Dirk van der Lugt-. in glaswerk De week rond SLECHTS 1 Vrijdag 14 oktober in café „Zomerlust", Hoofdstraat 124 KfJ i/an de ueremgmgen PREDIKBEURTEÏI ZOnDflDSDIEnSTEn R.K. KERK Santpoort Dealer voor Santpoort en omgeving K R IJ N E N Driehuizer- kerkweg 87 Driehuis Telefoon 5736 31e Jaargang no 41 Redaktie: Terrasweg 31 Kerkerinklaan 45 Uitgave van Drukkerij Cornegge Telefoon 8619 Hnis SanfootrisWeehblad Vrijdag 14 okt. 1960 aan Hms Administratie en advertenties: Drukkerij Cornegge Terrasweg 31 Telefoon 8619 Kerkerinklaan 45 na 6 uur telef. 7029 Op onze knieën hebben we dezer dagen voor de glazenkast van Dirk van der Lugt gelegen. Een welgevulde glazenkast, waarin ruim honderd exemplaren een plaatsje hebben gevonden. Velen leggen in deze tijd een verzameling miniatuurflesjes aan, zo niet Dirk. Hij wierp zich op de bierglazen. En het resultaat mag er zijn. Honderdtwintig glazen staan nu mannetje aan mannetje te flonkeren in de kast. Een verdekt opgesteld lichtje maakt er een soort miniatuur lichtfeest van. Dirk, die het kellnervak beoefend, is wat trots op deze verzameling. Alhoewel hij best weet, dat honderdtwintig exemplaren nog geen resultaat is waarvoor hij zich met veel verve op de borst kan kloppen. Die glazenkast in de woning J. T. Cre- merlaan 13, neemt een belangrijke plaats in. En niet voor wat betreft de omvang het is maar een klein meubelstukje maar voor wat betreft de inhoud er van. Behoedzaam toont de heer van der Lugt ons een paar exemplaren. Ze staan er in allerlei grootten en maten. Grote halve-liters pullen, maar ook kleintjes, die met één slok leeg te drinken zouden zijn. In de gauwigheid telt van der Lugt de vertegenwoordigende landen op. „Als ik zo tel kom ik op tien landen' zegt hij tenslotte. „Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Tsjecho-Slowakije, Denemarken, Enge land en dan nog een stel Zuidamerikaan- se landen." Oospronkelijk schaarde hij zich in de rijen der \tiltjesverzamelaars, maar toen hij eens op vacantie in Oostenrijk was en daar in een gezellig cafeetje een glaasje bier zat te drinken, vatte hij het plan op eens op en andere koers te gaan varen. De Oostenrijkse kastelein gaf hem gaar ne een glas meet Dat was het eerste stuk van de verzameling. Of nee, eigenlijk toch niet. Thuis stond al jarenlang een bierglas, waarvan hij tot op de dag van heden de herkomst niet weet. Een bij zonder glas, dat tot nu toe in zijn ver zameling in zeldzaamheid niet overtrof fen is. 't Is een glas van ruim een deci meter hoog, mét een klein voetje aan de jnderkant. Het is handgeschilderd. Er staat op;„Otto von Bismarck. 1815" en een wapen geflankeerd door twee ade laren, waaronder „In Trinitate Robur", ..In drieëenheid kracht". Twee glazen, dat was het begin. Hij toont ons een volgend exemplaar: een alas, dat door een kennis meegenomen c d uit Tsjecho-Slowakije. „Pilsner Ur- juell" staat er in zwierige letters op. Het glas Uilige decimeters hoog en is bijzonder rank en sierlijk. Opvallend zijn ook de Deense glazen, die allen ook een zekere zwierigheid bezitten. Stel daar eens enkele Engelse glazen tegenover. Recht toe, recht aan. Je zou haast voor de verleiding niet kunnen weerstaan uit de vorm van het glas iets over de lands aard van de gebruiker te achterhalen. De Flanse glazen in deze verzameling zijn over het algemeen fijn en klein van vorm. Achter uit de kast komt een Duits glas te voorschijn, waarop een schildering voorkomt van een heertje, dat kennelijk onder de invloed is gekomen van de in houd. Hij heeft zich in het dromenland begeven en zijn wandelstok hangt over de wijzer van een grote klok, die drie uur aanwijst. „Dem Glücklichen schlagt keine Stunde" staat er bbven, vrij ver taald „Hij, die gelukkig is, trekt zich van het uur niets aan". De kast wordt al leger en tussen ons in rijen de glazen zich aaneen. Ook mevrouw van der Lugt legt veel belangstelling aan de dag voor de ver zameling van haar zoon. Alhoewel zij het toch ook van de praktische kant moet bekijken. En die praktische kant is een beetje onprettig. Stelt u zich voor: regel matig ongeveer honderdtwintig biergla zen afstoffen, terwijl om de haverklap de voordeurbel gaat. „Op je vrije dag, krijg jij van mij een mooie stofdoek" voegt ze haar zoon vriendelijk toe. Dirk glimlacht. „Ja, dat is een heel werk, daar moest ik eigenlijk nog eens iets op vinden" zucht hij. Hoe hij die glazen bij elkaar krijgt. Och, de wegen des verzamelaars zijn meestal wonderlijk. Hij heeft een aantal vrien den en kennissen, die van zijn liefde voor bierglazen afweten en dus op hun reizen door het buitenland even denken aan Santpoortse Dirk. En als zich on der die vrienden en kenissen ook nog een aantal bevinden, die als zeeman re gelmatig de overzese landen bezoeken, dan groeit zo'n verzameling gestaag uit. „In drie jaar honderdtwintig glazen is toch zo gek nog niet" vindt Dirk van der Lugt. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft de raad der gemeente Velsen medegedeeld, dat hij met betrekking tot het plan tot samenvoeging van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk, gepaard gaande met een wijziging van de grens tussen eerstgenoemde gemeente en de gemeente Velsen, zijn voorlopig standpunt heeft bepaald. Hij heeft voorts de Raad er van in kennis gesteld, dat hij de Gedepu teerde Staten van Noord Holland heeft uitgenodigd, de raad inzake dit plan een ontwerp-regeling toe te zen den. 0 Terwijl de bewoners afwezig waren hebben inbrekers zich toegang ver schaft tot een woning in de Anna van Burenlaan. Alles werd door de ongenode gasten overhoop gehaald, doch er werd niets vermist. G Op vragen van het raadslid mevrouw J. Diemer-Jeltema (Arbeid) heeft de wethouder van gas en water, de heer A. de Jong, medegedeeld, dat het col lege tot heden een zeer gereser veerde houding aanneemt ten aanzien van toevoeging van fluor aan het drinkwater ter bestrijding van tand bederf. De heer de Jong verklaarde, dat er pas dan maatregelen worden geno men als men de garantie heeft, dat het niet op teveel weerstand van de gebruikers yan het drinkwater stuit. H )p de Hagelingerweg in Santpoort „ijn een fietser en een bromfietser met elkaar in botsing gekomen, toen eerst genoemde moest uitwijken voor een stilstaande auto, waardoor hij in aan raking kwam met de achter hem op rijdende bromfietser. De laatste, de zeventien-jarige G. J. N. M. uit Sant poort werd - de arm uit de kom ge rukt. Hij moest met de ongevallen- dienst nas. het St. Anthoniuszieken- huis worden overgebracht, doch kon na een behandeling naar huis terug keren. Bij controle door de politie h'eek, dat In het achterwiel van de oromfiets het remmechanisme ont brak. i 9 De gemeenteraad van Velsen heeft er haar goedkeuring aan gehecht, dat aan de Technische School te Velsen een cursus in electrisch lassen wordt opgericht en in stand gehouden. 9 Voor 28.000,heeft de gemeente Velsen eem»achttal woningen gekocht in oud-IJmuiden. De percelen zijn ge- leger in het wederopbouwplan C voor oud-JJmuiden hetgeen bestemd is voor woningbouw, respectievelijk in dustriële doeleinden. De Velser politie is er in geslaagd de hand te leggen op een 17-jarige IJmuidenaar, die verdacht wordt van een poging tot aanranding van een meisje in de duinen bij IJmuiden. De jongeman heeft bekend in Velsen- Noord ook twee van dergelijke feiten te hebben gepleegd. Het meisje kon een vrij nauwkeurig signalement op geven, waardoor de dader spoedig kon worden achterhaald. Op de Hoofdstraat te Santpoort heeft de politie een bromfietser aangetrof fen, die in een dergelijke kennelijke staat verkeerde, dat hem het verder rijden verboden moest worden. Op de Duin en Kruidbergerweg raakte een Santpoortse wielrijdster de macht over het stuur kwijt, tengevol ge waarvan ze tegen een personen auto viel. De wielrijdster kwam er goed af, de wagen liep materiele schade op. Met een matig bezochte receptie heeft Hengelsportvereniging „Velsen" zaterdag in zaal „Kraak" te IJmuiden haar tien jarig bestaan herdacht. Onder de aanwe zigen bevonden zich onder meer de wet houder van sportzaken ad interim, de heer A. de Jong, de gemeentelijk ambte naar van sportzaken, de heer H. G. F. Smakman en de vice-voorzitter van de Velsed Sportstichting, de heer C. H. Vos. In een hartelijke speech heeft wethouder de Jong „Velsen" gecomplimenteerd met dit tweede lustrum. Hij verklaarde, dat de hengelsport toch steeds op de mannen een grote aantrekkingskracht blijft uit oefenen. De heer de Jong wenste het be stuur en de vereniging veel succes in de komende jaren en nog vele malen „beet" toe. De voorzitter van „Velsen", de heer R. Bosma, maakte van deze gelegenheid gebruik om nog eens bij de officiële in stanties aan te dringen op de realisering van een „eigen viswatertje", de stille hoop van de vereniging. Wethouder de Jong nodigde de heer Bosma uit om ter zijner tijd deze zaak weer eens op te ne men. De heer C. H. Vos, die sprak namens de Velser Sportstichting en de Velser Ge meenschap, kenschetste „Velsen" als een bijzonder actieve vereniging, die in de loop der jaren zijn sympathie had ver worven. Hij zag het ook als een sport „voor jong en oud", een devies, dat naar zijn smaak gerust in het vaandel van de vereniging geplaatst kan worden." Tot slot van dit officiële deel van de re ceptie bleven de aanwezigen nog enige tijd gezellig bijeen. Vele Santpoortenaren hebben zaterdag avond de gang naar IJmuiden gewaagd om daar in het Herv. verenigingsgebouw „De Rank" de prestatie's van de leden van dansschool „Capriole" te bewonde ren. Deze dansavond werd in IJmuiden gehouden, omdat er in Santpoort te wei nig zaalruimte zou zijn voor een derge lijke uitvoering. In een bijzonder prettige sfeer hebben de leden van „Capriole" staaltjes van hun kunnen getoond. Het programma ver toonde een zekere stijgende tendenz van de „gewone" rythmische gymnastiek naar - wat we haast zouden noemen het echte ballet. De leidster, mej. E. Kamsteeg, is er door deze opbouw in geslaagd de aandacht van het publiek doorlopend gevangen te houden. Er is kennelijk döor haar groepen hard en ge concentreerd aan deze uitvoering ge werkt; de aankleding was eveneens goed verzorgd. Bijzonder charmant waren de kleuters, doch ook de oudere dames hebben zich met veel verve aan deze uitvoering ge geven. Het applaus, dat de talrijke Santpoorte naren de danseressen enkele malen toe dachten, was dan ook geheel en al ver diend te noemen. Het was een merkwaardige optocht, die zaterdag door IJmuiden trok. Honderdveertig honden, vergezeld door hun baas of bazinnetje maakten een wandeling van het Marktplein naar de garage van Van Oosten aan de Vecht- straat om daar deel te nemen aan de door de Ned. Ver. van Dierenbescher ming georganiseerde hondenshow. Stelt u zich eens voor: honderdveertig honden waarvan zeker de helft blaft in een hol klinkende garage. Een enorm blafcon- cert was het resultaat. De belangstelling van de zijde der Sant poorters was zeer matig. Het bestuur van de vereniging realiseert zich ook, dat de afstand voor vele kleine Santpoortenaartjes te groot is. Het is een leuke middag geworden voor de deelnemers. Het bestuur heeft gemeend aan deze show nog een opstelprijsvraag te koppelen. De deelnemers aan de show mogen een kort opstel schrijven over hun belevenis sen tijdens de hondenparade. De Sant poortenaren kunnen het vóór 15 oktober inleveren bij mevrouw Klaver, Broek- bergerlaan 17. De prijzen zijn 5, 3,— en 2,—. Zondag 16 oktober opent de K.A.J. het nieuwe seizoen met een groots dans- festijn in zaal Zomerlust. Het bestuur hoopt, dat iedereen aanwezig zal zijn. De muziek op deze avond zal verzorgd wor den door de „Jillis Sociëty Quartet". De ze band speelde tot nu steeds voor grote feesten en wordt nu voor het eerst in Santpoort verwacht. De organisatie is in handen van de heer Jaap Nijssen. Nog meer K.A.J.-nieuws! Het revuege zelschap „Nester" van de K.A.J. maakt deze weken een tournee door Noord Hol land. Er werd al voor het voetlicht ge treden in Herstellingsoord „Heliomare" te Wijk aan Zee, in Castricum-Bakkum, terwijl binnenkort twee uitvoeringen wor den gegeven in Haarlem-Noord. De revue wordt veel succes toegewenst. Revue „Nester 2" zal binnenkort onder algemene leiding en regie van Jaap Nijs sen ook in Santpoort voor het voetlicht worden gebracht. Op woensdag 19 oktober zal de Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. een cursus beginnen in de Adolf van Nassauschool. De aan vang is 20.uur. Nieuwe cursisten kunnen zich opgeven bij mevrouw Donkervoort, Brederoodse- weg 8, Santpoort Z. of bij mevrouw Bink, Joh. Maur. van Nassaulaan 18, Santpoort N. Het is ook mogelijk om zich op de eerste cursusavond als cur sist in te laten schrijven. In de bekende prettige sfeer hebben de leden van bridgeclub „De Kennemers" weer hun jaarvergadering gehouden. Tij dens deze vergadering kon de voorzitter reeds enkele mededelingen verstrekken over de op handen zijnde vijfde lustrum viering van de vereniging. Dit jubileum, dat in maart gevierd zal worden, belooft het hoogtepunt van het winterprogramma te worden. De leden hebben de jaarrapporten van secretaris en penningmeester goedge keurd. Om negen uur kon de vergadering gesloten worden zodat er nog voldoende tijd overbleef om een aantal viertallen wedstrijden. Donderdag 13 oktober vindt de opening van het winterseizoen plaats, zodat de aandacht zich voornamelijk hierop zal concentreren. De afdeling Santpoort-Noord van de Ned. Chr. Vrouwenbond houdt de maan delijkse ledenbijeenkomst op woensdag 19 oktober ('s avonds om acht uur) in het Ger. Jeugdhuis „De Haven", Schip- broekenweg 6. Spreker van deze avond is dr. E. F. R. van Ouwenaller. Hij zal spreken over het onderwerp „Moeilijk heden in het Vrouwenleven". De leden worden gaarne opgewekt om deze avond bij te wonen. Ook belangstellenden zijn van harte welkom. Alle jaren trekken de schoolkinderen in de maand oktober er bij tienduizenden op uit om onder het motto „Door het Kind voor het Kind" in iedere stad en ieder dorp aan de deur te kloppen. Dit jaar zal op 11 oktober na de ochtendschool tijd deze jaarlijkse kinderpostzegelactie, die vorig jaar 2.350.000,opbracht, beginnen. De actie duurt tot zaterdag 15 oktober. De zegels, die de kinderen aanbieden, kosten per zakje 1,50 en de mapjes kaarten 1, „Da Pacem" zal op woensdag 26 okto ber in zaal Zomerlust een jubileumcon cert geven. Men heeft voor dit concert zeer bekende solisten weten aan te trek ken, zoals de sopraan Els Bolkenstein, die reeds een schitterend debuut in Sant poort heeft gemaakt, de tenor Han Le- févre en aan de vleugel mej. Emmy van Eden. Onder leiding van dirigent Lou Tervoort heeft Da Pacem enkele zware koorwerken ingestudeerd. Uitgevoerd worden onder andere „Agnus Dei" uit de Krönungsmesse van Mozart, Cecilia Ode voor sopraan, tenor en koor van Handel en Laudate Poëzie van G. B. Pergolesie voor sopraan en koor. De kaarten a 1,50 (beneden 17 jaar 1, zijn verkrijgbaar bij mevrouw Janssen, Terburgstraat 3, W. J. Hoogzaad, Hoofd straat 43 en mej. van Warmerdam, Ha gelingerweg 171. De totaal inleg in Santpoort bij de Nuts- spaarbank in Velsen bedroeg over sep tember ƒ51.114,76. Er werd 31.372,37 terugbetaald. Totaal werd ingelegd 626.571,07, terugbet. werd 509.992, Schaakclub „Santpoort" zet haar winter competitie met animo voort. De derde ronde verliep als volgt: Groep I: StokvoortSterk YlY, Kie vitBrugman 01, PieterseKroone YiYl- Geusv, d. Bergh 01, Pels Dr. de Groot 10, Blansjaarv. d. Bronk YzYl- Gr. II: KipLammertsma 01, Schuur manW. Sterk Jr. YlYl- Oosterling Leijsma 10, TuningKesting 01, KruijffBusselman Yl'Y- Haanappel Koolhaas 0-1. Groep III: v. Duin-Sterk Jr. 10, Par sonBilder 01, de JongHoogzaad 10, J. H. EveraarsH. Everaars 10, OtteVos 10, Baljetv. d. Ende afg. In groep I leidt nu v. d. Bergh met 3 punten, in II gaat Lammertsma aan de kop, terwijl in groep III van Duin, Bil der en J. Everaars de bovenste plaatsen bezetten. Overigens vallen de goede prestaties op van de pas gepromoveerden in groep I n.l. Stolvoort-Pieterse en v. d. Bronk. Zij ontfutselden zeer gevreesde cracks een halve punt! Komende dinsdag wordt competitie in Badhuis „Spaarnberg" voortgezet. Vrijdag 14 oktober a.s. vindt in café Zo merlust aan de Hoofdstraat een grote verwarmingsshow plaats. Deze interessant expositie zal slechts één dag duren, en wordt toegelicht met licht beelden. De tijden zijn 's middags om 2 en 4 uur en 's avonds om 7 en 9 uur. VELSEN BOEKTE FRAAIE ZEGE. Velsen had zondag j.l. de leiders der af deling, het Castricumse CSV, op bezoek en Hoogzaad c.s. hebben tegen hun oude rivalen, die nog altijd de oude cracks Eykhof, Valk en De Heer in de ploeg hadden, geen halve maatregelen geno men. Met een 42 nederlaag konden de CSV-ers in hun dorp gaan vertellen, dat met de Velsenaren niet te spotten valt. Velsen kwam in een enigszins gewijzigde opstelling uit. Zo stond o.m. op de rechtsachterplaats Ton v. d. Pieterman en het was een lust om te zien, hoe deze all-round voetballer Zich ook wederom op deze plaats weerde. Mede door zijn spel klopte het nu veel beter in de Vel- sen-defensie. Rechtsbuiten was de jeug dige Böhm en ook het spel van deze knaap heeft ongetwijfeld voldoening ge schonken. Hij maakte o.m. een prach tig doelpunt, waarop De Heer kansloos was. Rechtsbinnen speelde Weber. Vol ijverig als deze speler van nature is, was hij een voortdurend gevaar voor de CSV-defensie en daarom was het jam mer, dat hij in de tweede helft wegens een blessure moest uitvallen en... waar schijnlijk wel voor één of twee wedstrij den zal zijn uitgeschakeld. Verder behoorden Hoogzaad, Graman en Hijnen tot de uitblinkers en daar de an deren ook aardig voor de dag kwamen, behoeft het niet te verwonderen, dat CSV niet tegen de Velsen-ploeg was op gewassen. Voor er een kwartier verstreken was, had Hoogzaad de uitstekende doelman der CSV-ers, De Heer, al gepasseerd en toen deze doelman later de bal tegen de aanstormende Graman aantrapte, was de stand 02. Deze zelfde Velsenaar had met een tactische omhaal bijna opnieuw succes, maar de lat voorkwam erger voor de CSV-ers. CSV bracht het voor de rust niet verder dan één doelpunt, waar aan het goede verdedigen van Van der Pieterman en Hijnen zeker niet vreemd was. Toen de Castricummers echter na de rust gelijk maakten, roken zij a.h.w., dat het nog kon. Zij zetten alles op de aanval, maarVelsen gooide er ook nog een schepje op, zodat het publiek genoot van een spannende strijd. Met een juweel van een doelpunt bracht Gra man de stand op 32. Nog gaf CSV zich niet gewonnen, maar de Velsen- middenlinie hervond haar vorm van voor de rust, zodat er niet veel kansen wer den weggegeven. Tenslotte maakte Böhm met een prachtig schot aan alle onzeker heid een einde (42). TERRASVOGELS BOEKTE DE EERSTE ZEGE. Het was geen beste wedstrijd, de ont moeting tussen THVB en Terrasvogels. Aan beide kanten werd er slordig -en veelal door de lucht geplaatst. Ter rasvogels won tenslotte met 31, niet direct, omdat het toch nog beter voor de dag kwam dan de thuisclub, maar wel, omdat het de blauwwiten nu eens niet tegen zat. Met de rust leidden de Vogels met 21. Het eerste doelpunt had Timmer voor zijn rekening genomen en de altijd even ijverige Nieuweweg had er zelfs 20 van gemaakt. Laatstgenoemde had de bal, die door de Haarlemse doelman was weggewerkt, met een tactisch boogje over deze heen geplaatst, waarna de THB-goalie de bal in eigen doel werkte. Tien minuten vóór de rust scoorde THB uit een strafschop tegen. Rust 21. Na de rust zetten de gastheren menige aanval op, maar de vrij onmachtige voor hoede der Haarlemmers was tegen de blauwwitte verdediging met Van Gelder aan het hoofd niet opgewassen. Otto, die de hem niet liggende linksbuitenplaats had verwisseld met de middenvoorplaats, Timmer was toen naar de linkervleu gel verhuisd en Kramer naar de rechts buitenplaats bracht de stand op 31. Mogelijk hadden de Vogels een nog ho gere score bereikt, als Thoolen beter op dreef was geweest. DEM—VELSEN. Zondag ontmoet Velsen in Beverwijk een oude rivaal, nl. DEM. Deze het vorige jaar gedegradeerde 2de klasser heeft tot dusver in zijn nieuwe omgeving nog geen daverende dingen laten zien. Evenals het vorige seizoen ontbreekt het de Bever- wijkers wederom aan schutters in de voorhoede. In 4 wedstrijden werden 2 goals gemaakt. We zouden dan ook niet aarzelen Velsen de overwinning te voor spellen, ware het niet, dat de geelblau- wen door het (waarschijnlijk) niet kun nen spelen van Weber noodgedwongen weer wijzigingen in de succesvolle ploeg van zondag j.l. moeten aanbrengen. Maar desondanks geven we Velsen toch de beste kans. TERRASVOGELS—RENOVA, Terrasvogels krijgt het gepromoveerde Renova op bezoek. Deze club heeft on getwijfeld een succesvolle HVB-periode (onder leiding van de Santpoorter My- nett) achter de rug, maar ondervindt nu, dat de 4de klas KNVB toch nog weer hogere eisen stelt. Met één punt uit drie wedstrijden mag het blij wezen, dat Hoofddorp het tot dusver toch nog altijd even slechter heeft gedaan. Toch zullen onze Terrasvogels er goed aan doen hun tegenstanders niet te on derschatten. Al hebben laatstgenoemden dan tot dusver nog weinig succes gehad, de kans, dat ze, na ietwat geacclimati seerd te zijn, feller van zich zullen gaan afbijten, is zeker niet alleen maar denk beeldig. Een normaal spelend Terrasvo gels moet echter van de Renova-ers kun nen winnen. WELKE IS DE WINNENDE DAG? De Algem. Winkeliersvereniging „Sant poort" heeft in haar laatste vergadering in principe besloten ook dit jaar in de dagen voor Sinterklaas weer een grote koopattractie op touw te zetten. Daarbij is de keus gevallen op de actie „Welke is de winnende dag", een attractie, welke twee jaar geleden ook gehouden werd en toen door de Santpoorters bijzonder op prijs werd gesteld. Om even de herinnering op te frissen: Voor een bepaald besteed bedrag krijgt u van de deelnemende winkeliers een bonnetje. Alle bonnetjes worden ingele verd in een enveloppe waarop u ook de door u gekozen „winnende dag'' schrijft. Treft u het, dat de door u aangegeven dag inderdaad de „winnende dag" is, dan mag u weer een bepaald bedrag naar gelang de ingesloten zegeltjes besteden. Zo gauw de gedetailleerde voorwaarden gereed zijn zullen wij u hiervan via dit weekblad op de hoogte stellen. NED. HERV. KERK, Dorpskerk: 10 uur ds J. H. Heidinga, Haarlem. 19 uur: ds J. C. Remijn. Santpoort-Zuid: ds. G. H. v. Willems- waard. CHR. GEREF. KERK: 10 uur: ds J. J. Rebel. 4 uur: Prof. Kremer. EVANG. LUTH. GEMEENTE: Koffiekamer Westerveld 17,15 uur: ds J. Roskam, (gezinsdienst) Gereformeerde Kerk: 9.30 en 17 uur: Ds. M. W. J. C. de Kluis Doopsgezinde Kerk IJmuiden: v.m. 10 uur: ds. P. J. v. Schaijk. Vrijz. Herv. (IJmuiden) 10.30 uur ds G. Nijenhuis. Jehova Getuigen, Wachttoren Studie. Diensten zondag van 78 uur in het Cultureel gebouw IJmuiden. Jehova Getuigen: Dinsdag van 89 uur Kweekerslaan 7 en Rijksweg 331. Gem. Gods. Cultureel Gebouw IJmuiden, zondags 10 uur Dienst. Artsen, J. Stoffel, Hoofdstraat 165, Tel. 8310. Apotheek: apotheek de Wilde, Broekber- genlaan 42, tel. 8284. Witte Kruis: Zr. Lammerts, Curacao- straat 18b; tel. 8756. Zondag 16 oktober H. H. Missen 7, 8.15 uur; 11.30 uur. Plechtige Hoogmis te 9.30 uur. De interessante lezingen, toegelicht met lichtbeelden over het actuele onderwerp - „Hoe verwarm ik mijn huis het beste en toch zo voordelig mogelijk?" - vangen aan smiddags om 2 uur en om 4 uur precies en 's avonds om 7 uur en om 9 uur precies.-Wij verzoeken U beleefd tijdig aanwezig te willen zijn! Doe als tienduizenden verstandige Huisvrouwen. Wacht met het kopen van een nieuwe haard en ga juist nü - voor de aanvang van het nieuwe stookseizoen - eerst naar deze grote verwarmingsshow

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 1