SaidpociisWeeftblad aan toredikböurton De Parel in de kroon van Noordhollands Duinen. Burgerlijke Stand. Sportweek Velsen. Overspannen Zenuwen Succes voor „Fit". Priester-Comité. Competitie lief en leed R.K. Kerkf Santpoort j[ZIINiiAfiSiilENSf AklSEM j 31e pargang no 23 I RedaKtle: Terras weg 31 Kerkerinklaan 45 Uitgave van Drukkerij Cornegge Telefoon 8619 Huis Vrijdag 10 Juni 1960 Huis Administratie en advertenties: Drukkerij Cornegge Terras weg 31 Telefoon 8619 Kerkerinklaan 45 na 6 uur telef. 7029 Bevallen: G. H. Th. de Haas-van Dorp, z., Kanaalstr. 20 rd„ IJm.; C. C. Dijk man-van der Werf, z., Geleenstraat 10, IJm.: A. H. van der Schaaf-Van Ros- sum, z„ Orionweg 106, IJm.; P. C. W. M. Mudde-Kok, z., Orionweg 16, IJm.; E. van der Meij-Van der Beek, d., v. Oosten de Bruijnstr. 57, Haarlem; M. J. G. Weijers-Brouwer, z., Ladderbeekstr. 14 rd., Velsen-nrd; S. E. Groot-van Lenning, z., Hofdijklaan 30, Driehuis; H. E. Dijkstra-Körner, z., Gijzenvelt- plantsoen 103, IJm.; L. Boonstra-van der Pijl, z., Planetenweg 193, IJm.; W. Mul- der-Pirovano, d., en z., Van Wassenaer- str, 62, IJm.-O.; E. C. M. Koelemeij- Schuijt, z., Driehuizerkerkweg 119, Driehuis; M. Stevens-Metzelaar, d„ Hyacinthenstr. 4, Santpoort. Gehuwd: P. N. Spring in 't Veld en M. T. J. Meijer, Velsen-noord, v. d. Poel- str. 17; H. Kessel en G. J. Veneberg, Velsen-nrd., Grote Hout- of Koningsweg 177; H. Brandhoff en M. A. M. C. Bax, IJm.-O.; Fazantenlaan 34; G. Köhlinger en G. van het Ende, Velsen-zuid, Meer- vlietstr. 50; J. Schraal en L. Klein, IJm.- oost, Velserduinweg 276; G. Remmers en A. C. Swiezerijn, IJm. Vechtstr. 165. O -erleden: B. Q. Schouten, 1 mnd., jon van B. Q. Schouten en M. A. Rij ders, Dolfijnstr. 284, IJm.; S. Mook, j., weduwnaar van M. Drager, Vale- riuslaan 50, Driehuis; D. H. Broekman, 85 j., echtgenoot van E. A. Amons, Zandersstr. 49, IJm.-O.; N. den Hoed, 65 j., weduwe van H. van Duijn, Kom passtraat no. 48, IJmuiden. Ned. Christ. Vrouwenbond De maandelijkse ledenbijeenkomst van de afdeling Santpoort-Z. is vastgesteld op maandag 13 juni a.s. om 8 uur in ge- bouw „de Toorts", Duinweg 34, Sant poort-Zuid. Mevr. G. Gilhuis-Smitskamp hoopt te spreken over het onderwerp: „Gebrek aan stilte.". Ook belangstellenden zijn hartelijk wel kom. ^recorps ,Wilhelmina' r met de komst van de Har- raffrath" uit Bergisch-Gladbach, u net bestuur van „Wilhelmina het bijzonder op prijs stellen, wanneer er in woners van Santpoort zijn, die zo het nodig mocht zijn, één of meer gasten zouden willen opnemen. Eventuele inlichtingen en opgaven kun nen plaats vinden bij de heer G. Wie- dijk, Antillenstraat 14. Bij voorbaat hartelijk dank. Op maandag 13 juni zal in het Burg. Rijkenspark een gezamenlijke gymnas- tiekdemonstratie worden gegeven door de Santpoortse vereniging T.V.S Velsen, Fit. Desavonds 7.30 uur. Om 7 uur zal er een handboogschutdemonstra- tie worden gegeven door de handboog schietvereniging V.I.O.S. De deelnemers worden verzocht om uiterlijk 7.15 uur in het Rijkenspark aan wezig te zijn, de aanvang is half acht. Het programma is als volgt: 1. Opmars en vaandelgroet; 2. Brugoefeningen door dames van Velsen T.V.S. en FIT; 4. Vrije oefening meisjes van 1012 jaar FIT; 5. Gymnastiek met matten door jongens van 1012 jaar, Velsen, T.V.S. en Fit; 6. Vrije oefening door dames T.V.S.; 7. Evenwichtsbalk en Brug on gelijk door dames Velsen, TVS FIT: 8. Evenwichtsoefening TVS; 9. Spring- nummer gebracht door Velsen TVS en FIT; 10. Bondsoefening K.N.C.G.V. ge zamenlijk uit te voeren door dames en adsp. dames van Velsen T.V.S. en FIT. Voor dit werkelijk gevarieerde program ma verwachten we dat er velen zullen zijn die maandag in het Burg. Rijkens park van hun belangstelling zullen blijk geven. Deze demonstraties worden georgani seerd door de Velser Sportstichting en voor het puhliek gratis toegankelijk. Fanfarecorps,, Wilhelmina" ontvangt gasten uit Bergisch-Gladbach. Van 1620 juni a.s. zal er wederom een uitwisseling plaats hebben tussen Ber- gisch Gladbach en Velsen en wel tussen de leden van de Harmonie Pfaffrath en het Fanfare Corps „Wilhelmina". Op donderdagavond tussen 1920 uur ho pen wij het gezelschap dat uit 60 personen zal bestaan te Santpoort te kunnen ontvangen. De leden van de Harmonia „Pfaffrath" zullen op vrijdag en zaterdag concerten verzorgen in IJmuiden-oost op het Marktplein, en in het burgemeester Rijkenspark te Sant poort. Na afloop van het concert in het Rijkenspark zal er nog gelegenheid zijn voor een uurtje gezellig samenzijn in de Weijman, waarna 's zondags de terug tocht weer zal aanvangen. Een en ander zal worden voorafgegaan door muzikale rondgangen door het Fanfare Corps „Wilhelmina". Het bestuur hoopt op een paar prettige dagen met goed weer en goede muziek, waarop wat het laatste betreft, zeker zal kunnen worden gerekend. Hengelsportveren. Velsen' Tweede Pinksterdag heeft de Hengel sportvereniging „Velsen" het nieuwe visseizoen ingezet met de eerste wed strijd in de competitie om de „Schilling- wisselbeker". Bij windstilte en de eerste uren een aan genaam zonnetje werd door de 23 deel nemers zeer prettig gehengeld. Later ont stond in het Noordzeekanaal door het spuien een hinderlijke stroom, zodat de vangst aanmerkelijk verminderde. Totaal werden er in deze wedstrijd 105 bovenmaatsche vissen verschalkt, waar van de heer R. Bosma er 26 voor zijn rekening nam. De verdere uitslag is: A-klasse: 2. A. v. Vliet 13 stuks 22 pnt; 3. A. E. Jensen 1322; 4. S. Schenk 1220; 5. C. Meerhof 1018; 6. A. Post 916; 7. A. Schouten 814; 8. P. Wennis 814; 9. P. Postma 814; 10.. H. v. Deijck 712; 11. Ph. Krab 610; 12. H. Bruinenberg 610; 13. C. Ooms 58; 14. G. Schilling 46; 15. 1. Groeneveld 46; 16. J. Noortman 35; 17. M. Overdorp 2-4. B.-klasse: 1. J. Walters 7 stuks 12 pnt.; 2. H. v. Roon 610; 3. B. J. Boer 46; 4. H. Aardenburg 35; 5. L. v. Wie- ringen 13. De heren A. Schouten en H. Bruinenberg verschalkten elk een Voorn van 24 cm, zodat zij voorlopig de leiding hebben in de strijd om de fraaie W. M. L. Blee- ker-prijzen. Voetballende Kerkeraden. Op het terrein van de Witte Paters aan de Wüstelaan werd op maandag 30 mei j.l. de voetbalwedstrijd gespeeld tussen de Hervormde kerkeraden van Sant poort-noord en Santpoort-zuid. Herauten van „Wilhelmina" lieten een kwartier voor het begin van de wedstrijd hun geschal horen; in de pauze droegen de „bokkesprongen" van een groep „Fit"- jongeren bij tot het welslagen van deze ontmoeting, die zich in een grote be langstelling mocht verheugen. De strijd eindigde in een gelijkspel 33. De op brengst, ten bate van de kerkbouw in Santpoort-Zuid, was 239,10. Houders van de toegangsbewijzen, genummerd 417 en 15, kunnen tegen overlegging van deze bewijzen een taart in ontvangst nemen bij de fa. Zuyderduyn, Kerkerink laan, resp. een fruitmand bij de fa. van Dam, Broekbergenlaan. P.V. „Snelle Wieken" Wedvlucht van Orleans op 5 juni 1960. Gelost om 6.15 met Z.O. wind, warm. Afstand 536 km. Eerste duif 13.29 uur, laatste 14.37 uur. C. Koks 1, 15, 19; E. M. Gorter 2, 16, 18, 26; H. Bakker 3, 7, 9, 11, 14; C. Korthouwer 4, 8, 30, 39; M. Janssen 5, 13, 33; B. Jenninga 6; G. Bierman 10, 31; G. Brouwer 12, 20, 24; J. A. An- driesma 17; A. C. Tabernal 21; N. v. Duyn 22; M. Visser 23; Jac. Hoogzaad 25, 37; Jac. Heeremans 27; H. Miggels 28, 29, 32, 35; A. Tabernal 34; Th. v. Zwieten 36, 40; J. G. v. Haaster 38 fAijnhardt's Zenuwtable tten II i I II1IIM——I—ïïl Zomermaand in het Noordhollands Duinreservaat De koekoek roept bij het naderen van de midzomerwende als afscheidsgroet aan het vroege voorjaar en luidt daar mede de milde midzomerweelde in. Maar het is een rakker die koekoek, die zijn ei deponeert in het nest van andere vogels en het uitbroeden van zijn ei en de opvoeding van het koekoeksjong maar gemakkelijk aan willekeurige stief ouders overlaat. Hij (en zij) heeft dan ook volop gelegenheid om zorgeloos van het leven in de nu zo volle en rijke boeiende natuur te genieten en zijn wel luidende karakteristieke roep te laten horen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Neem het er ook eens van en pluk zo'n lange midzomerdag door bij het eerste ochtendgloren „uit de veren" te gaan en voor uw werk een heerlijke vroege ochtendwandeling of fietstocht te gaan maken in het onvolprezen Noordhollands Duinreservaat, dat zich met een opper vlakte van bijna 5.000 ha uitstrekt van Wijk aan Zee tot de Boswachterij Schoorl met slechts een kleine onder breking nabij de Egmonden. Overstelpend is nu de rijkdom van de natuur. Alle vogels hebben jongen en ter waarschuwing van de onbezonnen vogeljeugd klinkt alom de alarmroep van kievit, wulp, scholekster en grutto. In het infiltratiegebied dobberen prach tige bergeenden rond met hun kroost, in het binnenduinstruweel verrast u vele malen een fazantenhen met haar koppel tje jongen en omgekeerd. Merels, lijsters en mezen, die hun jongen vrijwel groot hebben gebracht zijn al weer aan hun tweede Iegsel toe. Voor de uitbun dige voorjaarszang hebben zij nu geen tijd meer en zij moeten het zorgeloos ge nieten aan de koekoek en u overlaten. Neemt u vooral op uw wandeling een kijker of fototoestel mee, om de aller aardigste verrassingen goed te kunnen waarnemen of vastleggen. Vooral de smalle bospaadjes bieden daarvoor dik wijls prachtige gelegenheden. De overal verkrijgbare plattegronden maken het ge makkelijk uw weg te vinden en u kunt er uw route op aantekenen. Wat van de vogelwereld is gezegd geldt eveneens voor de vele andere dieren, zo als eekhoorns, konijnen, veldmuisjes, egels, hazen enz. Overal krioelt het van het jonge grut. En dan de flora, die heeft nu ook wel zijn meest uitbundige hoogtepunt be reikt en het duin is nu feitelijk één groot veldbouquet. Van de kruidachtige planten noemen wij het prachtige blauwe slangenkruid, hondstong, zeepkruid, bos- andoorn, koninginne- en helmkruid, de onvolprezen ereprijs en de akkerhoorn- bloem, terwijl de duinhellingen door de kruidenflora, met name het geel van se- dum en muizenoortje en het purper-vio let van duinviooltje en thijm om er slechts enkele te noemen, in een prachtig mozaiek zijn herschapen. Let u ook eens op het hertshooi of Sint Janskruid, dat vroeger in de Sint Jansnacht 24 juni werd verzameld. Door de vetvlekjes op de bladeren lijkt het blad geperfo reerd. De intensiviteit van de bloei is sterk af hankelijk van de weersomstandigheden, want vooral het open duin is zeer aroog- tegevoelig. Let u eens op het duidelijke verschil in begroeiing van de Noord- en Zuidhellingen. Verrassend is het ook te ervaren, zoals de vorige droge zomer bleek, welk een weerstandsvermogen be paalde soorten blijken te hebben. Vele typische duinplanten wisten zich dan ook ondanks de droogte door hun vaak on voorstelbaar diepe wortelstelsel niet al leen te handhaven doch zelfs nog rijke lijk te bloeien, zoals b.v. het al eerder genoemde blauwe slangenkruid en de voor het duin ook zo karakteristieke toortsen en teunisbloemen, alle drie forse groeiers. De laatste, een echte nachtvlin der onder de bloemen (de Duitsers noe men hem typerend „Nachtkerze") zal weldra zijn talloze meldere zwavelgele bloemen ontsteken, die maar één dag bloeien en bij warm weer zelfs al eerder verleppen. Op uw vroege ochtendwan deling prijken ze echter nog in hun volle glorie. Andere planten of bomen zijn reeds uit gebloeid en hebben al weer vruchten en zaden gevormd, zoals b.v. de populieren en wilgensoorten. Vruchten, ja zeker, ook al zijn deze dan ook zo klein als de punt van een speld. Houdt u het vruchtpluis maar eens tegen het licht. U zult dan duidelijk de als het ware aan parachuutjes hangende of rijk „bewim- perde" vruchtjes kunnen bespeuren. De eerste zaden zijn nu zelfs al weer ont kiemd, doch dat gebeurt alleen op de daarvoor meest geschikte gronden, zo als b.v. langs de boorden in het infiltra- tieterrein, waar vooral de jonge wilgen en populieren spontaan te voorschijn komen. Hoe gemakkelijk en over welk een enor me afstand de verspreiding van deze zaadjes kan plaats vinden is b.v. duide lijk de vorige zomer gebleken, toen bij aanhoudend droog weer en Oostenwind miljarden zaadjes van de moerasandijvie uit Oostelijk Flevoland hier kwamen neerstrijken. De jonge planten daarvan hadden zich in het najaar op geschikte plaatsen in het duingebied reeds flink ontwikkeld. Juni is ook wel de rozenmaand bij uit stek en vele soorten wilde rozen bloeien nu in de duinen. Allereerst noemen we het zo bekoorlijke duinroosje, dat vooral in Bergerduinen vele duinhellingen tooit. Verder bloeien nu allerwegen verschil lende soorten bottelrozen. Wij noemen hiervan slechts de hondsroos, welke te herkennen is aan het bijzonder fijne aroma dat aan appels doet denken. De bomen staan nu alle volop in blad, dat nog de mooie frisse kleur van hun prille leven heeft en weldra misschien belaagd zal worden door rupsen en ander ongedierte, zoals vooral b.v. de kardinaalsmuts en de eik. Zo waren het vorige jaar vele eiken vrijwel kaalge schoren door de eikebladroller, een rups die op zijn beurt weer een hele invasie van spreeuwen, die zich op hun beurt weer aan deze vandalen tegoed deden, naar onze duinen lokte. De vlier, die vooral meer naar de zee kant zich op vele duinhellingen heeft gevestigd tooit zich nu ook met zijn grote platte bloemschermen, de dennen hebben nu overal hun kaarsjes ontstoken en het frisse groen van de nu uitge bloeide meidoorn contrasteert zo mooi tegen de grijsgroene duindoornvegeta tie. Ja er is nu zo ontzettend veel te genie ten en te beleven in de natuur. Volgt u ons advies eens op„ carpe diem, uw dag zal zeker vreugdevol en welbesteed zijn en laat u zich niet te spoedig door minder gunstige weersomstandigheden weerhouden. Wij zijn zeker dat u er geen spijt van zult hebben. Wij atten deren u er nog op dat de Nederlandse Spoorwegen u 'n bezoek aan het Noord hollands Duinreservaat gemakkelijk ma ken door een gecombineerd dagtocht biljet „Duinwandeling Castricum" met reductie, inhoudende naast de spoorreis een duinwandeling van 2, 3 of 4 uur, een bezoek aan de permanente natuur historische tentoonstelling te Bakkum, een forse pannekoek in het theehuis Johanna's Hof en een aardige geïllu streerde gids van ons, neen uw Noord hollands Duinreservaat. Denkt u er echter om dat gemotoriseerd verkeer en honden niet kunnen worden toegelaten. Toegangskaarten tot het Noordhollands Duinreservaat zijn verkrijgbaar bij de meeste V.V.V.-kantoren en voorts aan ons bijkantoor, van Oldenbarneveldweg 40 te Bakkum (Nhd) en vele hotels, res taurants, pensions, winkels en kiosken in de omgeving. De Chr. Sportvereniging Fit heeft met een groep dames en heren deelgenomen aan de Bondsfeesten van het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Ver bond, welke 2e Pinksterdag te Coe- vorden werden gehouden. In de grote marswedstrijd waaraan door 126 verenigingen werd deelgenomen met 10.000 gymnasten met medewerking van 50 tamboerkorpsen behaalde „Fit" een van de eerste prijzen, met 75J^ punt. In de driekamp van de morgenwedstrij den behaalden zowel de dames als de heren een 3e prijs. Dit kan als een zeer goede prestatie aangemerkt worden, daar de groepen in een zware klasse waren ingedeeld. Wij wensen Fit met dit behaalde sukses van harte geluk en vertrouwen in de toekomst onder de eminente leiding van de heer E. van Heijningen nog vele malen van de prestaties van Fit te kun nen genieten. Het was 2e Pinksterdag in Coevorden een tropische hitte. De reis heen was vlot verlopen. De terugreis ging min der voorspoedig daar de bus in een verkeersopstopping terecht kwam en meer dan een uur nodig had om 5 kilo meter vooruit te komen. Het regenbuitje op de terugreis deed weldadig aan. Al met al een dag die bij de deelnemers nog lang in een prettige herinnering zal blijven. Dinsdag 31 mei jl. werd in Santpoort een comité gevormd om de feestelijke viering voor te bereiden rondom onze eerste priesterzoon, de WelEerw. Heer C. Böhm, die op zondag 4 september a.s. de Heilige Priesterwijding hoopt te ontvangen en op zondag 11 september d.a.v. in zijn eigen parochiekerk zijn eerste plechtige Heilige Mis zal opdra gen. Deze, als zoon van de heer en me vrouw B. Böhm-Glas, geboren Santpoor ter heeft dus als kind zijn jeugd hier doorgebracht en is daarna zijn priester opleiding begonnen in het „Misiehuis" te Driehuis. Het comité, dat de komende weken wel meer van zich zal laten horen, bestaat uit de heren: W, H. Suyker, kapelaan; M. M. Boon, voorzitter; Th. J. Mo lenkamp, secretaris; J. A. Andriesma, penningmeester; (giro no. 306262); A. I. Reyerse; J. Ruygvoorn; J. M. Blom; J. C. J. Timmers; H. A. J. Alders; J. P. F. van der Veldt. Jeugdkerk. Inplaats van, zoals gewoonlijk de eerste zondag van de maand, zal nu de Jeugd kerk gehouden worden op 12 juni (in verband met de Pinksterdagen) en wel om 10.00 uur in het Jeugdhuis aan de Burgem. Enschedélaan. Hierin zal spre ken de heer W. van Monsjou uit Vel sen. Ieder is welkom. Terrasvogels Honkbal en Softbal Het loopt best met de zomersport-afde lingen van Terrasvogels. Nu de com petitie aan de gang is, stromen nog steeds nieuwe leden toe en met enige moeite konden voor honkbal en softbal nog een nieuw negental voor de com petitie worden ingeschreven. De compe titieleiders keken wel zeer bedenkelijk, maar zijn toch gezwicht voor onze ar gumenten dat de groei van onze honk bal- en softballeden het noodzakelijk maakten, meer negentallen te laten spe len. Wat de resultaten betreft; het eerste honkbalnegental maakte weer korte met ten met diverse tegenstanders, maar stuitte tenslotte op Onze Gezellen. In een goede wedstrijd, op een helaas abo minabel slecht terrein gespeeld, werd Terrasvogels geklopt met 116. Door slag gaf de betere slagploeg van O.G., die door het toetreden van diverse spe lers van andere verenigingen bijzonder versterkt blijkt te zijn. En tochin de vierde innings wist Terrasvogels door een prachtige homerun van Thoolen een voorsprong van 52 te nemen, die be slissend had kunnen zijn. Slecht veldwerk en een paar prima honkslagen van O.G.- ers deden echter deze voorsprong in een 105 achterstand omslaan. Nog niet bekomen van deze schok, werd op 2de Pinksterdag de kampioens kans definitief verspeeld door een 86 nederlaag tegen DIO, dat er zowaar in slaagde in de laatste innings een 62 achterstand in een overwinning te wijzi gen. Het tweede negental doet voor het eerst in ons honkbalbestaan een serieuze po ging het kampioenschap te veroveren. Ook nu werd weer met 219 gewonnen van T.H.B. 2 en volgende week zal te gen Ripperda I worden beslist, wie voor lopig de grootste kampioenskans heeft. Het derde negental is pas begonnen en hierover valt weinig te zeggen. Bij de junioren is het a-negental totnu- toe erg sterk voor de dag gekomen en overwinningen van 215 en zo bewijzen de kracht. Over het pas optredende b- juniorenteam kunnen we nog geen oor deel geven. Het eerste softbalteam heeft totnutoe een vreemde traditie gehandhaafd. Steeds werd verloren met één punt ver schil, eerst van zwakke ploegen, daar na echter ook van kampioenspretendente Lijnden. In deze laatste wedstrijd deed zich nog een vreemd geval voor: bij Terrasvogels dacht men dat de eindstand 1212 was, doch bij het optellen bleek Lijnden de wedstrijd met 1312 te heb ben gewonnen. Toch geloven wij, dat Terrasvogels zich ook in de derde klas gemakkelijk kan handhaven. Blijkbaar heeft men wat moeite, zich aan te passen in dit nieuwe milieu. Het tweede negen tal heeft 2 nederlagen en 1 overwinning geboekt en zal dus wel ongeveer in de middenmoot eindigen en het derde ne gental heeft nog niet gespeeld, maar omdat het hier bijna allemaal begin nende speelsters betreft mag men niet verwachten dat dit team veel meer dan eervolle resultaten kan bereiken. De competities voor de diverse voetbal elftallen zijn achter de rug en zoals al tijd hebben ze weer leed en vreugd ge bracht. De prestaties van de eerste elftallen van Velsen en Terrasvogels hebben we op de voet gevolgd, zodat we ons te dien opzichte van een uitvoerige nabeschou- wink ontslagen mogen rekenen. We vol staan dan ook met op te merken, dat beide clubs zich in hun milieu hebben weten te handhaven, een aantal opmer kelijk goede resultaten, doch tenslotte te wisselvallig speelden en daardoor te veel kostbare punten verspeelden om het tot de bezetting van de be gerenswaardige eerste plaats te brengen. Werd dit ideaal dus niet bereikt, daar tegenover staat, dat men zich, zoals reeds gememoreerd, in het K.N.V.B.- milieu heeft weten te handhaven en geen degradatie, zoals met Waterloo, Geel Wit en Beverwijk 2 wel het geval was naar de afdeling Haarlem van de K.N.V.B. heeft plaats gevonden. En nu de lagere teams van onze beide plaatselijke verenigingen! Terrasvogels 2 was dit jaar ingedeeld in de le klas B van de afdeling Haarlem en Velsen 2 in de 2de klas D. De reserves der Vogels deelden met Bloemendaal 2, DIO 2 en EDO 4 de 5de plaats van hun afdeling met 21 punten uit 22 wed strijden (8 gewonnen, 5 gelijk en 9 ver loren). Kampioen van 1 B werd Haar lem 4 met 29 punten en als hekkensluiter werd aangewezen Kinheim 2 met 17 punten. In 1 A werd het sterke Renova met 27 punten uit 18 wedstrijden kam pioen. Mét Haarlem 4 promoveerde dit team nu naar de KNVB. Velsen 2 voerde met Stormvogels 5 een verbitterde strijd om de bovenste plaats. Tenslotte gingen de IJmuider Vogels met 28 punten uit 18 wedstrijden nog royaal over de eindstreep. Velsen 2 bracht het tot 22 punten. Hek kensluiter in deze afdeling werd VSV 5. Deze IJmuidenaren trapten slechts 11 punten bij elkaar. Aan de promotie-com petitie om 2 plaatsen in de eerste klas mochten de 4 kampioenen van de tweede klas deelnemen, t.w. Van Nispen, DEM 3, THB 2 en Stormvogels 5. De eerst genoemde twee teams waren resp. met 5 en 3 punten uit 3 wedstrijden tegen THB en Stormvogels elk met 2 punten de gelukkigen. De derde elftallen van Velsen en Ter rasvogels vonden onderdak in klasse 3 A van de voormalige HVB. De Velsenaren behaalden uit 16 wedstrijden slechts 12 punten RCH 7 met 6 punten deed het nóg slechter en moesten dan ook met een bescheiden plaatsje tevreden zijn, maar de Vogels bezetten met de volgen de fraaie cijfers de eerste plaats; 16 ge speeld, 13 gew., 1 gelijk, 2 verl., 27 pnt.. 76 vóór en 30 tegen. Stormvogels 6, dat grootste concurrent. Het behaalde kampioenschap gaf de Ter rasvogels recht deel te nemen aan de promotie-wedstrijden naar de tweede klas. Er was aanvankelijk bepaald, dat Terrasvogels 3, IEV 2, Kennemers 6 en Vogelenzang 2 in een halve competitie zouden beslissen, welke twee clubs zou den promoveren, maar toen, nadat alle vier gerechtigde clubs twee wedstrijden gespeeld hadden, zonneklaar bleek, dat Kennemers en Vogelenzang toch geen kans hadden, werd besloten de resteren de wedstrijden niet meer te spelen. De stand was toen: Terrasvogels 24; IEV 2 24; Kennemers 20; Vogelen zang 20. Door dit resultaat promoveerde Terrasvogels 3 met IEV 2 naar de twee de klas. In 3C bracht Terrasvogels 4 het er heel wat minder goed af. Het behaalde nl uit 18 wedstrijden slechts 9 winst punten en dit betekende voor de blauw- hemden de toewijzing van de onderste plaats. Ook Velsens vierde elftal leverde niet bepaald denderende prestaties. Het behaalde in 18 wedstrijden slechts één punt meer (10) dan Terrasvogels 4, maar daar Stormvogels 7 het slechts tot 8 punten bracht, wisten de Velsenaren het vege lijf te bergen. Van de vijfde elftallen van beide ver enigingen bracht Terrasvogels 5 het nog het verst, al bleven deze Vogels met 16 punten uit 16 wedstrijden toch nog een stuk ten achter bij DSB 4, dat met 27 punten het kampioenschap behaalde. Velsen 5 eindigde angstig dicht bij de onderste plaats. Slechts doordat DSS 4 het na 16 wedstrijden maar tot drie punten bracht, werd Velsen met 6 pun ten het bezetten van de onderste plaats bespaard. Zondag 12 juni. H.H. Missen 7, 8, 11.30 Hoogmis 9.30. Lof zondag 7 uur. Donderdag 16 jan. H. Sacramentsdag te 7 uur. Gez. H. Mis; 8 uur en 's avonds 8 uur avondmis. Zaterdag 18 juni: te half 11 plechtige huwelijksmis (bruidspaar Hoornweg Eollingen). 's Avonds half 8 Broeder schapslof. Ned. Herv. Kerk Dorpskerk 10 uur ds. J. C. Remijn H.D. 19 uur ds. J. C. Remijn H.A. Adventskerk 10 uur ds G. H. v. Willenswaard H.A. Jeugdhuis: 10 uur dhr. W. Monsjou Gereformeerde Kerk 9.30 eu 17 uur ds. G. H. Homans Industriepredikaut voor de IJmond Chr. Gereformeerde Kerk (Pniel-Kapel) 10.30 en 16 uur ds J. G. Maris Lutherse Gemeente Beverwijk Jeugddienst 19.30 uur ds J. A. Roskam Ver. Vrijz. Herv. IJmuiden Abelenstraat 1 te IJmuiden, 10.30 uur ds D. N. v. d. Wall, Laren Doopsgez. Gemeente IJmuiden Helmstraat, IJmuiden 10.30 uur ds P. J. van Schayck Jehova Getuigen Wachttoren Studie Diensten zondags van 78 uur in het Cultureel Gebouw, IJmuiden Dinsdags van 89 uur Hagelingerweg 190 en Rijksweg 331 Gem. Gods Cultureel Gebouw, IJmuiden Elke zondag 10 uur Zondag a.s. D. R. MANSHOLT, Vinkenbaan Telefoon 8320 APOTHEKEN Zondag a.s. Apotheek de Wilde Broekbergenlaan 42, Santpoort-Dorp Telefoon K 2560—8284 Wijkzusters ,,Het Witte Kruis" Zondagdienst Zr Lammerts, CuraQaostraat 18 b Santpoort, Tel. 8756

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 1