SaripoeÉWeeJMad aan De week rond Zo zullen zij oudejaar vieren „POLYCHROOM" IJan de verenigingen Drie huizen aan het Kerkpad worden afgebroken Voorstel tot intrekking wederopbouwplan F Meer bijzonderheden over ,,De Santhaes" Geslaagd Kerstfeest van het Leger des Heils PKEDJKSEUKTEfï Frans van Sprang Luxe verhuur z. chautfeur Hoofdstraat 81 Tel. 7S42 „KENHEMERHOF" autoverhuur z. chauffeur Bloemendaalsestraaiweg 58 Santpocrt-Sl. Telefoon 790Q 3 Ie Jaargang no 52 Redaktie: Terras weg 31 Kerkerirklaan 45 Uitgave van Drukkerij Cornegge Telefoon 8619 Hms Vrijdag 30 Dec. I960 Hms Administratie en adverttnties Drukkerij Cornegge Terrasweg 31 Telefoon 8619 Kerkerinklaan 45 na 6 uur telef. 7029 Als straks het oude jaar als een dief in de nacht van ons wegsluipt en het nieuwe jaat aarzelend en onervaren zijn opwachting komt maken zullen wij temidden van familieleden, vrienden kennissen in de warme huiselijke sfeer met overgave het ge zellige oudejaarsfeest vieren. Dat vinden we heel gewoon. Eigenlijk besteden we mmr weinig gedachten aan hen, die ook op deze laatste avond het jaar zullen moeten werken. Aan hen, die zullen zorgen, dat Santpoort veilig en wel het nieuwe jaar ingaat. Die mensen brengen deze avond door op kantoor, in de fabriek, in een zieken huis of op zee. Zij zullen hun vreugde hoogstens kenbaar maken door een ruk te ge ven aan het touwtje van de stoomfluit, in de ziekenhuizen zullen zij elkaar fluisterend de beste wensen voor het nieuwe jaar doen toekomen en in de brandweerkazerne zuilen de negen overblijvers nog eens een extra kopje koffie schenken. en dat brengt naast het vele werk toch Brigadier de Vries zal 1961 als een be langrijk jaar leren kennen. Op 1 april van het nieuwe jaar zal hij namelijk het politiebijltje er bij neerleggen; de tijd van gaan is voor hem aangebroken. Vanaf 1938 heeft brigadier de Vries de Sant- poortse politie gediend en in deze 23 jaar heeft hij zich een grote plaats in de Sant- poortse burgerij verworven. Talloze oudejaarsavonden heeft hij op de politie post doorgebracht en al heeft hij op deze laatste dag van het jaar geen dienst, hij kan wel elk moment geroepen worden om „bij te springen' Mocht zijn hulp nodig zijn, dan is hij bereid om de gezel ligheid van het huiselijk oudejaarsfeest prijs te geven. De meest prettige herinne ringen bewaart brigadier de Vries aan de oudejaarsavonden direct na de bevrijding, toen Nederland zich weer in onbeperkte mate over kon geven aan de oliebollen. „Die knalpartijen zijn voor mij de hoor bare tekenen, dat het oude voorbij is en dat het nieuwe verschijnt, dat we weer met een schone lei kunnen beginnen" zegt hij. Hij hoopt dat hij in 1961 zijn goede gezondheid mag bewaren en dat hij in alle pais en vree van zijn pensioen kan genieten. Wat hij na 1 april zal gaan doen wilde hij nog liever even onder ons houden, maar het staat wel als een paal boven water, dat hij zich ook met overgave aan zijn hobby's knutselen, tui nieren en timmeren zal wijden. De oberkeliner van Duin en Kruidberg, de heer J. N. van der Pijl, heeft al vele oudejaarsavonden in het hotel moeten doorbrengen. A.l zou hij uiteraard ook graag thuis zijn, de Oudejaarsviering op Duin en Kruidberg vindt hij toch ook ge zellig genoeg, 't Is er op die avond meestal heel wat drukker dan gewoonlijk ook een genoeglijke avond meer. „De stemming op zo n feest is altijd erg ple zierig, de pianist zorgt voor wat muzikale gezelligheid, dus we vinden 't eigenlijk helemaal niet erg, dat we juist deze avond moeten werken" verklaart hij. Voor H. van Alderen, de portier van het Provinciaal Ziekenhuis, wordt dit ook geen oudejaarsavond in de huiselijke kring. Al is het op Oudejaar meestal erg rustig in het Ziekenhuis, omdat vele pa tiënten voor deze feestdagen naar huis zijn gegaan, hij zal toch op zijn post moe ten zijn om de telefoontjes aan te nemen en eventuele bezoekers inlichtingen te verschaffen. „Ik ben het gewoon en vindt het dus ook niet zo heel erg, dat ik deze avond moet werken", voegt hij er laconiek aan toe. Op station Santpoort-noord brengt F. J. Rosenberg zijn oudejaar door. Met de Kerstdagen heeft hij ook al moeten wer ken, zodat zijn feestdagen eigenlijk bui tenshuis zijn verlopen. De treinenloop blijft wel normaal op de laatste dag van het jaar maar na acht uur 's avonds blij ven de treinen vrijwel leeg. Iedereen blijft deze avond thuis. De heer Rosen berg meent, dat hij dik tevreden kan zijn als 1961 verloopt, zoals 1960 is verlopen. Zö zullen zij dus 1961 ingaan. Zij moe ten hun werk laten voorgaan op per soonlijke genoegens. Voor hen geen olie bollen, maar treinen, die op tijd moeten rijden, patiënten, die hun hulp nodig hebben, gasten, die in het hotel wat ge zelligheid en vriendelijkheid zoeken. De politie- en brandweerposten blijven be zet, opdat wij maar ongestoord het oude jaar vaarwel kunnen zeggen! Ook dit jaar is door de jeugd schade toegebracht aan ruiten, dakbedekkin- kingen, hekwerken enz. van een aan tal openbare scholen. De kosten voor herstel van deze vernielingen bedroe gen tot en met 30 september 3090. De betreffende scholen zijn alle gele gen in IJmuiden. Aan de prof. v. d. Leeuwschool werd een schade toege bracht van 1.275. B. W. van Velsen stellen de raad voor een subsidie van 2.600.te verlenen aan de stichting Recreatie, welke in 1961 een campagne „Opge ruimd staat netjes" zal voeren. De campagne zal er op gericht zijn de zindelijkheid van het dorps- en stads beeld te bevorderen. Voor dit doel is een centrale werkgroep ingesteld, wel ke ook voor plaatselijke acties affi- che's, bioscoopreclame, filmpje's enz. beschikbaar zal stellen. De kosten voor 1961 worden door de stichting geraamd op één millioen gulden. Hiervan zou de helft door de geza menlijke gemeenten opgebracht moe ten worden, hetgeen inderdaad het geval zal zijn als elke gemeente 4 cent per inwoner bijdraagt. Naar de mening van het college ver dient een dergelijke actie alle steun, omdat ook in deze gemeente is ge bleken, dat achteloosheid van het publiek leidt tot vervuiling van re creatiegebied en plantsoenen. De Velser brandweer is er vorige week aan te pas gekomen om een gedurig ploffende oliekachel in een woning aan de van Dalenlaan tot bedaren te brengen. Vrijdagavond omstreeks zeven uur is een achttienjarige Haarlemse jonge man nabij station Santpoort-zuid door een personentrein aangereden en in zorgwekkende toestand naar het St. Antoniusziekenhuis te IJmuiden ver voerd. Daar moest men overgaan tot amputatie van een been van het slachtoffer. De jongeman wilde de trein nog ha len en had daartoe de gesloten over weg gepasseerd om langs de spoorlijn naar het station te gaan, waar de trein reeds voor het vertrek gereed stond. Hij sloeg er echter geen acht on. dat van de andere kant een trein met grote snelheid naderde. De jon geman werd aangereden met voor- vermeld gevolg. B. 6 W. van Velsen stellen de raad voor het presentiegeld voor de com missievergaderingen en vergaderin gen van de afdelingen van de Raad te verhogen tot 10,per bijge woonde vergadering en te besluiten het daartoe strekkend voorstel bij Gedeputeerde Staten in te dienen. Aangezien de voor volwassenen vastgestelde contributies voor de Ge meentelijke Leeszaal en Bibliotheek, te weten 3,50 per jaar en 2,- per halfjaar, voor de behoeftige bejaar den te hoog blijkt, komt het het colle ge gewenst voor het contributiebe drag voor deze categorie lezers te verlagen tot 1,per jaar. B. W. van Velsen hebben een daartoe strekkend voorstel aan de raadsleden ter goedkeuring voorge legd. Op eerste Kerstdag wilde een zes tienjarige Santpoortse jongeman na bij halte J. T. Cremerlaan uit de bus stappen. Doordat de bus echter nog een eindje doorreed kwam de jonge man hierbij zodanig te vallen, dat hij zijn knie danig bezeerde. Op maandag 26 december wilde een bestelauto het doodlopende gedeelte van de Hoofdstraat inrijden. Toen de bestuurder bemerkte, dat hij dit straatgedeelte niet uit kon rijden, stopte hij plotseling. Een achter hem rijdende personenwagen was hierop niet verdacht en reeds pardoes achter tegen de bestelauto. Beide wagens liepen flinke materiële schade op. Nabij de woning Hoofdstraat 108 is vorige week een rijwiel ontvreemd. Door de politie te Doetinchem is vo rige week de 34-jarige grondwerker S. uit Bierick aangehouden. Tijdens een verhoor bekende S. degene te zijn, die enige tijd geleden een Sant. poortse vrouw 35,door bedrie- gelijke praatjes afhandig wist te ma ken. S. gaf toen voor een kosthuis te zoeken en toen hij hieromtrent een en ander met de vrouw had geregeld vroeg hij wat geld om zijn auto in Amsterdam te gaan halen. De Sant poortse gaf 35,waarna S. ver dween en niet meer kwam opdagen. Schaakclub „Santpoort" maakte vorige week een goede beurt in de Bondscom- petitie. Het eerste tiental won namelijk van Heemstede 2 met 64, terwijl de re serve s met iy2tegen „De Torens" uit Haarlem aan het langste eind trok ken. In beide wedstrijden was het uitzicht op een uiteindelijke zege geen ogenblik in gevaar; steeds wisten de Santpoorters in punten voor te blijven op hun tegenstan ders. Na drie wedstrijden er zullen nu nog twee gespeeld moeten worden is handhaving van een goede positie op de ranglijst der le en 2e klasse wel verze- kerd. Een resultaat, waarop het tweede tiental zeker trots mag zijn, daar de re serve's voor het eerst in de tweede klas se meespelen. Ze hebben nu met vijf pun ten samen met „Kijk Uit 2" de leiding in deze groep. De onderlinge wedstrijden kwamen door deze Bondswedstrijden 'n beetje in de verdrukking. Er konden slechts de vol gende partijen worden gespeeld: groep II. W. SterkKip 10; RestingLeij sma ]/2y2', groep III: v: Duinde Jong 10; Lubken St.Parson 01; Han EveraarsOtte Y2V2. HoogzaadVos y2y2\ Henri EveraarsLubken Jr. y2- Vi- De uitslag van de klaverjas-drive van de K.A.B., die op 20 december werd gehou den, luidt als volgt: 1. mevrouw E. Mes man 4938; 2. G. Wichert 4922; 3. me vrouw E. v. d. Putten 4901; 4. N. Hoog zaad 4878; 5. mevrouw Molenkamp 4869; 6. C. Houtenbos 4868; 7. J. Hoog zaad 4823; 8. mevrouw van Veen 4817; 9. H. de Haan sr. 4812; 10 hr. Pabruwee 4774; 11. A. Bol jr. 4768; 12 hr. van Beekhoven 4744; 13. mej. K. Wichert 4718. De zweefprijs ging naar M. Wi chert 3939 (3967), terwijl de prijs voor het laagste aantal punten in de wacht werd geseleept door de heer J. Beliën. Zoals reeds gemeld, wordt op vrijdag 6 januari 1961 de jaarwisselingsbijeen komst van de afdeling Santpoort van de P.v.d.A. gehouden in het Jeugdhuis aan de Burg. Enschedelaan te Santpoo't. Aanvang 8 uur. Na een kort optreden van de Stem ues Volks zal Klaas Graftdijk iets vertellen over zijn reis door Zuid Afrika en dit toelichten met dia's. Het gedeelte na de pauze wordt geheel verzorgd door het cabaretgezelschap „De Pompadours Ter verwezenlijking van het uitbrei dingsplan (plan B) voor Santpoort (noord), is het noodzakelijk het gedeelte van het Kerkpad te Santpoort, gelegen tussen de J. T. Cremerlaan en de ge projecteerde Santpoortse Dreef, aan het openbaar verkeer te onttrekken. B. 6 W. hebben dit ingevolge de wegen- wet eertijds op de gebruikelijke wijze ter kennis gebracht; van de gelegenheid om bezwaren in te dienen heeft niemand ge bruik gemaakt. Aangezien de in het kader van de uit voering van genoemd uitbreidingspl, n te amoveren panden Kerkpad nos. 71, 73 en 90 nog bewoond zijn, zal, na admi, i- stratieve onttrekking van het bedoe: 'e weggedeelte aan het openbaar verke r, het gedeelte van hec Kerkpad, gelegen tussen de Huis te Wissenlaan en de Roos en Beeklaan, nog gehandhaafd blijven tot het tijdstip, waarop genoemde pan den zullen zijn ontruimd en afgebroken. Ingevolge het kenbaar gemaakte verlan gen van Gedeputeerde Staten van Noord Holland om te bevorderen, dat voor gro tere gebiedsdelen de bestaande uitbrei- dingsplannen-in-onderdelen worden sa mengevoegd, waardoor een beter over zicht kan worden verkregen, hebben B. W. van Velsen het voornemen om over te gaan tot samenvoeging van de geldende stedebouwkundige plannen voor Santpoort (noord), te weten de uitbrei- dingsplannen-in-onderdelen A en B en een gedeelte van Bosbeek cïi het weder opbouwplan F. Voordat hiéftoe echter kan worden over gegaan, dient het laatstgenoemde plan te worden ingetrokken. Ten aanzien van de financiële afwikke ling van dit plan is overeenstemming be reikt met de Minister van Volkshuisves ting en Bouwnijverheid, zodat uit dien hoofde geen bezwaar tegen intrekking van het plan bestaat. Burgemeester en Wethouders van Vel sen stellen de raadsleden voor om het wederopbouwplan in te trekken. Naar aanleiding van ons artikel over „De Santhaes" ontvingen wij het vol gende schrijven van de heer N. M. Meyer, die de gegevens hiervoor putte uit het archief van de Stichting „Vrien den van Oud Santpoort". De molen is gebouwd in het jaar 1616 en stond ongeveer 150 meter meer wes telijk tussen rogge en aardappelenveld jes. Bosbeek bestond toen nog niet. Dit bos is eind 18de begin 19de eeuw aan gelegd. Langzamerhand werden er om de molen heen meer en meer bomen ge plant zodat in 1761 de toenmalige eige naar Hendrik Beunderman zich genood zaakt zag zich te wenden tot „De Hoog- moogende Domijnen van Noord-Holland, Kennemerlant ende Brederode in het Zuiderkwartier", met verzoek de eige naren der bomen te gelasten deze te kap pen opdat hij geen last meer zou hebben dat deze bomen de wind opvingen en hij zijn molen niet meer zou kunnen ge bruiken. Dit verzoek schijnt niet het re sultaat te hebben gehad wat de eigenaar ervan verwachtte, zodat hij besloot de molen te verkopen. Koper was Arie Rogestein, die kapitaalkrachtig genoeg scheen te zijn om ingrijpende maatrege len te nemen. Hij richtte een verzoek aan de heer Mr. Hendrik Hoeufft, Ambagts- heer van Velsen ende Santpoort met verzoek de molen te mogen „Verstel lingen". Dit verzoek werd op 14 decem ber 1778 ingewilligd. Mits „deeze acte aan Schout en Scheepenen der Am- bagtsheerlijkheid zou worden vertoond en van haar meede geapprobeerd". Nu kon de arbeid beginnen. Er werd een dam aangelegd, breed genoeg voor de molen, ongeveer 120 meter lang en oplopend tot 12 meter. Langs deze dam werd de molen, na eerst gedeeltelijk te zijn gesloopt, met behulp van windassen en katrollen, voetje voor voetje omhoog gesleept totdat ze eindelijk ter plaatse ar riveerde en op de vooraf gestelde stijlen van het nieuwe onderstel kon worden neergezet, op de plaats waar ze nu nog staat. De molen werd naar de eis gemon teerd en de rietdekker bracht een kunstig medaillon aan met het jaartal 1779; het jaar waarin de molen in zijn nieuwe vorm en op zijn nieuwe plaats zijn werk kon voortzetten. Het Kerstfeest van het Leger des Heils is in alle opzichten zeer geslaagd. Bij de ouden van dagen was er zelfs zoveel be langstelling, dat het feest in twee etap pes moest plaats vinden, namelijk één in de middaguren en één 's avonds, 's Middags werden 45 Santpoortenaren per autobus van en naar het Leger des Heils-gebouw gehaald en gebracht. Er heerste een zeer gezellige Kerststemming, hetgeen uiteraard nog werd verhoogd door de flinke tractatie, die de ouden van dagen kon worden voorgeschoteld. Ook kreeg allen nog een Kerstpakket mee naar huis. Voorts hebben de Heil soldaten een bezoek afgelegd bij die mensen in Santpoort, die een extra aan- vullig in deze Kersttijd goed konden ge bruiken. Het Velsen-bestuur ontving op een en ander echter taal noch teken. „Geen stijl", pleegt men zulks in de volksmond te noemen. VELSEN VERLIEST VAN RAPIDITAS. Velsen benutte de vrije Tweede Kerst dag door het spelen van een vriendschap pelijke (uit-)wedstrijd tegen Rapiditas (Weesp). De ontmoeting werd onder moeilijke terrein- en weersomstandighe den gespeeld en dit drukte het meest zijn stempel op het spel van onze plaatsgeno ten. Vrijwel het gehele elftal bleef onder de maat en dan meer in het bijzonder de verdediging, waarin Van Duin een twee tal zeker niet onhoudbare ballen liet glip pen en zelfs Hijnen minder speelde dan gewoonlijk, zonder dat dit nu weer wil zeggen, dat zijn spel onvoldoende was. In de voorhoede speelde vooral de rech tervleugel verre van sterk. Rapiditas won de ontmoeting met 43. ST. MARTINUSTERRASVOGELS. Onder het motto „een goed begin is het halve werk" zullen de Terrasvogels op nieuwjaarsdag trachten in de uitwedstrijd tegen St. Martinus één, en, als het kan, zelfs twee winstpunten in de wacht te slepen. Hoewel we van ganser harte ho pen, dat het niet bij een voornemen zal blijven, zijn we er natuurlijk ten volle van overtuigd, dat blauw-wit niet zo maar zonder meer in zijn pogen zal sla gen, wantSt. Martinus staat niet voor niets met 12 punten uit 7 wedstrij den aan de kop van de ranglijst! Er zal van stonde af aan met een onverzettelijk élan moeten worden aangepakt en iedere speler zal zich volledig verantwoordelijk moeten gevoelen voor de op hem rusten de taak. Misschien dat er dan tenminste nog één punt voor de Vogels overschiet! Een punt, dat later misschien nog als zeer „kostbaar" zal worden aangemerkt! STANDEN. Derde klas A: Velsen 9—15; CSV 9 13; DTS 9—12; Wijk aan Zee 9—12; ADO 99; DEM 9—9; Egmondia 9 8; Meervogels 98; SEW 97; Bever wijk 9—7; Alkm. Boys 10—7; ZAP 10—3. De afgelopen zondag bracht o.m. een stevige zege van DTS op SEW. Nog bedraagt de voorsprong van Velsen drie punten op de DTS-ers, maar als het er op aan komt, achten we deze gevaarlij ker concurrenten voor de geelblauwen dan het momenteel nog één punt meer hebbend CSV. Vierde klas C: St. Martinus 712; ETO 711; Bl'daal 710; St. Pancratius 7 10; Lynden 89; THB 88; Onze Ge zellen 88; Renova 74; Kinheim 9— 4; Terrasvogels 73; Hoofddorp 73. Zondag j.l. werd voor deze afdeling geen enkele wedstrijd uitgespeeld. Bij St. MartinusTHB kwam de scheidsrechter niet op en bij Hoofddorp BoysETO en St. PancratiusRenova werd wel begon nen, maar moest na enige tijd de wed strijd worden gestaakt wegens zware te genval. GEEN STIJL. Het was reeds vroegtijdig bekend, dat voor Tweede Kerstdag voor Velsen geen competitie-wedstrijd zou zijn vastgesteld. Velsen zag voor die dag echter gaarne ingelast VelsenEgmondia en meldde zulks zowel telefonisch als schriftelijk aan de betrokken Bondsinstanties. OUDEJAAR. De wereld maakt zich op om eer. nieuw jaar te begroeten. Voor de oude man 1960 is de tijd van gaan aangebroken en baby 1961 staat al aan de voordeur te rammeien om binnengelaten te worden. De nuchteren onder ons hebben zoals altijd gelijk als zij zeggen: „Och, die oudejaarsavond is in feite 'n heel gewone avond. Zoals we 'n zaterdagavond per week hebben, zo hebben we elk jaar weer 'n oudejaarsavond." Dat zijn dan ook degenen, die op 31 december op de gewone tijd naar bed gaan en pas op 1 ja nuari op hun gemak het nieuwe jaar eens gaan bekijken. Ik ben niet zo op deze koudbloe- den gesteld. Ik vind het heerlijk om mee te huilen om het zo maar eens te zeggen met de wolven in het bos. Om me op deze avond plechtig te installeren op een plaats waar ik de klok in de gaten kan houden om tezamen met vrouw, vrienden en kennissen het oude jaar uit te zitten. En met een gerust hart laat ik de gedach ten de vrije loop. Steevast komt dan de oudejaars avond van 1948 in m'n herinne ring, toen ik op weg naar een oudejaarsviering in de bossen ergens in de buurt van Venlo de weg kwijtraakte en het verwacht te gezellige familiefeestje aan een zijden draadje kwam te hangen. Als de dag van gisteren herinner de ik me dat we mijn vriend en ik op een tweesprong stonden. De sneeuw viel in steeds dikkere vlokken en gunde ons maar en kele meters zicht. Het was negen uur in de avond en de weg naar het dorpje Helden was nog lang. De Jietsen gingen steeds zwaar der lopen in de allengs hoger wordende sneeuwlaag op de weg. Alles ging naar wens, totdat we op die tweesprong kwamen. Een richtingaanwijzer vier er niet te ontdekken en we hadden al gerui me tijd niemand meer op de weg ontmoet. Op enige afstand van de straat merkten we de vage om trekken van een huis op en samen togen we er op af om naar de weg te vragen. Door de spleten van de gesloten luiken zagen we licht in de kamer branden; hoe we echter ook op de voordeur klopten, er werd niet opengedaan. Manmoedig besloten we op de luiken te kloppen om zodoende de bewoners te spreken te krijgen. Ons gerammel bleef zonder uit werking. Er werd niets gevraagd en het huis bleef potdicht. Of we die bewoners daar de schrik van hun leven bezorgden, waardoor ze niet durfden opendoen, is tot op de dag van vandaag niet duidelijk geworden, maar een feit was, dat deze laatste hoop op een duidelijk advies in onze keus tussen twee wegen vervlogen was. Waarom en hoe precies weet ik nu niet meer, maar we kozen de rechter weg: de verkeerde, zoals later bleek. We voelden ons verlaten, volko men verlaten in die onbekende wereld van bossen en eenzame wegen. Zij het met enorme vertraging en langs velerlei omwegen kwamen we tegen twaalven op de bestem ming in Helden. Opgelucht over de betrekkelijk goede afloop van ons avontuurtje stapten we binnen in de woonkamer van het Limburgse boerderijtje waar enor me vlaaien de zeer verzorgde ta fel sierden. Wat 'n huiselijkheid, wat 'n gezelligheid in deze Lim burgse boerderij. We waren bei den echter te moe van het fietsen om nog met het volle animo aan het feestje deel te nemen en tol den dan ook vrijwel meteen ons bed in. Dit simpele jongensavontuur op oudejaarsavond is me altijd bij ge bleven. Misschien omdat het toen tertijd zon diepe indruk op ons maakte om tijdens een sneeuwjacht in de bossen te verdwalen. En er pa&t geen oudejaarsavond voorbij of dit verhaal springt me weer in de gedachten, juist omdat het zo eenvoudig is. Juist in deze dagen hebben wij wel behoefte aan wat eenvoud en hoop. Ik stel me voor me in 1961 verre te houden van dwarsdrijve rij en zuurpruimetij, waar we al zo dikwijls tegenaan hebben te boksen in het dagelijks leven, 'n Goed begin is het halve werk, zeggen we dikwijls. Ik hoop, dat u inderdaad 'n goed begin bescho ren is, zodat 't halve werk voor de komende 365 dagen tenminste al gedaan is. Poortwachter. NED. HERV. DORPSKERK Oudejaarsavond half 8 ds. J C. Remijn Zondag '11 unr ds. J. C. Remijn 19 uur ds L. D. v. Dijl, Heemstede SANTPOORT-ZUID: 10 uur: ds. G. H. van Willenswaard. GEREFORMEERDE KERK Oudejaarsavond 7 uur Zondag 10 en 5 uur ds M. W. J. C. de Kluis CHR. GER. KERK: Oudejaarsavond 8 uur ds J. C. Maris Zondag CHR. GER. KERK: v.m. 10 uur: ds. J. J. Rebel; n.m. 4 uur: ds. J. C. Maris. VRIJZ. HERVORMDEN. IJmuiden-O. Oudejaarsavond n.m. 7 uur: ds. G. Nijenhuis. EVANGEL. LUTH. GEM.: v 11.05 uur ds. J. A. Roskam DOOPSGEZINDE GEMEENTE Oudejaarsavond 19 uur ds v. Schayck ZOnDflESDIEnSTEfl DOKTOREN: Dr. D, Mansholt, Vinken- baan, tel. 8320. Apotheken: Santpoortse Apotheek, Bloe- mend.str.weg 145, telefoon 8249. Witte Kruis: Zr. Langejan, Brederoodse- weg 106, telefoon 7477. Luxe Verlmur zonder chauffeur Alleen nieuwe Opeis Record en Renaults Dauphine U belt 8108 (02550) en de auto wordt gebracht S. Diependaal, Esdoornstraat 2, IJmuiden-o- t.o. ing. Ziekenhuis Auto-Verhuurbedrijf en Rijschool C. J. RADEMAKERS Rijnstraat 91, IJmuiden Tel. 02550—6285—4565 Luxe auto's, busjes, bestel- en vrachtauto's Riu^sM-kusseiis dubbelverend, 15 j. garantie v.a. f 22.50 per stel. Ook voor al uw meubelreparatie. Eigen Meubelstoffeerderij. Zaanenstr. 63, Haarlem-N. P. Schoone, Hyacinthenstraat 12 Telefoon 7922 Eerste Santpoortse Lsmken- en Metaalltandel KRANTEN 5 Ct per kg Zolderopruimingen verzorgt al uw AUTOSPF1TWERK volgens de nieuwste warmspuit-methoden Tevens decoratie- en alle schilder-, wit- en behangwerk Van 1 november tot 1 februari binnenwerk tegen gereduceerde prijs HagelingerTveg 1 PO Telefoou 73*»2 ERKENDE: AUTO RIJSCHOOL Hoover Wasmachine te huur Zwemmer Bloem.dstr.w. 34 Tel. 8401 Theater Carré Officieel bespreekbureau Reis bureau Europa, Hoofdstraat 155, Tel. 7658 Voor een SOLEX naar Zwem mers Rijwielhandel, Bloemend- straarweg 34, Bet. kan geregeld worden. o.a. Opel Record Opel Kaptain Vauxhall Ford Anglia Chevrolet Volkswagen per dag, week oflanger termijn Komt eena vrijblijvend praten Verschillende tarieven in-en verkoop

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 1