Haarlemsche Courant Felle strijd in den centralen sector. Grooter verkennings actie in de Syrte. Nieuwsblad voor Noord-Holland Drie afweerzones. Von Armin opperbevel hebber in Tunesië. 288e Jaargang No. 3 Verschijnt da(el(Jkt behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur 3. V. Baudewyns Vrijdag 8 Januari 1943 Uitgave Grafische BedrUven Damlato Directief Ph. A. Meet P. W. Peereboom Krachtige Duitsche tegenaanvallen In Dongebied en Kalmukkensteppe. Dsverkeer op Ladogameer doeltreffend bestreden. De hooikist bewaart de warmte, maakt er een nuttig gebruik van. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: De gevechten in het Don- en Kalmukken- gebied en in de streek van Stalingrad duren voort. Daarbij hebben Duitsche divisies in fanterie en tanks in samenwerking met ster ke formaties van het luchtwapen en Roemeen- sche gevechtsvliegers alle aanvallen der bols jewieken afgeslagen. In tegenaanvallen wer den op één plaats 20 vijandelijke tanks ver nietigd. Stoottroepen hebben in den centralen sec tor van het front talrijke vijandelijke ge vechtsposities verwoest. Voortgezette aanval len op Welikije Loeki en ten Zuidoosten van het Ilmenmeer werden afgeslagen. Concern traties werden voor een deel reeds door ar tillerievuur uiteengeslagen. De vernietiging van een daar ingesloten groep van vijande lijke strijdkrachten is ophanden. In felle luchtgevechten boven den centralen en Noordelijken sector van het front hebben onze jachtvliegers 44, afweergeschut 12 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten en zelf slechts één enkel vliegtuig verloren. Het ravitailleeringsverkeer over^het ijs op het Ladogameer is overdag en des nachts door luchtwapen en artillerie doeltreffend bestre den. In Libye versterkte activiteit van stoot troepen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben gemotoriseerde strijdkrachten en een prltsch luchtsteunpunt met goed effect aan gevallen. In Tunis zijn aanvallende vijandelijke strijd krachten in een tegenaanval op hun uitgangs stellingen teruggeworpen. Het vliegveld van Bóne is overdag en des nachts gebombar deerd. de vijand verloor zes vliegtuigen.' In het Westen zijn twee Britsche vliegtui gen neergeschoten. Gevechtsvliegtuigen hebben voor den oorlog belangrijke installaties aan de Oostkust van Engeland aangevallen. In aanvulling op het weermachtbericht ver neemt het D.N.B. nog Aan het Oostelijke front werden de krijgsoperaties in tamelijk groote sectoren van het front belemmerd door zeer modderachtige wegen, sneeuw en sneeuw- verstuivingen. De door nachtvorst veroor zaakte ijzel vormde een ernstige belemmering voor het troepenverkeer en den aanvoer. Volgens het nieuwe Duitsche journaal is Generaloberst Von Arnim de opperbevelheb ber der Spilstrijdkrachten in Tunesië. Gene- roloberst Von Arnim, die tot voor kort gene raal van hét pantserwapen was en die .zich in dezen oorlog op verschillende oorlogstoo neelen wist te onderscheiden, is op 1 Januari, met ingang van 3 December 1942, tot dezen dienstgraad bevorderd. In een samenvattend bericht over de situatie in Tunis, stelt de „Neue Züricher Zeitung inmiddels vast, dat de Duitsche en Italiaan- sche troepen in Tunesië veel sneller van ver sterkingen zijn voorzien dan men had ver wacht. Britsche en Amerikaansche troepen die met groote snelheid wilden opereeren hebben deze plannen niet meer ten uitvoer kunnen leg gen. Duitsche eenheden zijn erin geslaagd van hun bases uit, het grensgebied te bereiken. Het Italiaansche weermachtbericht luidt: Nadrukkelijker verkenningsactiviteit in de Syrte. De druk van overmachtige strijdkrach ten op onze garnizoenen in de Libysche Sa hara gaat voort. In Tunis hebben vijandelijke tegenaanval len, uitgevoerd met steun van belangrijke afdeelingen infanterie, geen enkel resultaat behaald. Overal werd de vijand op zijn ver- trekstellingen teruggedrongen. Escadrilles van ons luchtwapen hebben de Engelsch-Amerikaansche havenbases in Fransch Noord-Afrika gebombardeerd en in het bijzonder de installaties van Bóne, waar zware branden in de doelen werden gesticht. Luchtaanvallen deden eenige schade ontstaan in de centrale wijken van Tunis. Ook te Kai- roean werden eenige Arabische hulzen ver nield. Gemeld wordt, dat er slachtoffers zijn gevallen onder de bevolking. Vijf toestellen werden in gevechten neer geschoten door Duitsche jagers, één door af weergeschut. In de wateren van Pantelleria hebben twee snelle Italiaansche marinevaar tuigen op zee een vliegtuig neergeschoten, terwijl zij tevens den aanval van eenige an dere toestellen afsloegen. Een vlooteenheid onder bevel van luitenant ter zee Saverio Marötta heeft een vijandelijke duikboot in het midden der Middellandsche Zee tot zinken gebracht. De Spaansche staatschef heeft den ver- trekkenden Duitschen ambassadeur te Madrid, Von Stohrer, de hoogste onderscheiding ver eend: het grootkruis van de orde „Isabella de Katholieke". Terwijl de strategische winst van den Duit schen veldtocht in den zomer. n.l. de ver overing van dicht bewoonde industriegebieden en voor het bestaan belangrijke koren schuren, alsmede het afsnijden van de be langrijkste aanvoerwegen der bolsjewisten, stevig in Duitsche handen i^ voert in de ruimten voor deze gebieden de Duitsche troepenleiding op het oogenblik met gevechts troepen en diep geëchelonneerde steunpunten een beweeglijken vorm van verdediging. De groote verliezen van den vijand bij zijn tot- dusver steeds vergeefsche aanvallen op het Duitsche afweerfront ten Zuidoosten van het Ilmenmeer, hadden Woensdag een aanzien lijke verzwakking van de vijandelijke aanvals- activiteit ten gevolge. Boven den Centralen en Noordelijken sec tor van het front heerschte Woensdag overdag een levensdige activiteit in de lucht, waarbij Duitsche gevechtsvliegtuigen en duikbom menwerpers. vooral de bezetting van het steunpunt Welikije Loeki door het uiteenslaan van bolsjewistische artillerie-stellingen op doeltreffende wijze verlichting brachten. Naar de militaire spreker van de Wilhelm- strasse Donderdagavond mededeelde, hebben de op verschillende punten van het Oostfront ondernomen Sowjet-offensieven in den Zui delijken sëctor een formeelen bewegings oorlog doen ontstaan. In de groote bocht van den Don en ook in deelen van den Centralen sector wisselen aanval en tegenaanval elkan der voortdurend af. Daarbij gaat het niet om de handhaving of doorbreking van een door loopend vast verdedigingsstelsel, waarvan de voormalige Maginotlinie het klassieke voor beeld vormt, doch om een kilometers diepe reeks van steunpunten. Deze fortificaties en bunkerstellingen liggen thans ten deele in het door den vijand ver overde ^terrein, waar zij z.g. „egelstellingen" of. wanneer het grootere steunpunten betreft „eilanden" vormen. Het eigenlijke afweer front steunt op soortgelijke in den vorm van een schaakbord aangelegde versterkingen. Deze vormen als het ware den ruggegraat van de gevechtszone, waar voortdurend in fanterie- en tankbrigades in reserve worden gehouden, om, naar gelang de behoeften van het eigenlijke front, in den' strijd te worden geworpen. Men onderscheidt derhalve drie afweerzones 1. De zone der egel- en eilandstellingen in het door de bolsjewisten bezette gebied 2. De eigenlijke gevechtslinie, en 3. De zone der diepgelegde verdedigings werken, van waaruit de reserves opereeren. Welken omvang de Duitsche tegenaanvallen reeds hebben aangenomen, blijkt overigens uit de mededeeling van het Duitsche opper bevel, dat een gemotoriseerd regiment grena diers niet slechts 25 vijandelijke pantser wagens buiten gevecht heeft gesteld, doch zelfs twee batterijen heeft vernield. Dit regi ment is derhalve bij een tegenaanval tot ia de achterwaarsche artilleriestellingen van den vijand doorgedrongen Schietoefeningen van het afweergeschut. De Duitsche weermacht houdt de volgende schietoefeningen Op 9 Jan. 1943 van 10 tot 12 uur, resp. 14 tot 16 uur. Gevaarlijk gebied: SlotenHeem brug—SpaarndamNoordoostelijke rand van HaarlemSloten. Zuidelijke rand van Heem stedeHillegomHoofddorpSloten (prov. Noord- en Zuidholland). Op 10 Januari 1943 van 10 tot 12 uur resp van 14 tot 16 uur. Gevaarlijk gebied: Straat weg HoekSlotenSloterdijkPenningsveer Noordoostelijke rand van HaarlemHoofd dorpCruquiusZuidelijke rand van Heem stedeBennebroekHillegommerbuurtHoek (prov. Noordholland). De bevolking wordt er nogmaals op gewe zen. dat zij b(j het vuren van afweergeschut in huis moet blijven of terstond de naastbij zijnde dekking moet opzoeken, aangezien an ders bij ongelukken geenerlei aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Brazilië duikbootbestrijder De G.G. van Fransch-West-Afrika, Boisson, heeft bekend gemaakt, dat alle Fransche re servisten in Fransch West-Afrika, die in 1940 waren gemobiliseerd, onder de wapenen zul len worden geroepen. Dezer dagen zullen ook de 20- en de 21-jarige Fransche mannen in dit gebied zich voor den militairen dienst moe ten melden. D'e correspondent van de „Daily Herald" in Dakar, deelt zijn blad in een telegram mede dat generaal Giraud, die zich momenteel in Dakar ophoudt, met de aldaar kwartier heb bende officieren, met officieren van de Royal Air Force, met generaal Boisson en verschei dene andere chefs van de Fransche vloot en luchtmacht militaire besprekingen heeft ge voerd, die van hét grootste belang zouden zijn Tijdens de conferentie zou men o.a. zijn over eengekomen, dat de haven van Dakar zal worden gebruikt als uitgangspunt voor een offensief tegen de duikbooten van den vijand. Verder seint de Daily-Herald-correspondent aan zijn blad, dat volgens tot nu toe niet be vestigde berichten, een Braziliaansche verte genwoordiger aan de onderhandelingen zou hebben deelgenomen waaruit men in militaire kringen in Dakar en Algiers de gevolgtrekking maakt, dat deze „anti-duikbooten-campagne' op de lijn Dakar—Natal in samenwerking met Braziliaansche, Britsche en Fransche zee- en luchtstrijdkrachten zal worden gevoerd. Handelsaccoord Sp.- en Fr. Marokko Tusschen den Spaanschen hooge com missaris voor Spaansch Marokko, generaal Orgas, en den Amerikaanschen opper bevelhebber in Fransch-Marokko, generaal Patton, is een overeenkomst betreffende het goederenverkeer tusschen deze twee ge bieden afgesloten. Het goederenverkeer was in normale tiiden tusschen Fransch en Spaansch Marokko zeer levendig. De Spaansche kolonie importeerde o.a. veel levensmiddelen, waaronder graan. Spanje en Amerika. De opperbevelhebber der Amerikaansche strijdkrachten in Fransch Marokko, gene raal Patton, heeft Maandag een beleefd heidsbezoek gebracht aan den hoogen commissaris voor Spaansch Marokko, gene raal Orgaz, te Larasj. Tijdens dit bezoek werden de garanties, die president Roose velt tèn aanzien van de eerbiediging van de Spaansche neutraliteit heeft gegeven, op nieuw tot uitdrukking gebracht. Volksgenooten, helpt elkander. Offert aan Winterhulp. Giro 5553 Het jaarlijksche schaaktournooi voor leerlingen van de middelbare scholen te Haarlem, dat in de Kerstvacantie wordt gehouden, is weer begonnen. J. A. Stevens Pax e. De Koning van Italië heeft een reis van acht dagen ge maakt door Sicilië, waarbij hij de sol daten bezocht en zich persoonlijk re kenschap gaf van de maatregelen, die genomen zijn voor de verdediging van het eiland. In een decreet der Roemeensche regeering wordt bepaald dat alle godsdienstige sec ten in Roemenië moeten verdwij nen. Geld en ande re eigendommen zullen aan den staat komen. Officieel deelt het Fransche de partement van bui- tenlandsche zaken mede, dat nog 22 staten normale be trekkingen met Vi chy onderhouden. Bij de vrijwilligers. Een machinegeweer is in dekking gegaan, SS PK Fritsch O/H P C. Musschen in den regen. D. Musschen zijn mooiweer-vogeltjes. Ze houden van zon, warmte en zomer. Dan spe len ze en kwetteren honderd uit en weren zich van den vroegen morgen tot het duister. Als de zon wegblijft, als het regent of sneeüwt voelt mosjeu musch zich erg onbe haaglijk. Dan kruipt hij met zijns gelijken in de goot onder een beschuttende dakpan en kliemt achter een haag of kleumt onder een mesthoop, uitziende naar een stukje blauw aan den hemel en al maar wachtend op het eerste waterige zonnestraaltje. Als deze musschen in regenweer zitten tal- looze Nederlanders in onze dagen bij de pak ken neer. Het is hun in een of meer op zichten niet meegeloopen en dat is hun onbe haaglijk. Dies wagen ze zich zoo weinig moge lijk in de buitenwereld en zitten met mus- schen-gelatenheid af te wachten op verande ring van weer aan den politieken hemel, te wachten op wijziging in de maatschappelijke omstandigheden en gelooven, dat stil zitten, dat niets-doen, dat afwachten hoogste wijs heid is. Die domme vogeltjes in de goot begrijpen niet, dat onze lieve Heer om een paar mus schen den regen niet zal laten ophouden én dat ze als ze niet van honger willen vergaan, hun voedsel moeten zoeken, óók als het regent, sneeuwt en waait. Daar zijn het mis schien domme vogeltjes voor. Maar dat ver standige menschen uit onze dagen niet be grijpen, dat om een paar Nederlanders het wereldgebeuren zich niet zal wijzigen, dat om wat^ boudeerende Hollanders, die wachten als andéren werken, die den pas markeeren als anderen er een stapje opleggen, de wereld revolutie het Hollandsche erf niet zal sparen, dat is bedenkelijk. Want.... wachtenwaarop? Op het oogenblik waarop de Angelsaksische troepen hier zouden landen Dat beteekent, laat men zich dat vóór alles realiseeren Nederland oorlogsterrein met alle ellende daaraan ver bonden. Voor iedereen, van welke politieke kleur hij moge zijn. Wachten op de komst der Sovjet Russische legers Dat zou wie ge looft het anders de totale verwildering en looft het anders de totale ontreddering van geheel Europa beteekenen. Wachten op een vrede, die door Washington gedicteerd wordt en die van Europa een Amerikaansch win gewest zou maken Zou dat het droombeeld van een rechtgeaard Nederlander kunnen zijn Laat men het eindelijk, eindelijk toch eens begrijpen Nederland zal in de naaste toe komst continentale politiek moeten voeren. Alle Europeesche volken, geen enkel uitge zonderd, zullen gezamenlijk een nieuw Europa moeten bouwen, omdat wanneer zij niet ge zamenlijk bouwen zij gezamenlijk zullen ondergaan en een prooi worden van andere continenten. Tot dien arbeid wordt ieder volk geroepen. Ook het onze. En van die taakdcan een volk zich niet afmaken door peinzend zitten broe den; op nevelige idealen of zich vermeien in herinneringen aan een wél-aangenamen tijd of in mokkend, gemelijk zwijgen zich af te wenden vgn den arbeid, die wacht. Ons volk heeft veel verloren, grootendeels door eigen schuld. Deze tijd wil ons doen verstaan, dat wij weer veel kunnen winnen, mits door eigen werk en eigen toewijding. Waarlijk, wij behoeven allerminst allemaal dezelfde politieke belijdenis te onderschrijven. Wij moeten wél allen doordrongen zijn van de overtuiging, dat wij ons door nationale energie, gedragen door onze nationale een heid, als van ouds een plaats moeten ver werven in de vaart der volken. Wat deert het, of de nieuwe tijd fouten heeft gemaakt en er heusch nog wel nieu we fouten bij zal maken. Wat deert het of er over en weer moeilijkheden zijn veroorzaakt Dat zijn en blijven bijkomstigheden. Hoofd zaak is, dat de troostelooze inertie van ons volk wordt weggenomen door het besef, dat alleen de inzet van gansch ons volk bij den arbeid, die wacht, een beteren tijd zal kun nen brengen. Pruilende musschen In den regen zullen zich straks moeten vergenoegen met den afval uit den stal. Pruilende Nederlanders zullen straks den nieuwen tijd zien aanbreken en ervaren, dat anderen hun plaats hebben ingenomen. De stem der SS. Luistert op Zondag 10 Januari van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1 op golflengte 415 meter, naar de stem der SS. Onderwerp: „Saxo Frisia". Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt ons me- ie, dat vrijwilligers voor de Waffen-SS en iet legioen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen -kunnen vervoegen, [en einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op geves tigd en wel speciaal voor hen, die er be twaar tegen hebben hun dienst buiten Ne derland te vervullen, dat thans de mogelijk heid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt •n Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland zal blijven. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het legioen kunnen zich ook diegenen mel den, die tot de Germaansche-SS in Neder land willen toetreden. Schaaf, Breedstraat. 9-1-43 9.00 uur: Amsterdam, school, Iep en weg 13. 10-1 43 10.00 uur: Utrecht, Wehrmacht- heim, Mariaplaats. 11-1-43 10.00 uur: Amersfoort, Dienstge bouw, Leusderweg. 12-1-43 10.00 uur: Den Haag. Cafe Den Hout. Bezuidenhoutsoheweg.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1