SanfpooftWeehblad aan 'n uurtje op bet atelier van Koelof Klein De week rond verenigingen R.K. KERK Santpoort PREDiKBEURTEn zonoflGSDiEnsTEn van de 31e Jaargang no 38 Redaktie: Terras weg 31 Kerkerinklaan 45 Uitgave van Drukkerij Cornegge Telefoon 8619 HUIS Vrijdag 23 sept. 1960 Administratie en advertenties: Drukkerij Cornegge Terrasweg 31 Telefoon 8619 Kerkerinklaan 45 na 6 uur telef. 7029 Een huisje aan de Slaperdijk. Een huisje met een atelier en in dat atelier een rust bank waarop Roelof Klein z'n middagdutje doet, als wij hem komen overvallen voor een praatje. Roelof Klein oppert helemaal geen bezwaren als zijn vrouw hem wekt. „W'ja, kom maar boven". De licht gebogen gestalte van de heer Klein heeft zich juist van de divan verheven als wij de trap opstommelen, die naar zijn atelier voert. Zijn gezicht toont een wat mat-bruinc kleur, maar zijn ogen daarentegen kijken me fris-vriendelijk en onderzoekend aan. Behoedzaam werp ik een paar blikken om me heen. Een gezellig schilders atelier, zo gezellig als eigenlijk alleen de werkplaats van een kunstenaar kan zijn. Wat potjes en pannetjes, vaasjes en bloemen staan op de tafeltjes en wat aldus wordt aangemerkt. Aan de muur hangen schilderijen. Een olieverf van een meisjeskopje, een por tret van een klein „Kleintje", een portret van de schilder „himself", enz. Door het vrij kleine raam, dat uitzicht biedt op een door enorme zonnebloemen overwoekerde tuin, komen zonnestralen het interieur verlevendigen. „Ik heb het atelier op het zuiden", vertelt ons de schilder. „Noorderlicht vind ik te koud en bij dit licht werk ik het prettigst." Ondertussen ga ik op een aangeboden stoel zitten met m'n rug naar het licht. Er hangt een behaaglijke sfeer in deze ruimte. Roelof Klein werkt hard. Uit zijn schilderingen spreekt de liefde voor de kunst. „Ik ben pas een paar dagen terug uit Zwitserland" steekt hij van wal. Hij zoekt even in zijn zakken en rolt be daard een sjekkie. „Maar 't is me niet meegevallen. Ik kreeg deze reis door bemiddeling van de Federatie voor Kunstschilders aangeboden, maar Zwit serland is moeilijk te peilen." „Heeft u er nog kunnen werken dan?" „Uiteraard, ik zal 't straks wel laten zien, maar 't landschap is ondanks de grootsheid, wat eentonig. De huizen op de berghellingen zijn van hout en be slist niet kleurig en dat zinde me niet helemaal. Ik ga trouwens elk jaar naar het buitenland. Meestal naar Parijs". Roelof Klein spreekt monotoom ondanks het feit, dat hij een zekere nauwkeurig heid in zijn woordkeus betracht. Hoe kom je er toe om schilder te wor den? Bij Klein is dat langs de weg der geleidelijkheid gegaan. Eerst zoals hij het noemt verver, daarna etaleur, re clameman en tot slot kunstschilder. Op school in de Friese hoofdstad bleek al spoedig, dat de kleine Roelof aanleg voor tekenen had. Als kunstschilder heeft hij vooral in de beginperiode wel moeite gehad om het hoofd boven water te houden, maar hij verkeert nu al jarenlang in de gelukkige omstandigheid, dat hij in de „contra prestatie" valt. Een regeling, die de kunstschilder in staat stelt zich in be trekkelijke mate zonder financiële zor gen aan zijn werk te wijden. „Die con tra-prestatie is een goed ding. We kun nen nu ons beroep uitoefenen, zonder dat we ons talent geweld aan behoeven te doen, door te maken wat het grote publiek mooi vindt." Het werk van de schilder Klein toont een onverwachte verscheidenheid. De laatste jaren heeft hij zich in het bij zonder toegelegd op het aquarelleren, het schilderen met waterverf. Een lange, lange reeks van schilderijtjes pas seren de revue. Het blijkt, dat hij in Zwitserland toch niet heeft stilgezeten: vijftien waterverf tekeningen heeft hij er in luttele dagen vervaardigd. Geen slordig en achteloos werkje zit er tussen. Er spreekt aan- dacht voor de natuur uit. De Zwitserse tekeningen hebben inder daad een zekere lauwheid. „Kijk, dit heb ik gemaakt in Savoye zegt hij, terwijl hij een tekening tegen de divan zet. Een driftig werkje in Ja pans oliekrijt van een landschap, waarin de rust van het Zwitserse bergland schap ver te zoeken is. Het interessante van een bezoekje aan deze schilder is, dat ge er zoveel ver scheidenheid vindt. Verscheidenheid in techniek, maar ook in stijl. „Ze zeggen wel eens, dat ik niet weet wat ik wil" verklaart Klein, als ik het gesprek op dit punt breng. „Misschien ben ik ook wel een zoeker. Maar dat gaat niet om het zoeken. Als een schil derij kubistisch lijkt, heb ik dat gedaan omdat ik meende, dat ik op die manier het beste mijn bedoeling en gevoelens tot uitdrukking kon brengen. Ik wil niet vastroesten in één maniertje." „Vader, mag ik wat lak halen voor mijn fiets?" In de trapopening staat de forse zoon van de schilder. „Goed" en dan „Wat moet het worden, geel, groen of blauw?" Hij knipoogt in mijn richting. „Blauw" luidt het ant woord. „Och, je laat ze maar wat rom melen, ze moeten toch ook wat te doen hebben" vergoelijkt hij. als zijn zoon weer verdwenen is. Vooral uit de olieverven van deze schil der spreekt een diep geloofsleven. „De verloren Zoon" is een voorstelling van een naakt en geslagen mannenfiguur in een meedogenloos, kobaltblauw land schap. Aangrijpend. Evenals „De Judas kus", een werk met een angstige expres siviteit, waarin de kubistische techniek ook even om de hoek komt kijken. Waterverfschilderijen van Parijs, Mont- martre. De schilders daar moeten 'allemaal de Sacre Coeur schilderen, maar hij houdt het maar op de „doodgewone" stadsge zichten. Het lijkt wel dorps. „Het zijn allemaal Slaperdijkjes door elkaar" zegt hij op deze opmerking. In de huiskamer drinken we tenslotte samen een bakje thee. Een vreedzaam man, deze schilder. „Kom nog maar eens langs" zegt hij als we tenslotte afscheid nemen. „Ik krijg al tijd veel bezoek, want ik heb een enorme kennissenkring.' Hetgeen we ons goed kunnen voorstellen. Want het is een verademing om een uurtje op zijn atelier, ver weg van het motorgeronk en de telefoons, te ver toeven. VELSEN OP SCHOT. Velsen benutte de vrije zondag door het spelen van een vriendschappelijke wedstrijd tegen VIOS uit Den Haag. Onze plaatsgenoten wonnen deze ont moeting ondanks het feit, dat ze zon der Van den Pieterman moesten uitko men en VIOS hun absoluut de goals niet heeft cadeau gedaan, met niet min der dan 51, waarbij dan nog dient te worden aangetekend, dat twee doelpun ten van Graman en Wim Schoorl wer den afgekeurd wegens buitenspel, hoe- we! er naar onze smaak „geen vuiltje aan de lucht was." Na een enigszins mat begin, waarin fei telijk de snelle aanvallen van de midden voor en de linksbuiten van VIOS ons meer konden bekoren dan die van Vel sen, kwamen onze plaatsgenoten er langzaam maar zeker beter in en toen de Velsenmachine eenmaal liep, waren toch de resultaten van Hazevelds trai ning toch wel duidelijk merkbaar. Het tempo lag toen op een behoorlijke hoog te en wat nog meer zegt, men bleek in staat dit tot het einde toe vol te kun nen houden, hetgeen van VIOS juist niet gezegd kon worden. Voorts trachtte mar, veelal de bal laag te houden en werd er aan het „opbouwen" van de aanvallen gedaan. In de voorhoede was de actieve en schotvaardige Hoogzaad „de" man, maar Weber (rechtsbuiten) en Graman (middenvoor) stonden hem goed ter zijde en Wittebrood liet op de voer hem vreemde linksbuitenplaats ook goede dingen zien. In de verdediging was Ton Hijnen een kracht van beteke nis, die zich waarschijnlijk als gevolg van de veilige voorsprong een enkele keer liet verleiden tot „spielerei". Voorts toonden Schoorl en Spanjaard als af- brekers van de VlOS-aanvallen beiden goede kwaliteiten, maar eerstgenoemde won het, wat het opbouwen van de eigen aanvallen betreft. De beide backs deden het al beter dan tegen DTS, doch het is maar goed, dat „routinier" Hijnen hen zo nodig terzijde kan staan. In het doel hebben we Kaasenbrood een aantal felle schoten op knappe, stijlvolle wijze zien stoppen. Zij nog vermeld, dat Velsen de wedstrijd na een 21 ruststand tenslotte met 51 won. De goals werden gescoord door Hoogzaad (3) en Wittebrood (2). TERRASVOGELS' TWEEDE NEDERLAAG. Neen, inderdaad, zo gaat het niet, Ter rasvogels: 2 gespeeld, 0 gewonnen, 0 gelijk, 2 verloren, 5 goals vóór en 9 tegen. Vooral die 9 tegenpunten zullen de leidende Terrasvogels-figuren lelijk dwars zitten, want dit is toch wel wat al teveel van het goede! De Vogels kunnen hun leven natuurlijk nog gaan beteren, maar willen zij dit seizoen een woordje meespreken in de strijd om de bovenste plaats, dan zal dit toch spoedig moeten geschieden, want St. Martinus, dat nu al haar tweede overwinning behaalde en Lijnden, dat in Velsen-noord Kinheim even met 25 aftuigde, schijnen wel wat in de melk te brokkelen te hebben. Terrasvogels speelde tegen St. Pancra- tius niet bepaald enthousiast. Had men gedacht aan de Badhoevedorpers het be kende „zachte eitje" te hebben, omdat laatstgenoemden een week tevoren met 14 van St. Martinus hadden verloren? We weten het niet, maar een feit is het, dat naar onze smaak de Vogels de za ken te kalm opvatten, waardoor de St. Pancratianen gelegenheid kregen het spel naar hun hand te zetten en tot een pres tatie kwamen, die we na hun 14 ne derlaag tegen St. Martinus niet voor mogelijk hadden gehouden.. Dankbaar profiteerden de Badhoevedor- pers van de gaten, die vooral aan de kant van OttoVan Dillewijn in de defensie der Vogels vielen. Ze zagen kans Boeser viermaal te passeren en dit aantal mag zeker niet geflatteerd ge noemd worden. Met de rust was de stand 21. Thoolen heeft toen na de thee de kans gehad om de partijen op gelijke voet te brengen, omdat hij een penalty mocht nemen. Hij accepteerde deze kans echter niet. Direct hierop bracht St. Pancratius de stand op 31 en toen was Terrasvogels, ge zien het spelbeeld, een geslagen ploeg Beide teams noteerden nog één doel punt, zodat 42 de eindstand werd. WIJK AAN ZEE—VELSEN. Velsen trekt zondag a.s. naar Wijk aan Zee tegen welke club de geelblauwen met afwisselend succes al menige pittige wedstrijd heeft gespeeld. We geven onze plaatsgenoten met hun productieve voor- hoede een goede kans op de overwin ning. TERRASVOGELS—ONZE GEZELLEN. Terrasvogels ontvangt zondag op eigen terrein Onze Gezellen, dat uit twee wedstrijden drie punten heeft weten te behalen. Dit houdt in, dat het te hopen is, dat de blauwwitten eindelijk eens uit het andere betere vaatje gaan tap pen! O De Velser gemeenteraad heeft het voorstel van B. 6 W. om het bedrag van 930,dat kindercircus Bas bijeen heeft gebracht ten behoeve van de polio-patiënten, te verdubbelen aangenomen. De heer Visser (A.R.) heeft zijn instemming betuigd met het werk, dat door circus Bas wordt verricht. Hij stelde het ten voor beeld aan de jeugd, die meent haar tijd op andere wijze te moeten ge bruiken. In het raadsvoorstel wordt voorts melding gemaakt van het feit, dat deze gemeentelijke bijdrage mede gebaseerd is op het rapport van de gemeentelijke ambtenaar van jeugdzaken omtrent circus Bas. De prijs van het gas zal met 1 cent per m3 verlaagd worden tot 16J^ cent per m3. Industriegas zal na 1 oktober 13 cent per m3 kosten. Deze gasprijsverlaging vindt haar oorzaak in een te verwachten winst van het gasbedrijf over 1960 van 167.000. 0 Vorige week hebben ongenoden zich toegang verschaft tot een woning in de Louis de Colignylaan. Er werd niets vermist. Een nacht tevoren werd ingebroken in drie woningen aan de Maasstraat te IJmuiden. In een woning nuttigden zij enkele ge bakken visjes en een peer, in een andere legden zij beslag op veertig gulden, een suede jekker, een paar gouden manchetknopen en enkele frontknopen, terwijl in de derde wo ning niets werd vermist. 9 Binnenkort zal ten huize van de heer van der Kolk, raadslid van de ge meente Velsen, een maaltje vis wor den gebracht. Dit werd hem ten minste toegezegd door zijn mede raadslid, de heer Kolkman, nadat de heer van der Kolk een opmerking maakte over de stank van dode vis. Een en ander gebeurde tijdens de discussies in de raadszaal over het beschikbaar stellen van een bijdrage voor de aankoop van de vismeelfa- briek te Beverwijk. 0 Het r.k. kerk- en schoolbestuur te Santpoort heeft de gemeente mede werking verzocht ingevolge artikel 72 van de lager-onderwijswet 1920 voor de aanschaffing van een nieu we taal- en rekenmethode ten be hoeve van de Titus Brandsmaschool. 0 De Haarlemse politierechter heeft een achttien-jarige scholier uit Sant poort wegens inbraak en diefstal ver oordeeld tot honderd gulden boete, drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De jongeman had met een geleende schroevedraaier in de kamer van de concierge een kastdeur geforceerd om 160,uit de kast te halen. Van het geld had hij kleding willen kopen en een reis per fiets naar Frankrijk willen be kostigen. De eis was zes maanden gevangenisstraf, waarvan drie maan den voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar. 9 Tijdens de opening van de „Pleiaden- school", een nieuwe openbare lagere school in Duinwijk te IJmuiden, heeft loco-burgemeester de Boer onder meer verklaard, dat hij de si tuatie in de gemeente Velsen voor wat betreft de gebouwen voor het lager onderwijs bevredigend vond. Het kleuter- en voortgezet onderwijs achtte hij minder goed bedeeld. O Begin deze week is in de W. Da- niëlslaan een jongeman, die op zijn fiets een ijsje zat te eten, komen te vallen omdat de hockey-stick, die hij in zijn andere hand hield tussen de spaken van zijn rijwiel geraakte. Een naderende bestelauto kon hem tij dens deze val nog op het allerlaat ste nippertje ontwijken. De 12-jarige knaap is met handwonden naar zijn woning in Overveen vervoerd. 0 Door de gemeenteraad van Velsen werden benoemd tot lid en plaats vervangend lid van de adviescom missie woonruimte: voor de Woning- bouw-corporatie's: lid M. J. H. Tim mer, plv. lid A. Heinen; voor de ver eniging van huiseigenaren „Velsen": lid H. Wichmann, plv.lid H. van der Plas: voor de middenstandsorgani saties: lid E. Sanders, plv. lid M. G. Kuipers; voor de vakorganisaties: lid G. Veltman, plv. lid R. Gerritsma; als deskundige op sociaal gebied: lid mevrouw B. A. Mooy-Modder, plv. lid mevr. A. M. Lopes de Leao La- guna-Brons. 0 Tot lid en plaatsvervangend lid van de adviescommissie vordering woon ruimte werden door de gemeenteraad van Velsen benoemd: voor de Wo ningbouwcorporaties: lid C. Rollfs of Roelofs, plv. lid H. v. d. Put; voor de vereniging van huiseigenaren „Velsen": lid P. J. Bakker, plv. lid C. v. d. Molen; voor de Middenstands organisaties: lid J. van Leeuwen, plv. lid W. M. Geels; voor de vakorga nisaties: lid G. Huybens, plv. lid R. de Boer; als deskundige op sopiaal gebied: lid C. L. A. van Kuileburg, plv. lid B. C. Scholten. 0 De Mekog te IJmuiden, een maat schappij waarin door de Bataafse Peroleum Maatschappij voor twee derde en Hoogovens eenderde wordt deelgenomen, gaat een fabriek voor mengmeststoffen bouwen. De instal laties met een capaciteit van 160.000 ton per jaar, zullen worden gebouwd op de terreinen van Shell Nederland Raffinaderij N.V. te Pernis. Het pro ject zal over twee jaar gereed moe ten zijn. Voor de afzet van de te produceren mengmeststoffen zal het centraal stikstof-verkoopkantoor te Den Haag zorgdragen. Het overgrote deel van de productie is voor export bestemd. 0 De benoeming van de nieuwe pas toor voor de Santpoortse parochie is een week uitgesteld, namelijk tot 26 september. NIEUWE GARAGE AAN DE HOOFDSTRAAT. Naar verwacht zal het wel februari worden eer de heren Jak hun nieuwe ga rage aan de Hoofdstraat te Santpoort kunnen betrekken. Dit ondanks het feit, dat de regen in de afgelopen maanden voor spelbreker heeft gefungeerd. Het nieuwe pand zal onder meer voorzien zijn van een voor de gemeente unieke garagedeur. Door een simpele druk op de knop zal de aanstaande autostaller de garagedeuren mechanisch kunnen openen. Boven de garage is een woon huis geprojecteerd. Het nieuwe bedrijf zal voorts beschikken over een smeer- en servicestation. Het nieuwe pand zal een mijlpaal betekenen in de geschiedenis van de firma Jak, die in 1902 als lood- gietersbedrijf werd opgericht. Te zijner tijd hopen wij een artikel over de inte ressante levensloop van dit bedrijf te kunnen publiceren. De jaarlijkse mars- en tamboerwedstrijd, uitgeschreven door de sectie muziek van de Velser Gemeenschap, zal dit jaar in Santpoort worden gehouden op zaterdag 24 september om 15.uur. Het par cours leidt door de Surinamestraat, Sa- bastraat, Arubastraat, Bonairestraat en Paramaribostraat. Aan de wedstrijd ne men de volgende verenigingen deel: R.K. Harmonie „St. Caecilia", Velsen-noord; R.K. Harmonie „Soli Deo Gloria", Driehuis; Chr. Muziekver. „Wilhelmina", IJmuiden; Fanfarekorps „Wilhelmina", Santpoort; „IJmuider Harmonie", IJmui den; Tamboer- en Pijperkorps Chr. Gymn. Ver., IJmuiden; Tamboerkorps „Voorwaarts", IJmuiden; Tamboerkorps „Schulpen-Meerweiden", Velsen-noord; tamboerkorps R.K. Harmonie „Soli Deo Gloria", Driehuis; tamboerkorps „Hoog oven Harmonie", IJmuiden; tamboerkorps „Wilhelmina", Santpoort; tamboerkorps „IJmuider Harmonie", IJmuiden en tam boerkorps „Wilhelmina", IJmuiden. Vrijdag a.s. zal in de school met de Bij bel aan de Fr. Netscherlaan weer de jaarlijkse bloemententoonstelling worden gehouden. De openingsuren zijn van 4 tot 5 uur en 's avonds van 8 tot 9 uur. Eenieder is van harte welkom. De K.A.B. houdt op dinsdag 27 septem ber om 8 uur in café Böhm haar eerste klaverjaswedstrijd in dit seizoen. Er worden prijzen beschikbaar gesteld. Ook niet-leden kunnen deelnemen. De nieuwe indeling van de lesuren heeft voor de Chr. Sportvereniging „Fit" bij de meeste afdelingen geen nadelige in vloed gehad. Alleen de afdelingen „da mes sr." (De afdeling voor de huis vrouw) en „jongens van 12-13-14 jaar" kunnen nog enige versterkingen gebrui ken. Als eerste activiteit in het nieuwe seizoen heeft het bestuur besloten deel te nemen aan de op 10 december door de Kring IJmond-Zaanstreek te organi seren dames- en heren-wedstrijden. Alle leden van „Fit" kunnen aan deze spor tieve strijd deelnemen. De lesuren van „Fit" zijn: woensdag 1.452.30 uur: kleuters; 2.303.30 uur: meisjes 69 jaar; 3.304.30 uur: jon gens 69 jaar; donderdag: 6.307.30 uur: meisjes 10—13 jaar; 7.308.30 uur: asp. heren en heren; 8.309.30 uur asp. dames en dames; Vrijdag: 6.307.30 u.: jongens 1013 jaar; 7.308.30 uur: jon gens 1314 jaar; 8.309.30: dames sr. De Santpoortse ouden van dagen zullen op vrijdag 30 september een lezing kun nen bijwonen van de heer de Waard. De bijeenkomst vindt plaats in het Herv. Jeugdgebouw aan de Burg. Enschedélaan, 's middags om 2.30 uur. De heer de Waard zal ook een film over Tsjecho- Slowakije vertonen. De afdeling Velsen van de Ned. Ver tot Bescherming van Dieren doet ook dit jaar weer een beroep op de inwoners van Santpoort, om door middel van de aankoop van een keurige dierenkalen- der de Vereniging geldelijk te steunen. De kalenders zijn verkrijgbaar bij de on derstaande adressen: mevr. v. d. Wulp, Charlotte de Bourbonlaan 12; mevrouw Reijenga, Harddraverslaan 11 en de hee^ A. Kampman, Brederoodseweg 18. Indien u een berichtje geeft aan het laat ste adres wordt de kalender desnoods ook thuisbezorgd. De zondagsschool voor kinderen uit vrijz. chr. gezinnen (leeftijd 612 jaar) wordt weer om de veertien dagen ge houden in de kleuterschool aan de Wüs- telaan en begint 2 oktober a.s. om 9.15 uur. Inlichtingen en aanmeldingen bij: mevr. St. Martin, L. de Colignylaan 13, telef. 8646; mevr. Lok, Brederodelaan 36, tel. 7615; mevr. Roorda, Jachtlustlaan 16, tel. 7222; mej. J. Wessels, Overbildtweg 24, tel. 6306. Van de wedvlucht van St. Gh. Hornu op 18 sept, waaraan 115 duiven van de „Snelle Wieken" deelnamen, werden de volgende uitslagen genoteerd: A. Ta- bernal 1, 3, 5, 16, 19; B. Jeminga 2, 8; J. A. Andriesma 4; Jac. Hoogzaad 6, 22; P. Rozemeyer 7; G. Bierman 9, 13; C. Koks 10. Op zondag 25 september zal ds. D. ter Steege in de Dorpskerk te Santpoort een jeugddienst leiden, waarvan het on derwerp luidt „Sex en Geloof". Dit on derwerp werd door een aantal jongeren gekozen. Zij hebben zich hierbij laten leiden door het volgende: „De proble men, die wij kennen, zijn niet gezocht; wij staan in het volle leven. Hoe moeten wij tegenover God en elkaar staan? Mas. sa's jongeren vonden hiervoor reeds lang een oplossing. Het moet goed zijn hierover te spreken, maar gebeurt dit niet al te weinig?" Na afloop van de jeugddienst is een ieder van harte welkom in het jeugd huis. De spreker van deze dienst zal even tuele vragen gaarne beantwoorden. De dienst begint om kwart voor zeven. Tijdens de algemene jaarvergadering van schaakclub „Santpoort" werd door de secretaris, de heer Baljet, een overzicht gegeven van de mooie resultaten die in het bijzonder door het tweede en derde tiental in de afgelopen Bondscompetitie werden behaald. Beide tientallen zagen hun inspanning bekroond door promotie. Tevens sprak de heer Baljet er zijn vreugde over uit, dat het „Santpoort" ook dit jaar weer niet aan een spor tieve clubgeest heeft ontbroken. Daar de heer Baljet na een reeks van dertien jaren het secretariaat liever in jongere handen zag overgaan werd toen bleek, dat hij niet meer viel te overreden, de heer Koolhaas tot secretaris gekozen. In de overige vacatures werd voorzien door verkiezingen van de heren H. Kip, W. Sterk en G. Kesting. Voorts kwam tijdens deze vergadering de heer Kroone voorgoed in het bezit van de Wisselbeker van groep 1. A. v. d. Bronk kon de beker voor groep 2 in ontvangst nemen en de heer Sterk werd de beker voor groep 3 overhan digd. Op 20 september zal de onderlinge club competitie weer beginnen. •k Op woensdag 5 oktober zal in de Ge meentelijke Concertzaal te Haarlem het dertiende jaarlijkse traditionele concert worden gegeven door de Marinierskapel der Koninklijke marine ten bate van het Marine-Sanatoriumfonds. Het concert zal dit jaar in het teken staan van het vijftienjarig bestaan van de Mariniers kapel en er zal een bijzonder program ma ten gehore worden gebracht. Onder leiding van kapitein-directeur H. C. van Lijnschoten zullen voor de pauze enkele oorspronkelijk voor harmonie-orkesten geschreven werken worden uittgevoerd. Het programma na de pauze bestaat uit graag gehoorde ouvertures, een con- certwals, een drumsolo en marsmuziek. Deze jaarlijkse concerten waarvan de baten geheel ten goede komen aan het M.S.F. en waarvan Haarlem de enige stad is, die het voorrecht heeft voor dit doel een beroep te kunnen doen op de Marinierskapel, trekken ieder jaar meer belangstelling. Bij voorgaande concerten moesten zelfs stoelen op het podium worden geplaatst. De entreeprijs be draagt slechts 2,per persoon (alles inbegrepen). Voorverkoop der kaarten bij boekhandel „Erasmus", Hoofdweg 200, Santpoort. UITSLAG DER LOTERIJ VAN „DA PACEM". Op onderstaande nummers zijn in volg orde de prijzen gevallen: no. 180, 1089, 138, 200, 1701, 546, 1497, 1735, 377, 376, 855, 1295, 1345, 1360, 1328, 652, 665, 1118, 1147, 387, 487, 367, 698, 1545, 1902, 1742, 1117, 1881, 385, 91, 167, 172, 1400. 1933, 1972, 760. Kijk deze nummers even goed na! „KLEUR EN ZANG". Dinsdagavond 27 september zal de heer Volkering, voeder-expert van P. Sluis te Weesp, een causerie houden voor vo gelvereniging „Kleur en Zang". Het onderwerp zal zijn: „De juiste voe dering van vogels en pluimvee". Het verheugt ons ten zeerste de heer Volkering bereid gevonden te hebben om een bezoek aan Santpoort te willen bren gen. Ieder, die belangstelling heeft voor dit interessante onderwerp is van harte welkom. Wij verwachten u om 8 uur in café-rest. „Zomerlust". R.K. GYMN. VER. VELSEN. De R.K. Gymn. Ver. Velsen heeft enige nieuwe lesuren ingelast, nl. een jonge rengroep voor jongens boven 14 jaar maandag van 78 uur, een Rithmische groep voor gehuwde dames maandags van 8.309.30 uur en een herengroep voor hen die nog nooit aan snort heb ben gedaan, donderdagsavonds van 8.30 —9.30 uur. KORFBAL-KLANKEN. J.l. zondag is voor korfballend Sant poort en omstreken de competitie weer begonnen. Op deze eerste wedstrijddag traden het eerste en tweede twaalftal van Sport-Vereent in het veld. S.V. I had een thuiswedstrijd tegen Biko I uit Bilthoven en de reserves trokken naar Haarlem om daar Nieuw Flora 2 te bekampen. S.V. I speelde een uitstekende wedstrijd tegen Biko, welke één der sterkste ploe gen in de afdeling genoemd kan worden. Ondanks de geweldige hitte werd er in een hoog tempo gespeeld. H. Otte open de de score voor Sport-Vereent, maar kort daarna kwam de gelijkmaker. Biko drukte door en voor de rust wisten zij nog tweemaal de korf te vinden. Maar voor het einde van de eerste helft maakte H. Ausma nog een schitterende doorloopbal welke echter door een scheidsrechterlijke dwaling werd afge keurd wegens vermeend „lopen". Na rust verkleinde J. Ausma de achter stand tot 23, maar hierna wist Biko zijn voorsprong weer te versterken door er met een afstandschot 24 van te maken. Voor het eindsignaal konden beide partijen nog eenmaal scoren, waar door de einduitslag 35 in het voor deel van de gasten werd. Nu het winterseizoen weer voor de deur staat verwachten wij op de redactie weer de gebruikelijke grote overvloed van kopij van de zijde der verenigingen. Mogen wij allen nog eens vrien delijk verzoeken de uitslagen en verslagen der verenigingsavonden beknopt weer te geven. Ook zou den wij in verband met de ver wachte toeloop gaarne de kopij in ieder geval voor maandagavond 6 uur in ons bezit hebben. Zondag 25 sept, H. H. Missen te 7 uur, 8.15, 11.30. Hoogmis te 9.30 uur. Te 7 uur Lof. Dinsdag 27 sept. te half 11 Gez. Huw. mis voor het bruidspaar Ruigrok-Sin- tenie. Vrijdag, zaterdag en zondag: jaarlijks veertigurengebed. H.H. Missen te 7 uur, 8 uur, 9 uur en 's avonds 8 uur avond- Herv. Kerk (Dorpskerk). 10 uur: ds. J. C. Remijn; 7 uur: ds. D. ter Steege, Jeugddienst. Santpoort-zuid. 10 uur: ds. G. H. van Willenswaard. Gereformeerde Kerk: 9.30 en 17 uur: Ds. M. W. J. C. de Kluis Chr. Geref. Kerk. 10 uur: ds. J. J. Rebel; 4 uur: ds. J. C. Maris. Doopsgezinde gemeente. IJmuiden, 10 uur: ds. W. Veen, A'dam. Evang. Lutherse Gem. Koffiezaal „Wes- terveld; 9.35 uur: Ds. J. A. Roskam. Vrijz. Herv. (IJmuiden) 10.30 uur ds G. Nijenhuis. Jehova Getuigen, Wachttoren Studie. Diensten zondag van 78 uur in het Cultureel gebouw IJmuiden. Jehova Getuigen: Dinsdag van 89 uur Kweekerslaan 7 en Rijksweg 331. Gem. Gods. Cultureel Gebouw IJmuiden, zondags 10 uur Dienst. ARTSEN: M. M. C. Trooster, Wyn. Daniëlslaan 14, tel. 8410. Apotheken: Santpoortse Apotheek, Bloe- mend.str.weg 145, telefoon 8249. HET WITTE KRUIS: Zr. Langejan, Brederoodseweg 106, tel. 7477.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 1