Meer warmte met Kolen van Kochx Hoe groter de omzet, hoe lager de prijzen De Bobs-hal'B. FUELS OPENT m Kerstkaarten ft m faiaSes-fritfiszi TAMMER *1 iijT* Maa§liandel extra mooi Witlof 11 ct per Kg. zoete Sinaasappelen 10 voor 11.00 VISITE KAARTJES m SCHUTTE Heerlijke Roomlioterkoek gevuld met amandelspijs f 1.00 P. HOOGLAND Wintermaand in het Noordhollands Duinreservaat MU met Mobil ia! beniii kracht en r benzineverbruik dankzij «ebr. JAK LasF van zenuwen? Terrasweg 17, Tel. HOH'f Cremerlaan 2, Tel. 7G7& Lunchpakket: Ham, Berliner, Pekelvlees 150 ttrau 72 ct KIP AAN 'T SPIT OOK u kan Flitsen foto SCHUTTE v foto an 99 Hagelinprweg 92 Haast Coop.) Telefoon 7668 Aardappelen-, Groenten- en Fruithandel Wüstelaan 10 Santpoort-Zd. Tel 8260 Natuurlijk bij JAN BLOM, Hagelingerweg 11 Vrijdag 9 december a.s., om 3 uur een Warme Worstjes Croquetten Ballen Gehakt Loempia's Bami- en Nassi-ballen Fricandellen, enz. Kwaiiteit is onze reclame Drukkerij COItNEGGE Uw cliëntele en zakenrelaties bereikt U met een Nieuwjaarsgroet in Huis aan Huis Mijnhardf's Zenuwtabletten December zal misschien goed maken wat we in november te kort zijn gekomen. Nat, somber en triestig waren toen de meeste dagen en de zeer grote regenval maakte dat de mooie herfstkleuren snel achteruit gingen en als het ware verre genden. Vooral bij de esdoorn gebeurde het dat de grote bladeren, zwaar van de vele regens, bij een windvlaag werden afgerukt. Hoe veel het heeft geregend, moge U uit het volgende blijken. In oktober is er alleen van de 15e op de 16e geen neerslag geweest. Overigens heeft het alle 30 dagen geregend en wel tot een totaal van 157,2 mm, hetgeen betekent dat er per ha rond 1.570 m3 of 1.570.000 liter is gevallen. November sloot daarbij aan met onge veer 190 mm hetgeen neerkomt op 1.900.000 liter per ha. Vastgesteld kan reeds worden dat 1960 een nat jaar is daar sinds 1 januari j.l. nu reeds de 900 mm is gepasseerd. Ge steld dat er gedurende de gehele maand december geen druppel water meer zou vallen, dan zou het jaar 1960 toch nog met 100 mm neerslag boven het gemid delde van de laatste 18 jaren t.w. 818 mm liggen. Het was wel wat van het goede te veel. Het najaar kan zo goed en mooi zijn als er maar voldoende vocht aanwezig is om kleur en geur aan het bos te geven. Het rottende hout en de rottende bladeren hebben dan door zwamdraden en bacte riën een lichtgevende werking. Vele gele bladeren, in het bijzonder die van de es doorn, geven doordat het licht door be paalde plantensappen straalt, blauw licht af. Vooral in bossen van suikeresdoorn is zulks een bijzondere gewaarwording en dit zou dan ook een van de redenen zijn dat vele Amerikanen hun najaars- vacantie in de Canadese wouden door brengen waar de sugar maple in het groot is aangeplant. In het najaar rijzen ook de paddenstoe len als het ware uit de grond. De lief hebbers hebben hun hart dan ook kunnen ophalen en nog steeds zijn er padden stoelen in velerlei vormen en kleuren te vinden. De heerlijke lucht die uit de bos- humus opstijgt geeft nu ook wel een bij zondere geur aan het herfstbos. Ook de duindoornbessen, die in dit jaar door de vele neerslag spoedig door de rottingsbacteriën werden aangetast, ver spreiden een scherpe geur. Het zal niet iedereen bekend zijn dat deze bes prima sap levert die bij een goede bereiding wat de pittige smaak betreft met de beste bessensap kan wedijveren. De vogelliefhebbers, en dat zijn er velen, en vooral ook de mensen die een bijzon dere studie van onze gevleugelde vrien den maken, hebben het evenmin getrof fen. Voor dag en dauw waren o.a. de leden van vogelwerkgroep Castricum present om waarnemingen te doen en de ze te noteren. De resultaten vielen ech ter tegen. Of de duizenden trekkers nog moeten komen of dat zij in hun wilde drift naar de rijke voedselgebieden des nachts zijn gepasseerd, het zijn vragen waarvan de beantwoording het bestude ren van de doortrek zo interessant maakt. In de jaarverslagen van genoemde werk groep komen vele wetenswaardige gege vens voor betreffende de inventarisatie van bepaalde gebieden. Gaarne komen we hierop nog eens nader terug. Opvallend groot is weer het aantal slachtoffers dat in de afgelopen maand de myxomatose onder de konijnen heeft gemaakt en het zijn dan ook de kraaien, buizerds, kiekendieven en eksters die prompt voor de opruiming zorgen. Nog steeds duurt deze vreselijke ziekte voort hoewel wij toch reeds verscheidene ke ren hebben kunnen waarnemen dat er konijnen zijn die de ziekte hebben over leefd. Duinbeheerders hebben altijd strijd moe ten voeren tegen deze niets ontziende knagers en hadden nooit kunnen denken dat zij op deze wijze nog eens zouden worden geholpen in hun strijd tegen het konijn. Voor niets heeft het konijn ont zag. Wel moeten zij van enkele planten niets hebben en van deze wetenschap wordt en is in bepaalde gebieden dan ook gebruik gemaakt. Als II b.v. in het Heemskerker duin wandelt en U ziet daar verspreid groepen bitterwilg (vroe ger sprak men van werf- of wurfhout) dan is de aanwezigheid van deze soort mede te danken aan het feit dat de rab bits aan deze wilg niet knagen. De be heerder profiteert hiervan door op om gegraven grond stekken te poten om ver stuiven tegen te gaan. Hieraan is een kleine geschiedenis verbonden. Vroeger waren in de herfst overal de zgn. delvers aan het werk, dat waren mensen die op dracht hadden konijnen uit de holen te halen en als dit gelukt was, de gaten weer te dichten. Op het losse zand wer den dan enkele plaggen gelegd en een paar poten helm en stekken van 'genoem de wilg gestoken. De delvers hadden dan ook altijd een bosje met stekhout bij zich. Dat de dieren deze wilg niet aanvraten is een gevolg van het feit dat de bast niet alleen veel looizuur doch ook sali- cine bevat. Deze salicine vinden we even eens in de bast van de zwarte populier, de Populus nigra, zodat het wel ver klaarbaar is dat ook juist deze boom zo veel in onze duinen in het wild voor komt. De omvang van de door konijnen aangebrachte vernielingen is moeilijk te beschrijven, doch U kunt aannemen dat zij jaarlijks enorme schade aanrichten en U kunt in het duin nu eerst goed waar nemen wat het verschil is nu de konij nen zo zijn gedecimeerd. Als het open weer nog even aanhoudt, kunt U op Uw decembertochten in het Noordhollands Duinreservaat dit alles waarnemen en is dit niet het geval, b.v. door vorst ijzel of sneeuw, laat U dan vooral niet weerhouden toch een dwaal tocht te gaan maken, want juist dan zult U versteld staan van de bijzondere schoonheid van bos en duin. De duintop pen, hellingen, bomen en struiken zijn dan bedolven onder een smetteloos kleed doch zo sterk wisselend en dikwijls zo imponerend dat U dit beslist eens moet beleven. Het is dan moeilijk voor te stel len dat daaronder het leven van dier en plant gewoon doorgaat. Als U dan tevens wat vogelvoer, in wel ke vorm ook, meeneemt om uit te strooien dan heeft U stellig niet alleen een ge zonde doch bovendien ook een welbe stede tocht gemaakt. Ook nu weer ma ken de Nederlandse Spoorwegen het U gemakkelijk door een speciaal gecombi neerd biljet voor „Duinwandeling Castri cum", voor welke dagtocht ook in het winterseizoen gelegenheid wordt gebo den. M. „De Speciaalzaak" voor de fijnste Kaas en Delicatessen KOELHUISBOTER 76 cent 10 VERSE EIEREN voor f 1.45 500 gram BELEGEN KAAS f 1.35 Verder hebben wij een grote sortering Noten, Zoutjes, verse Kwark, vele buitenlandse soorten Kaas Zoutloze en suikervrije artikelen In onze WildhalBraadkippen, Soepbraadkippen, Fazanten, Wiide Eendvogels - Hazen - Duinkonijnen Tamme Konijnen - Kippenpoulet - Alles vers Terrasweg 33 Santpoort Telefoon 8245 nni h 1 -n tn L' Viool 7 Q rf U moet beslist eens informeren naar onze byzonder voordelige INRUIL- PRIJZEN. Voor uw kleinbeeld-Televisie (43 cm) geven wij nu een prijs die U zeker mee zal vallen. Kom eens met ons praten, wij geven U gaarne alle gewenste inlichtingen. Radio - T.V. Specialist HOOFDSTRAAT 121 Tel. Z957- DflBPOM.KOOP OOK ZO N fx/75apparart bj TEL83EI HOOFDSTR 148 SANTPOORT UW FOTOGRAAF V VOOR Vhod£.t>>i& Z\ FOTO'S H00FDSTR 148 TEL: 8361 SANTPOORT Bloemendaalsesiraatweg 144 Telefoon 8520 - Sanfpoorf-zd Alleen Vrijdag en Zaterdag FM Banketbakkerij Kokerij n JBloemeiidaalsestraatweg 08 Tel. 7075 besten" 8aiitpoort-Z<l WITLOF mooi blank CITROENEN een en al sap PERSSINAASAPPELS flink van maat GROTE GRAPE FRUIT GROTE NAVELSINAASAPPELS COX ORANGE heerlijk van smaak 4 GOLDEN DELICIOUS extra mooi 4 GLORIE VAN HOLLAND 6 MANDARIJNEN heerlijk zoet 10 MOESGOUDRENETTEN 3 Uw bestellingen worden gratis héél kilo 79 ct 1 voor 25 ct 12 voor 100 ct 4 voor 100 ct 6 voor 100 ct pond voor 100 ct pond voor 110 ct pond voor 100 ct en 14 voor 100 ct pond voor 25 ct thuisbezorgd frifdiy &eöp>cefieti opdat wij alle zorg aan uw kapsel kunnen besteden. Wij kunnen dan aan al uw wensen voldoen en het resul taat is: EEN KAPSEL NAAR UW ZIN! Geopend tot 's avonds 10.30 uur ÏÏfc Boekhandel „Eraimui" &S& HOOFDSTRAAT 200 SANTPOORT TELEFOON 8371 Ëmmmm sesMB Tetramel-de belang rijkste vooruitgang sedert 1922 - geeft elke cylinder de volle octaan waarde en daardoor Uw motor het volle vermogen. (MSbm] ECONOMY.SERVICE Meer pingelvrije kilometers per liter. Meer kracht bij optrekken. Langere levensduur van de motor. Soepeler motorwerking. - Mobil Special benzine met tetramei kunt U tanken bij: GARAGEBEDRIJF SANTPOORT voor nóg betere service DU: I Televisies ir en Radio's KLEVERLAAN 176-178 (bij grens Bloemendaal) Telefoon 02500-55917 S.v.pl. vroegtijdig inzenden helpen U er overheen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 2