vergade ring. Men wordt verzocht het O.R. van 1 april mede te brengen. Het bestuur rekent op aller aanwezig heid. 10 jaar U.V.V. Bejaardensoos Op donderdag 28 april vierde de Be jaardensociëteit van de U.V.V. haar 10- jarig bestaan. Hiervoor waren ongeveer 70 bejaarden in de feestelijk versierde zaal van Zomerlust samengekomen. On der de tonen van het welkomstlied wer den de presidente, mevr. Sanders en een 5-tai U.V.V.-sters ingehaald, die 10 jaar aan de sociëteit hadden medegewerkt. Hen "den bloemen aangeboden. Er heerste ,-lijk een prettige stemming en het vV. al spoedig dat een groep bejaar- .n, onder leiding van mevr. Darp- - zich zeer hadden ingespannen voor welslagen van de avond. De heer Dick Veldink die zich belangeloos be schikbaar had gesteld is bijzonder be hulpzaam geweest met het instuderen ,mi de nummers en ook de onder zijn leiding uitgevoerde muziek verhoogde de stemming. Van het programma noemen wij speciaal hét optreden van het orkest „Nooit Ge- d^»<~ht". De medespelenden hadden zich ;rvoor gekleed in zelfgemaakte kleu- :e costuums van crêpe papier. Wij runnen ons voorstellen dat zowel de oorbereiding als de opvoering de be- „arden heel veel plezier en voldoening zullen hebben gegeven. Verder verdient het keurige, gedrukte programma een woord van lof, dat speciaal bestemd is voor de heer Holst, die door zijn activi teit om advertenties te doen plaatsen dit mogelijk maakte. Do or dit feest blijkt dat onder de be jaarden van de „soos" een hechte band is gegroeid. Zou dit voor vele anderen qeen stimulans zijn eens kennis te ko- maken met de „soos"-middag, waartoe gelegenheid bestaat iedere don derdagmiddag van 2 tot 5 uur in ,de Uilenboom". Koninklijke onderscheiding Onze Haatsgenoot, de heer A. Marke- op „Middenduin" Land- en tuin- ,ouw, veehouder enz. werd door H.M. Koningin vereerd met de gouden me daille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. De heer Markerink is een bekende per soonlijkheid zowel in het kerkelijk leven K op agrarisch gebied. Reeds meer ar is hij voorzitter van de Ver- "a Joor Chr. Nationaal Schoolon- rwijs te Santpoort, vele jaren was hij raadslid voor de Anti-Revolutionaire Partij en in tuinbouwkringen vervult hij hrt voorzitterschap van vijf agrarische verenigingen. Eén van de grondleggers van de Geref. Kerk alhier, heeft hij zeer veel hieraan gearbeid. De heer Markerink is een zeer sympa thiek persoon. Postduivenv. Snelle Wieken' Wedvlucht Roosendaal op 1 mei 1960. A 'stand 95 km. Gelost om 8.45 uur met NNW wind en donker weer. Eerste duif 10.44. Laatste duif 11.07. In concours 258 duiven. C Korthouwer 1, 2, 12, 15, 21, 43: G. Bierman 3, 14, 45; M. Janssen 4; J. An,- driesma 5, 51; A. Tabernal 6, 17, 26, 29, 33; A. C. Tabernal 7, 30, 34; G. Brouwer 8, 10, 52; Jac. Hoogzaad 9, 36; N. v. Duyn 11, 32, 38; P. v. Zijl 13; J. G. v. Haaster 16, 50; P. Rozemeyer 18; C. Koks 19, 22, 28; H. Miggels 20, 39, 42; Bakker 23, 27; J. Molenkamp 24, 47; B. Jenninga 25, 46; H. Handgraaf 31; A. Tervoort 35; P. Maas 37; E. Gorter 38; J. Handgraaf 41, 49; P. H. Tiebouts 44, 48. U. V.V.-actie Zo goed als nieuw Op woensdag 11 mei a.s. start de U.V.V. alhier de actie „Zo goed als nieuw". De be Heling van deze actie is dat de U.V V bemiddelt bij de verkoop van gedragen kleding. Het spreekt vanzelf dat de kleding zich in goede staat moet bev' n en dat deze bovendien che- gereinigd dient te zijn. De actie beir. dames-, heren- en kinderkleding geen schoenen of hoeden!) De kleiding ka yacht worden in het aan de LI. v'.V. beschikbaar gestelde pand Ha- W weg 9. De prijs wordt in over een U.V.V.-ster vastgesteld en 'en en ten verkoop aangebo- een nummer! Gegadigden kun- deding keuren en kopen. ..-a -f ingebrachte kledingstuk wordt /erD. ontvangt de eigenaresse het )edrag, verminderd met een klein be- irag wat ten goede komt aan een kle- lingfonds. Het ligt in de bedoeling, dat roorlopig 1 x per maand (t.w. de 2de woensdag!) het huis hiervoor geopend zal zijn. De U.V.V. hoopt, dat de actie die elders met zoveel succes wordt gevoerd, ook in Santpoort zal slagen! Aktie 4 x Z N. „Zij zoekt zichzelf niet" (1 Cor. 13:5) Op woensdag 11 mei a.s. wordt er ten bate van de 4 x ZN aktie een grote ontspanningsavond gegeven in de Geref. Kerk aan de Burg. Enschedelaan. Een avond van „Elck wat wils"; o.a. koorzang, kinderkoor, declamatie en muziek. Medewerking is toegezegd door: Santp. Herv. Koor, Santpoorts kinderkoor, Adr. Verschoor, orgel, het muziek-ensemble „Die Rooiroks" uit IJmuiden, declama tie door de dames mevr. Kühler en mej. Trudy Coté, het muziekensemble „Tuttie and Fruttie" bestaande uit twee gitaren een bas en drum, en tenslotte muzikale medewerking van het koperkwartet „De Eendracht". Zij, die zich voor deze aktie hebben in gespannen krijgen tussen de programma's door gelegenheid de ingezamelde gelden te overhandigen. Er zal een pauze zijn waarin u gelegen heid krijgt om de „4 x ZN cake" te proeven. Dit kost maar een kleinig heid. Laat u deze avond niet voorbij gaan, maar vul de Geref. Kerk tot de laatste plaats. Aanvang half acht, kerk open 7.15 uur. Entree 1, U steunt een goed doel! „Jan van Dommelen" bracht Moederdag. Beter was misschien de titel „Bemoe- derdag" voor deze door André Birabeau geschreven comedie geweest. Want wat gebeurt er in dit door Fred. Sterneberg geschreven blijspel? Met een schotwond opgenomen in het ziekenhuis ligt de twintigjarige Gilbert Quercy. Achtereenvolgens beweert hij, dat het een ongeluk geweest is, dat hij zelfmoord wilde plegen, omdat hij 300 duizend francs verduisterd had, dat hij een niet beantwoorde liefde voor een jonge vrouw koesterde, dat hij het leven niet meer aan kon. Maar een ongeluk was het niet, want hij had zijn vriend Batilly een afscheidsbrief geschreven. Vroeg is Gilberts moeder gestorven en vader Michel Quercy hertrouwt achter eenvolgens, niet om een vrouw voor zichzelf, maar om een moeder voor zijn zoon te krijgen, met Mathilde Pyla, Adrienne Ampuis en Bernadette Mezen. Alle drie lezen zij in de krant, dat Gil bert, gewond door een revolverschot in het ziekenhuis is opgenomen. En alle drie gaan zij de patiënt bezoeken. Drie zeer uiteenlopende typen. De eerste heeft hem altijd vertroeteld en brengt sinaasappelen mee. De tweede heeft hem nooit zonder leiding gelaten. ,In de vakanties moest ik huiswerk ma ken, 's zondags sleepte je me naar de klassieken, ik heb altijd een soort van leraar in je gezien", verwijt Gilbert haar. Zij geeft hem een boek. De derde, slechts 6 jaar ouder, was meer een kameraad voor hem. „Noem me toch geen moeder". Ze veegt hem dan ook behoorlijk de mantel uit en laat een spel kaarten als geschenk achter. Wanneer Gilbert genezen ontslagen is, besluiten de drie vrouwen Gilbert thuis verder te verzorgen. Natuurlijk geeft dit aanleiding tot verschillende komische situaties. Vooral het door hen gezamen lijke overbluffen en wegwerken van de fatale vrouw, Bob Bouvreul, was koste lijk. Eveneens schalde de lach, als de van dit alles onwetende Michel bij zijn terugkeer de van hem gescheiden dames aantreft, die hem hooghartig toevoegen, dat niet hij, maar alleen Gilbert belang rijk is. Maar Michel heeft nu ook de moeilijk heden van zijn zoon leren kennen. Ze spreken zich tegen elkaar uit en als vrienden zullen zij samen het leven tege moet gaan. „Jan van Dommelen" heeft zijn leden met dit stuk een plezierige avond ge schonken. Ingezonden. Geachte mevr. L. Keja-Jambroes. Bij het lezen van het artikel, dat u in dit blad schreef moet het mij van het hart, dat u behoudens enkele pijnlijke waar heden aan het adres van de Christelijke gelovigen, die het geweten appèlleren, op zijn zachtst gezegd enkele misversta ne dingen schrijft, die hopelijk tot een juist begrip zullen leiden. 20 Eeuwen christendom en mooi gepraat hebben inderdaad geen verandering in „de mens" gebracht. Maar ik vraag u, kan het christendom de mens verande ren, als deze mens zichzelf niet wil ver anderen. Ik zeg met opzet „niet wil verande ren", want de gelovige en niet-gelovige hebben beiden een taak tot dienen, maar er zijn slechts enkelen, die dit werkelijk kunnen, omdat de „mensen", waaronde u en ik, te egoïstisch zijn, mis schien wel medelijden hebben met b.v. de negers, maar ze verder in de goot laten liggen als medemens. Het raakt ons niet echt, omdat de ne gers te ver van ons afstaan, we te veel aan ons zelf denken. Ook hier geldt, niet zoveel praten maar daden dat is het christen zijn. Ik geef toe, dat dit voor mij moeilijk is te bekennen, maar laten we elkaar maar recht in de ogen kijken. De kerk is fel tegen oorlog gekant, maar ook de gelovigen struikelen even als de niet-gelovigen vaak. Dan mag men dit de kerk niet verwijten als één van zijn onderdanen het ver keerde pad opgaat. U wilt toch niet een man als Hitier, massamoordenaar, als vertegenwoordiger van de kerk laten optreden? Ik ben tegen de rassenscheiding, maar de Afrikaanse regering heeft op het ver keerde paard gewed, zit nu met de moei lijkheden. Probeert een christelijke politiek te voe ren, maar verkeert in omstandigheden, die dit zeer moeilijk maken. De theoretische beschouwing van het rassenvraagstuk is niet gelijk aan de praktijk. Vandaar, dat liefde tot de zwarte medemens die een heel andere kuituur heeft, in vele gevallen nergens is te vinden, zoals Jezus Christus ons, gelovigen en niet-gelovigen, die wijst. Het zou me te ver voeren om het oor- logsvraagstuk verder te bespreken, daar de ruimte ontbreekt, maar onze liefde en verantwoordelijkheid, waarvan de laatste uit het eerste volgt dwingt ons, ons land, de volken zich verantwoord te bewapenen. Dat de offers groot zijn is duidelijk, maar zeker in deze dagen denken we aan het kostelijk bezit „vrijheid". J. H. Visscher. Verdere plaatsing vindt niet meer plaats. Red. Burgerlijke Stand. Bevallen: H. Blaazer-Markerink, z„ J. T. Cremerlaan 14, Santpoort; G. C. van Norden-Beekman, d., De Ruijterstraat 157, IJm.-O.; H. van Krimpen-Bakker, d„ Paulus Potterstraat 8, IJm.-O.; M. C. van Voorst-Aland, z„ Hunzestraat 44, IJm.; G. M. de Weers-Beekman, d„ De Ruijterstraat 126, IJm.-O.; A. G. J. Al- bers-Oonk, z„ Kieftendellaan 10, Sant poort; N. Ruijter-Ledoe, d„ Waalstr 104, IJm.; C. Büchi-Vlaming, z„ Crijnssenstr. 18, Santpoort; A. A. Assink-Driessen, d., Wijk aan Zeeërweg 63, IJm.-O.; H. M. Zwemmer-Geutskens, d„ Gen. Cronjé- straat 12, Haarlem; J. Heijnen-De Ruiter, z„ Huijgensstraat 34, IJmuiden; G. W. Tromp-Martens, z„ Gladiolenstraat 15, Santpoort; C. M. v. Waard-Bijnsdorp, d., Hunzestraat 10, IJmuiden. Overleden: W. F. H. Riecker, 71 j„ echtgen. van I. S. C. Cornu, J. T. Cre merlaan 71, Santpoort; A. van Buuren, 60 j„ echtgen. van D. van der Klooster, IJmuiderstraatweg 46, IJm.-O.; F. J. Rosier, 71 j„ echtg. van C. de Goede, Velserduinweg 42, IJm.-O.; L. E. Lin- denberg, 76 j„ wed van J. Chr. Brand- hoff, Rijnstraat 4, IJmuiden. Ondertrouwd: D. Hoek, Kromme Mij drechtstraat 75, IJm. en A. J. H. Mar tens, Napierstr. 20, IJm.; C. R. C. Kerk- hoff, Radarstr 126, IJm. en R. R. S. Lohr, Radarstr. 54, IJm.; J. N. Zuurbier, Corverslaan 79, Velsen-N. en A. M. Westerhoven, Hoofdstr. 174, Santpoort; t.a. IJm., IJmuiderstraatweg 149; H. A. J. Alders, Voorplaats 26, Santpoort en J. T. Wessel, Hagelingerweg 45, Sant poort; t.a. Santpoort, Rijksweg 434; H. Wiersema, Planetenweg 214, IJm. en V. Voogt, Planetenweg 214, IJm.; H. Bu- rek, Zandersstr. 18, IJm.Oost en G. Menzel, Van Wassenaerstr. 7, IJm.-O.; A. J. ter Wal, Tiiindersstr. 72, IJm.-O. en A. M. van den Bos, Elzenstr. 11, IJm.-O.; t.a. IJm.-O., Tuindersstr. 72; W. C. Eijs, Hofdijklaan 22, Driehuis en I. Ramondt, Titus Brandsmalaan 59, Leiden; N. J. Berkhout, Bestevaerstraat 1543, Amsterdam en J. A. Tol, Wijk a. Zeeërweg 137, IJm.; t.a. Amsterdam, Bestevaerstr. 1543; F. J. J. Jongenelen, Heerengracht 113, Amsterdam en L. van Es, Wijnoldy Daniëlslaan 41, Sant poort; t.a. Amsterdam, Heerengracht 113; W. Boeser, P. C. Boutensstr. 1363, Haarlem en N. van Loo, Sluiseiland 46, IJmuiden; t.a. Haarlem, P. C. Boutenstr. 1363; H. J. Heideman, Arendsweg 104, Beverwijk en A. M. Schuitemaker, Leeu weriklaan 32, IJm.-O.; H. Bakker, Hugo de Grootstr. 7, Den Helder en A. Wor- kum, Grahamstraat 184, IJm.; t.a. Den Helder, Brakkeveldweg 77; J. Dienaar, Kromme Mijdrechtstr. 24, IJm. en M. J. van der Wel, De Ruyterstr. 165, IJm. Oost; t.a. IJm., Kromme Mijdrechtstr. 24. Getrouwd: H. N. W. Komen en C. van der Schalk, IJm.-O., Zandersstr. 2; J. A. Kamsma en H. H. A. M. Ras poort, IJm.-Oost, Tussenbeeksweg 5; H. Bus en J. W. Tuinzaad, Heemskerk, Diepenbrockstr. 104; T. H. Punt en A. Spoelstra, IJm., Koningin Wilhelmina- kade 55; A. Visser en J. de Wijer, Drie huis, Nicolaas Beetslaan 14; H. R. Bijster en W. B. Schol, Haarlem, Ael- bertsbergstraat 36. Ned. Ver. van Huisvrouwen Maandag 9 Mei komt om 2 uur mej, G. J. v. d. Wey uit Haarlem met een lezing ,,Zó ben ik een goede gast en zö een goede gastvrouw", in het Jeugd huis aan de Schipbroekenweg. Zondag 8 mei Parochiefeest van de Eerste H. Communie. De H.H. Missen zijn te 7 uur, 8 uur communie (voor de communiekinderen, hun ouders en familie) en te 11.30 uur. De Hoogmis is te half 10. 's Namiddags te 4 uur Lof en toewijding aan Maria. Gedurende deze week elke avond te half 8 mei maandlof. Donderdag te 10 uur: gez. H. Mis uit dankbaarheid. Denkt u er aan dat de H. Mis voor de communiekinderen één kwartier vroeger begint, dus te 8 uur. Ned. Herv. Kerk Dorpskerk 10 uur ds G. H. v. Willenswaard 19 uur Js F- L. van Duykeren, A'dam Adventskerk 10 uur ds J. H. Klein Wassink, Bergen Gereformeerde Kerk 9.30 en 17 uur ds de Kluis Chr. Gereformeerde Kerk (Pniel-Kapel) v.m. 9 uur ds J. J. Rebel n.m. 3 uur ds M. Vlietstra, IJmuiden Lutherse Gemeente Kapel „Westerveld" te Driehuis 9.35 uur ds. J. A. Roskam Ver. Vrijz. Herv. IJmuiden Abelenstraat 1 te IJmuiden. 10.30 uur dr J. M. de Jong, Driebergen Doopsgezinde Gemeente Remonstrantse Gemeente Gebouw „Spaarnberg" 10.30 uur ds J. W. Wery Zondag a.s. M. M. C. TROOSTER, Wijn. Daniëls laan 14, Telefoon 8410 APOTHEKEN Zondag a.s. De -Santpoortse. Apotheek Bloemend.straatweg 145, Santpoort Telefoon K 2560—8249 Wijkzusters „Het Witte Kruis" Zondagdienst Zr Lammerts, Curagaostraat 18 b Santpoort, Tel. 8756 VELSEN EN TERRASVOGELS VERLOREN VOOR DE BEKER. Velsen en Terrasvogels hebben resp. zaterdag en zondag jl. hun bekerontmoe ting verloren. Velsen speelde op een in een buitenge woon slechte toestand verkerend terrein tegen Onze Gezellen. Deze ontmoeting had een buitengewoon vreemd verloop. Twintig minuten na de rust was de stand nog 00, maar als het de Velse- naren iets minder tegengezeten had, zou de stand 30 in hun voordeel geweest zijn. Maar het zat Hoogzaad-c.s. nu eenmaal niet mee. Tot tweemaal toe was bijvoorbeeld de keeper al gepasseerd, toen een verdediger van Onze Gezellen door een sliding nog een doelpunt wist te voorkomen. Een keihard schot, dat anders zeker doel getroffen zou hebben vloog via één der vele graspollen nog juist naast en een kopbal van Hoogzaad kwam buiten bereik van de keeper tegen het houtwerk. En zoals het on der zulke omstandigheden meer gaat, ging het ook nu: Onze Gezellen dat er het minst recht op had, bracht met - een overigens juweel van een doelpunt de stand op 10 en toen dit ene schaap over de dam was, volgden er meer. Door een misverstand tussen Dekker en Van Kaam kwam nummer twee tot stand en tenslotte werd het zelfs nog 30. Evenals Velsen trok ook Terrasvogels met tal van invallers naar Haarlem om daar T.Y.B.B. te bekampen. Zoals voor de hand lag, moesten ook de blauw- witten met een nederlaag genoegen ne men, maar de cijfers, waarmede dit ge schiedde, waren dragelijk: Met 21 moest men de eer der overwinning aan TYBB laten. VELSENS JEUGDELFTAL OEFENDE. Op Koninginnedag speelde een voorlo pig Velsen Jeugdelftal, waarin o.m. Dis- selköter en Bos van Terrasvogels waren opgenomen, op het terrein van Water loo een oefenwedstrijd tegen 't zaterdag middagelftal van de afdeling Haarlem. Laatstgenoemd team was over vrijwel alle linies sterker en won dan ook wel verdiend met 52. Deze nederlaag heeft zeker niet aan Disselköter gelegen, want hij was naar onze smaak wel de beste verdediger van de Velser ploeg. VELSENS JEUGDELFTAL— HAARL. JEUGDELFTAL Op de komende bevrijdingsdag speelt een Velsens Jeugdelftal, bestaande uit spelers beneden de 18 jaar, tegen een dito Haarlems elftal. De wedstrijd wordt t.o. de Ruïne van Brederode - Santpoort —o WOEBTSMG 11 MEI, 2 1 l ift BADABOraEMEMTEH lopend van 11 mei t.in. 15 september KINDEREN t.m. 13 jaar f 9. 14 jaar en ouder f 10. ABONNEMENT FIETSENSTALLING f 5.— Ii09t i l\<jl.\ op zwem- en fietsenstallingabonnementen vóór 31 mei genomen wordt ÏO pCt. korting gegeven Terwijl bij afname van méér dan 3 abon nementen op alle zwem- en fietsabonnementen 15 pCt. korting wordt verleend Verkoop abonnementen vanaf maandag 9 mei a.s. DAGPRIJZEN Kinderen t.m. 13 jaar 45 cent 14 jaar en ouder 65 cent 10 badenkaarten kinderen f 4. Volwassenen f 6. Zwemleskaarten f 7.50 Perronkaarten f 2.50 speciaal voor de ouders waarvan de kinderen zwemles hebben, in de leeftijd van 6 t.m. 8 jaar. Deze kaart is uit sluitend geldig gedurende de les en oefentijd, te bepalen door de zweminstrnctenr(trice) en gedurende de lesperiode van de leerling. Bezoekt „Velserend", het bad met de meeste attracties en amusement o.a. prachtige kinderspeeltuin, kano vijver, speciale ondiepe speelvijver voor kinderen, groot zonnestrand, voldoende toezicht en regelmatige watercontrole door laboratorium Gedurende de zomer brengen wij Poppenkast Clownerie Gooelielen, Vuurwerken en diverse kinderattracties *v: E HOOFDSTRAAT 155 - SANTPOORT Telefoon 7658 b.g.g. 7384 Wij vertegenwoordigen onderstaande ondernemingen C. T. I. Vliegreizen NEROPA Treinreizen RIJNLAND Rijnreizen EBATO Touringcarreizen DE SNELLE VLIET Touringcarreizen WESTERCOACH Touringcarreizen DE HAAS Spanje Touringcarreizen EMHAGE Touringcarreizen WESTLAND TOURS Lourdesreizen ZUID EUROPA STICHTING GROENEVELD's All Included en Liberty Touringcarreizen WHITE CARS Touringcarreizen ST. CHRISTOFFEL reizen voor R.K. BRABENA, autocarlijndienst naar Zuid-Frankrijk en Barcelona E.S.A. autocarreizen HOTOCOMBI Valkenburgtochten TOURINGCLUB HOLLAND en alle andere gerenommeerde Reisbureaux op het hoofdveld van „Schoonenberg" gespeeld en begint om half drie. Het Velser elftal ziet er als volgt uit: Stuy (VSV); Disselköter (Terrasvo gels) en Van der Graaf (Stormvogels); Homburg (IJmuiden) Van Deudekom (VSV) en De Vries (Stormvogels); Versluits (VSV), Kramer (I.E.V.), Cleeren (Stormvogels), Metten (IEV) en Voet (VSV). Bos van Terrasvogels is als reserve aan gewezen. Een VOORBEELDIGE STRAF. Een speler van een voetbalvereniging uit het zuiden des lands, die zich als een echte voetbalvlegel had gedragen, is door de strafcommissie van de KNVB voor 25 jaar geschorst. VELSEN—TERRASVOGELS. Woensdag a.s. wordt om 6.45 u. op het Velsen-terrein een voor ons, Santpoor ters, belangrijke wedstrijd gespeeld, nl. V eisenT errasvogels.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 1