Haarlemsche Courant Consolidatie der As in Tunis. CAPRIOLEN „CAPRIOLEN" Duitsche successen in centralen sector van Oostelijk front. Nieuwsblad voor Noord-Holland Ontevredenheid in Engeland ZATERDAG 9 JANUARI '43 VroolijkheidHumor! Lachen! NIEMAND MAG THUISBLIJVEN! Ieder komt naar het Concertgebouw. Fransche troepen in Z.Tunis teruggeslagen. 886e Jaargang No. 8 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudewytu Dinsdag 5 Januari 1943 Uitgave Grafische Bedrijven Oamiate Directies "»tu A. Mees P. W. Peereboom K 1207 Britsche ambassadeur in Spanje voert te Gibraltar besprekingen met Eisenhower en de commandanten van Gibraltar en Malta. Uit betrouwbare bron verluidt, dat de Britsche ambassadeur te Madrid, Sir Samuel Hoare, Zaterdag te Gibraltar be sprekingen heelt gevoerd met den com mandant van het Amerikaansche bezet tingsleger in Noórd-Afrika, generaal Eisenhower, den militairen gouverneur van Gibraltar, en dien van Malta, Lord Gort. Na dit onderhoud is Sir Samuel Hoare Maandag over La Linea naar Madrid terug gekeerd. Lord Gort moet onmiddellijk naar Londen zijn vertrokken voor het uitbrengen van rapport en generaal Eisenhower heeft zich naar Algiers begeven. Het Britsche ministerie van oorlog heeft een overzicht van den oorlog in 1942 gepubli ceerd. Hierin wordt ten aanzien van den strijd om Tunis gezegd, dat de troepen van het eerste Britsche leger bij den eersten storm loop op Tunis en Bizerta te veel hooi op hun vork hadden genomen. De Spilmogendheden zijn sneller geweest en hebben hun vijanden gedwongen snel rechtsomkeert te' maken. Ook heeft men moeten constateeren, dat de ter reinsgesteldheid in Tunesië niet erg geschikt is voor het snel aanleggen van vliegvelden, geheel afgezien van het feit, dat het ongun stige weer de operaties der Geallieerden zeer bemoeilijkte. De Engelsche ontevredenheid over den veld tocht in Tunesië komt tot uiting in een artikel van Lidell Hart, waarin deze schrijft: Het zou goed zijn, de werkelijkheid eerlijk en tij dig onder het oog te zien, teneinde de consta teeren, dat de veldtocht in Noord-Afrika, zoo als hij tot dusver gevoerd is, geen vertrou wen wekt in de bekwaamheid der Geallieer den voor een doeltreffende invasie in Europa. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt In het gebied van de Syrte werd de ge vechtsactie door slechte weersomstandigheden belemmerd. Een vooruitgeschoven vliegveld werd in een geslaagden nachtelijken aanval door een onzer formaties met bommen be stookt. In Tunesië consolideerden Italiaansche en Duitsche afdeelingen de resultaten der laatste dagen en bezetten nieuwe stellingen. De vij and verloor vijf vliegtuigen in luchtgevechten. Nog vijf andere vliegtuigen werden door de luchtafweer neergeschoten. Een onzer jacht- toestellen is van zijn optreden tegen den vijand niet op zijn basis teruggekeerd. Spoorwegongeluk in Duitschiand. In den nacht van 3 op 4 Januari is in de vroege ochtenduren tusschen Hannover en Wunstorf een sneltrein op een anderen snel trein gereden, die voor een signaal gestopt had. Door de botsing werden wagons van beide sneltreinen versplinterd, resp. zwaar beschadigd. Tot dusver zijn er twintig dooden en twintig zwaar gewonden te betreuren. De gewonden werden naar Hannover vervoerd. Meer vrijheid voor Vichy. In aansluiting op de onderhandelingen die in December tusschen den Führer en Pierre Laval met hun staven zijn gevoerd, hebben nu te Parijs nieuwe besprekingen plaats. Al hoewel over het onderwerp der conferentie niets wordt bekend gemaakt, mag men toch aannemen, dat een grootere vrijheid van han delen der Fransche regeering in Frankrijk wordt overwogen. Toenemende spanning V.S.-Finland. De Amerikaansche regeering heeft het Fin- sche informatiebureau in de V. S. verboden communiqué's uit te geven. In politieke krin gen beschouwt men dit feit als een voorspel van de verbreking der diplomatieke betrek kingen tusschen de V. S. en Finland. In ieder geval kan op een toenemende spanning tus schen de twee landen worden gerekend. In welingelichte kringen der Finsche hoofd stad verluidt, dat als zeker kan worden aan genomen dat de Amerikaansche gezant Sehönfeldt, die kortgeleden naar Washington was vertrokken, niet op zijn post zal terug- keeren en evenmin zal worden vervangen. Men vermoedt, dat Amerika zich door een zaakgelastigde zal laten vertegenwoordigen. Luchtaanval op Huil. Gisternacht hebben zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen de havenstad Huil aan gevallen. De havenwerken werden door bommen getroffen. Vooral in het Noorden, het Westen en het centrum der stad braken groote branden uit. De Duitsche luchtaanval op Huil werd precies een uur na den Britschen aanval op een stad in het Ruhrgebied ondernomen in verscheidene golven. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt ons me de. dat vrijwilligers voor de Waffen-SS en het legioen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op geves tigd en wel speciaal voor hen, die er be zwaar tegen hebben hun dienst buiten Ne derland te vervullen, dat thans de mogelijk heid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet var dit bataljon ook in Nederland zal blijven. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het legioen kunnen zich ook diegenen mel den, die tot de Germaansohe-SS in Neder land willen toetreden. 6-1-43 9.00 uur: Arnhem, Weverstraat 16b 15.00 uur: Hengelo, Deutsches Haus 7-1-43 9.00 uur: Zwolle, Hotel Peters. Markt. 15.00 urn*: Assen, Frieslandkazerne, Vaart zuidzijde. 8-1-43 9.00 uur: Groningen, Concerthuis, Poelestraat. 14.00 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 9-1-43 9.00 uur: Amsterdam, school, lepenweg 13. 10-1 43 10.00 uur: Utrecht, Wehnxvactot- heim, Mariapïaats. 11-1-43 10.00 uur: Amersfoort, Dienstge bouw, Leusderweg. 12-1-43 10.00 uur: Den Haag, Café Den Hout. Bezuidenhoutscheweg. BIJ VERSTANDIG GEBRUIK KAN MEN MET WEINIG GAS VEEL DOEN. Tunis trouw aan Vichy. Admiraal Estava, residentgeneraal van Tunis, heeft naar aanleiding van de jaar wisseling een boodschap gericht tot maar schalk Pétain,. waarin hij uit naam van de bevolking van Tunis uitdrukking geeft aan haar trouw en gehoorzaamheid aan de be velen der regeering. Hij verzoekt den maar schalk tevens de eerbiedigste wenschen van den Bey te willen aanvaarden, op wien s nfaarschalks boodschap een zeer diepen in_ druk heeft gemaakt en die verklaard heeft, dat de jongste gebeurtenissen de banden met het moederland slechtsnog nauwer hebben aangehaald. De Nieuwjaarsreceptie bij den Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-Inquart. Generalkommissar Hauptdienstleiter Schmidt brengt den Nieuwjaarsgelukwensch van de N.S.D.A.P. over. (Polygoon/Zeylemaker Pax c) KORT NIEUWS. Wegens een de creet van den pre fect van het depar tement Var is de toegang tot de Fransche stad en haven Toulon se dert 1 Januari op nieuw vrij. Naar het Turk- sche blad Tan meldt, is de Brit sche" ambassadeur in Ankara, dié een bezoek aan Enge land heeft ge bracht, in Turkije aangekomen. Naar uit Wash- ngton verluidt, leeft president Roo sevelt aangekondigd iat hij op 7 Janu ari tijdens de zit ting van het Con- ;res in een per soonlijke boodschap sen uiteenzetting £ou geven van den toestand, waarin de Ver. Staten zich be rinden. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: In verschillende sectoren van het front in het Dongebied en in het gebied van Stalin grad leden de Sowjets bij de voortzetting hunner aanvallen zware verliezen. In een Zwarte Zeehaven aan de kust van den Kau kasus werd een koopvaardijschip van middel bare grootte door bomtreffers beschadigd. Eenige stoottroepen ondernamen in den centralen frontsector succesvolle acties. Vïj andelijke aanvallen werden afgeslagen. In het achterwaartsche gebied van een leger werden Sowjet-benden omsingeld en ruim 1400 bandieten vernietigd. Voorts werden 65. kampen en een groot aantal barakken ver nield, talrijke wapens alsmede groote voor raden munitie en ander materiaal buitge maakt. De taaie plaatselijke gevechten ten Zuid oosten van het Ilmenmeer duren voort. Voor het Visschersschiereiland brachten snelle Duit sche gevechtsvliegtuigen een koopvaardijschip van 5.000 b.r.t. tot zinken. Een tweede schip werd zwaar beschadigd. In Zuidelijk Tunesië sloegen Duitsch-Ita- liaansche troepen Fransche strijdkrachten naar het Westen terug. De luchtmacht viel met krachtige uitwerking het transportver- keer .van den vijand op spoorlijnen en wegen aan. In een vijandelijke luchtbasis ontstonden branden door bomvoltreffers. Vergezellende jagers schoten vijf vijandelijke vliegtuigen neer. Een Duitsche duikboot boorde ten Noord oosten van Oran een tot een krachtig be schermd convooi behoorend schip van 5.000 b.r.t. in den grond. Ka een overdag ondernomen aanval door een Briiatise formatie vliegtuigen op het Westfransche kustgebied werden 16 meer motOFige vliegtuigen neergeschoten. Aan eigen zijde werden geen verliezen geleden. In de late avonduren ondernamen Britsche vlieg tuigen een storingsaanval op het Westduit- sche gebied. De bevolking leed verliezen. Twee vliegtuigen werden neergehaald. Na succesvolle aanvallen overdag door snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen op de En gelsche Zuidkust bombardeerden Duitsche ge vechtsvliegtuigen des nachts in verscheidene golven aanvallend de havenstad Huil, waar uitgestrekte branden ontstonden Gisterenavond hebben, naar het D.N.B. ver neemt, Britsche bommenwerpers boven West- Duitschland gevlogen. Zij lieten bommen val len, waardoor de burgerbevolking geringe verliezen leed en schade aan gebouwen in woonwijken werd veroorzaakt. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten zijn vier der bommenwerpers neergeschoten. De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft: Uit verschillende tegenspraken in de Sowjet-commentaren op den strijd in het Oosten blijkt, hoe ongestadig de barometer voor de oorlogsstemming bij den vijand is é'n hoe gemotiveerd de terughoudendheid van de officieele Duitsche instanties is. Ten aanzien van den ioestand aan het Oos telijk front kan men zonder meer consta teeren, dat deze voor de Duitsche leiding en voor de nog steeds in offensieve afweer staande Duitsche en verbonden troepen gee nerlei verrassende momenten in zich bergt. De slag in het Oosten duurt onverminderd in hevigheid voort. Hij speelt zich af in groote gebieden met voorloopig nog wisselend suc ces. Het weer is over het algemeen slecht. Regen en sneeuw wisselen elkaar af. Deze weersgesteldheid noodzaakt derhalve de Duit sche en vijandelijke leiding al hun krachten in te spannen voor de ravitailleering. De overwinningsberichten der bolsjewisten worden in Duitsche militaire kringen voor kennisgeving aangenomen in het bijzonder de bewering der bolsjewisten, dat zij Welikije Loeki ingenomen hebben. Want in feite ziet de toestand er geheel anders uit. Zoowel in Welikije Loeki als in Stalingrad b.v. beheer- schen de Duitsche en verbonden troepen nog steeds het veld. HET AMERIKAANSCHE WITBOEK. Bs. In het zicht van de verantwoor ding welke president Roosevelt reeds bin nenkort tegenover het Amerikaansche con gres zal moeten gaan afleveren, is thans een Amerika ansch Witboek verschenen. Dit Witboek gaat, zooals te verwachten was, over „het streven van de Vereenige Staten om den tweeden wereldoorlog gedurende de tien jaren tot aan Pearl Harbor te ver hinderen". Naast een uitgebreid overzicht van de Amerikaansche buitenlandsche po litiek van 1933 tot 1943, bevat dit Witboek, dat in wezen niet anders is dan een poging om reeds bij voorbaat de verantwoordelijk heid voor den oorlog en voor de uitbrei ding er van op de As-mogendheden af te schuiven, een beroep op het getuigenis van de zeer beruchte figuur van Douglas Miller, een gewezen handelsattaché, die destijds uit den dienst van het Amerikaansche State- departement ontslagen werd wegens knoeierijen. De diplomatieke correspondent van het D.N.B. schrijft dan ook dat dit Wit boek, dat de vredesbemoeiingen der Ver. Staten tusschen 1931 en 1941 met docu menten moet staven, tot een zeer zware aan klacht tegen de agressiepolitiek van een man en zijn clique tegenover de openbare meening der wereld geworden is. „Reeds de inleiding, die de minister van buiten landsche zaken Huil, voor het Witboek heeft geschreven, doet zien, dat de mensch- heid de verschrikking van een nieuwen wereldoorlog zou zijn bespaard, indien de V.S. de door hun regeering thans ge roemde „grondslagen van rechtvaardigheid, fatsoen en vreedzame regeling" werkelijk zouden hebben gevolgd. Het Witboek geeft toe, dat de regeering der V.S. haar buitenlandsche politiek in dit decennium „stap voor stap heeft vrijgemaakt van het begrip der isolatie" door zich te beroepen op de „noodzakelijke aanpassing van de al- gemeene ontwikkeling der openbare mee ning in de V.S.", die echter eerst door de oorlogsdrijvers aldaar kunstmatig is ge kweekt en met de reeds lang als grove ge- schiedvervalsching bewezen bewering, dat de Spilmogendheden uit waren op de ver overing der wereld en ook op die van Amerika. De politiek van druk en afpersing van president Roosevelt jegens Japan en Italië, die hij onder den dekmantel der neutrali teit heeft gevoerd, wordt uit dit Witboek vooral duidelijk, waarbij vooral de beken tenis aandacht verdient, dat naar de mee ning van leidende kringen in de 'V.S. de „naar verhouding gebrekkige militaire voorbereiding der V.S. een oorlogsrisico niet raadzaam maakte". Daardoor wordt onweerlegbaar bewezen, dat het destijds Roosevelt en zijn adviseurs er slechts op aan kwam tijd te Winnen. Niet minder ophelderend zijn volgens" dezen correspondent dan ook de verkla ringen van het Witboek inzake de buiten landsche politiek der V.S. jegens Frank rijk, die, naar met cynische openhartig heid wordt verklaard, er in bestaan heeft Frankrijk na zijn ineenstorting tegen de Spilmogendheden op te hitsen en het iedere poging tot oprechte samenwerking met Europa te verhinderen." Dat men trouwens in Amerika zelf niet geheel en al overtuigd is en zeer velen be grepen hebben waar het met de publicatie van het Witboek om te doen is, blijkt uit het jongste Reuterbericht, waarin wordt gezegd, dat de leden van het congres in de verklaring, dat het ministerie van buiten landsche zaken reeds lang vóór den Ja- oanschen aanval op Pearl Harbor de minis teries van oorlog .en van marine gewaar schuwd heeft, een bewijs zien, dat leger en marine deze waarschuwing naast zich hebben neergelegd. De -voorzitter van de commissie van bui tenlandsche zaken, Connally, verklaarde: indien leger en marine wisten, wat het mi nisterie van buitenlandsche zaken beweert te hebben geweten, dan is de tragische ver- waarloozing van onze veiligheidsmaatrege len in Hawaii des te opmerkelijker". Senator Brewster gaf uitdrukking aan de meening van verscheidene andere se natoren toen hij verklaarde, dat de publi catie van het Witboek de verantwoorde lijkheid, die de ministeries van oorlog en marine voor de catastrophe van Pearl Har bor dragen, nog grooter maakt. Dit zijn enkele stemmen rondom het Witboek, dat met zooveel gerucht wordt aangekondigd, maar welks bedoelingen men niettemin niet vermag te camoufleeren Roosevelt moet het Amerikaansche volk voorbereiden op groote offers. Drie tot vier millioen Amerikanen worden waar schijnlijk onder de wapens geroepen, ter wijl nieuwe belastingen in aantocht zijn en de omstandigheden waarin het volk moet leven iedexen dag weer slechter worden. Het verlies van de pacific-fleet" en -he4 resultaat der Duitsche duikbootenactie blijven ook voor Amerika niet zonder ge volgen. Dit alles maakt, dat Roosevelt nU' onvoorbereid voor het forum der openbar meening kan verschijnen en ditmaal mo de waarheid zóó'n geduchte deuk ontvan gen, dat 'n Witboek al het minste wa.- waarmede hij het koh doen. De bolsjewistische tankverliezen tijdens de zware gevechten aan het Oostelijk front waren in December bijzonder groot. De bolsjewisten verloren in den tijd van 1 tot 31 December 1942 in totaal 3522 tanks.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1