Haarlemsche Courant Zware Sovjet-verliezen in Dongebied. CAPRIOLEN CAPRIOLEN" Nieuwsblad voor Noord-Holland Hevige regens in N.-Afrika. ZATERDAG 9 JANUARI '43 VroolijkheidHumor! Lachen'! NIEMAND MAG THUISBLIJVEN! Ieder komt naar het Concertgebouw. K B8*e Jaargang No. 4 Verschijnt flagelUki behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baadewyne Donderdag 7 Januari 1943 Uitgave Grafische Bedrijven Damiate Directie: Ph. A. Mees P. W. Peerel>oom Op plechtige wijze is Dinsdag te Den Haag het stoffelijk over schot van comm. Gino Ambrosetti, hoofd-van de Italiaansche consulaire diensten in Nederland, die tengevolge van een auto ongeval het leven verloor, van het gebouw der vroegere Italiaan sche legatie overgebracht naar de St. Jacobuskerk, waar een requiemmis werd opgedragen. De voorloopige bijzetting vond plaats op de R.K. begraafplaats aan de Kcrkhoflaan. V.N.P./De Haan Pax c. KOST NIEUWS De Turksche re geering is van plan een aantal dorpen, gelegen in de ge bieden van Anato lië die het meeste door aardbevingen worden getroffen, naar elders te ver plaatsen. Onder de ze dorpen bevinden zich, die reeds drie maal door aard schokken geheel of gedeeltelijk met den grond zijn gelijk gemaakt. Onder voorzit terschap van den deskundige voor het joodsche vraag stuk, De Pellepoix, is de „Fransche vereeniging tot be scherming van het ras" opgericht. Momenteel is de top van de Vesu vius met sneeuw bedekt. Het is :n dit gebied zoo koud, dat zelfs de warme dampen die uit de vulkaan opstijgen de sneeuw niet kunnen smelten. Aan Oostelijk front bleef in de eerste dagen van dit jaar de temperatuur om het nulpunt Vervoerprobleem het dringendst. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend In het Dongebied duurden ook Dinsdag de zware afweergevechten met onver minderde kracht voort. Aanvallen der bolsjewieken werden onder zware verlie zen voor den vijand afgeslagen. Een pant serdivisie schoot daarbij 31 tanks kapot. In tegenaanvallen vernielde een gemo toriseerd regimen^ grenadiers nog 25 Sowjet-tanks en twee batterijen, benevens 22 pantserafweerkanonnen. Elders sloeg een Duitsche tegenaanval twee vijandelijke bataillons uiteen. Het luchtwapen bestreed het ravitaillee- ringsverkffer en troepenconcentraties van den vijand. In den Centralen sector van het front werd een vijandelijke formatie cavallerie tot den strijd gedwongen en vernietigd. Vijandelijke aanvallen op het steunpunt Welikije Loeki en ten Zuidoosten van het Ilmenmeer werden afgeslagen. Jachtvliegtuigen en afweergeschut schoten boven het Centrale en het Noordelijke Oostfront 20 Sowjet-vliegtuigen neer. Installaties van "de Moermansklijn zijn door Duitsche gevechtsvliegtuigen en jachtkrui- sers, des nachts ook het stationsterrein van Kandalakija aangevallen. In Noord-Afrika zijn slechts gevechtshande lingen van geringen omvang voorgekomen. In Tunis wederzijdsche levendige verken ningsactiviteit. Het luchtwapen heeft een vij andelijk luchtsteunpunt, stellingen afweer geschut en tankconcentraties aangevallen. In luchtgevechten werden drie vliegtuigen neer geschoten. Een Duitsche duikboot heeft op de Noorde lijke IJszee een ravitailleeringsschip van 5000 brt. tot zinken gebracht. De militaire correspondent van het D. N. B. schrijft Het hardnekkig zwijgen van de opperste Duitsche legerleiding spruit vooral daaruit voort, dat men de tegenpartij geen aanwijzingen wil verschaffen over de stand plaats van verschillende geïsoleerd zijnde Sowjeteenheden."Hieruit moet ook verklaard worden, dat men aan Duitsche zijde met offi- cieele tegenspraken achterwege blijft, zelfs daar, waar de vijand steeds weer over suc cessen spreekt en daarbij plaatsnamen ver meldt. De winterslag van dit jaar staat nu eenmaal onder andere voorteekenen dan die- van den winter 1941'42. Dit heeft vooral be trekking op de weersgesteldheid. Immers, ter wijl het vorig jaar de winter in het Oosten reeds begon te heerschen in November 194 en er in Januari 1942 reeds een koude tot 50 graden heerschte, heerscht er in de eerste maand van 1943 bijna aan het geheele Ooste lijke front overdag een temperatuur van nu! graden tot 1 graad warmte en brengt het weer voorts sneeuw en regen en dooi. De enkele wegen in de eindelooze vlakten zijn ware modderbeken, die alleen des nachts met een dun ijslaagje bedekt worden. Daaruit vloeit voort, dat het vraagstuk van den aanvoer het dringendst is. Dat deze winter de Europeesche legers vooral ten aanzien van hun uitrusting geheel anders aantreft dan het vorige jaar, blijkt ook daaruit, dat de Duitsche pantser wagen in actie blijft. Alleen in den tijd van 20 November tot 31 December werden 5000 vijandelijke pantserwagens vernield. Het is derhalve begrijpelijk, dat men aan Duitsche zijde niet de onrust vertoont die allerwegen aan vijandelijke zijde bemerkbaar is. Van het oorlpgstooneel in N. Afrika wordt vernomen, dat hevige regenbuien de gevechtsactie op het oogenblik belem meren. De Duitsche aanvoer, die in het kustgebied over een dicht net van wegen en spoorlijnen beschikt, gaat echter stel selmatig voort. De regenmaanden in N. Afrika zijn Novem ber tot Februari. Alleen de maanden Juni tot Aug. zijn vrij van regen, do^h de dar heer- schende temperaturen, die sons de 59 gr. te boven gaan, stellen de allerhoogste eischen aan de blanke troepen. Voorjaar en herfst zijn derhalve voor militaire operaties het gunstigst. v Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt ,Geen gebeurtenissen van beteekenis in den sector van de Syrte. Aan het front in Tunesië levendige bedrijvigheid van verkennings patrouilles aan weerskanten. Door Duitsche toesteilen werden drie vliegtuigen neerge schoten. In het gevecht van 3 Januari, waar bij, zooals reeds gemeld, gevangenen werden gemaakt, zijn bovendien negen kanonnen, een ige machinegeweren en talrijke infanterie- wapenen buitgemaakt en 30 motorvoertuigen vernield. Onze bommenwerpers hebben met succes havens en opslagplaatsen van Algiers, Bougie en Philippeville aangevallen. Amerikaansche vliegtuigen hebben een aanval gedaan op Keroean in Tunesië, er zijn vier dooden en zes gewonden onder de burgerbevolking. Tijdens een vlucht boven het Westen der Middelland- sche Zee werd een watervliegtuig van onzen marine verkenningsdienst door twee Britsche jagers aangevallen, het slaagde er in beide na verwoede gevechten neer te schieten, waar na het getroffen op zijn basis terugkeerde met een gewonde aan boord." Keuringen voer de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt ons me de, dat vrijwilligers Voor de Waffen-SS en het legioen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op geves tigd en wel speciaal voor hen. die er be zwaar tegen hebben hun dienst buiten Ne derland te vervullen, dat thans de mogelijk heid bestaat, om dienst te nemen in èen speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland zal blijven. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het legioen kunnen zich ook diegenen- mel den, die tot de Germaansehe-SS in Neder land willen toetreden. 7-1-43 9.00 uur: Zwolle, Hotel Peters, Markt. 15.00 uur: Assen, Frieslandkazerne, Vaart zuidzijde. 3-1-43 9.00 uur: Groningen, Concerthuis, Poelestraat. 14.00 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 9-1-43 9.00 uur: Amsterdam, school, lepenweg 13. 10-1 43 10.00 uur: Utrecht, Wehrmacht- heim, Mariaplaats. 11-1-43 10.00 uur: Amersfoort, Dienstge bouw, Leusderweg. 12-1-43 10.00 uur: Den Haag, Café Den Hout, BezuiSephoiit^hew^s. De hooikist bewaart de warmte, maakt er een nuttig gebruik van. NOG EENS HET WITBOEK. Het was April 1940. Ruim een half jaar was de Europeesche oorlog aan den gang en het verloop was niet in overeenstemming met de verwachtingen van Londen en Pa rijs. Toen kwamen in New York ten kantore •an den advocaat Coudert achttien heeren bijeen en stichtten het „Committee to de fend America by aiding the Allies" (Comi té tot verdediging van Amerika door hulp aan de Geallieerden) met het doel, het Ame rikaansche volk er van te overtuigen, dat het zijn neutraliteit zoo gauw mogelijk moest opgeven. Deze advocaat Coudert was de gewezen juridische adviseur van de Britsche ambas sade te Washington en een groot vriend van den Britschen ambassadeur Lord Lothian. Behalve hijzelf als gastheer waren o.m. aan wezig: Thomas W. Lamont, de almachtige partner van J. P. Morgan, Henry Stimson, de tegenwoordige minister van Oorlog, Mr. Polk, die eveneens een nauwe relatie on derhield met het huis Morgan, Nicholas M. Butler, president van de Columbia Univer sity en van de Carnegie-stichting, James Conant, president van de Harvard-Univer sity, de journalist W. A. White e.d. Wendell Wilkie was uitgenoodigd, doch toevallig verhinderd. De oprichting van dit comité 'oeteekende de officieele verzoening en het openlijk sa mengaan van het Amerikaansche grootkapi taal (dat zich steeds had uitgesproken voor deelneming aan den oorlog tegen Duitsch- land) met president Roosevelt. Onmiddellijk begon het comité over het geheele land een felle propaganda ten be- behoeve van de oorlogsvoering, ofschoon 80 a 90 pet der Amerikaansche bevolking tegen 'den oorlog was. Millioenen en milli- oenen zijn aan deze propaganda ten koste gelegd. Voor wie het interesseert te weten, waar dit geld vandaan kwam diene, dat de geldkoningen Morgan en Lamont en nog enkele andere Morganpartners zich den bij stand hadden verzekerd, o.m. van de groot financiers Felix en James Warburg en Frank Altschul, de vertegenwoordiger van Lazard Frères te Parijs. De lijst bestond ver der voor ongeveer de helft uit namen als: Levee Levitt, Levisohn, Gottesman, Gold smith, Kahn, Marx, Israel Matz, Mossman, Samuel Schneidersohn, Wertheim, Guggen heim, Goldwyn e.a. Dat het Amerikaansche volk ten slotte in oorlogspsychose is géraakt is het werk geweest van dit comité, dat, als gezegd, de verbinding vormde tusschen Roo sevelt en het Amerikaansche groot-kapitaal ten tijde, dat de president bij hoog en laag verzekerde, dat de U.S.A. nooit een anderen dan een verdedigingsoorlog zou voeren. Vermoedelijk staat van dit alles weinig te lezen in het Witboek. Maar, zal men zeggen, in dit comité za ten, behalve grootfinanciers en politieke fi guren toch ook mannen van de wetenschap als de presidenten van twee wereldberoemde Amerikaansche universiteiten. Wie echter zou gelooven dat de president van een Amerikaansche Universiteit weinig of niets met de politiek heeft te maken geeft zich aan een vrome illusie over. Want in werkelijkheid bevinden de Amerikaan sche hoogescholen zich geheel in handen van Wallstreet. Immers een Amerikaansche, universiteit is hoofdzakelijk op particuliere stichtingen aangewezen en de staat legt er weinig aan ten koste. Zoo heeft de geld magnaat zich aan de universiteit een over- heerschenden invloed verzekerd. Zoo bezit het huis Morgan in de Harvard University de meerderheid der beheerderszetels. In de Yale-university is 'de invloed verdeeld tus schen de Morgan en de Rockefellergroep. De Columbia-university wordt op deze wijze gecontroleerd door de National City Bank of New York, terwijl de Rockefellergroep weer toeziende voogd speelt over de universiteit van Chicago. De machtspositie van het Amerikaansche grootkapitaal heeft zich dus ook uitgestrekt over de centra van wetenschap en vooral de sociologische en juridische faculteiten staan voortdurend onder een even onmerkbare als onmiskenbare censuur, zoo-dat iedere hoog leeraar, die het Amerikaansche grootkapi taal onwelgevallig is, te eeniger tijd wordt verwijderd. Dat onder deze omstandigheden de presi dent van een universiteit een vooruitge schoven post van Wallstreet is en dat het dus zoo vreemd niet is, dat twee universi teiten door haar president in het comité tot propaganda voor -den oorlog waren verte genwoordigd is thans voor ieder begrij pelijk. Doch ook hierover staat vermoedelijk in het Witboek weinig te lezen. Hierboven staat de naam van Wendell Wilkie, den kampioen der Republikeinen, den tegencandidaat van Franklin Roosevelt bij de presidentsverkiezing van 1941. Het loont de moeite, eens te vernemen, welk een rol beide mannen, Roosevelt en Wilkie bij deze verkiezingen hebben gespeeld en aan welk bedrog hun naam verbonden zal blijven. Als Roosevelt, vóór zijn verkiezing, als oorlogshitser en werktuig van het Ameri kaansche kapitalisme was ontmaskerd, dan had hij, ook bij de democraten, geen kans gehad. Het ging er dus om, als republi- kein.sch tegencandidaat een man te vinden, die Roosevelts werkelijke bedoelingen, n.L deelneming door Amerika aan den "oorlog, niet zou onthullen. Dien man vond men m Wendell Wilkie, die met :"e Amerikaansche haute finance jaren.oude relaties onderhield. De republikeinsche partijdag, waarop een candidaat voor het presidentschap der Ver- eenigde Staten zou worden aangewezen, werd in Philadelphia gehouden en naar deze stad spoed ~en zich tegen dien tüd Thomas Lamont (huis Morgan) en Frank Altschul (huis Lazard Frères) en leidden, onbemerkt en ongezien van hun hotelkamer uit den strijd om de aanstelling van den republi- keinschen candidaat met. het gevolg, dat hun man, Wilkie, tegencandidaat van den democraat Roosevelt werd. Wilkie was zoo goed als de beste op de hoogte met cTe rol. die Roosevelt speelde". Hij wist, dat Roosevelt rechtstreeks op oorlog aanstuurde. Hij wist. dat hu zijn verbond met de oorlogsindustrie en de oorlogsfinan ciers gesloten had en dat hij het Amerikaan sche volk beloog en b-sdroag met zün verkla ringen en beloften. Met één woord had hij de verkiezing van Roosevelt kunnen ver ijdelen. Hij deed het niet. Hü vermeed angstvallig, te snreken over oudn-werpen, die hem een beslissend succes hadden kun nen opleveren. Roosevelt werd gekozen. En nauwelijks waren de stemmen geteld of Wilkie schaarde zich achter Roosevelt en verkreeg een leidende nosïtie in de oorlogs partij en vertegenwoordigde no buitenland- sche reizen den president. Terecht merkte de Chicago Tribune na de verkiezingen op: Wilkie moge wellicht niet van zins zün, de door en door eerlooz.e rol op te helderen, die hij gedurende de verkiezing gespeeld heeft, het volk heeft het recb, daarover iets te vernemen! Maar ook hierover zal het Witboek wel zwijgen. Od 28 October 1940 verklaarde Roosevelt te New York: „Ik verklaar, dat onze sche pen buiten de oorlogszone moeten blijven". Op 30 October d.a.v. sprak hij te Boston: „Wij zullen ons leger en onze marine niet naar vreemde landen buiten Amerika stu ren, tenzij we worden aangevallen. Onze jongens zullen niet in een vreemden oorlog gestuurd worden!" Op 3 November besloot hij zijn rede te Brooklyn met de woorden: „Ik strijd om voor deze natie den welstand en den vrede te bewaren. Ik strijd om ons volk uit den oorlog te houden!" Roosevelt wist toen, dat hij onmiddellijk na zijn verkiezing regelrecht on oorlog zou aansturen, dat hij dus „vred°" zeide en „oorlog" bedoelde, anders gezegd, dat hij het Amerikaansche volk op de grofste wijze misleidde. Daarom zullen bovenstaande citaten wel niet in het Witboek voor de historie zün vastgelegdD. „GROOTE EN KLEINE ZORGEN". Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blok zijl via Hilversum 1 in de serie „Brandende kwesties" over het onderwerp „Groote en kleine zorgen". I i mik N Bij de vrijwilligers. Een verkenningstroep gaat goed uitgerust op weg, om. contact met den vi.iand te zoeken. FS PK Fritsch O/H P" KORT NIEUWS. Het Spaansche vestigingsbureau heeft de beschik king gekregen over 2500 hectaren land. Dit land was tot nu toe in het bezit van den hertog van Medinacelli. Het zal arme landbou wers ter beschik king worden ge steld. De hertog moet zijn bezit af staan omdat hij er zelf geen gebruik van maakt. De maatregel is geno men op grond van een dit jaar uitge vaardigde wet. De Britsche re geering heeft een aantal Turksche journalisten uitge- noodigd een bezoek te brengen aan

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1