SanfootrtsWeehblad f toredikbaurtot» jboHDASSDMST ARTSfflJ Ctièl bruin PIGMA-DERM Maaimaand in het mdfiMand& SXuiwte&ewaaL „FIT'-nieuws. P.V. „Snelle Wieken". Examens. Schaken. T.V.S. Openlucht-Demonstratie Bloemsierkunst uit 151andenop de „Floriade" met en zonder zon R.K. Kerk, Santpoort Er zit schot in Santpoort-Zuid. z lig no 27 -ep 31 ■inklaar; 45 •an, •i Cornegge 8619 Hnis Vrijdag 8 juli 1960 aan HUIS Administratie en advertenties: Drukkerij Cornegge Terrasweg 31 Telefoon 8619 Kerkerinklaan 45 na 6 uur telef. 7029 1 .tg? ,4 - L rgang van de lente in de zomer e Sint Jan al weer achter ons maar de eerste weken na de .zonnewende blijven we ons t culminatiepunt in het natuur- nden. Dat geldt eigenlijk voor maand juli want hooimaand, volledige zomermaand, blijft :ijn lange zomeravonden koes- i glorie van de rijke en volle de. Het is of „Moeder Na- r eeuwige en boeiende cyclus e onderbreekt en de zon slechts lend tot de onafwendbare af- :rgaat. maand juli leent er zich dan onder voor om in het onvol- Noordhollands Duinreservaat omerfestival van de natuur n. Een bijzonder groot aan- voordigers van flora en aaraan deel en met al uw u de bekoring van dit kunnen ondergaan. >.v. bij gebruikmaking van de :cht „Duinwandeling Castri- delijk getroffen worden door roma waarmede de weelde- ■foelie de prachtige gemengde jegroeiïng doordrenkt. Vooral avonduren kan deze exquise si. bedwelmend werken, h vogels zult u daar met hun :e kroost kunnen aanschouwen merels en lijsters zullen hun oedsel al in het stadium van eenagers" hebben gebracht en hen loep van deze maand leren ook •/erd chtelijke zin geheel op eigen te taan in de harde strijd om het an. Ook zal uw pad vele malen dat ,*en fazantenhen met haar koppeltje vJiegvlugge jongen kruisen die I* beschutting van het struikge- verdwijnen. Dank zij het e? jorjaars- en zomerweer zijn 3 "ertjes, die in hun eerste dagen _j_ ug zijn voor de weersomstan- le macabere dans van een nat c aorjaar, dat hen vaak nood- „t, ontsprongen. De gezins- dt een belofte in dat het een .tenjaar zal worden. De wis- d van het natuurleven maant grote voorzichtigheid. Zo rige jaar na eveneens gun- ndigheden voor het jonge r de z.g. gaapziekte zo naar het feit dat de slachtof- 'ijd open gesperde snavel wor- roffen vele fazanten nood- lukkig heeft dit jaar tot op ziekte zich nog niet geopen- Offick bareaa GEVK. dame TE KG costanm, (Terrasv TE KC prim? Hnui Koopson, hypotl Brieven uitbundige vogelzang van i. helaas nu weer achter ons Je hooimaand de koekoek zijn p nog herhaaldelijk laten ho- wellluidende karakteristieke ■'tueert nog sterk de pasto- roept de muzikale suggestie i's zesde symfonie op, wel- melodie op een mooie zo- :hele atmosfeer lijkt te door- Op di de wit-L reden, te; weldra de vruchtafzetting oos, egelantier en hondsroos plaats gehad is het met de e bloei van deze botanische b. er zo veelvuldig worden K.. spoedig gedaan. Het zal luren voor zij weer onze aan- -ngea voor hun kleurige bottels. duwrijke plaatsen kunnen we valeriaan nog bloeiend aan- en in net open duin zijn het nu -p£ 'der gele „theelichtjes'' van centrif'-"' 'eihet Prachöge blauw -nkruid en de forse gele n e 1 net oog bekoren. Deze Q] groeieis geven een kleurrijk ac- dor ~ian het open duinlandschap, waar oral de v egen en paden omzomen. T vrriqe bulletin hebben we al spe- hnia idacht op de Teunisbloem, 1 okt. let r onder de bloemen, ge- Velserbroef in de eerste avonduren '«.ouwspel eens gadeslaan .oppen, na met een uit de jrangende slip van hun hebben ge- een voor een 1 L HUISH. ochtend- Kiefte geje rokje te te'- d, plotseling e ~y 4>;en euj „theelichtjes, die nu alom i duin '.Worden ontstoken. de zo prachtige en voor het _,..atkrjjke duin zo typerende duindoorn- veqeCb heeft de heggebladroller dit Litsis.- grote verwoestingen aan- voorjaar zoekt een nietig "'.schuldig uitziend grijs hifïStf orkeur de duindoorn uit 'eities te leggen en het kleine „C.psje v it-daaruit geboren wordt is ntw oord'lijk voor deze ravage, -dnor grote" "plekken er nu kaal en mtzierDe du-udoorn heeft maar gering i _jeneratie"ermogen en vele i. "en zullen hélaas '"tl dode zijn op- 'S'dnj.-en nh de natuurlijke vijanden i at ze belagers, vooral sluipwespen n preeuwen hen dit jaar onvoldoende c -ben kunnen bestrijden. Helaas zal de vaak zo overvloedige oogst van ,c, piacjitige oranje bessen, die zo'n ge- óëdsel vormen voor vele vogels, 7 at dan ook wel mager zijn. Hope- de nacu ar zelve voor compen satie zorgen nu lijsterbes, meidoorn, vo gelkers en vele andere besdragers dit jaar zo rijk hebben gebloeid en daarop meestal een goede vruchtzetting is ge volgd. Ook de overvloedige bloei van de talrijke vlieren, die eind juni aan het duin zo'n feestelijk aanzien gaven, is in dit opzicht veelbelovend. Beter hebben de spreeuwen dit jaar huis gehouden onder de eikebladroller, een rups die het vorige jaar de eiken tegen midzomer vrijwel volledig kaal gevreten had. Na de ook hier zo rijke bloei ziet het er voor de eikeloogst dan ook goed uit. In het infiltratiegebied wemelt het nu ook van het jonge leven. Vele grutto's, kieviten, tureluurs, scholeksters, eenden en bergeenden zwerven daar rond met hun kroost. Ook oeverzwaluwen en vis- diefjes zijn present en nadat in het voor jaar enige kraanvogels er hun trek een tijdje hadden onderbroken en later de lepelaar er werd waargenomen verblijft daar nu weer een zwanenpaar en overal in het open duin begeleiden de wulpen u op uw wandeling met hun heldere ge- jodel. Na een wandel- of fietstocht is een be zoek aan de natuurhistorische verzame ling bij Johanna's Hof ook zeer aan te bevelen. Een grote verzameling vogels, eieren, vlinders, schaal- en schelpdieren, een bijenstand en andere bijzonderheden zullen u daar zeker boeien en de jonge bosuil, die er liefderijk is opgenomen, zal spoedig groot genoeg zijn om zich zelf te kunnen redden. Het zijn maar weer enkele tips om u een indruk te geven van 't rijkgevarieer- de programma dat het zomerfestival nu in het Noordhollands Duinreservaat zal opvoeren en dat een bezoek aan dit prachtige veelzijdige duingebied zeker tot een grote belevenis zal maken. Zo behoort dan ook de adspirantendag 1960, gehouden op de Bloemendaalse hockey-velden, weer tot het verleden! Begunstigd door mooi weer hebben ruim 1600 jeugdige turners en turnsters uit de gehele Kring Amsterdam, IJmond en Zaanstreek hun kunnen aan de diverse gymnastiektoestellen getoond en hun best gedaan voor hun groep een prijs in de wacht te slepen. En vaak met succes! Ook Fit mocht met haar 9 groepen een prachtig resultaat bereiken door 8 prij zen te winnen, n.l.: meisjes 1416 jaar, 1 eerste prijs, jongens 1416 jaar 1 tweede prijs, meisjes 913 jaar 2 twee de en 1 derde prijs, jongens 913 jaar 1 tweede en 2 derde prijzen. Prima ge daan jongelui! Na afloop volgde nog een marswedstrijd van alle deelnemende verenigingen met als einddoel het Bloe mendaalse Openluchttheater. Hier werd door het bekende Haagse Jeugdtoneel gezelschap het sprookje „De gelaarsde kat" (in een gemoderniseerde vorm) op gevoerd en met groot succes. Al met al kan de vereniging Fit, die deze adspirantendag zo prima organi seerde, op een voortreffelijk geslaagde dag terugzien. Wedvlucht van Corbeil op 3 juli 1960. In concours 88 duiven. Gelost om 8.30 uur met N.W. wind. Afstand 440 km. Eerste duif 16.56, laatste 18.38 uur. G. Bierman 1-11, Jac. Hoogzaad 2-17, N. v. Duyn 3-21, P. Rozemeyer 4; H. Handgraaf 5-15-19, P. Maas 6-9, C. Koks 7-10-20, E. M. Gorter 8-14-22, H. Miggels 12-16, A. Tabernal 13, G. Brou wer 18. Geslaagd voor het candidaat-examer, tandheelkunde 2e deel W. van Ipenburg. HANDEL IN VOETBALLERS. De handel in voetballers is al weer in volle gang! Tal van bekende en minder bekende spe lers zijn óf door de clubs öf op eigen ver zoek op de transferlijst geplaatst en reeds hebben een flink aantal spelers de toe treding tot de nieuwe vereniging door het plaatsen van hun handtekening be krachtigd. Zo is van de semi-profspelers uit deze omgeving o.m. bekend, dat de Stormvogels-middenvoor Janssen jr. het volgende seizoen voor Sparta zal uit komen. Een andere bekende voetballer uit onze gemeente, nl. Piet van der Kuyl, die het laatste seizoen voor PSV uitkwam, is eveneens te koop. Er zal wel belangstel ling voor hem zijn hoewel het een publiek geheim is, dat hij niet meer zo veel presteert als voorheen maar of de Eindhovense club zoveel voor hem zal ontvangen, als zij destijds zelf aan Ajax heeft betaald we menen het lieve sommetje van 130.000,menen we te moeten betwijfelen, niet alleen omdat de ex-VS V-er in vorm terug ge lopen is, maar ook en vooral, omdat het ons toeschijnt, dat de tijd van de exhorbitant hoge prijzen voorbij is. VELSENS 40-JARIG BESTAAN. In verband met het feit, dat we in ons vorige nummer melding maakten van de vorming van een feestcommissie, die de voorbereidingen van een waardige herdenking van Velsens 40-jarig be staan op zich zou nemen, vroeg men ons, wanneer „Velsen" er eigenlijk was opgericht. Uit het adresboek van de KNVB bleek ons, dat de juiste datum van oprichting was 14 juni 1922. De herdenking zal dus pas plaats vinden in 1962. Mogelijk zal men hier en daar fluisteren, dat men in Velsen-kringen wel wat al te voorbarig is geweest, om nu reeds tot de vorming van een feest commissie over te gaan, maar wie weet, wat er aan het tot stand brengen van een passende herdenking en het kun nen aanbieden van een dito geschenk vast zit, zal het met ons eens zijn, dat het praedicaat „voorbarig" hier niet op zijn plaats is. JEUGDNIEUWS UIT HET TERRASVOGELSKAMP. In het laatste nummer van „Terrasvo gels-nieuws" lazen we van de hand van C. P(els) het volgende interessante praatje over het jeugdvoetbal in Ter rasvogels-kringen: „Zodra de wereldgeschiedenis gewag maakt van een geordende staat, blijkt het gezag in die samenleving al aandacht te hebben voor de jeugd. Niet om de jeugd voor zich zelf, maar als object voor de toekomst. Het Griekse soldaten- staatje Sparta is het meest bekende voor beeld. De dictatoren uit de 30-er jaren zijn daarvan (hopelijk) de laatste na volgers geweest. Op de andere gebieden van het maat schappelijk bestel is deze aandacht voor de jeugd ook doorgedrongen, speciaal in de industriële sektor. Men denke aan de vele bedrijven met hun opleidin gen voor het toekomstige kader. En een 30 a 40 jaren geleden hebben ook de sportverenigingen ingezien, van welk groot belang een „eigen kweek" is om het bestaan van een club voor lange tijd te verzekeren. Werden eerst junioren-afdelingen opge richt, alras groef men dieper en verrezen overal de adspirantenafdelingen. Het laatste snufje zijn de welpenafdelingen (leeftijd 9 a 10 jaar minimum). Lager kan men moeilijk gaan, omdat lichame lijke en geestelijke factoren een woordje meespreken. Toe te juichen is het daarom, dat een medische sportkeuring jaarlijks of om de 2 jaar verplicht is gesteld en dat er speciale voorschriften voor speelduur (2 x 20 min. met 10 min. pauze voor welpen) en balgrootte zijn. We zijn nu beland in het domein van de voetbal, wat ook de bedoeling is van dit stukje. Van ons jeugdvoetbal, hoe jong ook nog, is veel te schrijven. Mijn gedachten gaan een 20-tal jaren terug, toen Ter rasvogels twee juniorenelftallen op de been kon brengen, als alle jeugdleden (en dat waren er precies 22) tenminste op kwamen. Wonderlijk genoeg gelukte dit vrij vaak. En dikwijls hebben we res pect gevoeld voor de animo en het door zettingsvermogen van die knapen, als we ze zondagsmorgens om kwart voor 8 op de fiets zagen zwoegen tegen felle wind of koude regenvlagen (wat kun je in ons Hollandse najaar en winterseizoen anders verwachten?). Maar hun partij tje moesten ze op tijd spelen, b.v. om 9 uur in Zandvoort. En ze kwamen er tijdig: soms op 8 fietsen met z'n twaal ven. Die 12e man was de leider. De jeugd kende toen geen jeugdcommissie, omdat die nog niet bestond. Maar ze kenden elkaar en rekenden op elkaar. Was er meer saamhorigheidsgevoel toen, of kwam het, omdat ze vooruit wisten: er zijn geen reserves? In ieder geval was het junioren A-elftal toen een succes nummer. Goed in de competitie en ge vreesd in de toernooien. Hebben we in de prijzenkast nog de veroverde „plak ken" uit die jaren? Namen? Och de meesten zijn her en der gestoven. Denk aan de oorlog en blij vende evacuatie. Maar enkelen uit die „mooie tijd" hebben met succes later in Terrasvogels 1 gespeeld en spelen nog hun partijtje mee. Die eerste goede vruchten van eigen kweek waren o.a. Akkerman, Goedhart en Zaal. En nu? We tellen zo'n 70 jeugdleden, waarvoor elke maandagavond 7 volwas sen commissieleden vergaderen, die te vens als leiders van de jeugdelftallen op woensdag, zaterdag of zondag fungeren. De jeugdcommissie heeft voor de welpen en adspiranten een feestmiddag georga niseerd, zoals reeds jaren gebruikelijk is. De junioren kregen als extraatje een gratis reis naar en toegang tot het Olympisch Stadion, toen DWS en Blauw-Wit beide een thuiswedstrijd hadden. En de speelresultaten van de jeugd? Het meest succesvol zijn dit seizoen de juniorenelftallen geweest. Junioren A eindigde met 1 punt achterstand vlak achter nummer één van hun afdeling en de B-junioren staan gelijk met Zand- voortmeeuwen aan de top van hun af deling. Goed gedaan. In deze elftallen zit ook goed spelersmateriaal. De adspiranten kwamen met één elftal in de competitie uit. Er werd vaak ver rassend goed gevoetbald door de jon gens, maar de geest liet een heel enkele keer wel eens wat te wensen over. Team geest is één Van de belangrijkste factoren voor goed voetbal, jongens. Onthouden. Tenslotte de welpen. Groter in aantal dan de junioren, maar kleiner in suc cessen. De oorzaak daarvan ligt groten deels in gebrek aan praktische oefening Onze vereniging beschikt nl. niet over een eigen terrein, zoals Velsen, Storm vogels, VSV, Kinheim, Waterloo of Bloemendaal. De welpen kunnen dus niet op het veld geïnstrueerd worden in b.v. samenspel, koppen, schieten, op bouw van een aanval, positiekiezen e.d. En dus zie je bij de welpenwedstrijden van onze jongens altijd dat individuele gedribbel, tot ze de bal kwijtraken. Totnogtoe zeiden we: „Och wat komt het er op aan? Ze zijn van de weg af en als ze maar een balletje kunnen trap pen, vinden ze het allang fijn". Maar zo is het al niet meer. Nu alle clubs hun welpenelftallen gezond voetbal zijn gaan leren, wordt het onbeholpen voetbal van de Terrasvogelswelpen té nadrukkelijk 'n handicap. De groteren onder hen zien het al. Gevolgen? Gemopper, slechte geest, niet opkomen. Het is duidelijk dat de jeugdcommissie daar in de eerste plaats aandacht aan zal schenken. Wie heeft er voor ons een klein oefenterrein- tje braak liggen? Misschien kunnen we dan al spoedig, wat welpenvoetbal be treft, vrolijker klanken laten horen. Want weet: de welpjes zijn straks ad spiranten en dan, naar we hopen, goede junioren. Terrasvogels, denk om een goede kweek". C. P. MASSA-SIMULTAANSCHAAK Ja, zo was het inderdaad, geachte lezers en lezeressen van „Huis aan Huis"! 19 sterke simultaanspelers waaronder Dr. Euwe, Donner, resp. oud-wereldkam pioen en kampioen van Nederland, bonden zaterdag 2 juli jl. in de veiling hal in Purmerend de strijd aan tegen 600, zegge en schrijve zeshonderd scha kers uit Noord-Holland. Hierdoor bracht de schaakclub „Purme rend", de organisatrice van dit schaak evenement het wereldrecord simultaan- schaak op haar naam. De resultaten der simultaan-spelers worden u bespaard, voor zover u daarvoor belangstelling hadt, hebt u deze in de grote dagbladen al kunnen lezen. Onze plaatselijke schaakclub „Santpoort" kreeg vanzelf sprekend ook een uitnodiging om aan dit schaak-festijn deel te nemen, welke dankbaar aanvaard werd. Jammer was, dat slechts 7 leden in de gelegenheid waren om in te schrijven, maar deze hebben dan ook kranig partij gegeven. Zes ervan moesten t tegen d'e interna tionale F.I.D.E. (Fédération Internatio nale des Echecs). Meester H. Kramer en een 0-1 tegen idem Bouwmeester op nemen! Als we nu zeggen, dat Kramer van zijn 30 partijen er 24 won en 6 re mise hield, en bij Bouwmeester was dit: 244 en 2 verloren, en dat zowel Schuurman en Kruijff tegen Kramer „re mise" hielden. (Bij iets betere stand van de Santpoorters), dan is dit resultaat ze ker eervol te noemen. Maar tegen deze meesters neemt men geen risico. Een enkel foutje en men is „de sigaar"! Kievit, Henri Everaars en Stolvoort moesten na ongeveer 2 uur hun Ko ning omleggen. Lubken na 3 uur, ter wijl veteraan Baljet na 3J/£ uur nog uitzicht op remise had, maar op het laatste nippertje een minder goede 44ste zet deed. (tempo was toen snel, want B. behoorde tot de laatste 4 volhouders) en omdat de tijd voor vertrek naar huis drong, liet hij 't op advies van onze leider G. Schuurman maar afweten. Dit verslag zou niet volledig zijn, in dien niet enigszins de sfeer vertolkt werd, die we in 't veilinglokaal aantroffen! Alles feestelijk versierd! vanwege 550 jaar stadsrechten van Purmerend! Dit lokaal met een oppervlakte van 40 x 150 meter met al die opgestelde schaakstuk ken en borden op heel lange keurig ge dekte schragen maakte een imposante in druk. En dan daarvoor die honderden schakers (de jeugd was ook sterk ver tegenwoordigd) en vele belangstellenden in de loopruimten! Als verrassing lagen voor elke simultaan-speler op zijn bord enige versnaperingen. (De Purmerendse winkeliers tastten diep in hun beurs). Chocolade, vitamine-tabletten, stukjes kaas, koek en nog enige diverse hapjes. Daarnaast kon elke deelnemer op zijn kaart na afloop een geschenk in ont vangst nemen, bestaande uit een papie ren boodschappentas, waarin diverse voedingsmiddelen (delicatessen), 't Was alles af! en tot in de puntjes verzorgd. We konden dan ook om ruim 8 uur vol daan en met prettige gevoelens huis waarts keren met de gedachte, dat er voor de mooie schaaksport weer prach tige propaganda bedreven is en dat „Santpoort" qua „volhouden" een goed figuur geslagen heeft De Turnvereniging „Santpoort" heeft jl. zaterdagavond hare jaarlijkse gym nastiek Openluchtdemonstratie gehou den in het Burg. Rijkenspark, welwillend hiervoor door het gemeentebestuur af gestaan. Niettegenstaande de hoge temperatuur was de belangstelling vrij goed. Het bleef gelukkig droog, zodat het program ma, bestaande uit een 14-tal nummers, vlug en correct werden uitgevoerd. Het terrein was keurig afgezet en voor de bezoekers waren voldoende stoelen om te kunnen zitten, wat zeer zeker in de smaak is gevallen. T.V.S. bracht al hare afdelingen voor het voetlicht, zodat zowel kleuter als senior hebben deelgenomen. Er waren zeer aantrekkelijke nummers te vermelden w.o. hoepeloefeningen, ritmi sche afd. dames; vrije oefeningen, afd. dames senioressen; vrije oefeningen, afd. dames. De heren liet zich bij paardspringen niet onbetuigd en werd dit nummer met salto's vlot afgewerkt. 'n Geheel nieuw nummer was voor TVS de lange mat voor heren en jongens hoewel er nog maar korte tijd was ge oefend, mocht de afwerking zeer zeker gezien worden en werd door hen met animo gedemonstreerd. Ook de meisjes en jongens kwamen met een flink aantal goed voor de dag en noemen we: paardoefeningen jongens 911 jaar; evenwichtsoefeningen op 4 banken, meisjes 1113 jaar en zeer ze ker de kleuters 57 jaar met 2 ban ken, animerend voor dit jonge volkje. Zes kleine taxi's (vrije oefening) 6 groe pen van 5 meisjes in haar verschillende gekleurde jurkjes, de oefening op mu ziek uitgevoerd werd met een hartelijk applaus beloond. Het laatste nummer was ringenzwaaien voor dames en werd door de aanwezige fotograaf menig goede afsprong vastge legd. Het is de bedoeling van TVS niet alleen topprestaties te laten zien, maar met al haar afdelingen op te treden en te de monstreren wat er wekelijks op de les- avonden alzo wordt beoefend en be reikt, zowel individueel als klassikaal. TVS kan met het programma zeer te vreden zijn. „Fleurop'Inier[lora"-expositie. De omvangrijkste manifestatie op het ge bied van de bloemsierkunst, ooit ter wereld gehouden, zal van 22 tjm 26 juli a.s. te zien zijn op de „Floriade" te Rot terdam. Dan zal de wereldomspannende bloemistenorganisatie „Fleurop-Inter- flora" in de grote Energiehal, op een oppervlakte van 5700 m2, een keur van bloemstukken, vervaardigd door de beste vaklieden uit 15 landen, tentoonstellen. Uit België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Finland, Denemarken, Noorwegen en Zweden, alsmede uit de Ver. Staten en Zuid-Afrika zullen bloe misten naar Nederland komen om de ar rangementen te verzorgen. Bij „Fleurop-Interflora" zijn over de gehele wereld ruim 27.000 bloemisten aangesloten. Nederland komt op het Europese continent met 1243 aan gesloten bloemisten op de vierde plaats. In 1959 werden tussen alle aangesloten landen ruim 16 miljoen bloemenorders uitgewisseld tot een totale waarde van 300 miljoen gulden. Dat komt neer op 43.843 opdrachten per dag of 30 be stellingen per minuut. Nederland is op de komende expositie vertegenwoordigd met werkstukken van 21 vooraanstaande bloemsierkunstenaars. De verbinding naar de buitenlandse in zendingen zal worden gevormd door een z.g. „Bruidspagode", waarin men op gezette tijden een bruidsshow kan be wonderen. De tentoonstelling heeft 2 jaar voorbereiding gevergd. De tentoonstel ling wordt geopend door Mr. Jack B. Shearns, voorzitter van „Interflora". In de reeks der „Floriade"-tentoonstel- lingen belooft de „Fleurop-Interflora"- expositie, gezien zijn unieke karakter, een bijzondere plaats te gaan innemen. Nu reeds spreekt men van het „byou" der „Floriade". Aan de tentoonstelling gaat een Inter nationaal „Fleurop-Interflora" Congres, van 18 t/m 23 juli, in het Rijnhotel te Rotterdam, vooraf. Hieraan zullen enige honderden bloemisten uit alle delen der wereld deelnemen. Ned. Herv. Kerk Dorpskerk 8.30 uur dr G. Snijders, Haarlem 10 uur ds J. C. JRemijn 19 uur geen dienst Adventskerk 10 uur ds G. H. v. Willenswaard 1 Gereformeerde Kerk 9.30 en 17 uur ds M. W. J. C. de Kluis Chr. Gereformeerde Kerk (Pniel-Kapel) v.m. 10 uur ds J. C. Maiis n.m. 4 uur ds J. W. de Bruin Lutherse Gemeente Kapel „Westerveld" te Driehuis 9.35 uur ds. J. A. Roskam Ver. Vrijz. Herv. IJmuiden Abelenstraat 1 te IJmuiden, 10.30 uur ds G. Nijenhuis Doopsgez. Gemeente IJmuiden Helmstraat, IJmuiden 10 uur ds P. J. van Schayck Jehova Getuigen Wachttoren Studie Diensten zondags van 78 uur in het Cultureel Gebouw, IJmuiden Dinsdags van 89 uur Hagelingerweg 190 en Rijksweg 331 Gem. Gods Cultureel Gebouw, IJmuiden Elke zondag 10 uur Zondag a.s. D. R. MANSHOLT, Vinkenbaan Telefoon 8320 APOTHEKEN Zondag a.s. Apotheek de Wilde Broekbergenlaan 42, Santpoort-Dorp Telefoon K 25608284 Wijkzusters „Het Witte Kruis" Zondagdienst Zr Bakker, Duinweg 52, Santpoort-zuid Flacon 2.95 Grote flacon 7.50 Zondag 10 juli: plechtige vernieuwing van de doopbeloften. Feest van kerk wijding. H.H. Missen 7 uur, 8.15, 11.30. Te half 10 Hoogmis, waarvóór de doop beloften worden hernieuwd en waaron der de kinderen deelnemen aan het Eucharistisch Offermaal. Namiddags te 4 uur pl. Lof met toe wijding aan Christus Koning en aan Maria, Koningin. 's Avonds 7 uur Lof. Maandag 7.15 uur Maria Garde (meis jes); 8 uur Maria Congregatie (dames). Woensdag 7.15 uur Maria Garde (jon gens). Donderdag 8 uur H. Familie (heren). Zaterdag half 8: Broederschapslof. Niet alleen de moderne flats en nieuw bouw, maar ook de zakenlieden in Santpoort-Zuid werken mee om dit vooruitstrevende gedeelte van Sant poort met modernisering van hun be drijven gelijke tred te honden. Zo heeft Banketbakkerij van Westen door een geheel nieuwe etalage het publiek in staat gesteld met één oog opslag de heerlijkheden uit zijn ban ketbakkerij te bezichtigen. De firma Hoogland dacht „mijn groen- tenwinkel is te klein", en heeft daar naast een moderne groentenhal geopend, waar men rustig en overzichtelijk een keuze kan maken uit verse groenten en fruit, diepvries, enz.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 1