totacliWiourtett STILZITTEN IS ER NOG NIET BIJ. Augustus in het Noordhollands Duinreservaat. OPA KOEK JUBILEERT Beverwijk steunt Velsens adres. Burgerlijke Stand. Santpoort heeft zalen nodig. P.V. „De Luchtpost R.K. Kerkr Santpoort IZOKPAfiSDlENSTARTSMÏl o le Jaargang no 31 Redaktie: Terrasweg 31 Kerkerinklaan 45 Uitgave van Drukkerij Cornegge Telefoon 8619 SanfpociÈWeehHad Vrijdag 5 aug. 1960 aan Administratie en advertenties: Drukkerij Cornegge Terrasweg 31 Telefoon 8619 Kerkerinklaan 45 na 6 uur telef. 7029 Hij praat er niet over. Uit het binnenste van zijn draaimolen komt geen extra hoera- muziek. En de draaimolenrondjes zullen geen half minuutje langer duren. Maar het blijft toch een feit, dat „Opa Koek van de draaimolen" twintig jaar geleden voor het eerst in Santpoort stond, We hebben de „geachte jubilaris" dezer dagen eens opgezocht in zijn kermiswagen aan de burgemeester Enschedélaan. „Ja, ik weet nog goed hoe dat twintig jaar geleden toe ging. We stonden dan op het landje van de gebroeders Hop en kregen als het „goed" ging dertig gulden toe als we een paar dagen kwamen draaien. En zelfs kan ik me herinneren, dat ik hon derd gulden kreeg. Wat dat betreft is er wel het een en ander veranderd. Maar toch kom ik nog altijd graag in Santpoort." dus wel een algehele gedaanteverwisse ling ondergaan. En daar weet de zoon van Opa Koek alles over. 't Bovenstuk van nu is af komstig van een oude stoomcarroussel, die enige tijd geleden in twee stukken werd verkocht. Koek kreeg het boven ste deel en het onderstuk ging naar de Efteling. De mast is afkomstig van een jaren geleden bij Wijk aan Zee ge strand schip en de spiegels let u er maar eens op komen oorspronkelijk ook uit een stoomcarroussel. De bijzon derheid van die spiegels is, dat ze (on geveer vijf-en-zeventig jaar geleden) werden gemaakt door een lid van het toen (en nu nog) zeer bekende gilde van Gentse spiegelmakers. Aan dat bovenstuk is voorts ook een dergelijk verhaal verbonden. Toen dat door de heren Koek werd gekocht was er echt niet veel goeds meer aan. De echte houtsnijders, die ook verstand hebben van het snij- en schilderwerk aan een draaimolen, zijn slechts met een kaarsje te vinden. In Duitsland wonen er nog wel een paar en dan nog speciaal in Beieren, maar in Nederland is dat handwerk vrijwel uitgestorven. Maar Opa Koek wist er nog een te vinden. En wel in Beverwijk. Daar woont nog een bejaarde man, die dat vak beheerst, en deze man heeft met veel liefde, toewij ding en vakmanschap het bovenstuk weer toonbaar gemaakt en er zelfs een tweetal volledige delen bij gesneden. Toch heeft deze draaimolen ook een geduchte tol aan het moderne leven moe ten betalen. In plaats van de bekende springende paardjes en de schuitjes kun nen de kermisvierende jongens en meis jes nu hun rondjes maken op complete miniatuur motoren en scooters. „We moeten ook met de tijd mee" ver klaren vader en zoon Koek eenstemmig. Maar ik ben er zeker van dat ze het in hun hart ook jammer vinden, dat er weer iets van de echte kermisromantiek teloor moest gaan. Zo ook het orgel. Ten eerste was het te duur in onderhoud en gebruik en ten tweede was er eigenlijk geen plaats voor een orgel. Inplaats daarvan staat er nu een klein, zakelijk met plastic overtrokken kistje, een band-recorder. „En een nieuwe draaimolen is eigenlijk niet te betalen. Voor de doodgewone molen betaal je op dit ogenblik in Duits land ongeveer vijf-en-dertig duizend marken. Dat is te gek. Ondanks het feit, dat er ook draaimolens te vinden zijn voor zo'n slordige tachtigduizend gul den. Daar is geen betalen meer aan. En zo zal Santpoort het deze dagen dus moeten doen met een draaimolen, die beslist niet tot deze prijsklasse behoort. Maar toch mag 't er zijn. Klatergoud en licht in overvloed en de kinderen zullen er niet minder plezier in hebben. Want tenslotte blijft een draaimolen toch een draaimolen. Nieuw of niet, met of zon der orgel. Opa Koek -vele Santpoortenaren zul len hem wel kennen is een bijzonder levenslustige zeventiger. Hij is fors en z i aangelaat wordt gesierd door een ,se peper en zout-knevel. hij met zijn groene lichtgewicht zo- ■rhoedje een beetje achter op het v Sj fd, met grote passen over het ker- •rrein beent, weet je opeens „ja, hier ;j in z'n element". Toch is dat maar ,^le waar. Inderdaad trekt hij er 's zo oniet een van zijn twee draaimolens maar in de winter is hij weer eur van een sloop- en transport- -je- k net 's winters toch ook wat te doen in!", verklaart hij. d, ik ben drie-en-zevenfig, maar tten heb ik nog nooit gedaan en •c dus nu ook niet kunnen." emoed trekt hij nog door het land. ie week in Groningen, een paar later in Sittard, dan naar .at. Enfin,, hij noemt zo'n heel rijtje Zoals een koningin over het schaak- d trekt van de ene hoek naar de an- - ei^, zo reist hij 't land door, van de ene piaats naar de andere. Een reis, die elk jaar weer in Wormerveer begint met Paren. „Dat is vaste prik. Pasen-Wor- ■"zerveer." En een reis, die telkenjare ,diep in het najaar eindigt in Purmerend. „Ik kom hier nu wel twintig jaar" ver volgt Opa Koek. „Maar in Beverwijk sta ik nu zes-en-dertig jaar en in Assen delft kom ik ook al weer vijf-en-dertig jaar.". Drie-en-zeventig jaar geleden werd in Spaarndam, als zoon van een vishan delaar, het jongske Hendrikus Francis- cus Koek geboren. Zijn vader ging met de hondekar de kermissen in de buurt af om zodoende de schrale gezinskas wat op peil te houden. En niet alleen vis verkocht de oude heer Koek, aan zijn kar kon je ook terecht voor een zure bom of een sappig sinaasappeltje. Uiteraard kwam zoonlief zo gauw die tenminste een beetje kon tippelen, ook in de zaak. Maar na verloop van tijd stond het hem toch niet aan. Hij wilde ééns wat anders. Wèl op de kermis blij ven, maar geen zure bommen meer. In 1922 hakte hij de knoop door. In Nieu- wéschans een dorpje ergens aan de oostgrens van Groningen wist hij 'n Jri?aïraolen te koop. Op naar Nieuwe- is dus. - oor zeshonderd-en-vijftig guldentjes ^s ik koopman. Dat was in die tijd .slist niet een koopje," voegt hij er snel aan toe als ik in de lach schiet om f dergelijke koopprijs. En 't hele ding was compleet." de loop van de tijden is er wel het f oi en ander aan vernieuwd. Maar in 1 *e is het toch nog dezelfde draaimo- als die er nu op het feestterrein staat pronken. Nou ja, er is zelfs heel veel aaii vernieuwd. Slechts de stangen en éie kroon (het bovenstuk van de mast) i:jn nog origineel. De draaimolen heeft VELSEN NAAR HET O.G.- TOERNOOI. FT verband met het 35-jarig bestaan van Onze Gezellen uit Haarlem was door deze vereniging o.m. ook een toernooi georganiseerd voor A-adspiranten en A- junioren. In beide groepen kwam ook een Velsen-elftal uit. De acht adspiranten-teams waren ver deeld over 2 poules van elk 4 elftallen. De Velsen-adspiranten waren met Scho ten, TYBB en Beverwijk ondergebracht in poule A. Met 2 gelijke spelen en 1 overwinning bezetten ze de bovenste plaats. In poule B was De Kennemers met 5 winstpunten de gelukkige. In de finale zagen noch onze plaatsgenoten, noch de Beverwijkers kans om te doel punten, zodat strafschoppen de beslis sing moesten brengen. Deze kunst bleken de jeugdige spelers uit de aardbeienstad het best te verstaan, zodat Velsen ge noegen moest nemen met de tweede prijs. Voor de junioren-wedstrijden hadden 10 ploegen ingeschreven, die over 2 poules van 5 teams waren verdeeld. De Velsen- jpiigens kwamen met DCG, TYBB, Be verwijk en Grashoppers uit in poule B. Evenals de adspiranten bezetten ook de junioren in hun poule de bovenste plaats met 6 punten uit 4 wedstrijden. Nadat ze met 10 van DCG, met 20 van Grashoppers en met 30 van Beverwijk hadden gewonnen een merkwaardige climax zat er in deze prestaties werd met 21 van TYBB verloren en dit mocht temeer opvallend heten, omdat deze jeugdige Haarlemmers hun wed strijden tegen Beverwijk, Grashoppers en DCG resp. met aan duidelijkheid niets te wensen overlatende cijfers, nl. 50, 20 en 40 verloren hadden. Daar Volendam zich in poule A zich eveneens met 6 punten uit 4 wedstrijden de sterkste had getoond de wijdbroe- ken hadden alleen van de junioren-ploeg der jubilerende vereniging verloren - ging het om de eerste en tweede prijs tussen Velsen en Volendam. Deze span nende ontmoeting eindigde in een 11 gelijk spel. Nadat Volendam de leiding had genomen, wist Van den Pieterman op fenomenale wijze de gelijkmaker te scoren, zodat ook hier wederom straf schoppen de eerste prijswinnaar moesten aanwijzen. Evenals De Kennemers ver stond ook Volendam deze kunst het best, zodat ook de junioren der geelblauwen het met een tweede prijs moesten doen. VOETBAL-CRITIEK. Wanneer straks het bruine monster weer voor de competitie gaat rollen en criti- sche journalisten-ogen het spel zullen volgen, zullen ongetwijfeld op- en aan merkingen over het tempo, positie-spel, plaatsen van de bal enz. aan het papier worden toevertrouwd. Critiek over het vertoonde spel kon men in de tijd, toen ons vaderlandse voetbal nog in de kin derschoenen stond ook reeds lezen, doch zij was wel in een „enigszins" andere vorm gegoten dan heden ten dage. Als bewijs daarvan nemen we hieronder over een stukje „nabeschouwing" over een in 1889 gespeelde wedstrijd tussen „Vol harding" (A'dam) en „Excelsior" (Am sterdam): „De speler George Groene- wegen maken wij opmerkzaam niet on nodig zijn plaats te verlaten, maar op zijn plaas te blijven; ook moet hij niet te driftig en overhaast spelen, bedaard en vlug de bal meer overgooien. De dappere vlugge captain J. v. d. Linden hield flink zijn spelers bij elkaar en telkens gaf hij zijn bevelen. Rutgers als goal-keeper heeft 5 mooie ballen gestopt, zodat de kans voor Excelsior minder werd. Aan speler De Grijs beginnen wij wat te winnen, niet te overhaastig en nog wat ernstiger spelen. Keeper Altés heeft menige bal netjes gestopt en nu zijn vesting niet verlaten. Kellenbach zeer vlug, rap spelen, niet te lang drij ven, vlugger overgeven. E. Altes wat nauwkeuriger op uw post en niet zo dralen, vlug zijt gij, de bal meer over geven en trachten de bal van uw tegen partij te veroveren. O. Gronert is wel een der kleinsten, maar toch vlug, met meer kalmte en ernst spelen. Captain Groenewegen moet zorg dragen meer op één lijn te spelen en wat meer te be velen. Tracht uw spelers op hun aan gewezen plaatsen te houden; van tijd tot tijd liepen zij wel eens weg, juist als er gevaar was. Wij hopen, dat u zondag a.s. beter zult bevelen. En meer bevelen om de bal over te geven." En in een verslag over een ontmoeting tussen HVV (Den Haag) en Excelsior (Haarlem) lazen we o.m.: „Van Ark en Over schopten veel te dicht bij, zodat Burkens het backspel dikwijls voor hen voltooide; het gevolg was, dat de Haagse voorhoede, die hier van partij trekkende, steeds bij de bal was, zo gauw de forwards van Excel sior hun toevoer zagen aankomen. Na de rust waren er ogenblikken, waarin het zo nadelige rechtuit spelen aan de orde was. Van den Bosch, Van Oosterzee en Verstege waren alle drie van zeer veel nut voor hun voorhoede; hun schoppen zijn echter soms wel wat te ver en te hoog, zodat men niet weet, wie ten slotte de bal zal krijgen, hun eigen for wards of de vijandelijke". Ongetwijfeld staan in deze critiek op- of aanmerkingen, die ook nog ten op zichte van het spel uit onze tijd op hun plaats zouden zijn. Alleen wij zouden ze op een andere wijze „te boek stellen". DE VOETBAL ROLT WEER OP „SCHOONENBERG". Voetballiefhebbers, die van mening zijn, dat ze het nu al weer lang genoeg zon der voetbal gesteld hebben, worden er op attent gemaakt, dat zaterdagavond reeds het bruine monster weer op „Schoonenberg" gaat rollen. Dan speelt Stormvogels, dat, tussen twee haakjes, zeven nieuwe spelers heeft gecontrac teerd, een oefenwedstrijd tegen Blauw- Wit uit Amsterdam. Ja, wij wagen het u in augustus een bezoek aan het Noordhollands Duinreservaat warm aan te bevelen omdat deze maand van dit jaar een wel zeer uitzonderlijk hoogtepunt der bloeiende en boeiende duinflora belooft te worden. Trek er dus nu op uit en geniet volop van wat het grote succesnummer van Flora's Zomer festival 1960 in dit onvolprezen duingebied tussen Wijk aan Zee en de Bos- wachterij Schoorl zal worden. De zon zal zich met haar nu nog zo weldadige koestering niet onbetuigd laten, maar rekent u vooral ook op zo'n losse bui, die bij het wisselende zomerweer hoort en meer dan eens de vakantieganger zal overvallen. Deze stoutmoedige aansporing moeten wij wel vergezeld laten gaan van een vermelding van de hoofdmotieven waar op zij is gebaseerd. Allereerst was Sint Margriet dit jaar zo'n typisch wissel vallige zomerdag van na regen komt zonneschijn en ja, werkelijk, wij ge loven er echt in. Dat oude gezegde en volksgeloof, dat het weer van die dag bepalend is voor het weertype van de volgende periode van zes weken be waart de herinnering aan Margaretha van Antiochië een heilige en marte lares uit de oudheid en is ontstaan bij onze voorvaderen, die zo'n veel nau wer en hechter contact met de natuur hadden. Met de huidige zo gevorderde stand van wetenschap en techniek kunnen wij dit onmogelijk verklaren en onze statis tieken kunnen slechts een onmiskenbare bevestiging geven van de juistheid van dit volksgeloof. Het besef hiervan kan er echter toe bijdragen ons met wat meer bescheidenheid open te stellen voor de zo onmetelijk rijke en wonderbare we reld der natuur. En waar kunt u dit beter beleven dan in het prachtige Noordhollands Duin reservaat, het neusje van de zalm van Hollands duinen, dat met zijn bijna 5.000 ha een der grootste landelijke eigen dommen in den lande vormt en waar bo vendien auto's en motoren taboe zijn, zodat u er volop kunt genieten van de rust en stilte in de vrije natuur. Ook onze verre voorouders bleken hier reeds van overtuigd, want in een rapport der „Commissie van Superintendence" anno 1798 over de „Tegenwoordige Staat der Duinen" werd reeds vermeld: „Nergens ontmoet de Kruidkundige eene zo groote verscheidenheid van wassende Planten en Kruiden. Veele behooren onder de heilzaamste Planten, zo tot Geneeskun dig als Oeconomisch gebruik, en de Kruidboeren en veele Apothekers doen dezelve in groote menigte opzoeken". En dat men ook toen al wel 't neusje van de zalm wist te onderscheiden blijkt b.v. hieruit dat, nadat over de toen reeds fraai beboste Bergerduinen de loftrom pet was gestoken, van de Castricum- mer-, Heemskerker- en Wijkerduinen een zodanige lyrische beschrijving wordt ge geven, dat de Commissie de verzuchting slaakt „in onze beschrijving van dezelve, eenigermate vreezen van grootspraak te zullen beschuldigd worden". Geen wonder dat na de overvloedige en zo goed verdeelde regen, die Hooi maand ons heeft gebracht en die na de wel zeer lange droogteperiode zo'n heilzame uitwerking op de duinbegroei ing heeft gehad, de balans hier bij de overgang naar Oogstmaand zo'n rijke belofte voor een welhaast ongekende bloemenweelde inhoudt. Dit is dan de tweede grond waarop onze stoutmoe dige aansporing is gebaseerd. Tal van planten zullen een tweede nog aanzien lijk rijkere bloei te zien geven naast vele andere soorten die eerst dan tot volle ontplooiing zullen komen. Geel walstro, muizenoortje en reigersbek, rolklaver en duinviooltje, brunel en kruipend stal- kruid, witte en roze zeewinde zullen hele duinhellingen in een veelkleurig bloemenmozaïek omtoveren. En naast deze meest kruipende planten zullen blauwe zeedistel, teunisbloem, slangen- kruid, kattestaart, nachtkodkoeksbfoem, wigenroosje, knautia (de prachtige wilde scabiosa), biggenkruid, blauwe knoop en koningskaars voor een veelkleurig verti caal effect zorgen. En dan noemen we nog de elegante blauwe zandklokjes, va leriaan, zeepkruid, vlasleeuwenbekjes, wederik, de breedbladige wespenorchis met zijn kleurschakeringen van rood bruin, wit en groen en de zand- kool of spoorwegplant, zo genaamd om dat hij zich vanuit Turkije voornamelijk langs de spoorwegen heeft voortgeplant. De oliehoudende zaden van de laatste vormen een lekkernij voor vele vink- achtige vogels en vooral ook voor het kneutje, dat aan de rosse kleur van zijn petje en befje de charmante bijnaam van „robijntje" dankt. Bijzondere vermelding verdient nog de prachtige Pastinaak of gele peen met zijn markante helder gele bloemschermen en het gracieuze ijle loof van de wilde as perge, planten die hun oorsprong wel licht gevonden hebben in de middel eeuwse kruidentuinen van de vele kloos ters, kastelen en abdijen langs de duin rand. Zo is de gele peen, Dancus corota, afkomstig uit het Middellandse zeege bied. In de minder kalkrijke Bergerduinen zul len het vooral weer de dopheide en de purperen gloed van de struikheide zijn, die aan vele duinhellingen een heel bij zonder bekoring geven. De kraaiheide die begin april al heeft gebloeid prijkt nu met zijn glanzende zwarte bessen en dat vooral de jodelende wulpen daar verzot op zijn is duidelijk te zien aan de vele „gelukspakketjes" die zij ach terlaten. Deze overweldigende bloemenweelde lokt behalve u weer een menigte bijen, in- selcten, libellen en allerlei veelkleurige vlinders. Daarbij komen dan nog de kleu rige bottels van duinroos (roza pimper- nellifolia), wilde roos, hondsroos en egelantier en de rijke oogst van tal van besdragende bomen en struiken, die ma ken dat vele vogels hier straks op de trek hun tafeltje gedekt zullen vinden. De duindoorns, die zo lelijk waren toege takeld door de heggebladroller, een on ooglijk spanrupsje, lijken zich dank zij de milde regenval van juli, deels geluk kig nog aardig te herstellen en de zo veel sterkere kardinaalsmutsjes hebben de meedogenloze onttakeling door de spinelmot weer volledig overwonnen. Ze staan er weer fleuriger en frisser bij dan ooit en vertonen veelal zelfs een tweede bloei. De talrijke mezen en roodborstjes, die in een seizoen veelal twee tot drie ge neraties grootbrengen, zullen hun laat ste broedsel nu ook weldra hebben groot gebracht. Vooral in de beboste binnen- de lila en donkerder purperkleurige thijm, toer" van het prachtige slanke tortel duinen zullen de nog steeds zo verliefde duiven u welkom heten met het „toer duifje en het heldere „ik gróeót u zoe telief" van de „blauwen", de houtduif, al is dat dan niet speciaal voor u be doeld. Aan de activiteit van Pluvius in de laatste weken is het ook te danken dat er reeds vele paddestoelen zijn en nu al menigeen zijn maaltje boleten hier heeft vergaard. En met de paddestoelen op culinair terrein gekomen heeft het duin nog een bijzondere attractie voor u in petto in de vorm van bramen, die er ook zeer veelbelovend bijstaan. Als in augus tus de zon wil meewerken mogen we zeker een rijke oogst verwachten, die velen zal aanlokken, want om het eer dergenoemde rapport nog eens te citeren „De Braamen op het weeligst en over- vloedigst in de Duinen zijn eene aan- genaame verfrissende Vrugt En zo zal ook dit jaar ter wille van de bramenzoekers het Noordhollands Duin reservaat van 15 augustus tot 15 septem ber voor wat de duingedeelten ten Wes ten van de Van Oldenborghweg be treft, ook buiten wegen en paden toe gankelijk worden gesteld. Het is maar weer een losse greep uit de milde overdaad der zomerweelde, maar het is ongetwijfeld een imposant „tableau de la troupe" dat het hoogtepunt van het Zomerfestival 1960 in het Noord hollands Duinreservaat zal opvoeren. Laat u door een bui niet thuis houden, straks op uw wandeling zal de zon u er wellicht voor belonen en als het stra lende zonnetje u er uit lokt, vergeet dan niet uw regenjas. Het wisselende zo merweer van de laatste 10 dagen van juli, dat we op grond van Sint Margriet ook voor augustus mogen verwachten, leent zich juist zo bijzonder voor een sportieve wandeling in het frisse zo rijk getooide duingebied. Bij een bui zal bo vendien een bezoek aan de zo gevarieer de natuurhistorische verzameling nabij „Johanna's Hof" aan de Zeeweg bij Bak- kum een welkome afleiding kunnen vor men. Voor een langer verblijf biedt het zo prachtig gelegen nieuwe trekkerskamp „Camping Castricum" een unieke gele genheid om voor een betere kennisma king er uw tenten op te slaan en de Ne- bezoek wel heel gemakkelijk door dag- derlandse Spoorwegen door speciale ge reduceerde combinatiebiljetten een dag tocht 13 „Duinwandeling Castricum". VEILIGER. De gemeenteraad heeft das be slist: de Broekbergerlaan en de Hagelingecweg worden voor- rangsweg. V erkeerstechnisch zo heb ik me het tenminste laten vertellen was het bittere nood zaak. Immers, vele heren auto mobilisten, die niet in Santpoort wonen en het stratenplan niet op hun duimpje kennen, nemen dik wijls zonder meer aan, dat de Ha- gelingerweg een voorrangsweg is. De natriumverlichting in deze straat werkt nog mee om deze veronderstelling wortel te doen schieten. Natriumverlichting wordt in hoofdzaak voor belangrijke wegen gebruikt en een belangrijke weg is dikwijls een voorrangsweg. En dergelijke misverstanden blij ven uiteraard niet zonder gevol gen. Enkele geduchte aanrijdin gen was het resultaat. Nu de snelheidsbeperking van kracht is ontaarden dergelijke voorrangswegen ook niet zonder meer tot race-banen, het verkeer kan echter veel gemakkelijker „doorstromen" Enfin, laten we hopen, dat deze maatregel een eind zal maken aan al de aanrijdingen, deuken, schram men, die in de afgelopen jaren de revue passeerden. Poortwachter. Het college van B W, van Beverwijk stelt de raadsleden voor adhaesie te be tuigen aan het adres, dat de raad van Velsen aan Hare Majesteit de Koningin, inzake de toekomstige ontwikkeling van het noordwestelijk gedeelte van de rand stad Holland in verband met de Amster damse havenplannen en de plannen van de Rijkswaterstaat ten aanzien van het Noordzeekanaal en de havenmond van IJmuiden. De gemeente Velsen meent, dat afwe ging van de onderscheidene belangen der diverse betrokken gemeenten, het Rijk en de provincie dient te geschieden op internationaal niveau, waarbij alle be trokkenen worden ingeschakeld. De raad is van oordeel, dat deze inschakeling zal moeten geschieden in het bestuurlijke vlak, zodat de regering wordt verzocht een orgaan in het leven te roepen, waar in het terzake gevoerde beleid aan de orde zou moeten komen. Aangezien enkele problemen opgeworpen door het Amsterdamse plan, in zeker opzicht evenzeer voor Beverwijk gelden, meent Beverwijk zich bij Velsen te moeten aansluiten. Bevallen: J. Schuyt-Sami, d., Kerkerink laan 44; E. van Geldorp-Gomes, zt, Hoofdstraat 206. Ondertrouwd: E. A. van Caspel, Ramp laan 60, Haarlem en C. de Jong, Hya- cinthenstraat 21; L. van der Plas. Hoofd straat 15 en C. van der Wel, Bonaire - straat 9; K. Korthouwer en J. Winter, Ranonkelstraat 16; C. C. Mulder, Beek- vlietstraat 7 en E. H. Kuiper, Gladiolen- straat 8; D. van Geet, Rotterdam en J. Jongens, van Dalenlaan 130. Getrouwd: C. Punt en M. H. de Boer, Charl de Bourbonlaan 6. Dezer dagen heeft de Velser Gemeen schap haar jaarverslag 1959 het licht doen zien. We ontlenen daaraan het volgende: „Al lange tijd worstelt het Santpoortse verenigingsleven met een nijpend tekort aan geschikte zaalruimte voor het geven van uitvoeringen op het gebied van toneel en muziek. Door een commissie uit het Algemeen Bestuur is in Santpoort een onderzoek ingesteld. De beschikbare zaalruimte is bezocht en beoordeeld. Uiteindelijk kwam men tot de conclusie, dat de enige oplossing kan bestaan uit het scheppen van een geheel nieuwe zaal. Naar het oordeel van de commisie kan dit het beste geschieden dooreen verbouwing van het vergader lokaal bij het Gemeentelijk Badhuis aan de Wüstelaan. Een en ander is ter kennis gebracht van het gemeentebestuur." UITSLAG WEDVLUCHT St. Ghislain Horm op 31 juli 1960. Eer ste duif 12,31, laatste 12.51 uur. Afstand 230 km. J. Molenkamp 1, 12, 15, 46, 58; A. Ta- bernal 2; M. Visser 3, 28; A. Tervoort 4, 29 31; H. Koks 5, 55; C. Korthou wer 6, 7, 9, 44, 50, 59; H. Miggels 8, 32, J. A. Andriesma 170, 22; E. Gorter 11, 23, 25, 41, 53; G. Bierman 13, 17, 40, 49, 51, 56; N. v. Duyn 14, 16, 33; G. Brouwer 18, 20, 36, 52, 54; K. Bouwer 19; M. Janssen 21; Jac. Heeremans 24, 26, 35, 42, 45, 47; H. Bakker 27, 30; Jac. Hoogzaad 34, 48; H. Handgraaf 37; J. G. v. Haaster 38, 43; P. H. Tie- lont 39; C. Koks 57. Herv. Kerk. Dorpskerk: 8.30 uur Ds. J. C. Remijn; 10 uur: Ds. J. C. Remijn, H. D. Santpoort-Zuid. 10 uur: Ds. J. B. Rijn- ders, van Angerlo. Geref. Kerk: 9.30 en 17 uur: Ds. M. W. J. C. de Kluis. Chr. Ger. Kerk. 10 u.: Ds. K, J. Velema van Hoogeveen; 4 uur Ds. J. J. Rebel. Doopsgezinde Kerk., IJmuiden: 10 uur Ds. P. J. van Schayck. Ver. Vrijz. Hervormden. 10.30 uur: Ds. G. Nijenhuis. Evang. Lutherse Gem. Koffiezaal „Wes- terveld; 9.35 uur: Ds. J. A. Roskam. Jehova Getuigen, Wachttoren Studie. Diensten zondag van 78 uur in het Cultureel gebouw IJmuiden. Dinsdag van 89 uur Hagelinerweg 190 en Rijksweg 331. Gem. Gods. Cultureel Gebouw IJmuiden, zondags 10 uur Dienst. Vrijdag 5 aug. Eerste Vrijdag van de maand. H.H. Missen 7 uur, 8 uur, 9 uur. Geen lof. Zaterdag 6 aug. Priester-Zaterdag. H.H. Missen 7 uur, 8 uur. Biechthoren 68 uur. Geen Broederschapslof. Zondag 7 aug. Sluiting van het Inter nationaal Eucharistische Congres te München. H.H. Missen 7 uur, 8.15, 11.30 uur. Hoogmis te half 10. Te 7 uur lof. Zaterdag 13 aug. half 8 Broederschaps lof. Zondag a.s. PH. HASELAGER, Hoofdstraat 136 Telefoon 8570 APOTHEEK: Apotheek De Wilde, Broekbergenlaan 42, telefoon 8284. WITTE KRUIS: Zr. de Ruyter, Hage- üngerweg 173.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 1