eek rond R.K. KERK Santpoort PREDIKBEURTEn ZOriDflDSDIEnSTEn VOOR IEDERE REIS HET 0ESTE ADVIES s7 r 10 dagen Vliegreis Wintersport f 265.-- \n heeft weer sluitende begroting HET WITTE KRUIS Afd. Velsen REISBUREAU»»- 5 dagen Kerstreis Parijs f 120.— 12 dagen Kerstreis Wintersport- f 190.-- DAHPO H no 43 ■g 31 klaan 45 j Cornegge 8619 Saidpoa&Weehblad Vrijdag 28 okt. 1960 aan Administratie en advertenties: Drukkerij Cornegge Terrasweg 31 Telefoon 8619 Kerkerinklaan 45 na 6 uur telef. 7029 iog steeds geen definitieve regeling is tot stand gekomen voor de finan- ,ng tussen Rijk en Gemeente heeft de gemeente Velsen voor 1961 een oting kunnen krijgen. De uitgaven van de gewone dienst zijn begroot i7,waarin een post voor onvoorziene uitgaven van 90.000, begroting bleek zelfs ruimte aanwezig te zijn voor enkele nieuwe pos- 3.000,uitgetrokken voor „Kosten van voorlichting", waarbij wordt „Een stelselmatig contact van het gemeentebestuur met de burgerij door pers, publicatie's, folders e.d. heeft tot dusverre ontbroken. Het geven ;ng en inlichtingen aan de burgerij omtrent de arbeid van de plaatse kan vooral in deze gemeente met bijzondere structurele aspecten ig zijn. Daardoor kan de belangstelling voor de publieke zaak worden jrnaast verdient het aanbeveling om ook aan de voorlichting omtrent buiten haar grenzen (public relations) meer aandacht te schenken, gang brengen van dit werk in de loop van 1961, waarvoor een des- it in dienst zal worden genomen, wordt 10.000,geraamd. Boven in de bedoeling een boekje met foto's van de gemeente met daarbij st te doen verschijnen. Een uitgever is bereid een dergelijk boekje uit garantie van de gemeente, hetwelk gedurende vier jaren ten hoogste jaar zal vorderen". de gemeente een bedrag van 23.500,uitgetrokken voor kosten van :plantingen. In de loop van 1961 zullen vier bewakers worden aange- eentebestuur meent, dat deze maatregel noodzakelijk is, niet alleen voor in de plantsoenen, maar ook om voor de jeugd opvoedend werkzaam J. floreert weer „luchtige'' wijze is de ze- [J. vorige week geopend, it een vliegtuigje hoog in oor middel van een voort- p het den volke in de IJ- maakte en luchtig omdat lening een feit werd door van een handle, waardoor lons de vrijheid kregen, ig werd verricht door de :r van de Haarlemse Ka- phandel en Fabrieken, de issen. ssen vond deze B.I.M.IJ. ld geslaagd. Ook ver at de Kamer veel belang voor het bruisende leven „Deze B.I.M.IJ" is er weer van", zei hij ten over- talrijke belangstellenden, zh ook het gemeentebe- ieente-secretaris en oud- mr. M. M. Kwint bevon- :n week heeft de B.I.M.IJ. i. ikke ld tot een trekpleister Vele duizenden bezoekers hebben een kijkje lenomen tentoonstellingshallen, die het eerst zijn opgetrokken /allend is ook het verschil in vergelijking met vroe- Jet is kennelijk met veel rk gegaan. Hierdoor kon- looppaden worden ver- eheel heeft daardoor een anzien gekregen en het is iu de verwarming wat be- I dan op de eerste dagen toeven. Daarvoor wordt el gezorgd door de keur die er 's avonds gezellig- ontworpen stands van de importeurs trekken veel van het publiek. :rdom van 86 jaar is op r tei Arnhem overleden nna Elisabeth Bax. Mevr. 'ele oud-Santpoorters wel de echtgenote van de kant ds. W. Bax, die on- :ndertig jaar geleden pre- antpoort was. aing aan de Spanjaards- de brandweer er vorige te* pas gekomen om een a:an oververhitting leed, gareel te krijgen, e helft van dit jaar zijn 'oertuigen de Velsertun- leerd. In de eerste helft je jaar maakten 2.300.000 ider het Noordzeekanaal, eiser ponten er ook nog 1 overzetten en de sluis- gebruikt door 319.000 passeerden dus in de manden van dit jaar ruim oertuigen het Noord- sa i )t een verruiming van Averf naar het Raadhuis, imeentebestuur de raad jwe ingang van de Zui- it, aan de zijde van de at, te doen verbreden, al een bedrag van 8.750 terwijl als tegemoet- t de kosten voortvloeiend 'dat een schuur dient te tbr- een met de firma ee huurovereenkomst 'orden aangegaan voor ten schuur ad 12,per tiebureau werd aangifte 1 vermissing van een Iet vervoermiddel stond c café aan de Hoofd act SantpoortBloemen- trein vorige week enige ypd-.avonden, omdat on- len op de rails hadden In de loop van het eerste halfjaar van 1960 is het inwoneraantal van Velsen toegenomen met 298 en ge komen op 64.496, namelijk 32.297 mannen en 32.199 vrouwen. In de gehele IJmond woonden op 30 juni 1960 112.795 mensen. Velsen groeide met 0.5%, Beverwijk met 1.6"% en Heemskerk met 10 72 keer is de Velser brandweer met brand in de weer geweest. In Velsen- noord en Santpoort waren in totaal 13 alarmeringen. In de Velsertunnel moest 181 maal assistentie worden verleend. Alles over de eerste helft van dit jaar. 9 De Velser politie heeft over de eer ste zes maanden van 1960 257 straf bare feiten volgens het wetboek van strafrecht geconstateerd. Hiervan waren o.a. 2 gemeenev. misdrijven, 2 misdrijven tegen het openbare gezag, 42 sexuele misdrijven, 2 beledigingen, 7 mishandelingen, 2 gevallen van dood of lichamelijk letsel door schuld, 7 winkeldiefstallen, 5 rijwieldief stallen, 103 eenvoudige diefstallen, 52 gekwalificeerde diefstallen en 7 verduisteringen. Voorts werden negentien gevallen van jeugdbaldadigheid behandeld en er werden 81 verkeersmisdrijven ge constateerd. Een ritje van een scooterberijder ein digde volkomen onverwacht in de Jan Gijzenvaart, toen de berijder ten gevolge van een gat in het wegdek van het Schoterkerkpad de macht over het stuur verloor. Scooter en kleding werden beschadigd. In 1959 bedroeg het aantal stort baden in badhuis „Spaarnberg" 16.173, een teruggang van ongeveer 2000 ten opzichte van 1958. Het na delig saldo van het badhuis is rond 1.700,hoger geraamd. Doordat de voorruit van zijn auto plotseling sprong, tengevolge waar van het glas ondoorzichtig werd, reed een Haarlemse automobilist be gin dezer week op de Broekberger- laan tegen een rechts van dew eg geparkeerde auto. Beide voertuigen reden nog ongeveer twintig meter door. De echtgenote van de chauf feur kreeg een shock en liep ver wondingen in het gezicht op. Beide auto's werden beschadigd. Onze plaatsgenoot, de heer G. Been- ker, slaagde te Delft voor werktuig bouwkundig ingenieur. 9 Op de Duin en Kruidbergerweg bot ste maandagmiddag een bestelauto tegen een boom, nadat de as van de auto afgebroken welke tengevolge waarvan de chauffeur krachtig rem de en in een slip geraakte. Behou dens wat materiële schade liep alles goed af. De chauffeur kwam met de schrik vrij. De wagen is voor on derzoek naar het hoofdbureau van Politie gesleept. ALTENA gaat straks kievitseieren zoeken. Onder een overweldige belangstelling heeft de heer S. Altena, van ons station Santpoort (zd) temidden van zijn grote gezin j.l. dinsdag zijn 40 jarig ambts jubileum gevierd, 's Morgens om 10 uur was zijn huisje reeds te klein om de stroom N.S.-ers te ontvangen. Namens de directie sprak lijnchef Toorens (vroeger chef van de jubilaris) hartelijke woorden en kwam met de traditionele envelop op de proppen. Stationschef Drenth van Santpoort-zuid eerde zijn collega en overhandigde een bloemstuk en een prachtige handboor namens het personeel. Onder de forensen had zich een comité gevormd, dat 's avonds een een bezoek heeft gebracht. Namens de forensen werd aan mevrouw Altena een prachtig bloemstuk overhandigd en aan „de baas" een envelop. Door deze en velop is het mogelijk dat een reeds lang gekoesterde wens in vervulling gaat n.l. een prachtige veldkijker voor zijn grote hobby: kievitseieren zoeken. Wij hopen dat deze kijker zal bijdragen in het succes en dat de heer Altena straks met vele eieren onder zijn hoed uit zijn Haiteland zal terugkeren. G. DEKKER van de Verenigingen De dameskring „Kleine Krachthoudt enige verkoopdagen, waarvan de baten zijn bestemd voor de nieuw te bouwen kerk aan de Willem de Zwij gerlaan, ten behoeve van de Wijkge- meente Santpoort-zuid van de Hervorm de Gemeente Santpoort. De verkoopda gen worden gehouden in het gebouw „De Toorts" aan de Duinweg te Sant poort-zuid en wel op woensdag 2 en donderdag 3 november, 's middags van twee tot vijf uur en 's avonds van zeven tot tien uur. Er is gelegenheid tot het nuttigen van een kopje thee en de lief hebbers kunnen hun hart ophalen aan sjoelbak en draaibord. Een ieder wordt uitgenodigd een bezoekje te brengen. In verband met een door de federatie op 10 november te houden bijeenkomst in IJmuiden, zal de jaarvergadering van de afd. Santpoort van de Partij van de Arbeid verschoven worden van 10 no vember naar 15 november. De jaarver gadering vindt plaats in de Toorts. Aan gemoedigd door de goede opkomst zullen ook dit jaar weer gespreksavonden wor den gehouden over actuele onderwer pen. De eerste avond is al gehouden in Santpoort-noord; de eerste bijeenkomst in Santpoort-zuid wordt gehouden op maandag 31 oktober ten huize van de heer J. Kant, Kluyskenslaan 24. Over de bijeenkomsten van de vrouwen groep en de jongerengroep van de P. v. d. A. worden gaarne inlichtingen ver schaft door mevr. van Veen, Cotélaan 13 (vrouwengroep), J. Otto, Anemo- nenstraat 10 (jongerengroep) en door de secretaris van de afd. Santpoort, L. Munnikes, Arubastraat 25, tel. 7248. De onderlinge competitie van de schaak club „Santpoort" loopt vlot van stapel. Er viel een goede opkomst en veel be langstelling te noteren. In groep I hebben Stolvoort, Pels en Kroone hun zegereeks voortgezet. Van de Berg moest ditmaa: met remise genoegen nemen. Genoemde vier bezetten nu de bovenste vier plaat sen in hun afdeling. Stolvoort maakt wel een heel goede entrée in zijn nieuwe groep. In groep II is Juning er blijkbaar weer helemaal in: hij kon weer een punt aan zijn score toevoegen. W. Sterk jr. Kruyff werd 10, hetgeen wel bewijst, dat de jongeren elkander de eer fel be twisten. Verder sleepten Resting en Busselman ook de volle buit binnen. Zij doen het ook prima in deze wedstrijden. Een goed begin is het halve werk! In groep III werden de volgende partijen gespeeld: DuinParson 10; Lubken jr.W. Sterk 10; de JongBilder Yl34; Henri Everaarsv. d. Ende 10; Lubken sr.Hoogzaad 01; Otte Han Everaars 01. Henri Everaars leidt met 4 uit 4. ■k k Bij bridgeclub „De Kennemers" is het winterseizoen ingezet met een percen tagewedstrijd, waarbij voor de indeling in drie lijnen vooraf werd geloot. Hoe wel meestal de A-paren als winnaars te voorschijn kwamen, bracht de bonifica tieregeling (7'% voor spelers in de C- afdeling en 3voor de spelers in de B- afdeling met zich mee, dat een aantal zwakkere paren zich hoog wisten te classeren. Speciaal de familie van Gelder behaalde met een score van 61.9% in een sterke lijn een fraai resultaat. De totaalstand luidt momenteel: 1. fam. van Gelder 68.90%; 2. heren Andela Sr.Bove 66.67 3 heren Porckv. Rij 64.29%; 4. heren HolmFortgens 63.00 5. dames SeegersAndela 61.00%; 6. fam. Soomers 60.71%; 7. dames MüllerSprang 60.57 8. fam. Rietdijk 59.52 9. heren Seegers Weyers 59.52 10. mevr. Spruyth. Paats 58.00%. In de herfstvakantie gaan de lessen van T.V.S. gewoon door, mede in verband met de extra oefeningen voor de trial- meet. De trialmeet is een gymnastiekwedstrijd van drie gymnastiekverenigingen, te weten Volo, S.S.H. en T.V.S., welke gehouden wordt op zaterdagmiddag 12 november in het gemeentelijk gymnas tieklokaal van de Adolf Nasviuschool. Van elke groep, dames, heren, meisjes en jongens, zal een bepaald aantal aan deze wedstrijd deelnemen. Natuurlijk worden hiervoor de beste gymnasten uit gezocht. Na afloop van de trialmeet zal er een gezellig samenzijn worden belegd in het Herv. Jeugdgebouw. Zoals u weet bestaat T.V.S. in de cember a.s. 35 jaar. Ter viering van dit heuglijk jubileum is een feestprogramma in voorbereiding, waarvan deze trial meet een onderdeel vormt. De feest avond, die ook dit jaar weer echt ge zellig belooft te worden, is reeds vast gesteld op 17 december. De jeugdgroepen zullen niet worden vergeten: voor hen zijn de voorbereidingen ook reeds ge troffen. In dit nieuwe seizoen zijn reeds vele nieuwe leden en aspirantleden toegetre den. Ouders, die het belang van hun kinderen begrijpen, laat ze profiteren van een goed geleid gymnastiekonderwijs. De belangstelling voor de Judosport neemt de laatste jaren in Nederland steeds toe en terecht. De grote waarde van het beoefenen van deze sport ligt voor hen, die wat ouder zijn, in de vermeerdering van het zelf vertrouwen, het aankweken van geeste lijke discipline, de bevordering van de beheersing van het lichaam en de adem haling. Een goed judoka moet de leer van het evenwicht en de beheersing daarvan hebben opgevoerd tot een mo rele cultuur. Voor de opgroeiende mens is het judo van groot opvoedkundig belang. De fy sieke training leert de aanstaande ju doka het vallen zonder schade te be komen. Daardoor is hij (of zij!) gerust en moedig. Hij leert concentratie, het juist en vliegensvlug reageren op elk gevaar. Hij leert winnen en verliezen. Hij verkrijgt een geestelijk evenwicht, een merkwaardige rust, die hem eigen blijft, ook buiten de dojo. Wat betekent judo? Voor de Japanners is dit spel de „zach te (ju) weg van de waarheid (do)". Het is een lange weg. Daarom zijn de hoogst gegradueerde judoka's veelal be jaard. De grondbeginselen van het judo liggen voor de Japanners in hun godsdienstige (Boeddhistische) overtuiging. In onze landen speelt deze overtuiging geen rol. Beleefdheid en respect voor elkander moeten vooraan staan in dit voor euro- peanen zo ridderlijke balansspel. Men neemt de regels der hoffelijkheid in acht, die in de dojo geëerbiedigd dienen te worden. Ook Santpoort is een dojo rijk en wel van de amateur judo-vereniging „Dschen -Dui" in het Hervormd Jeugdhuis aan de Burgemeester Enschedélaan, onder de deskundige leiding van de heer Gecks Allen. Zij die zich interesseren voor deze sport, zijn van harte welkom. De oefendagen zijn dinsdag en donder dag van 7 tot 10 uur 's avonds. Ouders, toont uw belangstelling voor de verrichtingen van uw kinderen op de' judomat, waardoor er een beter con tact verkregen wordt tussen u en de club. Het is de moeite Waard! VELSEN AAN DE TOP. Op een zeer moeilijk te bespelen veld heeft Velsen zondag j.l. een 51 over winning behaald op ZAP. De overwin ning was dubbel en dwars verdiend en zou nog sprekender geweest zijn, wan neer de Velser aanvallers begrijpelijk overigens bij doelrijpe kansen niet zo met het gladde terrein overhoop had den gelegen. Velsen was over alle linies dë betere ploeg. In de voorhoede deed Wittebrood op de butenipljaats uitste kend werk, kwam Böhm er na de rust vooral aardig in vlugger ageven van de bal zou hem nog nuttiger voor de Velsen-ploeg maken Graman was niet fortuinlijk, maar deed tal van goede din gen, Hoogzaad was een voortdurend ge vaar en Van Schagen lijkt ons de beste linksbuiten, waarover Velsen momenteel beschikt, te oordelen althans naar het geen hij na de rust liet zien. Met de rust leidde Velsen door toedoen van Hoogzaad en vanrechtshalf Spanjaard met 20. Deze voorsprong was ongetwijfeld verdiend, want Velsen had stukken beter gespeeld en ZAP had tegen de Velsen-verdediging met Hijnen, Van den Pieterman en Schoorl aan het hoofd niet veel te vertellen gehad. Na de rust bracht ZAP de stand op 12 en toen kwamen de Zwaluwen even verwoed opzetten en moest de Velsen-defensie enige keren zich volle dig geven. Maar toen Van Schagen de stand op 13 had gebracht, was de tegenstand der Noord-Hollanders gebro ken. Na een solo-ren van Hoogzaad bracht deze of gaf Graman het laat ste tikje? 14 op het scoringsbord. Toen dezelfde Velsen-schutter op het punt stond er 15 van te maken, werd hij „gevloerd", hetgeen met een straf schop gehonoreerd werd. Hoogzaad vol trok zelf feilloos het vonnis (15). TERRASVOGELS VERLOOR OP GLAD VELD. De vele gevallen regen had het ETO- terrein in een zeer moeilijk te bespelen toestand gebracht, hetgeen voor ons Santpoortse „zandhazen" de grootste handicap was. Met 31 moesten onze plaatsgenoten dan ook de punten aan de thuisclub afstaan, hoewel het er lange tijd naar uit heeft gezien, dat de punten mee naar Santpoort zouden gaan, want tot twintig minuten voor het einde leid den de blauwwitten nog met 01. Dit doelpunt was in de eerste helft gescoord door de jeugdige linksbuiten Postma, die bij zijn eerste optreden de indruk ges- vestigd heeft, dat Terrasvogels in de toekomst wat goeds van hem verwachten kan. Jammer was het, dat Terrasvogels het in deze wedstrijd moest stellen zonder de steun van Zwanenburg en dat spil Van Gelder al vrij spoedig in de eerste helft moest uitvallen, waardoor Otto op de spilplaats kwam en Van Dillewijn de middenvoorplaats ging bezetten. Ware dit miet het geval geweest, dan hadden de Vogels mogelijk nog een ge lijk spel uit het vuur gesleept, want dit dient gezegd: Al behoorde goed voetbal op het modderige veld tot de onmoge lijkheden, de blauwhemden hebben in tegenstelling met de wedstrijd tegen Re- nova gewerkt voor wat ze waard waren. Dit was dan ook de oorzaak van het feit, dat de in de eerste helft verkregen voorsprong zo lang gehand haafd kon worden, ondanks de hardnek kige pogingen van de zeker geen fijn voetbal vertonende. Maar wel zeer en thousiast spelende ETO-ers. Toen de Hoofddorpse gelijkmaker er echter eenmaal was, volgde spoedig psychologisch verklaarbaar het win nende doelpunt voor de thuisclub en ten slotte werd het zelfs 31. JAN BAKKUMS LAATSTE WEDSTRIJD. Insiders is het natuurlijk bekend, dat de bekende Velsen-speler Jan Bakkum dit seizoen nog niet voor het eerste elftal der geelblauwen is uitgekomen en naar alle waarschijnlijkheid we zijn erg voorzichtig, want je kan nooit we ten: Haalde „Beverwijk" Aad Marx ook niet terug, toen hij de 40 reeds gepas seerd was? ook niet meer in de toe komst voor dat elftal zal uitkomen, want Bakkum heeft gemeend, dat ook hij gevolg moet geven aan het oordeel, vervat in: „Er is een tijd van komen envan gaan." Met Jan Bakkum verdwijnt een uitste kend voetballer en een sportman-eerste klas van de voetbalvelden. Bovendien is hij een voorbeeld van clubtrouw, want 23 jaar heeft hij voor Velsen in het lagere voetbal achter het bruine monster aangerend, terwijl we ze ker niet overdrijven, als we beweren, dat hij in zijn goede tijd door iedere eerste klasser met beide handen als lid zou zijn geaccepteerd. Want „Jan" kón voetballen! Aan een alleszins behoorlijk spelinzicht paarde hij een dodelijk schot. Dit laatste we zijn er van overtuigd zal menige doelman gaar ne willen bevestigen. Meerdere malen werd de Velsen-crack uitgenodigd deel te willen uitmaken van vertegenwoor digende Haarlemse of Velser elftallen en ook daarin sloeg hij temidden van hoger geklasseerde medespelers een uitstekend figuur. Velsen is aan Jan Bakkum veel ver plicht, niet alleen, omdat hij als midden voor tientallen goals heeft gefabriceerd of op de spilplaats ontelbare aanvallen van de tegenpartij heeft afgeslagen, maar ook, omdat hij, was Velsen zonder trainer, de leiding van de oefenavon den op zich nam. Met Bakkum we zeiden het reeds verdwijnt een uiterst fair voetballer van onze velden. We hebben hem vaak in actie gezien, geconstateerd, hoe hij zich met zijn stevige corpus door de vijan delijke verdediging heen werkte, maar nooit heeft een scheidsrechter moeten fluiten voor opzettelijk of gemeen spel van deze sympathieke Velsen-speler. Nog eenmaal kan men „Jan" temidden van zijn oude clubmakkers in actie zien en wel op zondag a.s. wanneer Velsen om half 3 op eigen terrein tegen de Haarlemse tweede klasser Ripperda speelt in verband met de wedstrijden om de „zilveren schaal". We houden ons er van overtuigd, dat vele voetballief hebbers van deze afscheidswedstrijd van Jan Bakkum getuigen zullen willen zijn. VELSEN—RIPPERDA. Velsen speelt zondag a.s. om half 3 aan de Kwekerslaan tegen de Haarlemse tweede klasser Ripperda. Het betreft hier een jubileumwedstrijd met als inzet de Zilveren Schaal ter ge legenheid van het 60-jarig bestaan van de afdeling Haarlem van de KNVB. Zondag a.s. H. Missen om 7 uur, 8.15, 9.30 (Hoog mis) en 11.30 uur. Herv. Dorpskerk, 10 uur: ds. J. C. Re- mijn (H.D.). 19 uur: ds. Adr. J. Visser, Enkhuizen. Santpoort-Zuid: 10 uur. Ds. G. H. v. Willenswaard. Gereform. Kerk, 10 en 5 uur: ds. A. Dragt J. Hzn„ Nieuwer Amstel. Chr. Geref. Kerk, 10 uur: ds. P. de Smit, Soestdijk. 4 uur: ds. J. C. Maris. Doopsgez. Gemeente (IJmuiden) 10 uur: ds. W. Veen, Amsterdam. Evang. Lutherse Gem. Koffiezaal „Wes- terveld; 9.35 uur: Ds. J. A. Roskam. Jehova Getuigen, Wachttoren Studie. Diensten zondag van 78 uur in het Cultureel gebouw IJmuiden. Jehova Getuigen: Dinsdag van 89 uur Kweekerslaan 7 en Rijksweg 331. Doktoren: Dr. Ph. Haselager, Hoofdstr. 135, tel. 8570. Apotheek: apotheek de Wilde, Broekber- genlaan 42, tel. 8284. Witte Kruis: Zr. Lammerts, Curagao- straat 19b, tel. 8756. Ledenvergadering op maandag 7 november 1960 's avonds 8 uur in het Witte Kruisgebouw, Kennemerlaan 143 te IJmuiden. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen en ingekomen stukken. 3. Bespreking beschrijvingsbrief voor de 105e Algemene Vergadering. 4. Benoeming van 2 afgevaardigden en een plaatsvervanger naar de Algemene Vergadering. 5. Bestuursverkiezing wegens periodiek aftreden van mevr. Kleywegt- ten Kate en de H.H. G. Broertjes en H. Winkel. Tegenover de aftredende bestuursleden, die terstond herkiesbaar zijn, stelt het bestuur resp. voor de H.H. T. Struikmans, J. de Niet en P. Krab. Overeenkomstig art. 4 van het huishoudelijk reglement kan door de leden elke voordracht met de naam van één kandidaat worden aangevuld, mits die aanvulling 7 dagen voor de ledenvergadering schriftelijk en ondertekend door tenminste 10 leden bij de secretaris wordt ingediend. 6. Bestuursvoorstel tot verhoging van de contributie. 7. Benoeming van een lid voor de kascommissie. 8. Rondvraag en sluiting. De Secretaris D. J. Scholten, Broekbergenlaan 5, Santpoort. N.B. De beschrijvingsbrief voor de Algemene Vergadering ligt voor de leden ter inzage op het kantoor der vereniging, Kennemerlaan 143, maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur, zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur. EURWl CL. SANTPOORT ^HOLLAND HOOFDSTRAAT 155 TEL. 7658 b.g.g. 7384 en pijn weg- wrijven met

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 1