SaripocrisWeehNad dfltl BLUE STAR BR. HOP, Hoofdstraat? 187 EURiJÖP* Boekhandel „ERASMUS" ipredikböurtöo f 19.75 het Anjerfonds. Een welkom geschenk voor Vaderdag vindt U bij Hoofdstraat 200 Tel. 8371 Amateur-Fotografen-Veren. Goede demonstratie in de sportweek. Fanfarecorps „Wilhelmina" Jaarlijkse Viswedstrijd ten bate van het K.W.F. Burgerlijke Stand. REISBUREAU fZOSDAMENSTABTS» R.K. Kerkf Santpoort Rookstoel-kussens Jaargang no 24 aktie: terrasweg 31 verkerinklaan 45 Uitgave van Drukkerij Corn egge Telefoon 8619 Hms Vrijdag 17 Juni 1960 1 7 '-■■■■ li Administratie en advertenties: Drukkerij Cornegge Terrasweg 31 Telefoon 8619 Kerkerinklaan 45 na 6 uur telef. 7029 an vooravond van de jaarlijkse An- rcollecte, welke in Velsen gehouden jal worden van 20 juni t/m 2 juli a.s., dotn wij gaarne een beroep op alle in 'ers om het Anjerfonds dit janr extra te gedenken. Anjerfonds, ja is dat eigenlijk voor een fonds? Wel u dan, laten wij u dit in 't kort uiteen 7 jen zetten. Anjerfonds is ontstaan direkt na de ijding in 1945, met als doel het Cul- e leven in ons land weer op gang irengen. Daaraan was en is nog s een dringende behoefte. Er war- no<_g gebouwen voor de uitoefe- van het culturele werk, instru ct en '.oor harmonie- en fanfarecorp- s iphonieorkesten, gebouwen voor - vwerk en nog vele andere middelen lit .'.tik iC bevorderen of tot gro- bloei te brengen. Ook nu is hier- steeds een dringende behoefte, is dicht bevolkte land is het drin- :nu nodig ruimte te hebben voor recrea te, oor het verenigingsleven en is sti» mule ing van al deze vormen van cul tureel werk een vereiste. Hieraan nu heeft het Anjerfonds ge- Jurc :de haar bestaan, dankzij uw offer vaardigheid aan de jaarlijkse collecten cn - véle particuliere giften, vele duizen den guldens geschonken, waardoor veel van dit culturele werk tot stand kon omen. Maar ook het Velsense verenigings leven heeft al vaak de grote betekenis van het Anjerfonds mogen ondervinden. Het spreekt misschien wel het meest tot u als wij u mededelen dat sinds 1946 in Velsen ruim 18.500,- met de col lecten werd ingezameld en dat daarvan ui- i 25 of wel 4350.werd uit gekeerd aan de Velsense muziek-, zang- n jeugdverenigingen, iet Anjerfonds is het enige cultuurfonds dat ons land bezit. Daarom, inwoners van Velsen, helpt mee dit fonds in stand te houden, zodat het met zijn werk kan voortgaan. In de komende week wordt d de collectebus of collectelijst aange- oiödcn. Stuurt de collectanten niet zon der uw bijdrage, hoe klein ook, voorbij, 'iet Anjerfonds vraagt niet alleen, het i" u er ook iets voor terug. Tijdens -U v-illecte wordt u n.l., bij een mi- r' "i bi' lrage van 0,25, een prachtige tamili foto van het Koninklijk Gezin "lanc-, roden. Moge deze collecte bij u een warm onthaal vinden en te- een duidelijk bewijs leveren van i\i sympathie voor het Culturele Werk. Het Anjerdag-Comité Gaa.nc wil ik de jaarlijkse Anjercollecte, velKx voor Velsen gehouden zal worden Van 70 juni tot en met 2 juli, bij u van hart' aanbevelen. V.el wordt er jaarlijks voor allerlei maats: happelijke noden gecollecteerd en treffeud is hierbij steeds weer de grote oiTerbereidl .id van de bevolking te mogen constateren. De Anjercollecte heeft ten doel de nood te lenigen van culturele manifes taties of initiatieven van culturele akti- viteiten tot ontwikkeling te brengen. Heel yeel js door een bijdrage uit het Anjerfonds reeds tot stand gekomen of kon een bepaalde aktiviteit worden voortgezet. Het is verheugend, dat ook in Velsen diverse culturele verenigingen hiervan mochten profiteren. Ik wil daarom deze collecte bij de be volking van Velsen van harte aanbevelen en spreek daarbij gaarne de verwachting uit, dat de collectebus door u gul be dacht zal worden. burgemeester I.e. van Velsen H. de Boer, Het is de fotokring Velsen gelukt, met bijzonder prettige medewerking van de heer Meyer, directeur van de Gemeen telijke Bibliotheek, gelegenheid te hebben verkregen om permanent enige van de beste foto's kunnen exposeren. Dit zal gebeuren op daarvoor speciaal vervaardigde achtergronden, die zijn ge plaatst voor één van de ramen van de biblotheek aan het Plein 1945. Het ligt in de bedoeling om na ongeveer elke 4—-5 weken deze foto's te verwis selen. De foto's, die daar komen te han gen zijn steeds weer die foto's, die in de laatste onderlinge wedstrijd de hoog ste waardering hebben gekregen. Zoals uit het bovenstaannde blijkt zal hiervan geen grootse vertoning worden gemaakt, maar het is de bedoeling dat dit een permanent „visitekaartje" in op tima forma van de Fotokring Velsen zal zijn. De grote sportavond voor Santpoort welke maandagavond werd gegeven in het Burg. Rijkenspark is in alle opzichten een prachtige geslaagde avond geworden. Om 7 uur begon de handboogschiet vereniging V.I.O.S. met een demon stratie waarin verrassende staaltjes met de Pijl en Boog te zien waren. Het tamboercorps van Wilhelmina kwam om kwart over zeven het terrein op, een kwartier later gevolgd door het tam boercorps van Soli Deo Gloria met de Vaandels en Vlaggen van de verenigin gen. Direkt hierna volgde de demonstratie van de Santpoortse gymnastiekverenigin gen Velsen, T.S.V. en Fit. De leiders en organisatoren van deze demonstratie hadden alles keurig verzorgd en een pro gramma met tempo waarin zeer goede nummers voorkwamen werden aan het zeer talrijke publiek vertoond. In het bijzonder willen we vermelden de twee laatste nummers van het pro gramma. Het springen van de dames- ploeg Velsen en de herenploegen van T.V.S. en Fit, gaven verrassend goede prestaties te zien. Het slotnummer uitgevoerd door onge veer 100 dames van de drie verenigin gen, de Bondsoefening van het Kon. Ned. Chr. Gymn. Verbond was een waarlijk groots nummer en een prachtig slot van deze sportavond. Na een slotwoord waarin de aanwezigen werden bedankt voor hun belangstelling en een opwekking om de sluitingsavond van de sportweek op a.s. dinsdag 21 juni in het Sportpark Schonenberg te bezoe ken werd deze prachtige sportavond be sloten. P.V. „SNELLE WIEKEN". Uitslag wedvlucht St. Quentin op 12 juni 1960. Afstand 300 km. Gelost om 10.00 uur met harde Z.W. wind. Eerste duif 13.12, laatste duif 13.36. P. Rozemeyer 1, 9: J. A. Andriesma 2, 15, 16, 30; E. M. Gorter 3, 19, 26; A. C. Tabernal 4, 20; H. Handgraaf 5; P. Maas 6; M. Janssen 7, 36; H. Koks 8; C. Korthouwer 10; C. Koks 11, 28; A. Tabernal 12, 21, 34; G. Brouwer 13, 14, 24; B. Jenninga 17, 35; N. v. Duyn 18, 22, 25, 33; G. Bierman 23, 29, 32; A. Tervoort 27; Jac. Hoogzaad 31. Wij hebben de eer de Muziekvereniging „Harmonie" Paffrath uit onze partner- stad Bergisch-Gladbach op 16, 17, 18 en 19 juni in ons midden te hebben. Voor de duur van het bezoek van onze Duitse muziekvrienden geldt het volgen de programma: donderdag 16 juni 1960 tussen 19.30 20.00 uur: aankomst, plein Herv. Kerk te Santpoort en aanwijzing inkwartie ring. Vrijdag 17 juni 1960 7.45 uur vertrek Herv. Kerk te Santpoort voor rondrit Alkmaar, Volendam e.d. Pl.m. 13.00 uur terug bij vertrekplaats. 16.30 uur officiële ontvangst door het gemeentebestuur in het raadhuis te Vel sen. 20.00 uur concert op het Marktplein te IJmuiden en een muzikale parade door Fanfarecorps „Wilhelmina Zaterdag 18 juli 1960 de gehele dag vrij. 19.45 uur concert Burg. Rijkenspark. Muziek- en tamboercorps (rondgang). Na afloop gezellig samenzijn in „De Weyman". Zondag 19 juni 1960 vertrek 's-avonds (het uur wordt nader bekend gemaakt) vanaf het plein Herv. Kerk te Sant poort. PROGRAMMA van het concert op het Marktplein te IJmuiden op vrijdag 17 juni, aangeboden door de „Harmonie" Paffrath uit Ber gisch-Gladbach. Dirigent Heinz Effertz. 1. Mein Vaterland (Ursprung); 2. Das Glöckchen des Erimiten, ouverture (Maillart); 3. Münchener Kindl, wals (Komzak); 4. Ein Abend b. Paul Lincke, potpourri (Lincke); 5. Frühling in Tos- kana, intermezzo (Winkler); 6. Heil Europa, mars (Blon); 7. Napolitanisches Standchen (Winkler)8. Alte Kamera den, mars (Teike). PROGRAMMA van het concert in het Burgemeester Rij kenspark te Santpoort op zaterdag 18 juni, aangeboden door de „Harmonie" Paffrath, onder leiding van; Heinz Ef fertz. 1. Adlon, mars (Heinecke); 2. Kleine Lustspiel Ouverture (Neugebauer)3. Hongaarse dans (Hoffman); 4. O Früh ling wie bist du so schön (Lincke)5. Vögelhandler, potpourri (Zeiler); 6. Intermezzo „Herzbube" (Finger) 7. Te- lefunken Mars (Evert). Op zondag 26 juni organiseert de hen gelsportvereniging „Haarlem", afd. wed strijdcommissie, voor de zevende maal de jaarlijkse viswedstrijd ten bate van het Koningin Wilhelmina Fonds. Aanvang 5.30 uur. Einde ca. 8.30 uur. Er wordt gevist in de Ringvaart van de Haarlemmermeer, start vanaf de Ben- nebroekerbrug naar de richting Haarlem. Allleen bovenmaatse witvis telt. Degene die de grootste bovenmaatse witvis vangt komt in aanmerking voor een dames- of herenrijwiel naar keuze. De vanger van de meeste bovenmaatse witvis ontvangt o.a. de Klaas de Vries Wisselbeker. Verder tientallen fraaie prijzen o.a. werphengels en molens. De feestelijke prijsuitreiking zal plaats vinden op don derdag 30 juni in de Tuinzaal van het Gemeentelijk Concertgebouw. Aanvang 20 uur. Muzikale medewerking van het „Holland Quartet". Deelnemerskaarten a 1,- per stuk verkrijgbaar bij alle bekende Hen gelsportzaken in Haarlem. Vist mede ten bate van het Koningin Wilhelminafonds. Het is het doel zeker waard. Bevallen: C. van Eck-Kulk, z., Hoofd straat 230, Santpoort; G. C. van den Berg-Rumping, z., Strengholtstr. 11, IJm.-O. M. Meijer-Hoekstra, d„ Duin weg- of Duivelslaan 62, Santpoort; G. H. Marmiroli-Sonnevelt, z., Geelvinck- str. 66, Velsen-N.; B. Roselaar-Smaal, z., Eenhoornstr. 32, IJm.; T. Deus-Struik, d., Planetenweg 263, IJm.; C. A. M. Uitgeest-Pouw, z., Gijzenveltplantsoen 95, IJm.; Z. Gerding-Hettenga, d„ Huij- gensstr. 23, IJmuiden. Ondertrouwd: J. Hummel, Waalstr. 55, Beverwijk en F. van Loosen, Wijker- oogstr. 66, Veisen-Noord; G. J. J. Ag- terberg, De Ruijterstraat 69, IJm.-O. en F„ H. Drogtrop, Brederoodseweg 23, Santpoort; D. Dirks, Ahornstr. 11, IJm. Oost en G. Weidijk, Watermanstr. 9, IJm., t.a. IJmuiden, Watermanstr. 9; G. L, Das, Hagelingerweg 202, Santpoort en C. C. Gutteling, Stationsweg 99, Vel- sen-Z.; N. Jordaan, De Ruijterslr. 153, IJm.-O. en H. G. Groen, De Ruijterstr. 153, IJm.-O.; P. G. Langbroek, Lange Nieuwstr. 456, IJmuiden en A. Koster, Lange Nieuwstr. 456, IJmuiden. Getrouwd: D. D. Brandenburg en J. L. Meijer, Loenen, Prinses Wilhelminaweg 49; J. H. Hermans en A. C. Bosma, Santpoort, Bruno Klauwersstr. 12; M. Nierop en Th. van de Watering, Velsen Noord, Watervlietstr. 21; Ch. H. Zorg drager en R. Raadgep, IJm., Schouten- str. 14; K. R. Drommel en G. Huigen, IJm., De Wetstr. 20; P. Hoogendam en H. J. Zwemmer, Maassluis, A. E. Maas- str. 6 rd.; J. B. Kouwenoord en A. C. Klepper, IJm.-O., Trompstraat 132. Overleden: H. van Asselt, 52 j., echt genoot van J. M. Kasander, Sluiseiland 20, IJm.; C. M. Brouwer, 65 jr., echt genote van J. Kok, Heidestr. 6, IJm.-O.; C. Buiter, 76 j„ echtgenote van D. Vlaarkamp, Kruidbergerweg 61, Sant poort; B. A. de Waal van Anckeveen, 14 jr., Handelstraat 30, Heemskerk. ko. gasvu, velours Götschls BESCÏ gevraaq- van 8 Mevr. Santp. WC _T__ WTIZ* ,4 Jl JIIj JêlU jl\ Overal wordt de Kenmore Blue Star nu op handen ge- dragenelke dag verkopen wij méér van deze ideale Terlenka shirts. Was- of strijkproblemen zijn er niet. Het shirt mag in de wasmachine en in de centrifuge en het is chloorbestendig. Zó praktisch is dit Kenmore Terlenka shirt! Wij tonen u graag onze complete Kenmore sterren-collectie. Prijzen: f. 15,90 - f. 17,90 - f. 19,75 - f. 22,50 f 8.3n - Santp irïs.. die EEN V B U U ft B B C Brieven i: 'SCHEIDING VERDIENEN A B N M 0 A EEN (7) i&akil PRODUCT g/ ii SANTPOORT ^HOLLAND HOOFDSTRAAT 155 - TEL. 7658 b.g.g. 7384 Wij vertegenwoordigen ALLE gerenommeerde Reisondernemingen Vraagt GRATIS Reisgidsen Wij geven U gaarne vrijblijvend advies voor al uw vakantieplannen OOK BIJ U THUIS! Ned. Herv. Kerk Dorpskerk 10 uur ds G. H. v. Willenswaard 19 uur ds. J. C. Remeijn en ds. G. H. van Willenswaard Open Denrdienst Adventskerk 10 uur ds. M. A. van Rhijn, Oudorp Gereformeerde Kerk 9.30 en 17 uur ds M. W. J. C. de Kluis Chr. Gereformeerde Kerk (Pniel-Kapel) v.m. 10 uur ds. J. C. Maiis n.m. 4 uur ds. J. J. Rebel Voorbereiding H. Avondmaal Lutherse Gemeente Kapel „Westerveld" te Driehuis 9.35 uur ds. J. A. Roskam Ver. Vrijz. Herv. IJmuiden Abelenstraat 1 te IJmuiden, Avonddienst om 7 unr Ds H. J. Kater en Ds Nijenhuis Doopsgez. Gemeente IJmuiden Helmstraat, IJmuiden 10.30 unr ds P. J. van Schayck Jehova Getuigen Wachttoren Studie Diensten zondags van 78 uur in het Cultureel Gebouw, IJmuiden Dinsdags van 8—9 uur Hagelingerweg 190 en Rijksweg 331 Gem. Gods Cultureel Gebouw, IJmuiden Elke zondag 10 uur i Zondag a.s. PH. HASELAGER, Hoofdstraat 136 Telefoon 8570 APOTHEKEN Zondag a.s. De Santpoortse Apotheek Bloemend.straatweg 145, Santpoort Telefoon K 25608249 Wijkzusters ,,Het Witte Kruis" Zondagdien6t Zr. Langejan, Brederoodseweg 106 Santpoort, tel, 7477 Zondag 19 juni H.H. Missen te 7 uur, 8.15, 11.30 uur. Hoogmis te 9.30 uur Quatertempercollecte voor de armen, 's Namiddags 5 uur plechtig Lof in de kapel van het Laviqerie College, open luchtprocessie op Spaarneberg en preek. Er is 's avonds in de kerk geen Lof. Woensdag 22 juni te 7 uur Gez. Re quiemmis. Vrijdag 24 juni: feest van het Goddelijk Hart. H.H. Missen 7 uur (gezongen), 8 uur, 9 uur. 's Namiddags te 4 uur Kin derzegen en kort Lof. 's Avonds te half 8 plechtig Lof. Zaterdag 25 juni. Opening van de jaar lijkse Maria Novene ter ere van de Moeder van Altijddurende Bijstand. Te 7 uur Gezongen Mis. Te 8 uur Schoolmis. Te 8 uur 's avonds Stille Avondmis, HET VELSER AMATEUR KAMPIOENSCHAP. De kampioenstitel in de strijd tussen de Velser amateurs is door Stormvogels behaald. In de eindstrijd ging het tussen de „lijstaanvoerders" van beide poules, nl. Stormvogels en VVB, die resp. 7 en 8 punten hadden weten te behalen. De IJmuider Vogels wisten in de finale de Noordelijke Velsenaren, die in de tweede klas van de K.N.V.B. uitkomen, een 21 nederlaag toe. te brengen. Met de rust leidden de Stormpieten door toedoen van hun middenvoor Admiraal met 10 en deze zelfde speler ver grootte na de rust deze voorsprong tot 20. Pas tegen het einde redde VVB de eer. Van onze Santpoortse clubs deelde Vel sen met IJmuiden de tweede plaats. Beide teams behaalden 4 punten. Van IJmuiden viel deze prestatie tenslotte nog mee, omdat deze club na 2 wed strijden nog geen enkel winstpunt had. Terrasvogels bracht het in 4 wedstrijden slechts tot 2 punten en bezette daarmede de onderste plaats in poule B. Opmerkelijk was het succes, dat de H.V.B.-vereniging IEV bewerkstelligde: met 6 punten bezetten deze Noorde lijke Velsenaren achter VVB de tweede plaats. De enige wedstrijd, welke de IEV-ers verloren, was die tegen VVB. Zij tenslotte nog vermeld, dat de finale van deze wedstrijdenreeks welke zeer geslaagd genoemd mag worden op het hoofdterrein van „Schoonenberg" gespeeld werd en dat de voorzitter van de Velser Sportstichting, de heer A. Demmers aan de Stormvogels-aanvoer der het fraaie kampioensschild met enige welgekozen woorden overhandigde. COMPETITIE 1960—'61. In de Sportkroniek lazen we, dat de competitie van de Ere-, le en 2e divisie van het betaalde voetbal zal aanvangen op 21 augustus a.s. De competities voor het zondag-amateurvoetbal zullen begin nen op zondag 11 september. Wedstrijden, waarvoor men concurren tie vreest, kunnen op verzoek door de competitie-leider naar een vroegere da tum verschoven worden. De verenigingsbesturen wordt verzocht bij het vaststellen van toernooien met net bovenstaande goed rekening te hou den, aangezien in geen geval dispensatie voor het later aanvangen van de com petitie kan worden verleend. De eerste (voorronde) van de beker competitie voor het betaalde voetbal zal plaats vinden op woensdag 17 augustus. VSV NIET NAAR DE ERE-DIVISIE Ook het komende seizoen zal onze ge meente niet vertegenwoordigd zijn in de ere-divisie. VSV heeft het nl. in de promotie-competitie met NOAD, Vi tesse en DFC lelijk laten liggen. Tot zondag jl. was voor de IJmuidenaren de deur naar de ere-divisie nog op een heel klein kiertje blijven staan, maar na de 61 nederlaag tegen NOAD sloeg die deur met een smak voor de gedesillusioneerde IJmuider voetballers dicht. Het wachten is nu maar weer op het komende seizoen. KAMPIOENEN. Zoals bekend mag heten is Ajax na een felle eindspurt met Feijenoord kampioen van de ere-divisie geworden en daar door gerechtigd zich kampioen van Ne derland te noemen. Maar niet alleen het eerste elftal der Amsterdammers toonde zich sterker dan z'n tegenstan ders, ook Ajax 2, 3, 4 en 5 legden beslag op de kampioenstitel. En alsof dit nog niet genoeg ware en ook om te tonen, dat zij er ook nog waren nestelden zich niet minder dan 6 junioren-ploegen op de bovenste plaats hunner afdeling. Waarmee we maar zeggen willen, dat de technische leiding bij Ajax blijkbaar in goede handen is! JEUGDWEDSTRIJD. In het kader van de Velser Sportweek wordt vrijdag 17 juni a.s., 's avonds om 7 uur, op het hoofdterrein van „Schoo nenberg" een wedstrijd gespeeld tussen het Velser Jeugdelftal en het sterkste junioren-elftal van „Volendam". In het Velser Jeugdelftal zijn o.m. gekozen Dis- selköter en Bos uit Terrasvogels en Van den Pieterman uit Velsen. WIE VRAAGT MEER? De verkoop van voetballers is in volle gang en daarmede is een aanvang ge maakt met het in omloop brengen van geruchten. Zo werd ons o.m. medege deeld, dat Sparta voor haar speler Vi- lerius, die in de wedstrijd tegen Glas gow Rangers nogal furore maakte, het lieve sommetje van 2 ton vraagt. Terecht merkt de Sportkroniek op, dat geen enkele voetballer in Nederland dit bedrag waard is. En het blad vraagt zichzelf af, of het niet beter zou zijn, dat deze materie geregeld ware, zo niet met minima dan toch met maxima. P. C. WESTERA TE SANTPOORT KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN. Ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambts jubileum bij het Prov. Ziekenhuis nabij Santpoort werd dezer dagen aan de heer P. C. Westra administratief ambtenaar in algemene dienst, de gouden eremedaille verbonden aan de orde van Oranje- Nassau toegekend. Speciale aanbieding' Pracht modern 3-zits bankstel, «j-, bekleding wol, 15 jaar garantie,MgH f 325.— J|i Ook bekleding naar keuze Zaanenstraat 63 Haarlem-Noord dubbelverend, 15 j. garantie v.a. f 22.50 per stel. Ook voor al uw meubelreparatie. Eigen Meubelstoffeerderij. Zaanenstr. 63, Haarlem-N. Voor een Gazelle, Raleigh, Locomotief of Vesting Rijwiel slaagt U zeker bij ZWEMMERs Rijwielhandel, Bloemendaalse- straatweg 34.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 1