KI DE PLAATWELLERIJ De kinderen bouwen zonder vergunning. OLYMPISCHE SPELEN LEGO" plastic bouwstenen HaendetóCaató Speettyaedduió Nationaal Concours-Hippique Santpoort 1960 AiüOGavjesNS UMUIDEN Voor JOHGE9T§ plaatwerker electrtscli lasser Schaken. Velsenaren in Oost-Duitsland. Egaal gebruind van vakantie terug. Systeem. (tij. Het apet -J leerling-analisten aankomende analisten en gevorderde analisten b. laboratoriumbedienden In 1959 werd ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Harddraverij Vereniging „Santpoort en Omstreken" een concours-hippique gehouden, hetgeen uitermate is geslaagd. Door dit succes heeft het actieve bestuur van de Hard draverij Vereniging gemeend ook dit jaar weer een concours-hippique te organi seren. Daartoe gesteund door medewerking van het gemeentebestuur van Velsen en het opnieuw beschikbaarstellen van het voor een concours-hippique zo schitte rend gelegen en uitstekend geschikt sportterrein van het Lavigerie College aan de Wüstelaan 80, is het mogelijk geworden om op dinsdag 9 augustus a.s. een zeer attractief Nationaal Concours- Hippique te organiseren. Het programma omvat o.a. uitgebreide dressuurwedstrijden; een jeugdspring concours en een geschiktheidsbeoordeling van Jachtpaarden, welke wedstrijden alle in voorkeuring in de voormiddag of in de vroege namiddag zullen worden be oordeeld. In het officiële namiddagprogramma, dat te half tweezal aanvangen, zijn diverse rubrieken één- en tweespannnen tuig- paarden opgenomen, afwisselend gere den door dames en heren. Voorts een springconcours M. A., terwijl een spring concours Puissance zal gelden als selec tiewedstrijd voor het Nederlands Kam pioenschap Springen 1960. Als een zeer bijzonder attractienummer is te beschouwen de rubriek „Concours d'Elegance", bestaande uit combinaties paard en auto. Men krijgt dan de mooiste auto's, ge chauffeerd door modieuse dames, ge flankeerd door prachtige rijpaarden, be reden door charmante amazones te aan schouwen. Bij de beoordeling let de jury op het correct samengaan van de combinaties en het fraaiste geheel. Een achttal combinaties zullen aan deze zeer interessante wedstrijd deelnemen, met „dure sleeën" van auto's, zoals Rolls Royce, Mercedes Sport, Ford, Citroën, etc. Het Concours-Hippique „Santpoort '60" belooft een groots paardenevenement te worden. Meer dan 100 paarden zullen hun kun nen tonen in de rubrieken rij- en spring paarden, terwijl bovendien een 30 paar den zijn te verwachten in de rubriek voor de tuigpaarden. Gaarne wekken wij onze lezers op dit Concours-Hippique bij te wonen. Deense toverdoosjes stromen naar 12 landen. Van een onzer verslaggevers Zoon Johan van net twee en dochter Marietta van 5Jz£ spelen sinds het laat ste bezoek van Sint-Nicolaas met een paar van de honderdduizend doosjes Lego die in de weken daaraan vooraf gaand zijn verkocht. Uren lang doen zij dat, want zij zijn er verrukt én bezeten van. Zij zijn overigens maar twee van de miljoenen kinderen in twaalf landen, die er hetzelfde plezier in vinden. Iedere dag komen er meer van die intens spe lende kinderen bij. Lego is in twee jaar tijd dé grote rage geworden, maar dat wist wist u waarschijnlijk al. Komen die van mij vragen: Bouw nog eens een knots van een huis, dan hoeven zij nooit lang te soebatten. En zo zal het overal wel zijn, want de hartstocht voor Lego heeft ook de vaders van al die kinderen al lang en breed te pakken ge kregen. Waarom? Dat is nu precies het geheim en het succes van de Deense heer Godt- fred Kirk Christiansen, de geestelijke va der van de plastic steentjes waaruit ten slotte het nieuwe speelgoed is ontstaan. Je fantaseert maar een stuk weg, bouwt een huis als een luchtkasteel, of een kasteel van een huis, al naar het zo uit komt. Wég met de bouwvoorschriften en het vergunningenstelsel. Iedereen zijn eigen privé-architect, en leve de fantasie! Eindelijk het eigen huis met dat terras op het zuiden, het balcon aan iedere slaapkamer en het „blijvend vrije uit zicht." Aldus weet u ook hoe het komt dat veel volwassen mannen op de vraag van de verkoopster hoe oud de kinderen zijn, geen antwoord voorradig hebben dan een ontwapenende glimlach met de me dedeling: Er zijn helemaal geen kinderen, het is voor mij zelf Jaren vóór de oorlog maakte een zekere Engelse heer Page in een vierkant hou ten blokje een uitholling in de onder kant en vier noppen op de bovenzijde. Op die manier paste en klemde het ene blokje precies op het andere. Hij kreeg patent op zijn vinding, maar verder dan een idee is het nooit gekomen. Een jaar na de oorlog ontmoette Godt- fred Kirk, zoon van de Deense hout handelaar Christansen, op een zeereis de speelgoedinkoper van een Kopenhaags warenhuis. Godtfred stelde de voor de hand liggende vraag: Hoe is het zo in de speelgoedwereld? Och, zei de andere Deen, er zit systeem in. Geheim onder en boven! Als u wilt, mag u dat het begin van Lego noemen. Godtfred Kirk Christiansen sloeg aan het piekeren en bedacht een systeem mét systeem. Hij had in feite ge noeg aan vier basis-elementen, de hele steen, de driekwart, de halve en de kwart dito. Al het andere kwam later: balken, dakpannen, deuren, ramen, gla zen steentjes en zelfs miniatuur verlich ting. Ook de grote verbetering door het gepatteerde holle buisje aan de onder kant van de steentjes, ook de systema tische uitwerking van de voorbeelden. Zo zitten het geheim én de grote mo gelijkheden tegenwoordig in de combi natie van onder- en bovenkant; vier nop jes, passend op of tussen het holle buisje en de vier wanden. Het was de tijd waarin de plastics in op komst waren. Christiansen schafte zich één spuit-gietmachine aan, Bayer in Leverküssen leverde de Cellidor korrels die de grondstof vormen voor het taaie, sterke eindprodukt en met dertig man personeel kwamen de eerste Lego's in de wereld. Nu draaien dag en nacht vijf tig persen en werken er binnen de Euro pese verkooporganisatie meer dan dui zend mensen! Niet bij te houden. En nog is de vraag niet bij te houden. Ook in Nederland niet, waar in het Groningse Haren de ene winkelier nog harder dan de andere bij Lego Holland aan de bel trekt. Toch is Nederland pas drie jaar „geïnfecteerd", want vóór die tijd hadden de Denen nee gezegd, toen plasticfabrikant K. J. Lameris op een beurs in Scandinavië om de licen tierechten had gevraagd. Ook aan export naar ons land konden zij nog niet den ken, eerst was Duitsland aan de beurt. Maar in het najaar van 1956 stonden plotseling enkele Denen in Groningen voor de deur en een paar weken later was de importeursfirma Lego Holland er. Zo kwam in januari 1957 een nieuw speelgoed in onze winkels, hoewel het echt niet met gejuich werd ontvangen. Er moest van winkelierskant zelfs een zekere aversie worden overwonnen. Pas toen tegen Sint-Nicolaas van dat jaar specialisten in het vak tot de overtui ging waren gekomen: Dit is het, ging het hard. Uren zoet. Nu leven hele kinderscharen hun fan tasie uit met de universeel- en de aan vullingsdoosjes die al gauw de naam to verdoosjes kregen. Eerst bouwen, daar na spelen met wat zij zelf bouwden. Verpleegsters in kinderziekenhuizen er varen dankbaar, hoe zieke kinderen er urenlang „zoet" mee zijn. In inrichtingen voor kinderen met wie niemand raad weet is het een uitkomst. Dit geeft een ideëel tintje aan de handel in een ar tikel dat niet veroudert en evenmin iedere drie maanden met iets nieuws komt. Vanuit Denemarken stromen de dozen die jong en oud fascineren naar twaalf landen. Als de Euromarkt zich gunstig ontwikelt komt er misschien ook nog eens een fabriek in een ander land, even tueel in het onze. Maar dat is toe komstmuziek. Veel reëler is de goede raad van een vakman aan de moeders: Stop de hobby van man en kinderen eens in een sopje van lauw water met wat synthetische zeep. Afgezien van hygiënische overwe gingen zal die kleine moeite het goed blijven passen van de steentjes bevorde ren. (Overdruk uit het Alg. Dagblad van woensdag 6 januari 196,0). De zomercompetitie van S.C. „Sant poort" mag zich ondanks de vakan tie-periode nog in flinke belangstel ling der leden verheugen. Elke dinsdag avond worden in de gezellige zaal van Badhuis „Spaarnberg" heel wat partijen gespeeld. Tot nu toe handhaafde W. Sterk jr. zich nog aan de kop van de ranglijst, door dat hij weer enige malen spelers uit een hogere groep het onderspit deed delven, hetgeen natuurlijk extra winstpunten op leverde. De laatste uitslagen waren: Tu- ringa-Lubken sr. 1-0, W. Sterk jr.- Kesting 1-0, Baljet-Blansjaar 0-1, Kes- ting-Otte 1-0, Kruijff-de Jong 1-0, Kip- W. Sterk jr. afgebr. in betere stelling voor S., W. Sterk jr.-Baljet 1-0, Pels- Lubken jr. 1-0. Lange tijd hield L. uit groep III stand tegen de man van groep I, maar na ruim 40 zetten moest hij toch bakzeil halen! Zijn buitenspel staande witte loper deed 'm de das om! Met veel animo wordt de zomer-com- petitie nog voortgezet! De gang blijft er in! De leden van het Politiek Jongeren Contact Velsen verblijven momenteel in de Oost-Duitse stad Halle. De uitno diging voor deze vakantie-studiereis werd hen aangeboden door de leden van de fractie van het Algemeen Nederlands Jongeren Verbond tijdens een vergade ring in het Raadhuis te Velsen. Op 6 augustus worden de jongeren weer in Velsen verwacht. Op vrijdag 16 sep tember worden de indrukken van de di verse fractie's weergegeven op een bij eenkomst in de raadszaal. Oók als de zon niet heeft geschenen. Het zal u bekend zijn, dat er een nieuwe methode is om in enkele uren een spor tief gebruind uiterlijk te verkrijgen, ook als de zon verstek laat gaan. Deze bruining wordt verkregen door een stof, D.H.A. ofwel DiHydroxyAcetonum, die reeds tientallen jaren bekend is en ook inwendig gebruikt werd. Slechts het idee om van deze stof gebruik te maken voor huidbruining is betrekkelijk nieuw. Deze stof heeft namelijk de eigenschap, zich met de eiwitten van de cellen der bovenstehuidlaag te verbinden, waardoor deze laatste bruin wordt. Dit is te vergelijken met wat er ge schiedt bij bruinen door de zon. En net zoals het door het zonnebad verkregen bruin na verloop van tijd weer verdwijnt, is het bruin, dat door dit middel ver kregen wordt, wel houdbaar, maar ver bleekt het ook na verloop van tijd weer. Een nieuwe behandeling kan dan weer zonder bezwaar worden toegepast en het gebruinde uiterlijk is dan in enkele uren weer „op peil". Het verdwijnen van de bruining, onge acht of deze ontstaan is door de zon of door het genoemde middel, is een gevolg van het afslijten van de buitenste huid- laag. Door gewoon wassen verdwijnt de bruining dan ook niet. Maar door hard handig boenen, - bijvoorbeeld met een schuurpoeder, kan men huidbruining wel degelijk ook weer verwijderen. Men ver wijdert dan namelijk de buitenste, ge bruinde huidcellen van de huid. Wanneer de genoemde bruinende stof echter wordt verwerkt in een vethoudend middel, is er geen gelijkmatig contact van de bruinende stof met de huid, door dat het vet dit belemmert. Er is dan ook geen gelijkmatig resultaat en er ont staan strepen en vlekken. Om onze lezers onprettige ervaringen op dit gebied te besparen, vermelden wij hier, dat deze bruinende stof D.H.A. nu echter, naar wij vernamen, is ver werkt in een vetvrij, melkwit product, in de handel onder de naam Pigma-derm. Door deze vetvrij-heid is er een gelijk matig contact van de bruinende stof met de huidcellen en dus ook, mits het mid del gelijkmatig is opgebracht, en gelijk matige bruining. Dit Pigma-derm is echter niet alleen door vetvrije samenstelling een gelijkma tig bruinend middel, maar tevens bevat het ook een zonnefilter. Met Pigma-derm kan men zich dus, vlak voor het nemen van een zonnebad behandelen. Men is dan tegen zonnebrand beschermd en de bruining is in enkele uren voltooid, zelfs ook als de zon zich op het ogenblik dat u het zonnebad wilt nemen, juist terug zou trekken. Pigma-derm zorgt in elk ge val voor een egaal, sportief gebruind uiterlijk. Als U behoort tot de Sport liefhebbers, dan verschaft een goed T. V. apparaat U een uitstekende plaats bij de Philips automatic 53 cm. f 895.— Een goed Televisie-toestel, geheel automatisch en van een opvallende beeldkwaliteit inclusief onze alom bekende service, wordt voor U vakkundig geinstalleerd door TECHNISCH BUREAU ,,de zaak van vertrouwen" HOOFDSTRAAT 121 TEL. 7957 7927 Begindoos f 3.75 Aanvullingsdoos f 0.95 Millioenen kinderen in 12 landen spelen er reeds mee Ziet onze speciaal-etalage! HOOFDSTRAAT 162, tel. 7224 De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staal fabrieken N.V. te IJmuiden heeft bij haar Analytisch Bedrijfslaboratorium ruime plaatsings mogelijkheden voor a. voor de uitvoering in dagdienst van analyses van grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten en eindpro- dukten ten behoeve van de ijzer- en staalsector. Eigenhandig geschreven sol licitaties met beschrijving van opleiding en levensloop wor den, vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van ons nummer HH 390, ingewacht bij de afdeling Personeelszaken Beambten. voor het verrichten van analyses noodzakelijk voor het produktieproces van de afdelingen in de ijzer en staalsector. De werkzaamheden worden in hoofdzaak volgens een 4-ploegenschema verricht. Eisen: voor de analistenfuncties diploma H.B.S.-B of Mulo-B, alsmede voor de functies van aankomend en gevorderd analist één of meer diploma's van de K.N.C.V. voor laboratoriumbediende enige jaren voortgezet onderwijs, alsmede een minimumleeftijd van 25 jaar. bestaat bij ons bedrijf de mogelijkheid tot Afd. Personeelszaken Wijkermeerweg 1 - Velsen-Noord Postadres: Postbus 55, Beverwijk die deze zomer de V.G.L.O. school verlaten, een GOED VAKMAN te worden opgeleid. Er zijn verschillende mogelijkheden Als kun je leren wat een destillatie-toren, een warmtewisselaar, een koeler, een menger of een roerder is. Je leert werken met staal, roestvrij staal, koper, aluminium en nikkel. Als kun je je in dit vak bekwamen, zowel op grote scheepsmasten als op technisch ver fijnde apparatuur. Kom eens praten bij de afdeling Personeelszaken of geef je naam en adres op, dan kunnen wij je thuis inlichtingen komen verstrekken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 2