De week r Sinterklaas komt zaterdag in Santpoort Velser Raad verleent goedkeuring aan uitbreidingsplan-in-onderdelen E;. Hoofdstraat krijgt wellicht feestverlichting PKEDIKBEUKTEn ZOriDflDSDIEnSTEn Met f 150.stichtte mevr. Tammen een alve eeuw geleden een kruidenierszaak van de verenigingen ofme&öa ^ANDERHOOG Drogisterij Brederode Sle Jaargang no 47 Redaktie: Terras weg 31 Kerkerinklaan 45 Uitgave van Drukkerij Cornegge Telefoon 8619 Vrijdag 15 nov. 1960 nan Op zaterdagmiddag 26 november zal Sint Nicolaas in hoogsteigen persoon een be zoek brengen aan Santpoort. Op deze tocht zal hij geëscorteerd worden door vijf zwarte Pieten. In Santpoort-Zuid zal de stoet muzikaal begeleid worden door fanfarekorps „Wilhelmina", Sint Nicolaas en zijn gevolg zullen om drie uur voor het Station in Santpoort- Zuid aankomen. i- De route, die daarna wordt gevolgd, luidt: Stationsplein, Duinweg, Brederode- 1 laan, Duinlustparkweg, Alb. Thijmlaan, Schaepmanlaan, Joh. Verhulstweg, Kluys- t kenslaan, Bloemendaalsestraatweg, Wüs- telaan, Wyn. Daniëlslaan, Harddravers laan, Clarionlaan, Olga van Götschlaan, Wyn. Daniëlslaan. ,Hier zal de stoet worden ontbonden. De muziek marcheert af en Sinterklaas en gevolg rijdt in snel tempo naar het plein tje aan de Fr. Netscherlaan, waar de r.k. harmonie „Soli Deo Gloria" al klaar staat om het gezelschap met Sinterklaas liedjes welkom te heten. Om 4 uur hoopt de Sint van het pleintje aan de Fr. Netscherlaan weer te vertrek ken voor een rondgang door Saantpoort- noord. De route is: Wulverderlaan, Ter- rasweg, Berglaan, Fieftendellaan, Schip- broekenweg, Westerhoevelaan, Jan Coté- laan, Roos en Beeklaan, Cremerlaan, Ha- ge veldlaan, Huis te Wissenlaan, Patri- ciuslaan, Roos en Beeklaan, Hagelinger- weg, J. M. van Nassaulaan, Marowijnen- straat, Antillenstraat, Hoofdstraat, Wüs- telaan, Burg. Enschedélaan, Terrasweg, Hoofdstraat. Hier hoopt de Sint om on geveer kwart voor vijf aan te komen. Ter hoogte van café Zomerlust zal de stoet worden ontbonden. imej. Tammen niet in het kruideniersvak was gegaan zou ze beslist een niet on- vierlienstelijk architecte zijn geworden. De feilloze bouwwerken van blikjes en dozen in haar zaak staan er borg voor, dat mej. Tammen op het gebied der sterkte- en krachtenberekeningen haar mannetje (en haar vrouwtje!) staat. Neem ze maar eens goed in ogenschouw daar in dat intieme winkeltje aan de Bloemendaalsestraatweg. Er is nap eens gezegd: „Je zou in dat winkeltje wel weer eens jong willen zijn en dan het onderste blik er onderuit trappen." Maar deze bekentenis komt niet uit onze b. -iem. Metershoge torens van blikjes geven dit winkeltje een bepaald cachet. Je vo als je binnenkomt, dat hier iemand achter de toonbank staat, die hart voor de zaak hgeft. JJ zaf °P9 En' mej. Tammen hééft hart voor de 7' Geen wonder dus, dat er diverse .ai ueiten" voor de deur staan nu de v V! oinnenkort een halve eeuw be- -bben zo'n vermoeden dat vele ,»n zich niet de gelegenheid zullen .uitgaan om mej. Tammen ter ge- id van dit heuglijke feit eens wel de hand te gaan schudden. Er jn in huize Tammen! Er zullen 'ijield veel herinneringen worden ild door de vele vrienden en •mussen, die dan haar vriendelijke huis len bevolken. Plezierige en ontroe- de herinneringen uit de tijd, dat mej. mmen nog tesamen met haar moeder zaak dreef. „Ik verwacht verschrik- veel bezoek" zegt mej. Tammen [etogen. Ze vindt het allemaal erg ierig, dat zo velen de weg naar haar el ook nu weten te vinden. december zullen er dus geen pak- jizena, koekjes, pondjes suiker en s bonbons de winkeldeur uitgaan. ,4t is tekenend voor mej. Tammen, dat er geen super-feest van heeft willen ,-Aaken. ,,Ik had een verzoek" schrijft ze in ue convocatie, die aan klanten, vrien- len en kennissen werd rondgestuurd: -aat u de gebruikelijke attentie achter- vege. Het bedrag, dat u anders voor een rttentie had uitgetrokken, zou ik gaarne Bestemd zien voor het mooie werk van Sr. Albert Schweitzer". Dat is klare taal. Taal, die slechts kan zijn ingegeven door een warmkloppend hart. Geen wonder dus, dat velen mej. Tammen kennen als 'n hartelijke vrouw, waarmee je kan praten van mens tot mens. „We zijn toch allemaal een beetje fa milie van elkaar" zegt mej. Tammen ern stig. Ze méént het. En ze kan het menen, want het is in vijftig jaar wel bewezen. Op 3 december 1910 kocht de moeder van mej. Tammen voor haar laatste honderdvijftig gulden een paar pondjes suiker, enkele liters petroleum, wat gort, grutten en meel. Door deze zaken aan de man te brengen probeerde ze in haar levensonderhoud te voorzien nadat haar man was overleden. Ondanks het feit, dat de wereldoorlog in de jaren 14-18 reeds meteen veel moeilijkheden voor de nieuwbakken, kranige zakenvrouw mee brachten, kon ze haar zaak staande houden. „Ze heeft heel wat afgesjouwd door deze gewesten" verklaart mevrouw Tam men. „Ze verwierf zich een grote be kendheid. Lopend ging ze de klanten af. Wekelijks maakte ze de lange tocht naar Driehuis, waar nog klanten woonden. Maar ze rooide het toch". Mej. Tammen kan met ontroering over haar moeder spreken. Over de vele pret tige en nare dingen, die ze tesamen moes ten doormaken. Maar tot op de dag van vandaag gaat mej. Tammen op pad om de boekjes van haar klanten op te ha len. Ondanks het feit, dat ook haar ja ren al een beetje beginnen te tellen, vindt ze het een plezierig werkje. Ze wordt overal heel hartelijk ontvangen en dat vindt ze plezierig. Geen wonder dus, dat velen even zullen aanwippen op 6 december tussen twee en vijf 's middags. Het uitbreidingsplan-in-onderdelen voor het agrarisch gebied van Velsen vormde de >ofdschotel voor de vergadering der Velser raad, die vorige week in de raadszaal yerd gehouden. De ruim twee uur durende discussie's werden ook vanaf de publieke tribune, die tot en met de laatste plaats door de betrokken boeren en tuinders was bezet, nauwlettend gevolgd. Het voorstel werd met de gehele KVP-fractie tegen aangenomen. De boeren en tuinders voelen zich door dit plan in hun bedrijfsvoering beknot Bij j^et college waren negentien bezwaarschriften betreffende dit plan ingediend, hoofd zakelijk van Santpoortenaren. L>e heer Koopman nam met flair de st, 'dbijl op. Hij maande: „Laten wij voor- z;-htig zijn en geen noden gaan maken." H argument, dat kassen afbreuk doen t; ,uet landschappelijk schoon, wilde hij be it niet onderschrijven. De heer Koop- \et onder de leden van het college ïad foto's circuleren van de kas- Roelofarendsveen, die moesten t het met die afbreuk nogal ~ker, dat ze soms wel een schoonheid uitmaken. Vel- mag en moet geen Westland *"i hij. De grond en de teelt le daar al niet voor. U Ook verklaarde de heer Koopman in Am sterdam nabij de tuinbouwgebieden bij oljtomen willekeurige mensen te hebben held om het oordeel van de bewo- .e vragen over het wel of niet sto- n van kassen in het landschap. Hij zei ,,.ante antwoorden ten gunste van de .kassenbouw te hebben ontvangen. Tot Gslot van zijn betoog stelde de heer Koop- fjn-c,- rvoor om de agrariërs tegemoet te komen en met hun bezwaren rekening te ^ïouuen. De heer Jur. Visser gaf uiting aan een andere zienswijze. Wel bracht hij veel begrip op voor de z.i. toch al zo zwaar getroffen boeren en tuinders en hij vond het geen wonder, dat men in die kringen het plan met een zeker gevoel van onbehagen heeft ontvangen. De re glementen met betrekking tot de afme tingen van gebouwen voor de bollen- kwekers en die zijn er in Velsen! achtte hij belemmerend voor een goede bedrijfsvoering. De heer Visser stelde tot slot voor een dergelijke uitwijkmogelijk heid in de bepalingen op te nemen, dat de betrokkenen straks in overleg met de gemeentelijke instantie's over een maxi mum aan bebouwingsoppervlakte kunnen beschikken. Ook de heer M. van Don gen (a.r.) kon instemmen met het voor stel van het college, alhoewel hij toch moest verzoeken om een soepele hante ring van de z.g. pioniersbepaling (een bepaling, krachtens welke, in speciale ge vallen, vergunning tot een bepaalde uit breiding kan worden verkregen). Een voor Velsen geheel nieuw geluid kwam uit de V.V.D.-hoek. De heer N. van der Kolk gaf namelijk in overwe ging om het landschap nu de agra riër toch in een streng keurslijf wordt gedwongen dan maar tot openbaar bezit te verklaren. Hij pleitte ook voor uitwijkmogelijkheden, om degenen, die willen rationaliseren en mechaniseren, hiertoe gelegenheid te geven. „Na lang wikken en wegen en na voort durend heen en weer geslingerd te zijn tussen de redelijkheid en onredelijkheid van dit voorstel, ben ik tot de conclusie gekomen, dat dit voorstel gevolgd moet worden," verklaarde de fractie-voorzitter der P.v.d.A., de heer van Os van den Abeelen. Hij verklaarde, dat op het na geslacht een enorme belasting, een en'o'r' me hypotheek gelegd zou worden, dien er thans geen maatregelen worden genomen. De heer van Os van den Abeelen stelde, dat de hedendaagse agrariër voor de enorme taak gesteld wordt twee heren te dienen, namelijk zichzelf en de heer dei- recreatie. „De harde werkelijkheid eist, dat de agra riër moet aanvaarden, dat zijn kinderen niet meer in het bedrijf zullen kunnen worden opgenomen" aldus de heer van Os van den Abeelen, die ook wilde voor komen dat de agrariërs de illusie wordt gegeven „dat 't wel zal meevallen". Hij meende, dat 't goed zou zijn als een aan tal van de adressanten hun bezwaren te gen dit plan aan de Kroon zouden voor leggen. Wethouder Verbeek verklaarde namens het college zijn spijt over het feit, dat tot een dergelijke reglementering moest wor den overgegaan. De ontwikkeling, de toeneming van de industrie nopen er z.i. toe om op korte termijn maatregelen te nemen. In zijn betoog, waarin onder meer een overzicht werd gegeven van de enor me bevolkingstoename in de randstad Holland, opperde wethouder Verbeek ook de mogelijkheid om de bedrijven naar de kop van de provincie of naar Emmen te verplaatsen. De bezwaarschrif ten achtte hij enigszins overtrokken. „Wij hebben ze dan ook aldus beschouwd. Mochten ze niet overtrokken zijn dan weten we nu pas wat ons boven het hoofd hangt als dit voorstel niet aan genomen mocht worden" besloot wethou der Verbeek. De fractie-voorzitter der K.V.P., de heer J. Nuyens, vroeg zich daarna af of het mogelijk is een overgangsregeling te ont werpen, zoals die indertijd gold voor het terrein langs de Houtvaart te Haarlem. Het college week echter geen duimbreed van het reeds gestelde af. De heer Ver beek verklaarde, dat het college zich be wust is van het feit, dat de agrariërs een offer wordt gevraagd in het alge meen belang en dat niet uit het oog mag worden verloren, dat de gemeente hierte gen garantie's heeft gesteld. Het voorstel werd tenslotte ongewijzigd aangenomen met de gehele K.V.P.-fractie (7 leden) tegen. Fanfarecorps „Wilhelmina", dirigent Jan Groot, zal op zaterdag 26 november in de zaal van hotel „De Weyman" een feestconcert geven. Het programma na de pauze zal verzorgd worden door het ca baret-ensemble „De Pompadours" o.l.v. Puck de Weyze. Hierna is er gelegen heid tot het maken van een dansje, waar bij de Boerenkapel en een Dixylandband voor de muziek zullen zorgdragen. Het schaken bij „Santpoort" stond geheel in het teken van de Bonds-competitie. Er vonden namelijk drie wedstrijden plaats, die de volgende resultaten opleverden: 2e klasse: Santpoort 2Bloemendaal 2 5-5: le klasse: Santpoort 1V.V.V. 2 5]/2 4J^; 3e klasse: Santpoort 3Bloemendaal 3 6—4. In eerstgenoemde ontmoeting kwamen de Santpoorters aanvankelijk met 40 voor te staan, waarvoor Tuning, Busselman, Stolvoort en W. Sterk jr. zorgden. Daar na kwam „Bloemendaal" echter flink voor de dag door tot 44 in te lopen. Tenslotte werd 't 55, waardoor de prognose, dat men aan elkaar gewaagd zou zijn, bewaarheid werd. Maandag 14 november vond 't treffen V.V.V. 2Santpoort 1 in Alkmaar plaats. Het werd een overwinning op 't kantje af. De start was veelbelovend (33^2y2), maar later kwamen er nog vier remise s uit, terwijl in twee partijen V.V.V. 2 aan het langste eind trok. Het derde team bestond grotendeels uit jeugdige schakers (waaronder zelfs vier junioren). Hoe zij het er af brachten? Het werd na sportieve strijd 64. De junioren sleepten daarvan 4 punten in de wacht. Kranig werk! De gedetailleerde score was: Sterk (Spt)Lindenburg (B) Bloemendaalsestraatweg 152 Telefoon 8860 01; van Duin, Bilder, Vos en Kip be vochten 'n remise; W. Sterk jr. en Par son verloren; Lubken jr., Han en Henri Everaars en de Jong wonnen! Al met al 'n prima start! De K.A.B. organiseert op dinsdag 29 no vember haar derde klaverjasdrive in café Böhm, Hoofdstraat. Er zijn prijzen be schikbaar, niet-leden zijn welkom. Aan vang 20.00 uur. Zoals in voor- en najaar bij de hengel sportvereniging „Velsen" gebruikelijk is geworden, trokken ook dit jaar weer de leden per bus naar Middenmeer om daar de vissen te belagen. De 24 deelne mende leden vingen in totaal 277 vissen; merendeels mooie, grote voorns. De vis sen werden na de telling weer in hun domein teruggezet. De uitslag werd: 1. L. Roth 31 st; 2. R. Bosma 28 St.; 3. H. van Deijck 28 st.; 4. J. Walters 25 st; 5. A. van Vliet 25 st; 6. Ph. Krab 20 st.; 7. S. Schenk 19 st.; 8. C. Ooms 16 st; 9. L. van Wieringen 15 st; 10. A. Jongejan 13 st. BRIDGECLUB „DE KENNEMERS" De 2e wedstrijd in de Wintercompetitie gaf de volgende uitslag: Afd. A 1. Mevr. KrooneHr. Andela Jr. 61,46; 2 Mevr. SpruytHr. Paats 58,53; 3. Fam. Rietdijk 51,04; 4. Hr. Andela Sr. Bode 50.00; 5. Hr. SoomersBijlsma 47,92; 6/7. Hr. Porch—v. Rij 40,63; 6/7. Fam. Witmond 40,63. Afd. B. 1. Hr. TopDirven 62,50; 2. fam. Nederkoorn 58,33; 3. Mevr. EdelingHr Bouman 51,19; 4/5. Mevr. DekkerHr. Bodewes 50,60; 4/5. Mevr. SmitHr. Steinberg 50,60; 6. Hr. v. d. Wallv. Thiel 48,21; 7. Dames Kuhlmanv. Amerongen 40,48; 8. Mevr. Nieuwenhof- Hr. Vader 38,10. Aid. C. 1. Dames VaderMüller 59,38; 2. Hr. LichtMüller 55,21; 3. Dames SeegersAndela 51,04; 4/5. Hr. Wier- da—-de Vries 50,00; 4/5. Hr. Seegers Vink 50,00; 6. Hr. HolmFortgens 45,83 7. Fam. v. Gelder 38,54. In de totaalstanden hebben de diverse leiders, resp. Mevr. SpruytHr. Paats, Hr. TopDirven en de dames Sprang Müller momenteel een vrij grote voor sprong. Maar de weg is er nog en aan vallen op deze topplaatsen zullen dan ook zeker niet uitblijven. SPANJAARD. Jeugdig Nederland maakt zich op om een goede vriend te ontvan gen. Een Spaanse vriend nog wel. Hoeveel hartjes zullen in deze tijd plotseling sneller gaan kloppen als zijn naam wordt genoemd? De naam van die Spaanse heer, die hier toch maar telkenjare weer, tot ons aller grootste pret, voet aan land in Nederland zet. Van de weeromstuit begin ik al te rij men zie ik. Tot m'n verbazing heb ik gezien, dat Sinterklaas ook al in een po litiek spelletje verzeild is geraakt. Nou ja, hij persoonlijk niet, maar met de datum van zijn aankomst schijnt al een soort eer mee te behalen te zijn. „Ik heb hem lek ker eerder dan jij", roept de ene stad de andere toe. Snedige op merkingen vliegen heen en weer tussen Rotterdam (die hem lekker 't eerste had), Haarlem (lekker twèèds) en Amsterdam (maar wij hebben de échte). Fijn hoor. Alle maal gelijk. Ik vind, dat Sant poort de mooiste, de onvervalste, de rijzigste, de vriendelijkste en de aardigste Sint zal krijgen, die er voorhanden is. En al is het nu de laatste, als we echt de eerste wilden zijn, waren we vorig jaar met de Kerst al begonnen. Dan waren wij lekker de eerste. Zullen wij met z'n allen nu eens laten zien hoe dynamisch we wel zijnGaan we fijn al die grote steden de loei al steken. Zeggen we niks, maar na zes december beginnen we opnieuw. Gaan we met z'n allen naar 't station om 'm weg te brengen. Ook nog niet vertoond, bij m'n weten. Maar ja, één moet toch de eerste zijn. Ver geet niet: één stuntje en Santpoort kan zich onder de meest respecta belen in den lande scharen! Bij al dat grotemensengedoe blijft nog een lichtpuntje over en dat is, dat het kleine volkje tenminste hieromtrent niets anders aan zijn hoofd heeft dan: „Hoe leg ik 't aan om de dagen tot zes decem ber zonder kleerscheuren door te komen?" En zo zal het wel altijd blijven. Gelukkig wél! Poortwachter. Om de winkeliersactie „Welke is de winnende dag" nog meer luister bij te zet ten heeft de organiserende winkeliersvereniging stappen ondernomen om de Hoofdstraat van een feestverlichting te voorzien. Aanvankelijk leek het er op of dit plannetje geen doorgang kon vinden, doch nu koestert men goede hoop, dat het alsnog zal gebeuren. Als het gaat zoals men het zich voorstelt, dan zal deze week nog de Hoofdstraat 's avonds baden in een zee van licht. Overigens heeft de actie,,Welke is de winnende dag" een zeer vlot en prettig verloop. Velen, zeer velen nemen de gelegenheid te baat om door middel van de bonnetjes in deze massale raadpartij mee te dingen. Het gezins budget kan vooral in deze tijd een onverwachte aanvulling velen. 9 Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Santpoort heeft de gemeente mede werking verzocht, ingevolge artikel 72 van de Lager Onderwijswet, voor de uitbreiding van de „School met de Bijbel" aan de Frans Netscherlaan, met twee leslokalen. Deze uitbreiding zal noodzakelijk zijn, omdat de Finse school aan de Irissenstraat, waarin een dependance van genoemde school gehuisvest is, binnen afzienbare tijd moet wordeiZafgebroken om plaats te maken voor aldaar te bouwen etage woningen. 9 De installatie van mr. J. C. Bühr- mann tot burgemeester van Velsen zal plaats vinden op vrijdag 2 de cember. De raadsvergadering van 7 december vervalt. 9 De 45 j. Haarlemmer H. v. A. blijkt degene te zijn die de laatste tijd drie inbraken in Santpoort pleegde. De politie uit Heemstede deed bij de man huiszoeking en vond daar een aantal voorwerpen, die van deze inbraken afkomstig waren, o.a. een gouden oorijzer en een klok. 9 Zaterdag moest een personenauto op de Hagelingerweg plotseling stoppen om een uit de Hoofdstraat komende bestelauto voorrang te verlenen. Een tweede auto, die achter de personen auto reed, remde krachtig, slipte en botste op de voor hem rijdende wa gen. Geen persoonlijke ongelukken, wel materiële schade. VELSEN ALLEEN AAN DE KOP. Ondanks het minder gunstige weer was zondag j.l. een behoorlijk aantal toe schouwers aanwezig bij de ontmoeting VelsenAlkm. Boys. Onder deze aan wezigen bevonden zich tal van „nieuwe" bezoekers van de Velsen-wedstrijden, die anders het semi-profvoetbal met een be zoek vereerden en we zijn er van over tuigd, dat ook deze „nieuwelingen" zich hun gang naar de Kwekerslaan niet be klaagd zullen hebben. De Alkmaarse Boys, die tot dusver nog niet zoveel succes geboekt hebben, wa ren met snode voornemens naar Sant poort gekomen. Uit goede bron verna men we, dat ze besloten hadden hun huid zo duur mogelijk te verkopen en, als het maar even kon, Velsen als leidende ploeg een nederlaag toe te brengen. Nu, dat dit geen phrase is geweest, hebben de Vel- senaren en de bezoekers zelf kunnen con stateren, want ondanks het feit, dat de Alkmaarders al vrij spoedig na de aan vang tegen een 2—0 achterstand opke ken, hebben ze zich daarna dapper ge weerd, zo zelfs, dat het met de rust nog lang niet zeker was, dat Velsen op bei de punten beslag zou leggen, want toen leidden onze plaatsgenoten nog maar met 32. Toch was ook reeds in deze eerste helft te zien, dat Velsen de betere ploeg was, zonder dat dit nu echter di rect leidde tot een opvallende veldmeer- derheid. Velsen had al spoedig de leiding geno men. Er kwamen nog maar enkele mi nuten gespeeld, of Van Schagen gaf met uit een toegekende corner een „inswin Administratie en advertenties: Drukkerij Cornegge Terrasweg 31 Telefoon 8619 Kerkerinklaan 45 na 6 uur telef. 7029 ger", die de Alkmaarse doelman voor een dusdanig moeilijk probleem stelde, dat hij de op de doellijn liggende bal verder de goal inwerkte (10). En vóór de Alk maarders van de schrik bekomen waren, 'gaf Spanjaard een fraaie pass aan Hoog- zaad, die ten tweede male de Kaasstad doelman passeerde 20) Dit vlugge succes deed de Velsen-ma- chine op wat minder toeren lopen en daarom was het misschien maar goed, dat de Boys een tegenpunt scoorden (2- 1want nu gooiden Hijnen c.s. er weer een schepje op. Graman en Hoogzaad waren de krachten in de Velsen-aanval en Wittebrood het zwakste punt en toen Hynen een (schijnbaar te harde) pass naar voren gaf, rende Hoogzaad achter de bal aan om in volle vaart een kogel af te vuren, waarvan de Alkmaar se goalie het resultaat pas gezien kan hebben, toen de bal al achter hem lag (3-i). Nog voor de rust verkleinden de Boys de achterstand, 't Was een gelukstreffer, maar hij telde (3-2). In de rust werden de Velsenspelers door trainer Hazeveld nog eens extra onder handen genomen en dit miste zijn uit werking niet. Bovendien bleek in deze tweede helft ook de betere lichaamscon ditie der geelblauwen, die hen in staat stelde tot het einde toe er een behoorlijk tempo in te houden. Een voordeel voor Velsen was het voorts, dat Geuzenbroek er na de thee beter in kwam en nu met Van der Pieterman een sterk backstel vormde. De geelblauwe middenlinie stuwde de voorhoede steeds weer op en tenslotte was het Graman, die de stand op 42 en daarmee Velsen in veilig heid bracht. Doordat CSV van Beverwijk, ADO van ZAP en Wijk aan Zee van Egmon- dia verloor, gaan Hijnen c.s. thans alleen aan de kop. Ze hebben dus hun lot in eigen handen en behoeven nu nog hoog stens „maar" de hun nog resterende 14 wedstrijden te winnen om zich kampioen te kunnen noemen. BEVERWIJK—VELSEN. Veisen trekt de komende zondag naar Be verwijk om daar de club van die naam te ontmoeten. Een „walk-over" zal deze ontmoeting voor Hoogzaad c.s. zeker niet worden, in de eerste plaats natuurlijk al, omdat iedere tegenpartij er nu eenmaal een eer in stelt, om van de leiders der afdeling, waarin men speelt, te winnen en voorts, omdat Beverwijk zondag j.l. in de uitwedstrijd tegen CSV getoond heeft, dat het, nu de al te sterke verjongings kuur van het elftal ongedaan is ge maakt, heus nog wel wat in de mars heeft. Deze zege zal natuurlijk het zelf vertrouwen der Beverwijkers goed doen, maar daar staat weer tegenover, dat zij voor de geeltjes een prikkel zal zijn zich voor de volle honderd procent te geven. En in dit licht bezien, trekt Beverwijk o.i. aan het kortste eind. TERRASVOGELS—BLOEMENDAAL Na enige weken van gedwongen rust ko men de Terrasvogels zondag a.s. veld en weder dienende - eindelijk weer eens in het veld en wel tegen hun oude te genstander Bloemendaal, die het, tussen twee haakjes, tot nu toe beter doen dan de blauwwitten. Tien punten uit 7 wed strijden kan men toch werkelijk niet slecht noemen. We zijn nieuwsgierig, hoe Van Gelder c.s. het er zullen afbrengen. Een feit is het, dat de Vogels tot dus verre prestaties hebben geleverd, die onder de verwachtingen zijn gebleven. Maar evenzeer is het een feit, dat zij heel vaak juist tegen de sterkste tegenpartijen de beste wedstrijden hebben gespeeld en de beste resultaten hebben behaald. La ten we hopen, dat dit ook nu weer het geval zal zijn. Al zouden ze maar een gelijk spel weten te bewerken! HERV. DORPSKERK: v.m. 10 uur: ds. J. C. Remijn 19 nar ds. J. C. Remijn H.A. SANTPOOR-ZUID, 10 uur: ds G. H. van Willenswaard. H.A. GEREF. KERK 10 uur en 5 uur: ds M. W. J. C. de Kluis. CHR. GEREF. KERK: v.m. 10 nar ds J. C. Maris n.m. 4 nnr ds. J. J. Rebel DOOPSGEZ. GEMEENTE: IJmuiden. v.m. 10 uur: ds. P. J. van Schayck. VRIJZ. HERVORMDEN, IJmuiden-O. v.m. 10.30 aar ds. G. Nijenhais EVANGEL. LUTH. GEM.: 9.35 uur: ds. J. A. Roskam Jehova Getuigen, Wachttoren Studie. Diensten zondag van 78 uur in het Cultureel gebouw IJmuiden. Jehova Getuigen: Dinsdag van 89 uur Kweekerslaan 7 en Rijksweg 331. Doktoren: Dr. Ph. Haselager, Hoofdstr. 135, tel. 8570. Apotheek: apotheek de Wilde, Broekber- genlaan 42, tel. 8284. Witte Kruis: Zr. Langejan, Brederoodse- weg 106, telefoon 7477.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 1