SöntpocrfcWeeliHad aan „Fotokring Velsen" organiseert grote ïentoonstelling. Predikbeurten De 75 flats aan het Weertsplantsoen. Pracht handen I Verkouden P.Y. ,,De snelle wieken". Tube95ct Ham@a-C@lei Burgerlijke stand. Duits Koor in Santpoort. R.K. Turnveren. Velsen" Uw lot verlicht hun lot. Dimmen en Hoed-af nemen. [ZONDAGSDIENST ARISEN)! R.K. Kerk, Santpoort 31e Jaargang no 35 Redaktie: Terras weg BI Kerkerinklaan 45 Uitgave van Drukkerij Cornegge Telefoon 8619 Vrijdag 1 sept. 1960 Administratie en advertenties: Drukkerij Cornegge Terrasweg 31 Telefoon 8619 Kerkerinklaan 45 na 6 uur telef. 7029 ■n Elke Velsenaar kan meedoen. Ter gelegenheid van het feit, dat de Fotokring Velsen dit jaar het eerste lustrum zal herdenken organiseert deze vereniging eind dit jaar een tentoonstelling waaraan alle inwoners uit de gemeente Velsen kunnen deelnemen. Deze jonge enthousiaste groep van amatcurTotografen hebben in deze vijf jaar reeds vele malen van zich doen spreken. Zo werd de Fotokring Velsen een goede tweede op de dit jaar in Utrecht gehouden nationale tentoonstelling. De vereniging is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateurfotografen Ver enigingen en telt ongeveer 85 leden, die van september tot en met mei elke veertien dagen op vrijdag bijeenkomen in het Cultureel Centrum te IJmuiden. Door onderlinge wedstrijden, instructie, voorlichting en werkavonden tracht zij de aangesloten leden te helpen het peil van hun liefhebberij omhoog te brengen. Een gemeenschappelijke donkere kamer is hiervoor beschikbaar. Individueel nemen leden deel aan nationale en internationale wedstrijden. Er wordt ook deelgenomen aan de jaarlijkse Bondswedstrijden. Omtrent de bovenaangehaalde tentoon stelling het volgende. Het ligt in de bedoeling, dat de ingezon den foto's zullen worden geëxposeerd, te gelijkertijd met de tentoonstelling, die zal worden gehouden ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de vereniging in de Gemeentelijke Expositiezaal aan de Hei- destraat te IJmuiden en wel van 10 tot en met 23 december. Bij zeer grote deel name zal voor de expositie een selectie uit de ingezonden foto's worden samen gesteld. Het is niet onwaarschijnlijk, dat er ook foto's worden geëxposeerd van de fotokring uit het Duitse plaatsje Wen- gern, waarmee Fotokring „Velsen" reeds jarenlang vriendschappelijke betrekkingen onderhoudt. Ook zal één wand van de expositieruimte worden ingeruimd voor de foto's waarmee de Fotokring dit jaar de tweede prijs in de landelijke wedstrijd De voorwaarden van deelneming aan de Velser fotowedstrijd zijn: 1. Deelname aan deze wedstrijd staat open voor jong en oud, mits woonachtig in de gemeente Velsen, uitgezonderd vak fotografen en bestuursleden van de jubi lerende vereniging. 2. Per deelnemer kunnen maximaal drie foto's worden ingezonden. Aan de achter zijde van elke foto duidelijke vermelding van naam en adres en totaal aantal in gezonden foto's. 3. Voor deze wedstrijd is geen verplicht onderwerp gesteld. Onderwerp dus vrij. 4. Het formaat van de in te zenden foto's is minimum 9x9 cm en maximum 18 x 24 cm. De foto's mogen niet op karton worden opgeplakt. 4. Wie prijs stelt op terugzending van de foto's dient een stevige enveloppe met voldoende postzegels gefrankeerd, voor zien van naam en adres bij de inzending mede te sturen. 6. De foto's dienen te worden ingele verd vanaf 1 oktober 1960 tot uiterlijk 15 november 1960. Voor de Santpoorters kan dit geschieden bij de heer A. J Boomhouwer, Olga van Gotschlaan 15. 7. De jury zal bestaan uit de heren: O Kana (Amsterdamse Amateur-fotografen Ver.), G. A. Bothof (Fotokring Velsen) en W. Winkel (Fotokring Velsen). De prijswinnaars krijgen schriftelijk bericht. 8. Hoofdprijzen zijn: een eerste prijs van 50,een tweede prijs van 30,en een derde prijs van 20,Tevens wor den nog zeven eervolle vermeldingen vastgesteld, die gehonoreerd zullen wor den met elk 2 rolfilms of 1 kleinbeeld- film naar keuze (zwart-wit). Hoor en wederhoor in de raadszaal. Het voorstel van het college tot het hou wen van 75 flatwoningen aan het Bur gemeester Weertsplantsoen te Santpoort (zuid) een project, dat een geraamd bedrag van 1.600.000 zal gaan vergen was voor de raadsleden van de ge meente een aanleiding tot het plaatsen van een aantal aan- en opmerkingen, die voor de Santpoorters te interessant zijn om ze voorbij te gaan. De heer J. Kolkman opende de rij van sprekers door het college opmerkzaam te maken op het feit, dat de plaats van de flats niet gelukkig gekozen is, daar het aanzien van dit deel der gemeente door het bouwen van flats duchtig geweld aangedaan wordt. Uiteraard ging het er hierbij niet om, dat hij niet verheugd zou zijn over het feit, dat Velsen weer wo ningen gaat bouwen, maar hij meende, dat andere plaatsen misschien beter in aanmerking gebracht zouden kunnen wor den. Tevens maakte de heer Kolkman het college er op opmerkzaam, dat men niet al te licht over dient te gaan tot een onderhandse aanbesteding. Het ligt na melijk in de bedoeling van het gemeente bestuur om het werk uit te besteden aan een bepaalde ondernemer. Ook de heer Lips onderschreef deze me ning van de heer Kolkman. De heer Lips bepleitte voorts het primair stellen van de maatregelen ter voorkoming van geluids hinder en het aanbrengen van bood- schappenkastjes in de flats. „Dit alles om de z.g. flatneurose en dergelijke beruchte tekenen des tijds tegen te gaan", verklaar de heer Lips. Ook mevrouw Hoek V.S.P.) pleitte voor een gerieflijke „aan- ieding" van de flats. Het feit, dat de ri&i&'geen achteruitgang bezitten vond zij nog'al bezwaarlijk. WefHouder Verbeek begon zijn „verde- digei-d' Betoog met de heer Kolkman er t wijzen, dat de bouwplaats aan het i Nplan -ioen op het uitbreidingsplan zodanig staat aangegeven, zodat hij 'et zijn aanmerking eigenlijk achter de eiten aan loopt. „Desondanks zullen we ok wel op andere plaatsen in de ge- eente nog wel hoogbouw moeten ple gen" verzachtte de heer Verbeek. Wat de opmerkingen van de heer Kolkman over ae onderhandse aanbestedingen betreft deelde hij mee, dat in dit geval openbare aanbesteding niet denkbeeldig duurder zou worden. „De betreffende bouwonder- \Z ~".r heeft zich al eerder op dit project gefi-ht (vandaar de morele binding met anemer) terwijl tevens het feit, dat .■uwer al zijn materiaal reeds in de t heeft voor de bouw van negentig r t'n. z---r veel gewicht in de schaal verklaarde wethouder Verbeek, ->éh, inderdaad de flats minder geho- maken door het aanbrengen van '.mde zwevende vloeren. Dit echter ls het financieel mogelijk is. Huis- '■'s zullen wel in de flats worden .lêbracht, doch boodschappenkastjes t ,nict, daar de bouwkosten dan in geval te hoog zouden worden. Een j inplaats van een trapje naar het /us-terrain waar mevrouw Hoek ook een vraag over had gesteld is in ver- band met de plaatsruimte niet uitvoer baar. De flats hebben geen achteruitgang omdat de benedenwoning eigenlijk een halve etage hoog komt te liggen. In tweede instantie stelde de heer Kolk man nogmaals nadrukkelijk vast, dat hij niets had tegen het bouwen van flats, maar hij was er niet van overtuigd, dat men geen andere plaats had kunnen kiezen. „College, wees voorzichtig, wees zuinig op ons bezit aan natuurschoon maande hij. Nadat de heer Andrea (Ar beid) een pleidooi had gehouden voor het bouwen van een complex van bejaar denwoningen en de heer van Os van den Abeelen zich in gemoede had afgevraagd of het nu zo veel verschil maakt of men hoogbouw dan wel laagbouw uitvoert was het woord ten tweede male aan wet houder Verbeek. „Moeten we nu zeggen, dat we voor zichtig zijn? wierp hij de heer Kolkman tegen. „Ja, natuurlijk" mompelde deze „onderhands". Ook maakte wethouder Verbeek duide lijk, dat door het creëren van een ach teruitgang weer een aantal garage's (die dus kennelijk achter de flatgebouwen zul len komen) zouden komen te vervallen, hetgeen weer neerkomt op een hogere huur van de flats. Omtrent de opmer king over de bejaardenwoningen expli ceerde hij, dat dit een bijzonder dure aangelegenheid is. De bouw vergt een be drag van ongeveer 16.000 per stuk, het geen onvermijdelijk een vrij hoge huur meebrengt. „Desondanks zullen aan deze hoogbouwblokken enkele gelijkvloerse woningen worden gecreëerd, die des noods als bejaardenwoningen zouden kunnen worden gebruikt." Nadat wethouder Maas medegedeeld had, dat naar het standpunt van het college deze woningen in principe toegewezen worden aan mensen, wier loon beneden de welstandgrens ligt (ruim 7400, werden de discussie's besloten en zal Vel sen dus a raison van ongeveer 1.600.000 75 flats gaan bouwen aan het Burgemees ter Weertsplantsoen. Het plan werd zon der hoofdelijke stemming aangenomen. Wedvlucht Duffel op 28 aug. 1960. In concours 209 duiven. Gelost om 7.40 uur, windstil weer. Afstand 140 km. Eerste duif 9.45, laatste 9.56 uur. M. Janssen 1-14; B. Jenninga 2-21; A. Tabernal 3-5-22-23-27-28-34-39! N. v. Duyn 4-35; P. Rozemeyer 6-9; M. Visser 7-10; A. Tervoort 8; C. Korthouwer 11- 15-17-41; M. Miggels 12-38-40; Jac. Hoogzaad 13; C. Koks 16; G. Brouwer 18-33-36-42; G. Bierman 19-29-31-37; E. M. Gorter 20; P. Maas 25-32; H. Hand- graaf 24; A. C. Tabernal 26-30. Het is de Hamamelis die 't 'm doet Bevallen: I. F. Arisz-van den Hout, z. J. P. Coenstraat 41, IJmuiden; A. de Kort- Kossen, d„ IJsselstraat 10, IJmuiden; M, C. van der Werff-Deiman, z„ Kanaalweg 79, Beverwijk; J. A. Dekker-van Ammel rooij, z„ Pegasusstraat 48, IJmuiden; S G. C. van Gils-Maathuis, d„ Tussenbeek- seweg 56, IJmuiden-Oost; I. van Veen van der Kolk, z.. Eenhoornstraat 75 IJmuiden; J. van den Boogaard-Vlieland z„ Pres. Steijnstraat 35, IJmuiden; J. H. van Velthuijsen-Udo, z„ Roerstraat 5, IJmuiden; G. Zeeuw-Siemons, d„ Pres, Steijnstraat 32, IJmuiden; W. J. Guijt- van Bergen, z„ Celsiusstraat 64, IJmuiden Overleden: J. C. Pel, 21 j„ Akerendam- laan la. Beverwijk. Ondertrouwd: F. van der Stelt, Jasmijn straat 36, Nijmegen en E. de Bruine, Lange Nieuwstraat 552, IJmuiden-Oost, t.a. Vuurvlindertjesstraat 21, Nijmegen; T. A. Zwart, Bloemstraat 71, IJmuiden en R. C. van Dongen, Scheldestraat 9, IJmuiden, t.a. Scheldestraat 9, IJmuiden; H. van Veen, Piet Heinstraat 76, IJmui- den-Oost en L. Broek, Sirenestraat 5 IJmuiden; L. de Boer, Herculesstraat 27 IJmuiden en J. P. Groen, Herculesstraat 27, IJmuiden, t.a. Snelliusstraat 47, IJmui. den; H. Verstraate, Noodweg 37, Hilver. sum en W. Heilig, M. K. Hofstedestraat 28, IJmuiden, t.a. O. en W. Souburg, Hudsonstraat 33; P. Vonk, Kanaalstraat 214, IJmuiden en A. G. van Ochten, Ka naalstraat 214, IJmuiden. Getrouwd: WJ de Pagter en M. M. Moerland, Koningsplein 11, IJmuiden; P. Koffeman en D. de Ruiter, Pegasusstraat 19, IJmuiden; A. Th. van Veen en G M. E. Schoorl, Reijer Anslostraat 1, Haarlem; A. Wennis en J. C. Samson, Nieuwe Groenmarkt 17, Haarlem; H. G. Timmer en Th, M. Kossen, van Galen straat 3, IJmuiden-Oost; M. J. Kemink en G. J. M. Vredenburg, Schaepmanlaan 9, Driehuis; P. C. Warmenhoven en J. T. Prikkel, de Ruijterstraat 141, IJmuiden Oost; A. de Haan en D. D. Koster, M. K. Hofstedestraat 30, IJmuiden; P. van der Heiden en H. C. "W. den Broeder, Meervlietstraat 29, Velsen-Zuid; G. J. Faassen en W. Verbaan, Tuindersstraat 102, IJmuiden-Oost; J. E. J. de Goede en E. M. Duijn, Eenhoornstraat 47, IJmui den; K. Hagen en M. E. M. van Roden, Breesaapstraat 9, IJmuiden; H. L. Linden- berg en A. G. Vos, Moerbergplantsoen 121, IJmuiden. Van 2 tot en met 5 september mag het Santpoorts Hervormd Koor zich verheu gen in een bezoek van het Kirchen- und Pausannechor" uit het Duitse plaatsje Lindhorst. Dit bezoek geschiedt in het kader van een uitwisselingsactiviteit. Het is de bedoeling, dat de leden van dit Duitse zangkoor bij de Santpoorters worden ondergebracht en dat, met als be gin- en eindstation Santpoort, diverse reisjes in de omgeving worden gemaakt. Daartoe staat onder andere een bezoek aan Aalsmeer en Volendam op het pro gramma. Hoogtepunt van dit uitwisselingsbezoek vormt ongetwijfeld het concert dat door het Hervormd Koor op zaterdag 3 sep tember wordt georganiseerd in de Ned. Hervormde Kerk en waaraan behalve door het duitse koor ook medewerking zal worden verleend door het Sant poorts Jeugdkoor, het organiserende koor en Jene Meilof, orgel. Aanvang van het concert acht uur, kerk open half acht. De turnavonden zijn weer begonnen, en zijn voor dit soezoen met 2 groepen uit gebreid; n.l. voor jongens boven de 14 jaar en voor heren (ook voor hen die nog nooit geturnd hebben). Tevens wordt overwogen bij voldoende belang stelling een groep voor Gehuwde Dames te vormen, uitsluitend voor Rythm. Gym nastiek. Aanmeldingen hiervoor bij mevr. van Geldrop, Hagelingerweg 21. De lei ding berust bij mej. R. Smit. De Turnuren van R.K.G.V. Velsen zijn dan aldus. Kleuters woensdag 1.30-2.30. Meisjes 6- 8 jr. woensdag 2.30-3.30 8- 9 jr. donderdag 4.30-5.30 10-12 jr. donderdag 5.30-6.30 12-14 jr. dinsdag 6.30-7.30 14-17 jr. dinsdag 7.30-8.30 Jongens 6- 9 jr. dinsdag 4.30-5.30 9-12 jr. dinsdag 5.30-6.30 14-17 jr. maandag 7-8 uur Dames dinsdag 8.30-10 uur Gehuwde dames woensdag 8.30-10 uur Geh. dames ritmisch donderdag 8.30-9.30 Heren donderdag 8.30-9.30 In het tijdvak van 3 september14 okto ber zal door het gehele land een grote controleerbare geldinzameling worden ge houden in de vorm van een nationale loterij voor „Het Prinses Beatrix Polio fonds" en „De Nederlandse Blindenbi bliotheek". Het welslagen van deze nationale aktie zal te betekenen hebben voor polio-pa tiënten méér levensdurf méér levens vreugde terwijl blinden op figuurlijke wijze méér zullen kunnen ZIEN. Loten in 5 verschillende kleuren zullen a 1,per stuk verkrijgbaar zijn bij winkeliers kenbaar aan een raambiljet. Door middel van de giro kan men ook loten bestellen. Het gironummer luidt: 55 22 55 ten name van Polio-Rotterdam. De minister van justitie verleende dato 13 mei 1960 onder Nr L.O. 600-033-487 goedkeuring t.b.v. 5 ser. a 320.000 loten. Deze aktie wordt gevoerd door dhr. A. M. Bergers, Rotterdam en het adres voor inlichtingen is gevestigd: Heem raadssingel 303, Rotterdam, telefoon 50.000. Dato 14 oktober 1960 zullen hoofdprij zen waaronder 5 woonhuizen, 5 DAF- personen-auto's, TV-ontvangers enz. be kend worden gemaakt. Radio Hilversum 298 Mr. FLATS. We hebben 't dus gehoord in de Velser gemeenteraad: ook Sant poort-noord zal zich moeten gaan wagen aan hoogbouw. Collegewees zuinig op ons be zit, wees er toch voorzichtig mee" verzuchtte een Santpoorter, de heer Kolkman, in de raadszaal. En hij heelt daarmee in ieder ge val 't hart van Poortwachter ge stolen. En ieder, die 't dorp Sant poort ter harte gaat, zal ten volle achter deze woorden moeten staan. Algezien daarvan moeten we na tuurlijk goed vaststellen, dat de heer Kolkman beslist niet de be doeling had om de woningbouw in deze gemeente Velsen te drai neren. Hij wilde er echter op wij zen, dat juist dit deel van de ge meente misschien wel het minst geschikt is om hoogbouw te ple gen. In enkele gevallen zal hoogbouw misschien het stadsschoon ver fraaien, maar dat het het dorps- schoon ten goede zou kunnen ko men wagen we in ieder geval te betwijfelen. Want hoe staan de zaken er nu voor? Santpoort is tot op de huidige dag het enige deel van de gemeente gebleven, dal zich nog een aardig dorpje kon noemen. Aardig in die zin, dat het er goed is te wonen omdat de landelijke rust er nog steeds hoogtij viert. Santpoort heeft zich tot op de huidige dag nog verre kunnen houden van de jacht van het ogenblik. Natuurlijk, het heeft al een zekere tol moeten betalen, in een levend organisme vindt doorlopend afbraak en ver nieuwing plaats. Dat moét er zelfs plaats hebben om levend te blijven. Maar Santpoort is toch gebleven het aardige, zelfs historische dorp je met een geheel eigen karakter. En dat wordt door flats met hun imponerende hoedanigheden ge weld aangedaan, hetgeen te be treuren valt. Wat nu precies de grote voorde len zijn van hoogbouw is me nog steeds niet geheel duidelijk. GrondbesparingIk meen te mo gen verklaren, dat dat zeer twij felachtig is. Stedenschoon? Zie boven. Over de nadelen van flat- bouw voor de bewoners zullen we verder maar het zwijgen toe doen. Maar de raad is akkoord gegaan. „Jammer", vindt Poortwachter. DE TERRASVOGELS-OUDJES IN ACTIE. Evenals in vorige jaren neemt ook dit maal weer een ploeg Terrasvogels-oud jes deel aan het veteranen-toernooi van .IJmuiden", dat gespeeld wordt op de Waterloo-terreinen te Driehuis, en hel dient gezegd, dat die blauwwitte oudjes het nog bijzonder goed doen. Na 3 wed strijden hebben zij nog geen enkel punt verspeeld, zodat zij nu nog slechts tegen de ploeg van het Raadhuis gelijk behoe ven te spelen om zich kampioen te kun nen noemen. En als we dan bedenken, dat de blauwwitte oudjes in de vooraf gaande veteranen-toernooien van IJmui den nog nimmer een nederlaag hebben geleden, dan zijn we op de uitslag van de wedstrijd tegen het Raadhuis vrij ge rust. In de andere poule ziet het er naar uit, dat de eerste plaats voor VSV met o.a. van der Lugt, Balvers en Kunst, al len sterren uit het grijze VSV-verleden in de gelederen is bestemd, zodat het in de eindstrijd wel zal gaan tussen VSV en Terrasvogels. J JE MOET MAAR PECH HEBBEN. Een oud Terrasvogels-lid, n.l. Piet Vader, die via Stormvogels en Australië bij VSV is aangeland, zit het bepaald te gen. Sinds zijn aankomst bij de IJmuide- naren leeft hij zo'n beetje in de scha duw van doelman Geerlofs, die ook in het vorige seizoen het doel der VSV-ers dusdanig verdedigde, dat op Piet Vader geen geen beroep werd gedaan en deze rustig op het reserve-bankje kon blijven zitten. Tothet zondag 21 augustus voor de oud-Santpoorter begon te da gen. VSV speelde die dag tegen DHC en verloor vooral door het uit vorm zijn van Geerlofs die, naar men beweer de, zeker drie doelpunten had moeten voorkomen met niet minder dan 41. Als gevolg van een en ander besloot de technische commissie der IJmuidenaren zondag j.l. tegen Wageningen Piet Vader op te stellen. We kunnen ons voorstel len, dat deze met een en ander in zijn nopjes was en vast besloten was zich een plaats onder de VSV-lat te veroveren. Edoch, het heeft niet zo mogen zijn: Tij dens de zogenaamde „warming-up" zich wat los trappen, zou men vroeger zeggen scheurde Piet een spiertje en hoewel via de luidsprekers-installatie al bekend gemaakt was, dat bij VSV o.m. Vader onder de lat zou staan, meenden de mannen, die het in het IJmuider kamp te zeggen hebben, dat het verstandiger was Geerlofs maar weer op te stellen „En nu lijkt het „beloofde land" voor onze ex-Terrasvogel weer verder af dan ooit tevoren, want Geerlofs speelde tegen Wageningen de wedstrijd van zijn le ven, zo zelfs, dat veilig kan worden be weerd, dat hij een groot aandeel heeft ge had in de IJmuider zege op de Gelderse voetballers! TERRASVOGELS—WSB. Zondag a.s. speelt Terrasvogels op eigen terrein een oefenwedstrijd tegen VVSB uit Noordwijkerhout. De vorige zondag speelde Wijk aan Zee tegen deze ver eniging en bracht het toen niet verder dan een gelijk spel. VELSEN NAAR HET OG-TOERNOOI. Velsen neemt zondag a.s. deel aan het jubileumtoernooi van Onze-Gezellen. Als eerste tegenstander krijgen de Velsenaren tegenover zich een oude kennis, n.l. TYBB. Van het resultaat van deze ont moeting van die van Onze-Gezellen ver sus HBC hangt het af tegen welke ver eniging Velsen in de winnaars- of verlie zersronde zal uitkomen. DE COMPETITIE IS IN HET ZICHT. Op 11 september a.s. begint ook voor het overgrote deel van de amateurclubs de strijd om de punten. Velsen speelt die dag op eigen terrein tegen DTC, terwijl voor Terrasvogels de uitwedstrijd tegen KiKnheim is vastge steld. Beide clubs hebben natuurlijk hun wekelijkse trainingsavonden, maar voor het overige zijn ze in serieuze oefenwed strijden nog niet vaak in het veld ge weest. Voor Velsen staan er nu voor de komende zondag twee wedstrijden op het programma en ook voor de Vogels is een wedstrijd vastgesteld zie elders in dit nummer maar we vermoeden, dat de blauwhemden nogal met wat in vallers in het veld zullen komen, omdat de honkbalploeg der vereniging, waarin tal van eerste elftallers spelen, voor een zeer belangrijke promotiewedstrijd staat. Het samenvallen van een en ander moet ongetwijfeld betreurd worden, temeer daar veilig aangenomen kan worden, dat Kinheim alles in het werk zal stellen revanche te nemen voor de in de laatste wedstrijd van het vorige seizoen tegen de Vogels geleden nederlaag. Er zijn van die dingen in het leven, die zo rekbaar zijn als een elastiekje. Neem nu het begrip „beleefdheid". Die is ons allemaal de een wat meer, de ander wat minder met de paplepel ingegoten. Zo in de trant van „Jantje neem je petje af", „Pietje, spreek met twee woorden" en alles wat er verder besloten ligt tus sen „mond-houden-als-de-groten-praten" en „dames vóór". Maar al is het ons nóg zo goed geleerd en al doen wij nóg zo ons best om alle maal de beleefdheid zelve te zijn, wij hebben toch in velerlei zaken zo ons eigen meninkje over wat wij wél en wat wij niét beleefd vinden. En wat wij als het summum van beleefdheid beschouwen, zal een ander „overdreven" vinden. Of dacht u, dat iedere man het als een van zelfsprekendheid beschouwt voor zijn echtgenote bij ontmoeting op straat de hoed af te iemen? Doordat er (nog) geen wet is, die de beleefdheid in het maatschappelijk ver keer regelt, houden legio mannen hun hoeden op wanneer zij met een dame in een lift staan, laten ach, zij denken het zo goed te doen! een dame rustig voorgaan bij het betreden van een res taurant enenfin, zo kunnen wij door gaan. Gelukkig zijn er ook héél veel beleefde mensen om ons heen. Maar juist zij il lustreren dikwijls zo treffend de betrekke lijkheid van de beleefdheid, die wij en hun huurlieden bij hen ontdekt hadden. Zo zijn er héél beleefde, alsmaar hoedaf- nemende heren, die in hun auto stappen en daarbij plotsklaps een andere opvat ting krijgen over wat wel en niet be leefd is. Die eenmaal in de anonimiteit van het verkeer ondergedoken een soort „wie-doet-me-wat" stijl er op nahouden. Beleefheidsvormen, die zelfs veelal bo vendien op wettelijke verplichtingen be rusten, zijn voor hen taboe. In het ge wone verkeer op de weg kunt u ze da gelijks aantreffen. Een voorbeeld? De automobilisten, die het eenvoudig vertik ken, even hun dimschakelaar te bedienen en er niet bij denken (of willen denken?) dat verblinding van een tegenligger 't zij automobilist, fietser, voerman of voetganger niet alleen strafbaar maar ook superonbeleefd is. Dimmen, tijdig dimmen dus zodra men het schijnsel van een tegenligger ook maar ziet op doemen, bijv. na de bocht of aan de an dere kant van een heuveltop is een kwestie van wellevendheid. Ook zijn er hele legioenen overigens heel beleefde lieden, die er niet aan denken (willen denken?) dat het van korrektheid getuigt óók te dimmen voor een auto, die men achteroprij dh Verblinding van een vóórligger via de achteruitkijkspiegel is dikwijls net zo hin derlijk én gevaarlijk als van een tegenlig ger. Een pet of zakdoek erover (niet de voorligger maar de spiegel, wel te ver staan) doet wonderen, mits men niet ver geet, die weer direkt na het euvel te ver wijderen. Voor hen, die door een tegen ligger verblind worden, blijft het gebod: „niet in de bundel, maar rechts naar de berm kijken" de beste remedie. Dan zijn er nog de overigens goedwillen- den, die er niet meer over piekeren om te dimmen, zodra zij op autowegen met gescheiden rijbanen rijden. Daar zou het niet zo nodig zijn. Niets is minder waar. De mate van verblinding is inderdaad door de grotere onderlinge afstand wat minder, dan wanneer er geen tussenberm is. Plotselinge hiaten in de beplanting van tussenbermen werken een geheel onver wacht optredende verblinding in de hand. Letterlijke verblinding van de medemens op de weg is al even onbeleefd als de figuurlijke „verblinding" van anderen in het gewone leven. Om van het gevaar dan nog maar te zwijgen. Daarom vinden wij, dat in boeken over „hoe het eigenlijk hoort" dimmen en hoed- afnemen voortaan in één adem genoemd moeten worden Ned. Herv. Dorpskerk: v.m. 10 uur Ds. G. H. van Willenswaard en Ds. Thöm- sen, (Duitsland); 19 uur n.m.: Ds. G. Snijders, Haarlem. Santpoort-Zuid: v.m. 10 uur: ds. J. D. Smits, Schiedam. Gereformeerde Kerk: v.m. 9.30 en n.m. 5 uur: Drs. H. M. Kuitert, Amsterdam-Z. Chr. Geref. Kerk: v.m. 10 uur Ds. J. J. Rebel; n.m. 4 uur Ds. J. C, Maris. Doopsgezinde Kerk IJmuiden: v.m. 10 uur: ds. P. J. v. Schaijk. Vrijz. Herv. (IJmuiden) 10.30 uur ds G. Nijenhuis. Evang. Lutherse Gem. Koffiezaal „Wes- terveld; 9.35 uur: Ds. J. A. Roskam. Jehova Getuigen, Wachttoren Studie. Diensten zondag van 78 uur in het Cultureel gebouw IJmuiden. Jehova Getuigen: Dinsdag van 39 uur Kweekerslaan 7 en Rijksweg 331. Dinsdag van 89 uur Hagelinerweg 190 en Rijksweg 331. Gem. Gods. Cultureel Gebouw IJmuiden, zondags 10 uur Dienst. Herv. Zondagsschool. 4 september weder aanvang zondags school en kinderkerk om 10 uur voor kin deren 5 t.m. 10 jaar in de Adolf van Nassauschool en van 11-13 jaar in het Jeugdhuis. Doktoren: Dr. Ph. Haselager, Hoofdstr. 135, tel. 8570. Apotheek: apotheek de Wilde, Broekber- genlaan 42, tel. 8284. Witte Kruis: Zr. Lammerts, Curagao- straat 19b, tel. 8756. Zondag 4 september. H.H. Missen te 7 uur-8.15 uur-11.30 uur. De Hoogmis te 9.30 uur. 's Avonds 7 uur Lof. Donderdag 8 september. Maria Geboorte. H.H. Missen te 7 uur-8 uur. Te 10 uur Gezongen H. Mis uit dankbaarheid. Zaterdag 10 september. 's Avonds te half 8 plechtige intocht van onze parochiaan, de DelEerw. Heer C. Böhm M.S.C., daarna Lof.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 1