if STADSNIEUWS ALS WIJ STRAKS MET VACANTIE GAAN. Frans Hals: Het leven is nog niet zoo kwaad. Deze Hollandsqhe film is niet nieuw, maar het genre is blijkbaar bij het publiek zeer geliefd, zoodat deze rolprent steeds weer in de programma's terugkeert. Zoo kan men thans in Frans Hals Loy Bandy nog eens aanschouwen als de standwerker, die door een vaneté-artiste „ontdekt" wordt en tot revue-ster promoveert, maar die daarna in allerlei liefdesperikelen wordt gewikkeld en tenslotte weer'naar zijn stalletje op de markt terugkeert. Behalve Lou Bandy spe len mee Fieotje de la Mar, Cees Laseur, Dolly Mollinger en Lou Ezerman. SJ. KUIPER. Rembrandt: Quax, de brokkenpiloot. Heinz Rühmann pleegt in zijn films rare capriolen uit te halen, maar in zijn creatie van „brokkenpiloot" slaat hij op'dat punt alle records. Men kan zich afvragen hoe het mogelijk is, dat een zonderling" heerschap als Quax, een echt „enfant terrible", achter den stuurknuppel terecht komt. 't Antwoord is: door stom geluk. Gelukt bezorgt hem een plaats op de vhegschool, geluk begeleidt zijn luchtdoop in het ranke léstoestel, geluk is het dat den goeden afloop bewerkstelligt van een angstige ballonvaart, die hij ook alweer door bloot toeval in gezelschap vah zijn uitverkorene onderneemt. Geluk is ook aan zijn zijde op $ijn eerste solovlucht, waarbij de „brokkenpiloot" het klaarspeelt midden in zijn geboorteplaats een landing teh uitvoer te brengen. En mocht het geluk hem nog een enkele maal in den steek laten, dan is het zijn ongebreidelde snoeverij, die voor de gewenschte aanvulling zorg draagt. De vele „brokken", die Quax evenwel tus- schenbeide maakt, blijven aan zijn leer meester echter allerminst verborgen en de carrière van den nieuwbakken luchtheld hangt dientengevolge gedurig aan een akelig dun draadje. Maar hoe het ook zij: uit het opschepperige manneke, wiens prestaties uitsluitend uit de gunsten van Vrouwe For- tuna voortvloeiden, groeit tenslotte een kundig en doortastend piloot, die het tot instructeur van het vliegveld weet te bren gen. Het behoeft geen betoog dat Quax' won derbaarlijke luchtavonturen rijkelijk stof tot lachen bieden. Bijzonder geestig is wel het tafereel met de talrijke beproevingen, die hij als candidaat-vlieger heeft te door staan, alvorens hem het bésturen van een toestel \yordt .toevertrouwd. In het voorprogramma draait een filmpje, dat wenken geeft inzake het samenstellen van het weekmenu. H. VOSKUIL. Luxor: Kameraden op see. „Kameraden auf See" is een film, die ons met pakkende middelen doordringt van de discipline aan boord van een oorlogsschip. Een verhaal van liefde, afgewisseld door beelden van de Duitsche vloot op zee en in het buitenland. Het is een zeer goed gespeel de film, die naast komische verwikkelingen toch afgestemd is op den ernst van de alles overheerschende ijzeren wet dat bevel is bevel! We beleven in deze film een waren geest van kameraadschap, terwijl daarnaast staaltjes van uitstekend zeemanschap te be wonderen zijn. Vooral de scènes aan boord van de door Spaansche communisten over vallen Duitsche vrachtboot, zijn niet ont bloot van spanning. De hoofdrollen worden ver-vuld door Ca- rola Höhn, Theodor Loos, Josef Sieber en Paul Wegener. Deze film heeft vele verdiensten en daar om kan ik iedereen aanbevelen „Kameraden op Zee" te gaan zien. ANTH. STEEN. Moviac: Waar blijft de bruidegom? In het dagelijksche leven moet alles op Ujd gaan, anders marcheert de zaak niet. Gesteld, dat trein en tram eens vèrtrokken op het tijdstip, dat de bestuurder zijn si gaartje op een perronbank had opgerookt. Dat gaat natuurlijk niet en zoo zien we ook in deze film hoe een bruidegom op tijd moet zijn om met zijn lieftallig bruidje voor den Ambtenaar te verschijnen. U zult schaterlachen om de dolle situaties, waarin de bruidegom geraakt, alvorens het zoover is. Een ander zeer aardig filmpje is dat van de glasindustrie in Thüringen. Hierbij kunt u zien hoe o.a. een aardig glazen olifa^Tir' wordt „geblazen". Een film. die een p> dig vakmanschap demonstreert Koffers met vleeseh in bagagedepot te Zandvoort. Afkomstig van frauduleuze slachting in Heemskerk. De Zandvoortsche recherche heeft in het bagagedepót van het station N.S. vier koffers inbeslaggenomen, waarin, zooals spoedig bleek, vleeseh was geborgen. De koffers wer den overgebracht naar het bureau van politie, terwijl een 42-jarige inwoonster, voor wie de zending bestemd was, tegelijkertijd werd aangehouden. Het vleeseh, dat tezamen on geveer 120 K.G. woog, bleek afkomstig te zijn uit de gemeente Heemskerk. Da?r werd in samenwerking met ambtenaren van den Cri sisdienst een nader onderzoek ingesteld, waaruit bleek, dat het vleeseh afkomstig was van een frauduleuze slachting. Zoowel de verkooper van de koe als de slachter werden opgespoord. Een schuurtje onder de gemeente Heemskerk had tot slachtplaats gediend. Het bij de slachting gebruikte materiaal werd nog aangetroffen en in beslaggenomen. Haarlemsche Rechtbank Een twintigjarige timmerman en een negentienjarige koopman uit Beverwijk verschaften zich op 16 Maart, des avonds om halftwaalf. toegang tot een melkfa briek alhier. Hun bedoeling was kolen te stelen, doch toen zii er naar Zochten, kwam een nachtwaker, die het tweetal aan de politie overleverde. Vrijdag stonden de jongemannen voor den politierechter te Haarlem terecht, die beiden veroordeelde tot een gevangenisstraf van twee maanden, KABEL VAN DE P.T.T. MET EEN BIJL VERNIELD. Een dertigjarige IJmuidenaar had on- eenigheid met de radiodistributie en toen hij 13 Maart wat te veel gedronken had, meende hij de ruzie te kunnen beslechten door met een bijl een kabel door te hak ken. Hij dacht, dat de radiodistributie er door gestoord zou worden, doch in werke lijkheid had hij een eigendom van de P.T. T. of liever van den Staat der Nederlan den vernield. Voor dit feit had hij zich voor den Politierechter te Haarlem te ver antwoorden, die hem overeenkomstig den eisch veroordeelde tot een gevangenisstraf van drie weken. ECHTGENOOTE IN HET GEZICHT GESLAGEN. Na een afwezigheid van enkele maanden kwam een chauffeur in Baahoevedorp te rug en hij bemerkte, dat zijn vrouw hem niet trouw gebleven was. Daarover ont stonden kleine vechtpartijen en het resuN taat was, dat een aanvrage tot echtschei ding werd ingediend. De man had 20 Maart het trouwboekje noodig en toen hij een minder prettig antwoord kreeg, gaf hij de vrouw een klap in het gezicht. Wegens mishandeling had hij zich voor den Politie-' rechter te Haarlem te verantwoorden. De eisch luidde een gevangenisstraf van drie weken, doch de Politierechter legde een geldboete van 50,subs. 30 dagen hech tenis op. DISTRIBUTIEBONNEN GESTOLEN. Een Amsterdamsche huisschilder kocht bij een groentenhandelaar in Haarlem-- mermeer zijn aardappelen en 7 April had hij geen distributiebonnen bij zich. Toen de winkelier ev,en niet keek, haalde hij een aantal uit een busje en gaf er enkele van aan den eigenaar. Wegens diefstal stond hij terecht en de Haarlemsche poli tierechter veroordeelde hem tot een ge vangenisstraf van veertien dagen. VIJFTIG JAREN EXPEDITIEBEDRIJF Het blauwe treinzakje. Het zal op 1 Junia.s. vijftig jaar geleden zijn, dat het expeditiebedrijf Gé van den Bosch, v/lv J- van den Bosch en Zonen, door den heer J. van den Bosch gegrondvest werd. Veel is veranderd sinds het begin van de twintigste eeuw, de techniek ging met groote sprongen vooruit, vele bedrijven ondergingen groote wijzigingen en vooral 't, verkeerswezen veranderde geheel. Re"-} men aan het eind der vorige eeuw 'n0£f.mei paard en wagen en ging het goe T* voer hoofdzakelijk per boot, maal ook per trein, na den v oorlog deed ook de.auto haar mtre.^ het op geheel ande- van een huis is wand! Indien men alle vlakken van een huis opmeet, ziet men dat vloeren en plafonds wanden de aankleeding te geven die hun toekomt: het allermooiste behang! R D BehangVraag de stalenboeken aan Uw behanger. Thans gelden verkoopsbeperkingen. Uw behanger hchc U daarover gaarne in. ewel- Een zeer leerzame film is „Med te oud om te leeren". Daarin 1 1S nooit duidelijke wijze hoe men met. weinig ingrediënten tochensrW oetreKKeiijK lijken maaltijd kan sa ra 1 ee11 zee"~ smake- - - "ensteilen. Leerzaam „;ror alle huisvrouwen en zullen dankbna-^^n de mannen.. zij profiteer»*-^- 1 van de opgedane kennis bekend n- Men kent. toch altijd no^ dat niet e gezegde van dien weg naar 't hart, Mr waar 'obis-Hóllandsch nieuws -en TJfa wereld nieuws geven actueele reportages, o.a de eerste origineele beelden van den strijd dei- Japanners in het Verre Oostdn en de ver overing van.Kertsj door de Dtiitsche troe- ANTH. STEEN. ■ret men i i Uw RADIO defecl? Bel op 14609 RADIO-MOORS N.V. KRUISSTRAAT 38 VAN.OUDS BEKEND AGENDA ZATERDAG 80 MEI. Stadsschouwburg: De'schat In de heksen- grot", (HuUrJ. Kimleroperettekoor), 2.15 uur; Do Mascotta" (De Operettezangers) 7.30 uur. Luxor Theater: „Kameraden op zee", 2.30. #.30 en S.4 5 uur. Alle leeftijden, Rembrandt Theater: „Quax. de brokken piloot", 2 30. 6.30 en 8.45 uur. Alle leeftijden. Frans Hals Theater: „Het lpven is nog niet zoo kwaad", 2.30, 6.30 en S.4 5 uur. Alle leeftijden. Palace: „De Veldtocht in het Oosten", 2 6.30 en 8.45 uur. Alle leeftijden. ZONDAG 31 MEI. Stadsschouwburg ..De schat In de heksen- grot", (Haarl. KInderoperettekoor), 2.15 Gen». Concertzaal: Kindervoorstellingen. „Pietje Heli", 2.30 uur. Gen». Concertzaal: Orkest Theo L'den Masman en .tollaten. 7 30 uur. Bioscopen: 1.3'i. 3 45. G.80 en S.45 uur. MAANDAG 1 JUNI. Bioscopen: Middag- en avondvoorstellin gen. APOTBQEK EN*. Nachtdienst v.fti *s avonds 8 uur af.: Fa. C. G. l.oomeljer en Zn.. BartelJorlSstraat 1). tel. 10175 Park-Apotheek. Kleverparkweg 13. tel. 11703; Teyler-Apotheek. Teylerpleln 79. tel. 17046. Heemstede: Apotheek Schotsman, Bin nenweg'206, tel. 28230. W.n. Hoofdredacteur: J. V. Baudewyns, Haar lem. Plaatsvervangend Hoofdredacteur F. C. Derks, Haarlem. Chef van Dienst en Stad. S. R. Kuiper. Haarlem Sport en stad: A. Overmeer, Heemstede. Buitenland: .T. C. van der Laag, Heemstede. Haacseh Redacteur: B. Korsten. Den Haee. Binnenland: J. A. Steen Jr., Zandvoort. Nieuws- en reportage voor VeLsen en omgeving: l. i. E. van Baarsel, IJmuiden. pedifiebedrijf en werd dv ren leest geschoeid. StSavaanteefe-gJt-»" vijf tig-jarig be- een onderhoud xi>editiebedriV Jhaddcn w« Pt/Z p me* den grondvester van vertelde on= n heei" J- van den Bo'sch' Hij S i-, -> verschillende episoden uit hel iar,rmmV<>*'het bedrijf, dat van een klein tr>* „«.Nav.zaakje met een handkar, uitgroeide expeditiebedrijf met een vijftiental j-Aens. In het Begin, vertelde de heer Van g?n Bosch, was ik werkzaam bij een expe diteur hier in Haarlem, doch-, ging daar weg. omdat ik te weinig verdiende. Ik begon toen voor mijzelf? d.w.z. ik nam een trein abonnement en ging mat een kreine blauwe reiszak-pakjes vervoeren tlisschen Haarlem en Amsterdam hoewel dit eigenlijk niet mocht, want bet was concurrentie van de spoorwegen terwijl de grootere pakken door mij naar de boot van Bus, den beurt schipper tusschen Amsterdam en Haarlem, werden gebracht. Ik moest er echter voort durend voor zorgen vóór dezen bootdienst in Amsterdam en Haarlem te zijn, zoodat ik de pakjes kon afhalen. Later liet ik dat door een hulpje doen, maar in dien eersten tijd deed ik het aldoor zelf." Een eigenlijke zaak bestond toen nog niet, maar de heer Van den Bosch noemt toch de datum van oprichting den eersten Juni, omdat hij toen als zelfstandig vervoerder begon. Al spoedig begonnen de verdiensten op deze wijze van clandestien treinvervoer te stijgen: hij kon er een knechtje bij nemen en eén handkar huren, zoodaf hij makkelij ker zijn goederen van en naar den beurt schipper kon vervoeren. Steeds meer breid de het kleine bedrijfje zich uit, de men- sdhen werden goed bediend en bleven graag bij hem voor het vervoeren van de goede ren en zoo kon de heer Van den Bosch zijn bedrijf steeds blijyen uitbreiden. Er kwa men paarden, eerst één, toen meerdere, zoo dat hij tenslotte tien paarden bezat. Toen de oorlog voorbij was, en de auto ook haar aandeel, in hr*- kwam opeiachen, schafte den Bosch zich auto-'s" aan en sindsdien is zijn bedrijf met de auto verder opgegroeid. Veel is in de laatste vijftig jaren veran derd, ook het expeditiebedrijf van den heer Van den Bosch, waarvan zijn zoon nu de leiding heeft, is gegroeid, maar het is toch een bedrijf gebleven, dat hoofdzakelijk goe deren vervoert op Amsterdam, al zijn ook verbindingen met de. plaatsen in Haarjem's omgeving erbij gekomen. Haarlem's Gemengd Koor „Die Jahreszeiten99 Het zou moeilijk zijn te zeggen, welke uitvoering van Haydn's onvergankelijk kunstwerk mij het meest bekoorde onder de tallooze malen dat ik het mocht beluis teren. Kunstenaars als Messchaert, Aaltje Noor dewier, Rogmans, gaven aan zulke uitvoe ringen een stempel van hoogen adeldom, en een Concertgebouw-orkest met een vol maakt Toonkunstkoor brachten zulk een muziekfestijn van jaar tot jaar op hooger plan. Maar Haydn's muziek, wanneer zij puur wordt aangevoeld en weergegeven, behoeft die grootsten onder de grooten niet. Dit heeft ons op dezen avond van Haarlem's Gemengd Koor onder meer de zanger Louis van Tulder bewezen. Diep heeft mij getrof fen zijn weergave der inleiding tot den „Zomer", méér nog de schildering van hel tooneel van den Middagszonnebrand. Dit was méér en beter dan louter zingen om den zang, hiey was de stem slechts middel. En .meerdere malen vermocht hij in deze sfeer van zuivere kunst de zangeres Corry Bijster te betrekken. Het buitengewoon aanpassingsvermogen harer stem leidde er vanzelf toe, en duetten als „O wie lieblich" en bovenal dat van Hannchen en Lukas heb ben zonder twijfel bij den hoorder het ge voel gewekt: deze uitvoering telt mee onder de vele. Maar ook in haar soli was Corry Bijster voortreffelijk, men denke aan haar verhalend zingen van „ein Madchen das auf Elire hielt". Dat ook Herman Hülsmann, die den bas zanger Van Mever verving, mooie momen ten had, getuigde zijn inleiding tot het Jachtkoor. Meer gelukkige plaatsen aan te halen, verbiedt het te kort aan plaatsruimte, maar Van Tulder's winterscène „hier steht der Wandrer nun" mag niet onvermeld blijven. Het is duidelijk dat zulk een pure kunst niet zou treffan in een minder goede^oro- geving. Maar daar stonden weer. slagvaardige koren en daaraT^! het om- vangrijke Jachtkoor ptonelM en de geweldige slotfuga „Uns leitet deine nï B100' Ielief- Daar o i- -JSffate orkest der H. O. V. itair Vu Slappe vertolkers der instrumen- sBji. t,n, het laatste niet het minst, was -aar de instructeur van groot formaat, Jan Booda.'de nooit falende gids door dit woud van klanken, die voor de zooveelste maal aan de leden van zijn koor, zoowel als aan de luisteraars. de gelegenheid bood, de schoonheid van Haydn's muziek te onder gaan, welke zich handhaaft naast al wat de moderne kunst heeft voortgebracht. G. J. KALT. Uitreiking distributiebescheiden Voor ile uitreiking van distributiebeschei den in Maandag de beurt aan het restant van de letter H. RADIOREDE PROF. DR. T. GOEDEWAAGEN. Prof. Dr. T. Goedewaagen spreekt op 31 Mei in de serie radiolezingen, getiteld „Op den steiger" via den zender Hilversum 2, 'an 16.0016.15 uur, over het ondèrwerp: .Veranderingen van décor". 25 JAAR GASFITTER. De heer L. Duits, eerste gasfitter bij het Gem. Gasbedrijf herdacht gisteren den dag, waarop hij vóór vijf-en-twintig jaar in dienst van de gemeente trad. Des morgens om 11 uur werd hij ten Stadhuize door den burgemeester, den heer S. Plekker, gecom plimenteerd en des middags om vijf uur werd hij in de feestelijk door Hout en Plantoenen versierde toonzaal van 't Gem. Gasbedrijf aan de Kruisstraat gehuldigd door de directie en het personeel. De directeur van het gasbedrijf, de heer J. A. A. Ochtman, sprak den jubilaris toe en herinnerde aan de prettige samenwer king, die steeds met den heer Duits had bestaan.' Hij noemde den heer Duits een ambitieus en toegewijd werker, waarover nooit klachten waren binnengekomen. Hoe wel hij oorspronkelijk als gasfitter bij het grondwerk werkzaam was geweest, had hij, door ziekte gedwongen, zich van dezen ar beid teruggetrokken en werd als fitter bij de afdeeling meters benoemd, waarbij hij thans nog wferkzaam is. De heer Ochtman bood daarna den jubilaris het gebruikelijke geschenk onder enveloppe aan. Vervolgens sprak de neer P. B. Holswil- der, hoofdinspecteur en directe chef van den heer Duits, die hem een trouw mede werker noemde, en hem namens het per- J leel een schilderij aanbood. Tot slot sprak cie heer H. D. Zuidam. een collega, die hem als een prettig kameraad schetste. Ook in zijn woning aan de Fabricïus- straat 13 mocht de heer Duits vele blijken van belangstelling ondervinden. EEN VLAAMSCH ORGANIST SPEELT IN NEDERLAND. De Mechelsche organist Flor Peeters, geeft begin Juni een serie concerten in ons land. Hij speelt o.a. te Amsterdam, Delft, Wassenaar en Den Haag. Het programma vermeldt werken van Bach, Obrecht, De Monte, Sweelmck, Honegger, Jaap Vran-V ken, Flor Peeters en Cesar Franck. RADIOPROGRAMMA ZONDAG 31 MEI 1942. HILVERSUM I, 415.5 M. 8.00 Gramofoonmuziek, 8.15 De zin van hel boer zijn. 8.30 Gramofoonmuziek. 9.00 B. N. O Nieuwsberichten. 9.15 Gramofoonmuziek. 10.20 Zondagmorgen zonder zorgen. 11.30 De stem der S.S. 11.45 Neerlands stem van het Oostfront. 12.00 B. N. O. Nieuwsbei-ichten en populair actueel praaaje. 12.15 Fluit en orgel. 12.40 Uit Berlijn: Het Duitsche'volksconcert. 14.00 Bert van DInte- ren en zijn orkest en pianospel. 15.00 „Ons op tand teen die kwaad", een klankbeeld. 15.30 Cla rinet en piano. 16.05 Gramofoonmuziek. 16.15 „Tuk!beet!en gebakken paling", een hengelaarsprogramma. 16.45 Gramofoonmuziek. 17,00 Zondagmiddagcabaret. 17.45 B. N. O. Sport uitslagen en Oostlandpi aatje. 18.00 Gramofoon muziek. 18.15 Sport van den dag. 18.45 Gramofoon- muizek. 18.50 B. N. O. Nieuwsberichten. 10.10 Ver korte operette „Maske in Blau". 20.10 Gramo foonmuziek. 20.15 Concertgebouw-orkest (opn.). 21 45 B. N. O. Nieuwsberichten. 22.00 B. N O. Militair overlzcht. Vanaf 22.10 alleen voor de Radio-Centrales, die over een lijnverbinding' met de studio beschikken. 22.10—24.00 Gramofoo;, muziek. HILVERSUM II, 301,5 M. 8.00 Gramofoonmuziek. 9.00 B. N. 0 Nieuwsbe richten. 9.15 Voor de jeugd. 9.45 rGrjun^nmu- ziek. 10.00 Voor den keikgang '£linkt de lofzang (opn.). 10.30 StUdlOdierist. 11.4S Jffin ^d"ren, (°Pn 12-.Qn' B. N O N.euwsbe- Ho rïfitoT? actueei praatje. 12.15 Gevraag- nnn r m f EenAijldaat spreekt tot de jeugd, bond 13-05 Nederlandsch Ver voorouders? wprVr'f^f^uc scuijj vei» spicKeii «uyer eigen ,2 .0 Radio-Muizekfeest voor Mannenkoren (opn.). ia 15 Dordrechtsch Mannenkoor en eigen Prnf"1^"' '16'00 .-Op-den steiger", lezing door 'nrto tv/r- T- Goedewaagen. 16.15 Nederlandsehe "™5'"«erken (opn.). 16.30 Poli.tiemannen Zang- >2 -Chiging „Entre Nous". 17.00 Duitsche taal cursus. 17.25 Gramofoonmuziek. 17.30 Voordracht. 17.45 Orkest Malando en solist. 18.30 .,24 uur Lon den", actueel klankbeeld. 19.00 Orgelspel en zang. 19.30 B. N. O. Nieuwsberichten. 19,40 ïlpiegel van den dag. 10,50 B. N. O. Militair weekoverzicht. 20.00 B. N. O. Engelsche uitzending: „Dutch News Reel". (Voor de Radio-Centrales: Gramofoonmu ziek). 20.15 „Pierrot", gevarieerd piogramma. 21.00 Otto Hendriks en zijn orkest. 21,45 B. N. O. Nieuwsberichten, 22.00 Gramofoonmuziek. 22.10 Zie Hilversum I. oekunde: „Wie en wat waren onze 13.20 Omroeporkest en solist. 14.00 'jche schrijvers spreken over eigen Het is ongetwijfeld menschelijk zorg te dragen voor zieken en gebrekkigen. Deze zorg Is staatszaak. De opgave der S. S is wat sterk is nog sterker én wat gezond is nog gezonder te maken. Strijdt mede voor een sterk en gezond volk. Treedt in de rijen der Nedejandsche S. S. MAANDAG 1 JUNI 1942. HILVERSUM I, 415.5 M. 6.45 Gramofoonmuziek. 6.50 Ochtendgymnastiek. 7.00 Gramofoonmuziek. 7.45 Ochtendgymnastiek. 7.55 Gramofoonmuziek. 8.00 B. N. O. Nieuwsbe richten. 8.15 Utrechtsch Stedelijk Orkest (opn.). 9.15 Voor de 'huisvrouw. 9.20 Gramofoonmuziek. Ca. 10.12 Omroeporkest, Gemengd koor .(opn.). 11.00 Voor de kleuters. 11.20 Ensemble Rentmees ter. 12,00 Zang en piano. 12.3» Gramofoonmuziek. 12.40 Almanak. 12.45 B. N. O. Nieuws- en econo mische berichten. 13 00 Actueel nieuws voor boer en tuinder. 13»15 Sextetconcert. 14.00 Omroep orkest, soliste en gramofoonmuziek. 15.00 Voor de huisvrouw. 15.45 Viool en piano. 16.00 Bijbel lezing. 16.20 Viool en piano. 16.45 Voor de jeugd. 17.15 B. N. O. Nieuws-, economische- en beurs berichten. 17.30 „Romeinsche zangen", een Ita- liaansch programma. 18.00 Lanömans Lust. 18.30 Theo Uden Masman en zijn dansorkest. 18.50 B. N. O. Nieuwsberichten. 19.00 B. N. O. Inter nationaal economisch praatje. 19.10 Concertge bouworkest (opn.). 19.40 Gramofoonmuziek. 19.55 Concertgebouworkest, solisten en Toonkunstkool Amsterdam (opn.). 21.00 Gramofoonmuziek. 21.45 B. N. O. Nieuwsberichten. 22.00 B. N. O. Politiek praatje. Vanaf 22.10 alleen voor de Radio-Centra les, die over een lijnverbinding met de studio be schikken. 22.10 U raadt wat wij draalen. 23.10 24.00 Gi'amofoonmuziek. HILVERSUM II. 301,5 M. 6.458.15 Zie Hilversum I. 8.15 Omroeporkest en solisten (opn.). 9.15 Gramofoonmuziek. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Gi'amofoonmuzlek. 10.40 Aan de bron. 10.50 Pianovoordracht en gramofoon muziek. 11.30 Reportage. 11.40 Zang en piano. 12.00 Orkest Malando en solist. 12.45 B. N. O. Nieuws- en economische berichten. 13.00 Orkest Klaas van Beeck en zijn orkest en pianospel. 14.00 Cello en ipiano. 14,30 Gramofoonmuziek. 15.00 Bert van pinteren en zijn orkest. 14.45 Luister- flits: Krimpvrij. 16.00 Om- 'en Om-programma 17.15 B. N. O. Nieuws-, economische- en beurs berichten. 17.30 Zang en piano. Ca. 17.55 Gramo foonmuziek. 18.00 Orkest Malando en solist. 18.15 iramofoonmuziek. 18.30 Het Jodenvraagstuk 8.45 Gramofoonmuziek. 19.00 Theo Uden Masman en zijn dansorkest, 19.15 Politiek weekpraatji 19 30 B. N. O. Nieuwsberichten. 19.40 Spiegel va dei» dag. 19.50 B. N. O. Friesch praatje over a< tueele vragen. 20.00 De Melodlsten en solist. 20.45 Muzikale actualitelien van de week, 21.00 Orkest Ernst van 't Hoff. 21.45 B. N. O. Nieuwsberichten. 22.00 Gramofoonmuziek. 22.05 Avondwijding. 22,10 —24.00 Zie Hilversum I. Verduisteren van 2L4g tot 5.26 u. 30 Mei: zon op 5.26, onder 21.49 uur. maan onder 6.04, op 21.59 uur. (7.29 uur V.M.) 31 Mei: zon op 5.25, onder 21.50 uur. maan onder 6.56, op 23.07 uur. Links: Vernielde sovjet-pantserwagens omzomen de wegen aan het front bij Charkof, waar de Duitsche weermacht den vijand zware slagen toebrengt. (Hoffmann-Stapf-p. k. Koch-Pax Holland-c) Rechts: Komkommertijd. Kapitale exemplaren hangen in de kassen gereed om geplukt te worden. (Pax Holland-De Haan-m) Waarheenen is er nog plaats Een onderhoud met den heer Ton Koot, adjunct-directeur van de V. V. V. „Amsterdam". „Hoe en waar moeten we onze vacantie doorbrengen" is een vraag, die in deze dagen ongetwijfeld in duizenden gezinnen wordt ge hoord. Ter oriëntatie hebben wij dezer dagen ge sproken met den adjunct-directeur van de V.V.V. „Amsterdam", den heer Ton- Koot. Wij stelden allereerst eenige vragen over het vreemdelingenverkeer van thans in het algemeen. Het publiek, concludeerde de heer Koot, staat geheel anders tegenover de bureaux voor vreemdelingenverkeer dan eenige jaren geleden. Er is een keerpunt gekomen en ik bedoel daarmede, dat het publiek steeds meer onze bureaux raadpleegt voor inlichtingen over eigen stad en land. Van propaganda- bureau zijn wij meer en meer een bureau voor het geven van voorlichting bij het toe risme geworden. In Amsterdam b.v. werden 20 procent meer inlichtingen gevraagd dan in de overeenkom stige vijf maanden van 1941. En in 1941 was dat getal*beduidend hooger dan in 1940, 1939 en 1938. Het aantal gevraagde inlichtingen stijgt dus steeds, niettegenstaande het uitvallen van buitenlandsche reizigers. Deze hooggestemde belangstelling, aldus de heer Koot, is zeer verblijdend. Amsterdam heeft den toerist heel wat te bieden en medio Juni kunnen wij op het gebied van musea en tentoonstellingen weer twee belangrijke gebeurtenissen tegemoet aien. Het spoorwegmuseum, dat vroeger te Utrecht was ondergebracht, is overgebracht naar het Rijksmuseum Half Juni zal deze belangwekkende verzameling voor het pu bliek te bezichtigen zijn. Het is zeer waar schijnlijk, dat het spoorwegmuseum niet slechts tijdelijk, maar bij voortduring in de hoofdstad gevestigd zal blijven, Het is echter niet zeker, dat de verzameling in het Rijksmuseum ondergebracht blijft. Er is echter alle reden om het spoorwegrruiseum blijvend in de hoofdstad te vestigen, Amster dam immers is een zeer belangrijk spoorweg- centrurti, vanwaar de geïste spoorweg in ons land werd aangelegd. Nadat de hc"? Koot ons het een en ander verteldAllcf over de werkwijze van de V.V.V., k\va'm het gesprek op de vacanties. Via' de A.N V.V. wordt een lijst uitgegeven over logiesgelegenheid in het land, die na tuurlijk regelmatig wordt bijgewerkt, zoodat men op de bureaux van-V.V.V. in vele ge vallen antwoord kan geven op de vraag waar nog kamers vrij zijn. Men bespaart zich dan moeite,'ergernis en teleurstelling en boven dien kan de V.V.V. op deze wijze eemger- mate richting geven aan het toerisme. Wij hebben geïnformeerd naar enkele groote toeristencentra: In Limburg is in de komende weken nog voldoende plaatsruimte, met uitzondering van de gemeenten Arcen en Epen, die vrijwel volgeboekt zijn. T wept he is voor een belangrijk deel vol tot begin Sep tember. maar er zijn nog wel enkele /plaatsen te vinden, bijvoorbeeld Hellendoorn, waar nog wat ruimte 'is. Oisterwijk is voor het geheele seizoen vol geboekt. In Arnhem is in de hotels nog ruimte beschikbaar. De pensions zijn voor een belangrijk deel bezet. De Veluwe is voor het seizoen vrijwel uitverkocht. De zomer huisjes in Drente zijn alle bezet, in dé pen sions b.v. in Norg en omgeving, is nog plaats. In Utrecht hebben de pensions nog ruimte be schikbaar, maar in het Gooi is betrekkelijk weinig plaats meer, ook daar is reeds Het zfet er dus naar uit, aldus de heer Koot, dat vele plaatsen een uitstekend, zomerseizoen zullen maken, maar wij kunnen den toerist niet genoeg aanraden om vooraf inlichtingen over plaatsruimte bij ons in te winnen. In ver band met het gebrek aan plaatsruimte zal het moeilijk zijn zoogenaamde trektochten te maken. Maar er is toch nog alle reden om met blijdschap de vacanties tegemoet te gaan om te genieten van het vele schoons dat ons land biedt. De werkzaamheden der Inspectie voor de Prijsbeheersching. Ongeveer 60 processen-verhaal per dag! Strenge straffen voor winkeliers. Ook gedurende de periode 15 April tot 15 Mei hebben de rechercheurs en de ambtenaren van de Inspectie voor de Prijsbeheersching te A»n- sterdam niet stil gezeten. Er kwamen gedurende dit tijdvak 251 klachten van de zijde van het pu bliek binnen, welke nader zijn onderzocht. In totaal werden door de verschillende opsporings instanties 1869 processen-verbaal opgemaakt, d. w. z. 60 per dag. De Inspecteur voor de Prijsbeheersching heeft 739 tuchtbeschikkingen gewezen en 93 waarschu-i wingen uitgedeeld. 299 processen-verbaal werden opgezonden aan den Officier van Justitie, opdat zii berecht zouden worden door den Economi- schen Rechter. 59 zaken werden opgezonden naar een ambtgenoot in een der vier overige ressorten. In 387 gevallen bleken geen termen voor strafvervolging aanwezig te zijn. De overige gevallen van de genoemde 1869 zaken werden af gedaan met een transactie, waarbij onrechtma tig behaalde winst den delinquenten werd e "inTotaal werd een bedrag van f 124.190,50 boeten opgelegd. Elf tuchtbeschikkingen hielden sluiting van het bedrijf en stillegging der be drijfsmiddelen in; in 12 gevallen werd uitoefe ning van het beroep voor eenigen tijd verboden en in 116 gevallen werd als bijkomende straf verbeurdverklaring der inbeslaggenomen goede ren uitgesproken. Het grootste aantal processen-verbaal werd op gemaakt wegens het te duur verkooper» var groenten en fruit, n.l. 298 van de 1869. Vleeseh- wafen, rookartikelen, kruidenierswaren, peul vruchten en zuivelproducten, waren voorts veel vuldig het voorwerp van prljsovertredingen. Het aantal processen-verhaal wegens oVertreding van rie prilsaanduidingsvoorschriften was aanmerke lijk minder dan in het tijdvak van 15 Maart tot 15 April, als is het nog steeds groot nj. 133. Artikel Ani'dapp. Aardapp. Bloem (gel), brood Boter Boter 27 Brtuid-stoff. 01" t/m, 05 BV Brood 2 SA Brood 400 gr. 6 Ju: Brood 28B Brood 50 gr. 6 JUT; Chocolade 2fi, 28 Veran. 100 gr. 13 Jun Cigarilios 31 3-2 Ta-bak 10 st. 6 J UI Gort 311 Algeni. 2i50 gr. 13 J Uit Havermout (peul- vmolilen) 307 Algen». 2'50 gr. 13 Jut: Jam (250 ST. suiker) 303 AJgem. 500 gr. 13 Jun Kaas 2-9S. 302. 806 Alge m. 100 gr. 13 Jill! Kaas 310. 314 Al gem. 100 gr. 13 Jun Koffiesuvr. 2-88 Algeni. 250 gr. 13 Jun Maïzena, (verin.) 315 Algem, 100 gr. 13 JUK Marg. (bot.) 27 Vet 12 5 gr. 4 Jun Melk 21; t/m. 9 A Melk 3 1/2 L. 13 Jun Melk 2 6 t/m. 9B Me IR 1 3/4 L. 13 Jun Petroleum 6 Petr. 2 L. 1-3 Jun Havermout peulvruchten) 307 Algem, 2-50 gr. 1-3 Jun Rijst 4-17. 4 -IS Reserve 250 gr. 13 Jun Scheerzeep U Text. m.) 50gr. 31 Aug Sigaretten 31, 32 Tabak 20 st. 6 Jun Sigaretten 07 Sigarett. 2 0 st. 6 J uit Sigaren 31. 32 Tabak: 5 st. 6 Ju-n Sinaasappelen 4 -19 Reserve 250 gr. 13 Juin Sinaasappelen 3-12, 4 Reserve 400 gr. 13 Jfl-n Suikerwerk 2 7. 2 S Vcrsn. 10 0 gr. 33 Jun Suiker 299 Algem. 1 kg. 13 Jun Suiker (jam) 303 Algeni. 2 50 gr. 13 Jun Tabak 31 32 Tabak 2«5 gr. 6 Jun Toiletzeep Tollete. 7 5 gr. 6 Jun (80 pet.) J Vermicelli (mni Algem, 100 gr. 13 Jun zena) 11 Vet (bot, marg.) 27 Vet 12 5 gr. 4 Jun Vleeseh -SA Vleeseh 100 gr. 6 Jun Vleeseh 2 SB Vleeseh 25 gr. 6 Jun Zeep J Zeep 90a4:50gT. 31 Mei Zeep 2-93 Alg. 9 0a450 gr. 31 Mol DE DISTRIBUTIEBONNEN 300. 31 3 Algen». Boter Vet Aard. 1 1/4 kg. Aard. 1/2 kg. Bon Kaart lfooveelh. t/n 6 Jut 6 J'U] 100 gr. 1 3 Jut 100 gr. 13 Jut 4 Jut 4 Jut 3d Do< L2<j gr. Oc ha ORGANISATIE VAN SCHOOLARTSEN- DIENSTEN. Bij besluit van de secretarissen-generaal van de departementen van Sociale Zaken en van Binnenlandsche zaken, is bepaald dat eerstgenoemde secretaris-generaal he: Rijk ten behoeve van schoolartsendienstel in districten verdeelt, waarvan elk distric bestaat uit een of meer gemeenten. Het rijk vergoedt 1/3 van de kosten op te richten schoolartsendiensten of var belangrijke verbeteringen van reeds be staande diensten. Indien in een district een schoolartsen- dienst ntet of niet volledig bestaat, kan wor den bepaald, dat binnen een door genoemd! secretarissen-generaal te stellen termijn ii dat district een schoolartsendienst moe worden opgericht. Het' toezicht op de schoolartsendienster »ivordt uitgeoefend, door de geneeskundig! inspecteurs van de volksgezondheid, ZWEMMEN VOOR NED. ARBEIDSFRONT Leden en kinderen van het N&lerlandsc! Arbeidsfront zijn in de gelegenheid zwemmen in het Haarlemsche Sportfondsen bald. De kinderen tot en met dertien jaa zwemmen Dinsdagsavonds van zeven te acht uur en volwassenen van acht tot negei uur. KORFBAl NEDERLANDSCHE KORFBALBOND Afdeeling Haarlem. Doordat de pi-otestcommissle het door De Zw:- luwen ingediende protest heeft toegewezen word: de uitslag van de 6 April gespeelde wedstrij! Animo Ready 1—Zwaluwen 1 4—5. Weliswaar won Animo Ready ook haar laatste: wedstrijd met 7—1 van Haarlem 2, waardoor S met de Hillegommers een gelijk aantal punte behaalde. Door een ietsje beter dpelgemiddelfl mogen de Zwaluwen zich nu kampioen noemen. Zwaluwen 1 14 13 0 1 26 Animo Ready 1 14 13 0 1 26 114—I De voor Zondag aangekondigde derde wedstrij! gaat niet door. ATHLETIEI NIEUWE WERELDRECORDS IN AMERIKA, De Amerikaan Warmerdam heeft te New Yot een sprong met den polsstok gedaan van meter. Men is geneigd zich af te vragen, waa grens van Warmerdam's vermogen ligt. Nog M vorige jaar sprong hij 4.75 meter, zoodat de nieuwe prestatie wel zeer opmerkelijk is Een andere in Amerika geleverde prestatie die vaniKlemmer, specialist op den 400 meter. H: zou dezer dagen de 440 yards in den nieuws wereldrecordtijd van 46 2/10 sec. hebben afgf legd. Het oude wereldrecord stond op naa: van Ben Eastman met 46 4/10 sec. VOETBA PROGRAMMA VOOR ZONDAG. In Amsterdam wordt Zondag een belangt"ij' wedstrijd gespeeld en wel tusschen DOS en Volewijckers. De winnaar speelt het volgend zoen in de eerste klasse. De Racing speelt in verwijk tegen De Kennemers en zal het ct petitieseizoen besluiten met een overwinning. Voor het kampioenschap van Nederland ztf vastgesteld: Heerenveen—Eindhoven en AGOV —Blauw Wit. vermoedelijk wint Elndhovei waardoor de kampioenskansen weer stijgen v» deze club. R.CH 2 krijgt bezoek van DOS waarbij de Racing alleen een sportieve rol W vervullen, want ze is reeds uitgeschakeld. CRICKfl HAARLEM KRIJGT BEZOEK VAN EXCELSI01 In Bloemendaal wordt het eerste klas seltoü geopend met een wedstrijd tusschen Haarlem Excelsior. De thuisclub is minder gunstig P start, doch vermoedelijk wordt tegen de Ik:' terdamsche club een beter resultaat berelt'- Rood en Wit heeft vrij en verder zijn vast?? steld: HCC 1—HBS; Hermes—VRA en VOC-1 HCC 2. In de tweede klas ontvangt Rood en WH Sparta en gemakkelijk zullen de Haarlemmri het niet hebben. CVH speelt in het Heemstefi; sche Sportpark tegen Kampong. Rood en WH trekt naar ACC 3, Haarlem 2 naar Ajax en CVH naar SCHC 2. ZEIL!) eeɧ onderlinge wedstrijden van dit seizoen. E den twee korte baan wedstrijden gezeild van de eerste start in de B.M., 16 M2 B.M. cn Ge mengde klasse plaats heeft om resp. 11 uut 11.10 en 11.20. Voor de tweede start zijn de tijtle: 2 uur. 2.10 en 2.20. Gezien het aantal binnengéW men inschrijvingen blijkt er onder de leden vM belangstelling te zijn.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1942 | | pagina 2