SaripoaisWeehMad flati De week D. 8. IJind-Éii van de verenigingen [Snuif en wrijf Vrijdag 11 nov. 1960 K.K. KERK Santpoort PREDIKBEURTEN ZONDAGSDIENSTEN GEEN OPLOSSING IN ZIEKENHUISPROBLEEM 31e Jaargang no 45 Redaktie: Terras weg 31 Kerkerinklaan 45 Uitgave van Drukkerij Cornegge Telefoon 8619 Huis Administratie en advertenties: Drukkerij Cornegge Terras weg 31 Telefoon 8619 Kerkerinklaan 45 na 6 uur telef. 7029 De Velser politie heeft een aantal jongelui op het politiebureau ontbo den om eens een ernstig woordje met hen te spreken. Het blijkt namelijk, dat met name IJmuiden duchtig heeft te lijden onder een plotseling opge stoken katapult-rage. De knapen ont zagen zich niet om ruiten in te schie ten en om jacht te maken op trek vogels, die zich in de duinen ver pozen. Vorige week is de verbouwde zaak van Albert Hein aan de Hoofdstraat weer geopend. In enkele maanden is de kruidenierswinkel omgetoverd tot een mooie zelfbedieningszaak. 9 De 15-jarige Th. J. de R. uit Sant poort kwam vorige week op de Ter- rasweg zo ongelukkig met zijn fiets te vallen, dat hij met een linkeronder been-fractuur naar het Antoniuszie- kenhuis moest worden gebracht. Stormen hebben zo hun eigenaardig heden. Zo deed de laatste storm vele zeelui in de veilige IJmuidense haven belanden. Dit onverwachte uitstapje was hen zo in de bol geslagen, dat zij meenden nu maar meteen eens flink de bloemetjes buiten te zetten. Zolang het bleef bij op de deuren bonken viel het nogal mee, maar toen een flinke ruit het ook al moest ontgelden, maakte de politie korte metten. 0 Burgemeester en Wethouders der ge meente Velsen maken bekend, dat de schouw over de wateren zal worden gevoerd op dinsdag 15 november. 0 D'aar het leerlingenaantal van de Wilhelminaschool voor buitenge woon lager onderwijs te IJmuiden reeds zodanig is gestegen dat een tweede leerkracht aan de afdeling kon worden verbonden, stelt B. W. de raad voor te besluiten tot uit breiding der school met één leslokaal. A Mevrouw M. Visser-Sieswerda, wo nende Burgemeester Enschedelaan 38, heeft de gemeente verzocht aan haar te verkopen het naast haar woning gelegen terrein, groot 330 m2, ten einde dit bij haar erf te voegen. Te gen de verkoop van deze grond, welke in een vroegere periode voor wegaanleg was bestemd en alwaar het bouwen van een zelfstandige woning in verband met het karakter der aanwezige bebouwing ongewenst moet worden geacht -ondanks de bestemming daartoe krachtens het uitbreidingsplan bestaat van de zijde van het gemeentebestuur geen bezwaar. De koopprijs is bepaald op 15,per m2. Op de hoek Clarionweg Wüste- laan zijn vorige week twee botsin gen geweest. De eerste maal slipte een bestelauto tegen een vrachtauto en de tweede keer kwamen twee per sonenauto s onzacht met elkaar in aanraking. In beide gevallen ont stond het ongeval, doordat de wagen, die voorrang wilde verlenen op het gladde wegdek slipte. Alle auto's lie pen flinke schade op. De brandweer moest vorige week ingrijpen bij een schoorsteenbrand in een der woningen aan de L. de Co- lignylaan. In de nacht van zaterdag op zondag hebben ongenoden zich toegang ver schaft tot een woning aan de Burg. Enschedélaan. Het gehele huis werd doorzocht en de bewoners vonden een complete chaos terug. Er werden twee oude gouden dameshorloges en een gouden oorijzer vermist. Waar schijnlijk direct daarna hebben de onbekenden een bezoek gebracht aan de buren. Ook hier werd alles over hoop gehaald. Een staande klok met stolp werd meegenomen. 9 Zondagavond hebben inbrekers een benedenverdieping van een huis aan de Wüstelaan doorzocht. Daar de bewoners de deur naar de boven verdieping hadden afgesloten bleef dit deel van het huis voor een onge wenst bezoek gespaard. Er werd niets vermist. O Bij de Nutsspaarbank te Santpoort werd over de maand okt. ƒ31.306,26 ingelegd; er werd 38.987,07 terug betaald. In totaal werd er bij de Nutsspaar bank te Velsen 548.989,75 inge legd en 567.477,94 terugbetaald. VOORRANGSWEGEN. Een dezer dagen zal een begin wor den gemaakt met het plaatsen van de borden ter aanduiding van de aanwij zing als voorrangsweg van de Parkweg Stationsweg, BROEKBERGENLAAN, HAGELINGERWEG, Van den Vondel laan, Waterloolaan en het gedeelte van de Zeeweg, gelegen tassen de spoor wegovergang en een punt tussen de Nachtegaallaan en de Lijsterlaan. Uw verkoudheid van neus. keet et borst weg met GEEN AMATEURWEDSTRIJDEN. Zondag j.l. werden alle amateurwedstrij den wegens de vele gevallen regen af gelast. Mogelijk zou hier en daar wel een enkel veld bespeelbaar zijn geweest, maar toch kunnen we de genomen maat regel, vooral omdat hij bijtijds werd be kend gemaakt, niet anders dan toejui chen. ADO—VELSEN. Zondag a.s. trekt Velsen naar Heems kerk om daar ADO te bestrijden en dit betekent inderdaad een krachtproef voor onze plaatsgenoten, want waren de pres taties van de Heemskerkers in de ach ter ons liggende jaren van dien aard, dat de club meestal in de onderste regio nen huisde, in dit seizoen hebben de ADO-ers zich tot nu toe dusdanig ge weerd, dat het er de schijn van heeft, dat ze ten opzichte van de bezetting van de bovenste plaats een vinger in de pap willen hebben. Het zal Hijnen-c.s. in de komende ontmoeting dan ook zeker niet gemakkelijk gemaakt worden. Maar een gewaarschuwd man geldt voor twee en bovendien beschikken onze plaatsge noten momenteel over een team, dat wat in zijn mars heeft, over een goede wed strijdmentaliteit beschikt en zo langza merhand begrip krijgt van wat modern voetbal eigenlijk is. We zien de komende wedstrijd dan ook vol vertrouwen tege moet! TERRASVOGELS SPEELT NIET. In afdeling 4 C zijn elf clubs onderge bracht, hetgeen tot gevolg heeft, dat re gelmatig een der ploegen een vrije zon dag heeft. De komende zondag is het Terrasvogels, dat op non-actief staat. In „Spaarnberg'' aan de Wüstelaan zal de Velser Volksmuziekschool op vrij dag 18 november om 19.30 uur een openbare les houden om ouders en kin deren in de gelegenheid te stellen met het onderwijs der Volksmuziekschool kennis te maken. De ensembleklas der V.M.S. zal instrumentale medewerking verlenen. Ten huize van mevrouw M. Th. de Jonge-van Lonkhuyzen zal op vrijdag 11 november van 10.30 tot 12.30 uur en van 1416.30 de jaarlijkse verkoopdag van de vereniging „Tesselschade - Ar beid Adelt" worden gehouden. De tweede voorstelling voor de leden van de Velser Kunstkring „Voor Allen" is bepaald op 15 november. In de Stads schouwburg te Haarlem zal toneelgroep Puck opvoeren het toneelspel in drie bedrijven „Met Voorbedachten Rade" („Someone Waiting"), een thriller van Èmlyn Williams. De regie is in handen van Walter Kous. Medewerking wordt verleend door Wim van den Brink, Nell Koppen, Eric van Ingen, e.a. Op 15 november worden de Santpoortse bejaarden in de zaal van café Böhm verwacht op een uitvoering van het be kende accordeon- en showorkest „De Klavierschippers". De voorstelling begint om acht uur, de zaal is open om half acht. De organisatie berust bij de sub commissie voor het sociaal-cultureel ont spanningswerk voor bejaarden. De Gem. Arb. Zangver. „De Stem des Volks", afd. Santpoort, geeft haar jaar lijks concert op woensdag 16 november in de concertzaal van hotel „De Wey- man". Voor de pauze zullen werken worden gezongen van J. Haydn, W. A. Mozart en Chr. W, Cluck, terwijl na de pauze werken van A. Lortzing, G. F. Handel en G. Verdi zullen worden uit gevoerd. Als solisten zullen aan dit con cert medewerken mevr. Krijna Schut, so praan, de bekende Italiaanse tenor Nino Adami en de niet minder bekende bas- bariton Henk Weimar. Piet Post ver zorgt aan de piano de begeleiding der koorwerken en ensembles en het geheel staat onder leiding van Henk Kerkho ven. Gezien de goede bezetting van het koor, de prima solisten en het mooie programma belooft dit een goed concert te worden. De handwerkkring van de Ver. v. Vrijz. Hervormden te Velsen houdt op zater dag 12 november haar jaarlijkse verkoop avond. De leden van de vereniging zul len deze avond zeker niet willen missen. Er zijn weer bijzonder mooie handwer ken te koop en de sfeer is op onze avon den altijd erg gezellig, mede dank zij de vele attracties. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Aanvang van de verkoop avond half acht in het gem. vergader lokaal aan de Abelenstraat te IJmuiden- oost. Dinsdag was het weer vol in de zaal van het badhuis „Spaarnberg", waar een groot aantal leden van de schaakclub „Santpoort" pogingen in het werk stel den om weer een puntje aan hun score in de onderlinge competitie toe te voe gen. Voorlopig kwam daar nog niet veel van, daar talrijke partijen moesten wor den afgebroken. Slechts enkele kwamen tot een beslissing, namelijk: Groot-Stol- voort 0-1; Brugman-Blansjaar Yz-Yi'' Haanappel-Lammertsma 1-0; Lubken jr.- Han Everaars 0-1; Vos-Baljet 0-1; Par- son-Otte 0-1; Kesting-Leysma Yz-Yz- Door zijn overwinning heeft H. Everaars zijn positie aan de kop van groep III weer wat verstevigd (6 uit 7), maar neef Henri Everaars blijft hem dicht op de hielen zitten (4J^ uit 5). Als deze „Huis aan Huis" uitkomt is de wedstrijd Santpoort II-Bloemendaal II al achter de rug. Hoe dat afliep hoort u volgende week. Beide tientallen zijn vol komen aan elkaar gewaagd. Zondag is het weer de tweede zondag van de maand, hetgeen betekent, dat er weer een Jeugdkerk zal worden gehou den. Deze maal zal de heer W. Doeven- dans voorgaan in het Herv. Jeugdhuis aan de Burg. Enschedélaan. Door mid del van grammofoonplaten zal deze dienst met muziek worden omlijst. Na tuurlijk is iedereen welkom. Postzegelvereniging „Santpoort" houdt op vrijdag 11 november een ledenver gadering. De postzegelbeurs wordt ge houden op 29 november. Deze bijeen komsten beginnen om 8 uur. De jeugd- vergaderingen zijn op dezelfde data, ech ter van 18.30 tot 19.45 uur. Alle bijeen- komsten worden gehouden in het Ned. Herv. Jeugdhuis. In de kop van het artikel over T.V.S. is een zetfout geslopen. Er stond name lijk vermeld, dat T.V.S. vijf-en-twintig jaar recht van lijf en leden is, maar zij is zoals uit het artikel blijkt -dat al vijf-en-dertig jaar! Excuses TVS-ers en nogmaals onze gelukwensen bij dit' jubileum! Op maandag 14 november 's avonds om acht uur zal in het handenarbeidlokaal van de Adolf van Nassauschool een ouderavond worden gehouden. De heer K J. Junius Ingermann te Haarlem zal spreken over „De Congo van Vroeger en Nu De lezing wordt toegelicht met dia's en grammofoonplatenmuziek. Alle ouders zijn van harte welkom. Maandag 14 november zal het comité Kinderpostzegels weer beginnen met de verkoop van zegels op het Postkantoor. Al heeft u al zegels bij de kinderen be steld, toch zal op het Postkantoor weer iets nieuws geboden worden, namelijk 'n alleraardigste collectie Kerst- en Nieuw jaarskaarten. Ook zijn er serie's voor de verzamelaars verkrijgbaar. Het comité Kinderpostzegels doet een beroep op de Santpoortenaren toch eens een kijkje te komen nemen bij de tafels in het Postkantoor. Er is nog veel geld nodig voor de kinderen in de tehuizen, vooral nu de feestdagen weer voor de deur staan. Ned. Chr. Vrouwenbond, De maande lijkse ledenbijeenkomst van de afd. Santpoort-Noord van de N.C.V.B. is vastgesteld op woensdag 16 november a.s. des avonds 8 uur in het Gerefor meerd Jeugdhuis „De Haven", Schip- broekenweg 6. Spreker is de heer W. A. Schouten te Hilversum, over: „De Hofjes van Haar lem". Met kleurendia's. Leden en belangstellenden zijn hartelijk welkom. Het Kennemer Vrouwenkoor geeft een concert op maandag 14 november a.s. in de Pniël-Kapel aan de Pastorieweg met medewerking van: Netty Vlessing, piano; Annie Schoen, sopraan; Ans Wiersma- Bruins, alt. „Het Kennemer Trio", bestaande uit: Herman Goslinga, viool; Bob van Mar ken, cello; Annie Schoen, piano en een strijkkwartet, bestaande uit: Herman Goslinga, eerste viool; Annie Hoogen- dam, tweede viool; Gé Sluijter, altviool; Bob van Marken, cello. Op maandag 14 november a.s. geeft het kamerorkest „IJmond" onder leiding van Jan Klinkhamer een concert in de Dorps kerk aan de Burg. Enschedelaan te Sant poort. Het kamerorkest bestaat uit strijkers (le en 2e viool, altviool, cello, contrabas), houtblazers (fluit en fagot) en continuo (spinet). Het concert wordt gegeven ten bate van de bouw van het nieuwe orgel in de Ne- derl. Herv. Kerk te Santpoort-Station. De toegang is geheel vrij; aan de uit gang kunt u een bijdrage geven voor de orgelbouw. Op het programma staan werken uit de eerste helft der 18e eeuw, n.l. 2 fluit concerten van de Fesch en Quantz, een sinfonie van Scarlatti en een suite van Telemann. Als intermezo zal een orgel werk van Bach worden uitgevoerd. De Ned. Ver. van Huisvrouwen, afdeling Santpoort, houdt op donderdag 17 november vanaf 2 uur in het Jeugd huis aan de Schipbroekenweg 6 in Santpoort-N. een Hobby-tentoonstelling die tevens een propagandistisch tintje heeft. Liefhebberijen in de meest uit gebreide zin van het woord zullen worden tentoongesteld, terwijl ook haar producten door de leden worden gedemonstreerd. Er wordt een grote opkomst van de leden verwacht, die het werk van haar collega's zeker met belangstelling komen bekijken. Intro- duktie is vrij. Er wordt thee geschon ken en enige kleinigheden worden ver loot. R.K, Jeugdzorgwerk. Het jeugdwerk is weer begonnen. De jongens van 1217 jaar kunnen er terecht. De eerste groep, van 1214 jaar, is nog niet zo goed be zet, het aantal is echt te gering om er iets mee te kunnen gaan doen. Wij verwachten dan ook in de komende weken een grotere toeloop, zoniet, dan zijn we genoodzaakt deze groep op te heffen. De tweede groep telt nu zo'n twintig knapen en er is al volop actie te be speuren. De competitiewedstrijden zijn reeds begonnen en mooie prijzen, zowel individueel als voor de hoogst geplaat ste groepen, zullen na afloop van de competities worden uitgereikt. De tijden zijn: 6.458.15: jongens van 1214 jaar; 8.1510.15: jonqens van 14—17 jaar. Een oude zaak met een nieuwe eigenaar Trots troonde de heer Peters donder dag 3 november in zijn nieuwe zaak aan de Bloemendaalsestraatweg. En hij kón trots zijn, want halve nachten is hij in de weer geweest om de opening op de vastgestelde tijd te doen plaatshebben. Oorspronkelijk zou de winkel, die tot voor kort door de heer H. Goemans werd gedreven, vijf dagen eerder ge opend worden, doch daar het P.E.N. alle elektra-Ieidingen op het laatste moment moest afkeuren zat de nieuwe eigenaar met zijn handen in het haar. Dat alles toch nog zo vlug voor elkaar is gekomen, is in het bijzonder te dan ken aan de daadwerkelijke medewerking van de dienst van het P.E.N. Met eigen handen heeft de heer Peters de winkel in de afgelopen weken in een licht, modern verfje gezet en de vitrine's gemoderniseerd. De heer Peters, die het laatst in Am sterdam werkte, heeft naast een grote ervaring in het banketbakkersvak ook kennis van het hotelvak. Dit laatste heeft hij voornamelijk geleerd op de grote Ne derlandse passagiersschepen. Ook was de heer Peters geruime tijd werkzaam in Duitsland en Zwitserland, waar hij on der meer zijn specialité's leerde maken. De bakkerij heeft een grote verandering ondergaan. De heer Peters heeft zich onder meer een aantal nieuwe machine's en een nieuwe stapeloven aangeschaft. Bij de opening hebben een groot aantal winkeliers van de Bloemendaalsestraat weg hun buur succes toegewenst. Velen lieten deze gelukwens vergezeld gaan van een bloemetje, zodat de heropende zaak binnen korte tijd in een bloemen zee was herschapen. Zondag a.s. H. Missen om 7 uur, 8.15, 9.30 (Hoog mis) en 11.30 uur. HERV. DORPSKERK: v.m. 10 uur: Ds. R. Boonstra, Alkmaar. 19 uur: Ds. J. Remijn. SANTPOORT-ZUID: 10 uur: Ds. J. Remijn. JEUGDHUIS: 10 uur: de heer W. Doe- vendans. GEREF. KERK 10 uur en 5 uur: ds M. W. J. C. de Kluis. CHR. GEREF. KERK: v.m. 10 uur: ds. J. C. Maris; n.m. 4 uur: ds. J. J. Rebel. DOOPSGEZ. GEMEENTE: IJmuiden. v.m. 10 uur: ds. P. J. van Schayck. VRIJZ. HERVORMDEN, IJmuiden-O. n.m. 7 uur: ds. G. Nijenhuis. EVANGEL. LUTH. GEM.: 9.35 uur: ds. J. A. Roskam Jehova Getuigen, Wachttoren Studie. Diensten zondag van 78 uur in het Cultureel gebouw IJmuiden. Jehova Getuigen: Dinsdag van 89 uur Kweekerslaan 7 en Rijksweg 331. Gem. Gods. Cultureel Gebouw IJmuiden, zondags 10 uur Dienst. DOKTOREN: Dr. D. Mansholt, Vinken- baan, tel. 8320. Apotheek: apotheek de Wilde, Broekber- genlaan 42, tel. 8284. HET WITTE KRUIS: Zr. Langejan, Brederoodseweg 106, tel. 7477. Het dagelijks bestuur van het IJmond-adviescollege heeft dezer dagen in een zeer uitvoerig schrijven de leden van het college op de hoogte gesteld van de stand van zaken betreffende het vraagstuk van de behoefte aan ziekenhuisruimte in het IJmond- gebied, In deze nota komt het dagelijks bestuur naast het verzoek om intrekking van de machtiging tot het instellen van een onderzoek tenslotte tot het voorstel de Raden der drie IJmondgemeenten in overweging te geven om bij hun beleid te streven naar een samenwerking of het bevorderen daarvan, die kan leiden naar een ziekenhuisaccomodatie, waarop ook de ingezetene van het IJmondgebied recht heeft en om, zolang deze toestand niet is bereikt, maatregelen te treffen of het treffen daarvan te bevorderen, waardoor wordt tegemoet gekomen aan het gerechtvaardigd verlangen van iedere ingezetene om bij ziekte te worden opgenomen in inrichtingen, die over de gewenste accomodatie beschikken. De door het Dagelijks Bestuur aan de leden van het Adviescollege gerichte nota zullen wij hieronder laten volgen. „Nu het niet mogelijk is gebleken te voldoen a(an de ons in uw vergadering van 17 mei verstrekte opdracht tot in stelling van een onderzoek naar de be hoefte aan ziekenhuisruimte in het IJ mondgebied achten wij het onze plicht, uw college in deze nota uitvoerig in te lichten omtrent de voorgeschiedenis van dit vraagstuk, het verloop van de ter zake gevoerde besprekingen en de in houd van de gewisselde stukken. Reeds in 1949. heeft het toenmalige col lege van B. W. van Velsen zich be raden omtrent de mogelijkheid tot stich ting van een tweede ziekenhuis in deze gemeente, welke onderzoekingen ook in de daarop volgende bestuursperioden van het college werden voortgezet. In middels bereikte genoemd gemeentebe stuur een verzoek van de Stichting In terkerkelijk Ziekenhuis Kennemerland te Velsen, om medewerking van de bouw van een interkerkelijk ziekenhuis aldaar met een capaciteit van 200 a 300 bed den. Bij de voorbereiding van de plan nen waren, naar mededeling van het be stuur, allé" Protestantse Kerkgenoot schappen, benevens de Oud-Katholieke Kerk, betrokken. Voorts hadden de Pro testantse Kerkgenootschappen in Haar lem-noord en Bloemendaal zich in prin cipe tot medewerking bereid verklaard. Wensen. Het verzoek behelsde de volgende wen sen: a. verkoop aan de Stichting, tegen een matige prijs, voor de bouw van een ziekenhuis, van de terreinen van het landgoed Beeckesteyn, zulks ingeval de plannen tot aankoop van het Missiehuis te Driehuis niet doorgaan; b. het ver lenen van een garantie aan de Stichting voor de financiering van het rendabele gedeelte van de investeringen; c. toe kenning van eenzelfde subsidie in de ex ploitatiekosten als ten behoeve van het Antoniusziekenhuis is geschied; d. van de pogingen tot stichting van een ge meentelijk ziekenhuis af te zien en in- stede daarvan krachtige medewerking te verlenen aan de oprichting van een in terkerkelijk ziekenhuis. Tijdens de besprekingen tussen het ge meentebestuur en de Stichting werd de laatste gewezen op de wenselijkheid van het tot stand komen van een ge combineerd ziekenhuis met een interker kelijke en een neutrale vleugel. Het overleg werd evenwel afgebroken, om dat de stichting op principiële gronden samenwerking met de gemeente afwees en meedeelde haar verzoek onverkort te willen handhaven. Uit het door B. W. aan de raad uit gebrachte prea-advies bleek het college eenstemmig van oordeel, dat vorenge- meld standpunt van de Stichting moest worden gerespecteerd en dat de ge meente medewerking aan de oprichting van het Interkerkelijk Ziekenhuis be hoorde te verlenen op dezelfde voet als indertijd ten behieve van het Antonius ziekenhuis was geschied. Meningen in het College verdeeld. Met betrekking tot de overige punten van het verzoek waren de meningen in het College verdeeld. De meerderheid nam het standpunt in, dat de verzorging van zieken primair te worden overge laten aan het particulier initatiief. Zij stond welwillend tegenover de andere punten van het verzoek, zodat het colle ge voorstelde, met de aanvragen in prin cipe volledig in te stemmen. De minder heid meende, dat, met alle waardering voor het particuliere initiatief, dit er niet toe mocht leiden, dat de overheid zich terugtrekt van het terrein van de ver zorging van zieken. Er mocht niet bij voorbaat worden aangenomen, dat een algemeen ziekenhuis niet op zijn plaats zou zijn. Deze minderheid betreurde het zeer, dat met het Stichtingsbestuur geen overeen stemming kon worden bereikt, omdat naar haar opvatting de volksgezondheid het beste wordt gediend door versplin tering op het gebied van het ziekenhuis wezen zoveel mogelijk te voorkomen. De minderheid meende op grond hiervan, dat aan het verzoek niet verder behoor de te worden voldaan dan door haar een zelfde subsidie in de exploitatiekosten te verlenen als het Antoniusziekenhuis ontvangt. In de raadsvergadering van 26 oktober 1954, waarin het verzoek werd behan deld, werd geen uitspraak gedaan. Be sloten werd de beraadslagingen tot de volgende zitting op te schorten. De Stich ting deelde daarop mee zich volledig met de meerderheid te kunnen verenigen, in verband waarmede zij thans verzocht: a. voor het geval de plannen tot aankoop van het Missiehuis te Driehuis niet door- prijs te verkopen voor de bouw van een gaan, de Stichting terreinen tegen matige Interkerkelijk Ziekenhuis; b. te verkla ren bereid te zijn het verlenen van een garantie in overweging te willen nemen; 3. de Stichting eenzelfde subsidie in de exploitatiekosten toe te kennen als het Antoniusziekenhuis; 4. krachtige mede werking te verlenen aan de oprichting van een Interkerkelijk Ziekenhuis. Adres over Algemeen Ziekenhuis. Tegelijkertijd bereikte de Raad een adres van een groep voorstanders van de Stich ting van een algemeen ziekenhuis, waar in, voor geval de bouw van het z.g. vleugel-ziekenhuis niet zou worden ge realiseerd, aanspraak werd gemaakt op aanspraak van dezelfde faciliteiten als waarop de Interkerkelijke groepering recht deed gelden. De raad besloot echter op 22 februari 1955 beide adressen van de agenda af te voeren in verband met een tussentijds in gekomen mededeling van de Stichting Interkerkelijk Ziekenhuis Kennemerland, waarin het bestuur zich bereid verklaarde met de andere groeperingen tot een be spreking te komen betreffende een even tuele samenwerking. Deze onderhande lingen leidden echter niet tot een positief resultaat, met het gevolg, dat de Stich ting bij brief van 27 juli 1956 aan B. W. mededeelde, haar aanspraken te wil len handhaven en voornemens te zijn over te gaan tot stichting van een Inter kerkelijk Ziekenhuis met 100 in plaats van 200 bedden. Deze ontwikkeling gaf B. W. aanleiding, het ziekenhuispro bleem in IJmondverband te doen bezien. De Minister verklaarde zich, hangende deze procedure, in beginsel akkoord met de bouw van een Interkerkelijk zieken huis met 120 bedden. Het Stichtingsbe stuur berichtte daarop dit ziekenhuis aan de zuidzijde te zullen stichten, in ver band waarmee werd verzocht grond ter oppervlakte van 3 ha. van het landgoed Beeckesteyn af te staan. B. W. ant woordden in beginsel bereid te zijn het medewerking indien de minister uiteinde lijk toestemming tot de bouw zou hebben gegeven. Ons bestuur (IJmond-adviescollege) had inmiddels de aanvragen van de beide groeperingen bestudeerd, op grond waar van uw college in de in de aanhef ge noemde vergadering van 17 mei 1957 verzocht werd ons te machtigen een on derzoek te doen instellen naar de behoef te aan ziekenhuisruimte in het IJmondge bied. In ons voorstel merkten wij op, dat de ontwikkeling van dit gebied het nood zakelijk maakte, een onderzoek in te stel len naar de bestaande ziekenhuisaccom modatie, de mogelijkheid en wenselijkheid tot uitbreiding der bestaande accommo datie en de noodzakelijkheid tot even tuele nieuwbouw. Machtiging verleend. In overeenstemming hiermee besloot uw college de gevraagde machtiging te ver lenen, daarbij uitgaande van de reeds be staande accomodatie, de omstandigheid, dat aan het R.K. ziekenhuis toestemming is verleend voor uitbreiding met 50 bed den, en het feit, dat aan de Stichting In terkerkelijk Ziekenhuis in beginsel goed keuring is verleend voor de bouw van een ziekenhuis met 120 bedden. Ten aanzien van Beverwijk is vermel denswaard, dat aldaar sinds 1950 door een stichting is geijverd voor een r.k.- ziekenhuis in IJmond-noord. Met het onderzoek werd belast het Ne derlands Economisch Instituut in Rotter dam, onder voorwaarde, dat overleg zou worden gepleegd met het Katholiek So ciaal-Kerkelijk Instituut en de Stichting Kerk en Wereld. Deze pogingen om al dus een bepaalde prognose te verkrijgen werden evenwel doorkruist door de mi nisteriële toezeggingen met betrekking tot de stichting van een r.k.-ziekenhuis in Heemskerk en de uitbreiding van het Roode Kruisziekenhuis te Beverwijk. Ten einde een oplossing te bereiken voor de ontstane situatie werd een bespreking gehouden met de Directeur Generaal van de Volksgezondheid, waarbij bleek, dat van de zijde van het Ministerie geen be paalde richtlijnen werden verstrekt ten aanzien van de stichting van ziekenhui zen, doch dat het door het adviescollege voorgestane onderzoek zeer nuttig werd geacht. Aangezien de medewerking van de ziekenhuisbesturen onontbeerlijk zou zijn werd hen op de wenselijkheid gewe zen te komen tot een open gesprek ten einde tot minnelijk overleg te komen. Het bleek echter, dat het door de afwijzende houding van enkele besturen niet moge lijk was een gesprek op gang te brengen. Deze situatie houdt in, dat wij uw col- lege door omstandigheden gedwongen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 1