De week rond Opkomende pijn ,De Santhaes" restaurant Afsluiting Hoofdstraat Vlugthoven" wordt definitief Velsen heette burgemeester Bürhmann vriendefijk welkom irin Ingezonden Leger des Heils bereidt Kerstviering voor. I/ad de ueremgmgen Welke is de winnende dag PKEDIKBEUKTEfl ZOnDflGSDIEnSTEn KE .no no 49 Hed- vrou- 31 klaan 45 t. ■in °P rij Cornegge ■ion 8619 f Sa. Vel De De f in fu Sai^jocffe WeeRHad Vrijdag 9 Dec. 1960 aan Hms Administratie en advertenties: Drukkerij Cornegge Terras weg 31 Telefoon 8619 Kerkerinklaan 45 na 6 nar telef. 7029 ',.*8 Tot o. ziekte, g lieve Ti- ec?. in de i Santp Burg. De i dagen uitgekomen verslag van het onderzoek van de begrotingen der - :|r 1961 en de memorie van antwoord zijn in de vragen der raadsleden :nde antwoorden van B, 6 W. enige belangwekkende zaken aan de orde het 59 pagina's tellende rapport kwam ook meermalen de naam Sant- 'jO werd het volgende opgemerkt. Kan het college mededelen wanneer de c de Hoofdstraat nabij huize Vlugthoven wordt herzien? Het antwoord 'tl. luidde: „Aangezien is gebleken, dat de afsluiting van de Hoofdstraat iit een oogpunt van verkeersveiligheid zonder meer de voorkeur verdient inning van een Y-splitsing, zal aan bedoelde afsluiting binnenkort een lakter worden gegeven. Het waarschuwingshek zal alsdan worden ver een bloklijn van witte verkeersstenen' Heuu alda: lid stelde de kosten en de gst van het vergaderlokaal tegenover elkaar en con- uieruit een nadelig saldo van Bestaat er geen mogelijkheid .op een andere basis te exploi- tjt een beter financieel resultaat "ëikt, vroeg dit lid. In het ant- vrdt het volgende opgemerkt, ësluit van 18 november 1957 \a. de verhuur van het verga- Spaarnberg" tarieven vastge- c een verdubbeling van de tot 'geldende tarieven betekenden, re verhoging van het tarief, ian voor het jaar 1961 theore- luitende exploitatie zou wor gen, zou de huurders onher- ■4 moeilijkheden brengen. Wei 's hierin door het hanteren van regeling tegemoet worden ge- vir desondanks mag worden /jlat de reeds tanende belang- >r het vergaderlokaal nog ver- ïemen. '■nt de plannen om tot weder- jjfstelling of om tot exploitatie molen „De Santhaes" te ge- 3werd geantwoord, dat naar jioorlijke wijze van exploitatie molen ,,De Santhaes" nog wordt gezocht. Overwogen 'k'thans deze molen aan een ge- „e als restauratiegelegenheid in k, te geven. Het plan hiervoor opmaken van een kostenbe- r_zijn in overweging. geven marswedstrijden door de i.ijke muziekkorpsen worden be- in IJmuiden waar men de be- „ch" mg heeft over het marktplein in Sfc „irdere delen van de gemeente, o.a. in 'antpoort in de buitenwijken gehouden. Voc 50- ik De bc. ze Acht het college van B. W. dit wel juist, vroeg een raadslid zich af. Is het niet veel attractiever, zowel voor de korpsen als voor de bewoners, deze wed strijden in de kom van het dorp te hou den? Men krijgt dan meer publieke be langstelling, terwijl het zien beoefenen van muziek meer reclame betekent o.a voor de werving van nieuwe leden. Is het niet juister om dergelijke manifesta ties van plaatselijke cultuur in de grootst mogelijke belangstelling te plaatsen? Ver keerstechnisch moet dit met enige goede wil ook mogelijk zijn. In het antwoord releveert het gemeentebestuur, dat dit jaar door de plaatselijke muziekvereni gingen marswedstrijden zijn gehouden te IJmuiden op de Kennemerlaan, te Velsen- noord op het Stratingplantsoen en te Santpoort op de Antillenstraat. Met uit zondering van de Antillenstraat zijn deze straten gelegen in de kom van de resp afdelingen der gemeente. Oorspronkelijk waren voor Santpoort door het bestuur van de betrokken muziekvereniging ver kozen de straten TerraswegNarcissen- straatAnemonenstraat, alwaar reeds eerder dergelijke wedstrijden werden ge houden. Rioleringswerkzaamheden maak ten het twijfelachtig of deze straten op de dag (en) van de wedstrijd wel beschik, baar zouden zijn. Op aandrang van de zijde der politie heeft de aannemer zorg gedragen, dat de werkzaamheden tijdig waren beëindigd, doch niet kon worden voorkomen, dat het wegdek talrijke on effenheden vertoonde. Aangezien dit niet van gevaren ontbloot was voor de marcherende en musiceren de deelnemers, heeft het bestuur van de organiserende muziekvereniging in over leg met de politie tenslotte besloten het wedstrijdterrein voor dat jaar te ver plaatsen naar de z.g, Westindische buurt. Santpoort genoot vorige week vrijdag de grote eer burgemeester J. C. Bührmann in zijn nieuwe gemeente welkom te mogen heten. Vlaggen aan de Bloemendaalsestraat- wcg gaven de plek aan waar burgemeester Bührmann, vergezeld van zijn echtgenote en kinderen (zoon Dick van 12 en dochter Bertien van 10) loco-burgemeester H. de Boer en wethouder C» P. J, Maas, even voor tweeën de gemeentegrens overschreed. Een vriendelijk welkom werd hen daar toegezwaaid door de 78 schoolkinderen (van elke school één). Ook fanfarekorps „Wilhelmina" stond hier aangetreden. Ongeveer een «tt later zou wethouder de Boer burgemeester Bührmann de ambtsketen omhangen. IS a deze symbolische handeling sprak burgemeester Bührmann een rede uit, die zeer duidelijk liet uitkomen met hoeveel ernst hij zijn taak als burgemeester opvat. Met hoeveel ernst maar ook met hoeveel humor hij de problemen te lijf gaat. In die eerste rede liet de burgemeester weinig twijfel bestaan over zijn kracht als bestuurder r gemeente. Wat de taak van regeren betreft citeerde hij een uitspraak van Paus .(XIII: „Alles zien, voor veel ervan een oogje dichtknijpen, een weinig recht- t\ Sn' bin. direc Vel- 'zonnige tocht geworden daar j „mendaalsestraatweg naar het genu 'Lis. De regenwolken hadden zich .is bedacht en bleven op enige afstand het welkom van de nieuwe bur gervader gadeslaan. In de Hoofdbuurt straat waren enkele tientallen vereni- gingsvlag'"en opgesteld en tezamen met de rode tuniek der IJmuider Harmonie werd dit een waarlijk kleurig entree. In •'s j werd de burgemeester be- ds. Tiemens namens de Vel- Vschap, de heer J. Mathijsen, "V.J.C. en de heer C. H. Vos, :,jt Velser Sportstichting. Ook de burgemeester voorgesteld ■nmissaris van politie, de heer Voor het raadhuis volgde een ,<door de wethouders A. de ;Verbeek. .-„ aieester H. de Boer haalde in stan. .ierede enkele problemen aan, ■aarypQr.de nieuwe burgemeester zich agüneente gesteld zal zien. „Col- »Sd zullen u dusdanig terzijde ritïiöe ambtsketen u niet al te 'drukken" verzekerde wethou- tot slot. estor van de raad, dokter A. J. 'h, wees op de veranderingen .euwe burgemeester te wachten n de Weespermoppen naar de ferakteriseerde de nestor van de omschakeling. .ter Bührmann besloot zijn of- 4Je met de volgende woorden: :n mij zal, met ingang van he- n een variant op de beroemde /an Willem de Zwijger: „So dan tesamen met eendrachtige wille de bescherminghe van -. Velsen aangrijpen". Tegenover en van de raad, bevestig ik de eed, in handen van de Commissaris der jieb afgelegd, namelijk dat ik de belangen van Velsen met al mijn ver mogen zal voorstaan en bevorderen. Met blij gemoed en verzekerd van de hulp van mijn vrouw aanvaard ik thans het ambt van burgemeester. Ik doe dit diep doordrongen van de waarheid, dat men senwerk feilbaar is en afhankelijk van hoger macht. Onder het uitspreken van de bede, dat het Gode moge behagen mij in de komende jaren bij te staan, ver klaar ik het ambt van burgemeester der gemeente Velsen te hebben aanvaard." Acht sprekers richtten daarna feestelijke woorden tot de burgemeester en zijn ge zin. Hiertoe behoorden de heer J. G. S. Bruinsma, burgemeester van Beverwijk en plaatsvervangend vo.orzitter van het IJmond-adviescollege, rar. G. van Hall, burgemeester van Amsterdam, dr. D. H. Peereboom Voller, burgemeester van Bloemendaal, namens de burgemeester kring Zuid-Kennemerland, mr. F. J. M. Nass, wethouder van Weesp, de heer J. C. Haspels, burgemeester van Bussum, namens de burgemeesterkring 't Gogi en Vechtstreek, pastoor J. P. Bik, namens de geestelijkheid in Velsen, ir. P. van Delden namens het Velser bedrijfsleven en ds. J. A. Tiemens, namens de V.G., de V.J.C. en de Velser Sportstichting. In de avonduren werd 't nogmaals zeer druk in het Velser gemeentehuis tijdens de beide recepties. kou of grlap, blusiUsnei uit meide veelzijdig samengestelde Ml JN HARDT Koker 50 tabl. 90 ct. - 25 tabl. 60 ct. 9 Het plan om het pand Meervlietstraat 38 te slopen, ten einde daardoor de toegansgweg naar het raadhuis te verruimen, werd in de raadsvergade ring van 26 oktober 1960 aangehou den om een beoordeling op de histo rische waarde van het pand af te wachten. Inmiddels heeft deze beoor deling plaatsgehad, waarbij is komen vast te staan, dat de provinciale mo numentencommissie geen bezwaren tegen de voorgestelde afbraak bleek te hebben. Het college geeft de raad nu opnieuw in overweging tot goed keuring van het voorstel te besluiten. 9 Een Santpoortse dakkapel moest tol betalen aan de hevige storm, die in het afgelopen week-einde ons land teisterde. Die dakkapel behoorde aan een huis in de Hyacintenstraat vast te zitten maar gaf op een gegeven ogen blik de strijd tegen de woedende ele menten op. Gemeentelijke diensten hebben er zich over ontfermd. 9 Het Ikos Velsen, dat het bijbelonder richt in de 5e en 6e kl. van de open bare scholen voor gewoon lager on derwijs verzorgt, heeft reële plannen om met ingang van 1 september dit onderricht ook op de openbare scho len voor v.g.l.o., u.l.o. en b.l.o te gaan verzorgen. 9 Het ligt in de bedoeling van het col lege van B. W. de nieuwe begraaf plaats in het komende jaar te openen. Het tehuis voor chronische zieken zal, als de personeelsvoorziening niet al te veel moeilijkheden oplevert, in de eerste helft van 1961 kunnen geschie den. 9 Volgende week vertrekt een heel be kende plaatsgenoot, namelijk de heer K. van der Heide, Pastoorstraat 26, met zijn gezin naar Friesland om zich in Leeuwarden voorgoed te vestigen. De heer van der Heide is een beken de figuur in de bouwwereld; thans heeft hij zich ook in het zakenleven begeven. Voor Santpoort, speciaal voor IJsclub Santpoort, waarvan de heer van der Heide jarenlang bestuurslid is ge weest, betekent dit vertrek een groot verlies. Immers, door zijn onverdro ten ijver en grote hartstocht voor de schaatssport heeft hij jarenlang heel wat vrije tijd opgeofferd om van de ijsbaan een IJSBAAN te maken. Hij deed zich kennen als een man met een grote wilskracht, als iemand voor wie nooit iets teveel was en als een club genoot, waarmee het prettig was te werken. Er zij hem en zijn gezin veel goeds toegewenst bij hun vertrek naar het hoge noorden. 9 In november is te Santpoort ingelegd bij de Nutsspaarbank 46.605,15. Te rugbetaald werd 31.360,26. In to taal werd bij de Velser Nutsspaarbank ƒ597.589,50 ingelegd en ƒ564.716,34 terugbetaald. Waarom moeilijk, als het makkelijk kan Een van de grootste problemen der laat ste tijd is wel het verkeersprobleem. Elke gemeente en provincie tracht hier voor een zo goed mogelijke oplossing te vinden. Ook de gemeente Velsen is daar mee be zig geweest. Sinds korte tijd n.l. is de Hagelingerweg een voorrangsweg geworden. Het heeft echter nogal wat geduurd voor het zo ver was. Eerst waren er borden geplaatst die aanduidden dat elke zijstraat van de Hagelingerweg een voorrangsweg zou zijn, hetgeen voor elke weggebruiker wel een rare gewaarwording geweest zal zijn. Op woensdag 23 november werd de Ha gelingerweg officieel een voorrangsweg, en heeft men de eerstgenoemde borden zodanig geplaatst, dat zij betrekking heb ben op de hoofdrijbaan (middelste weg gedeelte). De zijbanen, n.l. (of de zoge naamde rijwielpaden of ventwegen) zijn geen voorrangswegen. Dit schept mijns inziens weer een probleem op zichzelf. Niet iedereen zal het kleine bordje ter hoogte van de firma Tabernal opvallen, ten teken dat hier de zojuist begonnen voorrangsweg eindigt. Merkt de weggebruiker dit wel, dan krijgt men echter de moeilijkheid met voorrang verlenen op de volgende zij wegen. Gelijkwaardig verkeer, en lang zaam-aan snelverkeer, zal hier dus als normaal het verkeer van rechts voorrang dienen te verlenen. Hoe weet een wegge bruiker uit één der zijstraten echter dat de eerste rijbaan van de Hagelingerweg geen voorrangsweg is? Hij of zij zal dus, wanneer de verkeers regels in acht worden genomen, aan alle verkeer voorrang verlenen. Op een ge geven moment krijgt men dat beide voer tuigen, of wat het ook moge zijn, uit be leefdheid elkaar voorrang willen verle nen. Beiden trekken toevallig tegelijk op. Na een botsing zal er waarschijnlijk al leen maar materiële schade zijn. Een van beide partijen zal dan toch voor de kos ten moeten opdraaien. Dit is enkel het gevolg van de ingewikkelde situatie die door de desbetreffende instantie ter plaat se is geschapen. Opvallend is ook (of niet voor de weggebruiker) dat de oos telijke rijbaan van de snelverkeersweg van de onderdoorgang bij Driehuis-Zuid wel, en de westelijke rijbaan geen „voor- rangsbaan" is. Zou het niet de moeite waard zijn het geheel nog eens te bestu deren, en alle rijbanen dus voorrangsweg te maken? Men had zich dan ook de kos ten en het plaatsen van de overbodige borden kunnen besparen. A. G. HERES. Ook dit jaar zal het Leger des Heils in de Kerstweek weer de zorg op zich ne men voor hen, die juist in deze tijd van feest en huiselijke gezelligheid behoefte hebben aan vriendschap en medeleven. Het programma van het Leger des Heils omvat onder meer een kerstviering voor 300 ouden van dagen. Voor degenen, die deze dagen op een ziekbed moeten doorbrengen, zal het Le ger des Heils een versnaperingen-dienst in het leven roepen, terwijl de jeugd een feestmiddag krijgt aangeboden. Het is duidelijk, dat voor deze menslie vende activiteiten geld nodig is. Het Le ger des Heils heeft daarom gemeend ook dit jaar weer een beroep te mogen doen op hen, die deze dagen in betere omstan digheden kunnen doorbrengen in hun huis, in hun eigen kamer met hun eigen gezin. In de dagen tussen vrijdag 9 en vrijdag 23 december kunt u een Heilsol daat aan uw deur verwachten De ouden van dagen, die aan dit geza- melijke Kerstfeest willen deelnemen, kun nen zich opgeven bij de heer A. Visser, Terrasweg 15, Santpoort. De deelnemers worden per auto van huis gehaald en na afloop weer keurig thuis gebracht. Na het laatste zeer geslaagde concert van Da Pacem, zijn de leden vol ijver begonnen aan de repetitie's van een vol gende uitvoering, namelijk een Opera concert. Enige werken zijn reeds in stu die genomen. Voorts zullen in de loop van het vol gend jaar (nog voor de grote Vasten) op een zondagmorgen in de parochie kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Santpoort „Die Krönungs- messe van Mozart worden uitgevoerd, hetgeen voor het koor niet alleen een groot evenement maar ook een grote eer betekent. Begrijpelijk dat Da Pacem de Mis nog eens flink in studie gaat nemen om alles tot in de puntjes te verzorgen. Opgave van nieuwe leden kan plaats hebben: elke woensdagavond vanaf 20.00 uur in het repetitie-lokaal „De Uilen boom" (achterzaal). Aanstaande zondag is er in het Her vormd Jeugdhuis aan de Burg. Ensche- délaan weer de maandelijkse jeugdkerk. Hierin zal worden voorgegaan door de heer G. J. Kwakkel uit IJmuiden. Tijdens de dienst, die om 10.00 uur begint, zul len enige opnamen van negro-spirituals ten gehore worden gebracht. Deze spiri tuals zullen van een uitleg worden voor zien. Een ieder, in de leeftijd van 14 tot 19 jaar, is van harte welkom. tt In „De Uilenboom" komen de leden van Tuinbouwstudieclub Velsen vrijdag 9 december bijeen voor de jaarlijkse kien- avond. De prijzentafel is voor deze gele genheid goed gevuld hetgeen de leden, die hun echtgenote mee mogen nemen, als muziek in de oren zal klinken. Te vens zullen op deze avond de prijzen worden uitgereikt aan de deelnemers van de Bloemenshowavond. Zondag a.s. vindt in de Herv. Dorps kerk een Opendeurdienst plaats waarin voorgaan cand. G. Nijenhuis uit IJmui den met het onderwerp: „God zoekt de wereld" en ds J. C. Remijn met „God zoekt de mens". Aanvang der dienst 7 uur. De winkeliers hebben geteld en gerekend en ten langen leste kwam uit de bus: 29 november was de winnende dag. De bewijsstukken voor gratis aankopen zijn aan vele honderden winnaars per post afgezonden. De gelukkigen kunnen deze gratis aankopen doen voor 20 de cember bij een van de deelnemende win keliers. De winnaars van de extra-premies met het grootste aantal bonnen in één enve loppe op een niet-winnende dag waren: de heer M. P. Peeters, Cremerlaan 34 (70 kwartjes), mevrouw M. de Vries-van der Plas, Cremerlaan 36 (40 kwartjes), terwijl de derde prijs werd gedeeld door de heer P. van Leeuwen,Tulpenstraat 29 en mevrouw J. W. Rutte, Rijksweg 347 (elk 15 kwartjes). Tot het einde toe is het Santpoorter pu bliek enthousiast voor deze actie ge weest: het animo voor de zegels was zeer groot. De A.W.S. wenst alle winnaars van harte geluk met het behaalde succes en hoopt van harte, dat degenen die deze keer buiten de prijzen vielen, het volgend jaar met meer geluk zullen deelnemen NAUW. Al grasduinend in het gemeente- rapport, waaruit op een andere plaats in dit blad al het een en ander is aangehaald, voelde ik de lust opkomen u met een probleem te confronteren, dat niet speciaal ons goede dorp aangaat, doch dat niettemin belangwekkend genoeg is om op deze plaats eens onder uw aandacht te brengen. Niet dat wij er met z'n allen uitkomen, daar is groter geschut voor nodig. Mijn ogen bleven hangen bij een vraag naar aanleiding van de bouw van een nieuw raadhuis. Wat er met betrekking tot het oude aan de hand is hebben we dezer dagen weer aan den lijve kunnen ondervinden tijdens de installatie van burgemeester Bühr mann. We zijn uit ons vestje ge groeid of om in stijl te blijven de gemeente groeide uit zijn raadhuisje, 't Wordt te eng om de schouders, 'n keer diep ademha len gaat nog wel als ze hel niet allemaal tegelijk doen. Overigens werd in dat rapport door een tweetal raadsleden opge merkt, dat beter inrichten van het oude raadhuis alleen maar vertra ging van de bouw van het nieu we met zich mee zou brengen. Ook werd de suggestie geopperd 'om de onhoudbare toestand te be schrijven in het op stapel staande voorlichtingsboekje over de ge meente terwijl in dit verband werd gevraagd of er nog geen uitzicht bestaat, dat in 1961 met de bouw van een centraal-kantorenpand wordt begonnen. B. Wantwoorden, dat zij zich voor het feit gesteld zien dat door het uitblijven van de rijksgoed keuring voor de bouw van een nieuw raadhuis met betrekking tot de huisvesting van het bestuurs- en administratieve apparaat in het bestaande gebouw een noodsitua tie is ontstaan, welke op korte termijn voorziening eist. Omtrent de suggestie om via publiciteit tot een oplossing te geraken merken B. W. op, dat zij daar voor hands niet veel voor voelen om dat hiervoor in de eerste plaats de geëigende kanalen zijn aange wezen. Voorts werd verwezen naar het gemeentelijke schrijven van 10 november j.l. aan Zijne Excellentie de Minister van Volks huisvesting en Bouwnijverheid, waarin nogmaals werd aangedron gen op het verlenen van rijksgoed keuring. Op de vraag over het Centraal Kantorengebouw konden B. W. tot hun spijt geen ant woord geven. Enfin, 't is dus allemaal wel dui delijk: de eerste tijd zal de Velse- naar zich in het gemeentelijke huis nog in bochten moeten wrin gen. Dat is voor ons als bur gers nog niet zo erg verschrik kelijk, maar degenen, die beroeps halve of uit hoofde van hun func tie regelmatig in het raadhuis moeten verblijven zal dit toch niet als muziek in de oren klinken. Zoals ik hierboven opmerkte: de 'plechtigheid rond de ontvangst van de nieuwe burgervader con fronteerde ons weer met het pro bleem. De organisatie was duide lijk op deze beperking ingesteld. Velen, die anders vast en zeker de burgemeester persoonlijk een handje waren gaan schudden, moesten nu dit welkomgebaar ach terwege laten, omdat de raadszaal slechts voor een beperkt aantal bezoekers was te betreden Poortwachter. OOK ZONDAG J.L. GEEN VOETBAL. Zondag j.l. is er thans over de ge hele linie ook weer niet gevoetbald zodat de voetballers wederom een rustige dag hadden. Het bestuur van de KNVB besloot het gehele programma van 4 december op te schuiven naar 11 december, zodat Velsen het „aan de stok krijgt met Egmondia en Terrasvo gels met de Boys uit Hoofddorp. De opstellingen. Velsen komt waarschijnlijk in de volgen de opstelling uit: Van Duin: v. d. Pieter man en Geuzenbroek: Spanjaard, Hy- nen en Schoorl; Böhm, Weber, Graman, Hoogzaad en Van Schagen. Het mede spelen van Weber is op het moment, dat we dit schrijven, nog niet zeker. De Terrasvogels binden de strijd tegen Hoofddorp Boys vermoedelijk met het volgend team aan: Boeser; Disselkoter en Bouwer; Nieuweweg, Van Gelder en Van Eden; Rijke, Kramer, Zwanenburg, Thoolen en Postma. V etsenEgmondia. Aan de Kwekerslaan komt zondag a.s. Egmondia op bezoek, terwijl de Terras vogels naar Hoofddorp trekken, om daar de plaatselijke Boys te bekampen. In ons vorig nummer bekeken wij deze wedstrijden reeds min of meer uitvoerig, zodat we thans menen te kunnen vol staan met een kort resumé. Velsen moet de toekomstige tegenpartij zeker niet on derschatten, in de eerste plaats, omdat zulks in het algemeen reeds tot funeste gevolgen kan leiden en voorts, omdat de „Derpers" tegen V/ijk aan Zee bewezen hebben, dat ze geen katjes zijn on danks hun vrij lage plaats op de ranglijst om zonder handschoenen aan te pak ken. De Vogels gaan tegen hun medegega digde voor de onderste plaats ongetwij feld een zware ontmoeting tegemoet, niet alleen, omdat deze wedstrijd ook voor de Boys uit Hoofddorp een „strug gle for life" is, maar ook, omdat ze uit de overwinning op Renova behaald, het nodige zelfvertrouwen zullen geput heb ben. Onze plaatsgenoten moeten er ech ter in ieder geval voor zorgen, dat ze niet met lege handen huiswaarts keren. Spelen tegen zwakke tegenstanders. De coach van het Nederlands Elftal, Eleck Schwartz, heeft in een interview laten weten, dat hij voornemens was, bondselftallen tegen zwakke tegenstan ders te laten spelen, in welke ontmoe tingen dan het accent minder op de uit slag gelegd zal worden dan wel op het komen tot weloverlegd spel. Wat het feit zelf betreft, is er zeker niets nieuws onder de zon, want schrijver de zes heeft het zo'n tien-twaalf jaar gele den ook reeds gepropageerd en toegepast, terwijl het eveneens bekend mag heten, dat ook de Hongaren, zelfs in de tijd, toen zij nog over hun beroemde ploeg beschikten aanhangers van dit systeem waren. Zij konden zich dan in hun spel geheel uitleven, werden gesteund door een volledig zelfvertrouwen, hetgeen ook voor een voetballer veel waard is - en konden het in de theorielessen ge leerde rustig trachten in praktijk te bren gen. De ex-HVB heeft een modern Bonds- -bureau. De Afdeling Haarlem van de KNVB heeft een modern Bondsbureau gekregen, hetgeen o.a. de omvangrijke administra tie ten goede zal komen. Er is o.m. een hypermoderne opbergkast gekomen, waarin de meer dan 17000 ledenkaarten ruimschoots een plaatsje kunnen vinden. Ze staan zo overzichtelijk opgesteld, dat in de tijd van een ogenblik iemands doopceel gelicht kan worden. Verder is er een wachtkamer bijgekomen, waar door bij strafzaken aan de ongewenste toestand, dat „beklaagden" (spelers) en „aanklagers" (scheidsrechters) in één ka mer de wachttijd moesten doorbrengen, een einde is gekomen. In de komende twee weken is het Bonds bureau op voor elke groep bepaalde dagen te bezichtigen voor ere-leden, scheidsrechters, bestuursleden van ver enigingen enz. We zijn er bij voorbaat van overtuigd, dat deze officials tot de conclusie zullen komen dat het bestuur van de afdeling de toto-gelden goed besteed heeft. NED. HERV. DORPSKERK 10 uur: ds. G. H. v. Willenswaard. 19 uur: Opendeur-dienst; cand. G. Nijenhuis en ds J. C. Remijn. SANTPOORT-ZUID: 10 uur: ds G. J. Waardenburg van Haarlem. JEUGDHUIS: 10 uur: de Hr. G. J. Kwakkel. GEREF. KERK 10 uur en 5 uur: ds M. W. J. C. de Kluis. CHR. GER. KERK: 10 uur: ds J. C. Rebel. 4 uur: ds J. J. Rebel. DOOPSGEZ. EN REMONSTR. GEM.: 10.30 uur: Ds. P. J. van Schayck. EVANGEL. LUTH. GEM.: 9.35 uur: ds. J. A. Roskam VRIJZ. HERVORMDEN, IJmuiden-O, v.m.10.30 uur ds. G. Nijenhuis Jehova Getuigen, Wachttoren Studie. Diensten zondag van 78 uur in het Cultureel gebouw IJmuiden. Jehova Getuigen: Dinsdag van 89 uur Kweekerslaan 7 en Rijksweg 331. Artsen, J. Stoffel, Hoofdstraat 165, Tel. 8310. Apotheek: apotheek de Wilde, Broekber- genlaan 42, tel. 8284. Witte Kruis: Zr. Langejan, Brederoodse- weg 106, telefoon 7477.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 1