Haarlemsche Courant Doeltreffende Duitsche afweer in Kaukasusgebied. Matige gevechtsactie in Noord-Afrika. Nieuwsblad voor Noord-Holland De situatie te Welikije Loeki Britsche soldaat beter dan Amerikaan 288e Jaargang No, 6 ▼«rsebUnt dagclUks behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V, Baudewyns Zaterdag 9 Januari 1943 Uitgave Grafische Bedrijven DamlaM Directie: Plu A. Mees P« W. Peerebooza K 1297 Ook successen in Donseetor en bij Stalingrad. Britsche waarschuwing aan Sovjetgeneraal. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: In het gebied van den midden-Kaukasus, van den Don en ten Noordwesten van Stalin grad hebben do Duitsche troepen ook Don derdag een zwaren, maar succesvollen af- weerstrijd geleverd met sterke infanterie en tankstrijdkrachten der bolsjewieken. In tegenaanvallen werd de vijand op verschei dene plaatsen teruggeworpen en leed zware verliezen; 32 tanks werden vernietigd. Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer deed de vijand weer vergeefs aanvallen met steun van talrijke tanks en verloor daarbij 15 tanks. Jagers schoten In felle luchtgevechten boven het centrale en noordelijke front, zonder zelf verhezen te lijden, 32 Sowjet-vliegtuigen neer. De bestrijding van het ravitailleeringsverkoer op het Ladogameer werd voortgezet, des nachts werd het stedelijk en havengebied van Moerinansk aangevallen. In Noord-Afrika plaatselijke gevechtsacti viteit. De vijand leed bij verrassende aan vallen van snelle Duitsche gevechtsvliegtui gen in Libye gevoelige verliezen aan vracht auto's en gereedschappen en verloor 3 vlieg tuigen tijdens luchtgevechten. In de haven van Böne zijn 2 vijandelijke bewakingsvaar- tuigen beschadigd. Bomtreffers hebben op een vijandelijk steunpunt in het Zuiden van Tu nis omvangrijke vernielingen aangericht. Des nachts hebben Duitsche gevechtsvliegers voor Bougie van een convooi 2 koopvaarders in den grond geboord met een gezamenlijken inhoud van 16.0G0 b.r.t.; 5 koopvaarders wer den zwaar beschadigd. Bovendien bracht een Duitsche duikboot ten Oosten van Algiers een vijandelijke duikbootjager tot zinken. De zelfde duikboot torpedeerde later een groot vrachtschip. In de vroege ochtenduren van Vrijdag heb ben Britsche vliegtuigen storlngsaanvallen ondernomen op West-Duitsch gebied. De be volking leed verliezen. Er ontstond geringe schade aan gebouwen. Het verloop van den strijd in het gebied van Welikije Loeki wordt beschreven door een oorlogscorrespondent, die er ter inleiding op wijst, dat in dezen gevechtssector van het Oostelijk front sedert 4 Januari de Duitsche tegenaanval aan den gang is. Zes weken ge leden, aldus de correspondent, gingen de bolsjewisten ten Westen en Zuidoosten van Toropetz en uit de richting van Kalinin over tot het verwachte winteroffensief. Dit heeft den vijand tot dusver nog slechts wansucces- sen gebracht. Thans heeft het brandpunt van den gewel digen slag zich verplaatst naar het gebied van Welikije Loeki, maar ook daar zijn alle vèr strekkende plannen en doelstellingen der bolsjewieken tot dusver in het bloed hunner verslagen formaties verstikt. De terreinwinst, die de massaal optredende Sowjetformatiën hebben behaald, heeft van den aanvang af niet in verhouding gestaan tot de zware bols jewistische verliezen aan menschen en ma teriaal. De zwaarte van de bolsjewistische massale aanvallen verminderde spoedig -in kracht en sloeg kapot op de onwrikbare af weer der Duitsche soldaten. De bloedige verliezen van den vijand be- 'dragen ruim 50°/«. Deze gegevens zijn door gevangenen en overloopers, evenals door buitgemaakte documenten bevestigd. In som mige troepen zijn de verliezen zelfs gestegen tot 80"/«. De slag is nog niet geëindigd. De Duitsche divisies, die den eersten stormloop van den vijand hebben opgevangen, zijn tot Britsche vliegtuigen boven Duitschland. In den afgeloopen nacht hebben, naar het D.N.B. verneemt, Britsche vliegtuigen boven Noord- en West-Duitsch gebied ge vlogen. Door brisant- en brandbommen ont stond schade aan gebouwen in woonwijken van eenige plaatsen in West-Duitschland. Ook de burgerbevolking leed verliez-en. De vijand verloor een aantal bommenwerpers. Met de hcoikist bezuinigen op gas. en stroomverbruik. Eenige wenken voor' de huisvrouw. De hc-oikist is bij uitstek geschikt om te bezuinigen op het verbruik van gas en elec- triciteit. Men moet haar echter met overleg gebruiken, wil men het nuttige effect er van niet verloren laten gaan. Zoo moet men er voor zorgen, de pan .zoo vlug mogelijk in de 'hooikist te zetten en haar direct te slui ten. Voorts zette men de hooikist vlak bij de plaats, waar men de spijs voorkookt, op dat men deze handeling vlug kan verrich ten. Ook verdient het aanbeveling het dek sel van de kist even warm te laten wonden, daar men anders een te sterke afkoeling krijgt. Het verplaatsen van de gevulde kist moet voorzichtig geschieden, daar een voch tige kist of natte kranten niet meer isolee rend werken en de gerechten daardoor niet gaar worden. Gebruikt de hooikist, maar goed. den tegenaanval overgegaan Weer is het de Duitsche grenadier, die uit een afweerfront lot den aanval overgaat. Het luchtwapen steunt, bij gedeeltelijk hel der winterweer, de operaties op den grond, artillerievliegers leiden het vuur der Duit sche batterijen, jagers beveiligen de lucht en hebben tezamen met het afweergeschut alleen op 6 Januari 44 Sowjet-vliegtuigen neerge schoten. Transport- en gevechtsvliegtuigen zorgen voor de ravitailleering van het meest vooruitgeschoven Duitsche steunpunt en daar in strijdt sedert weken reeds dag en nacht de heldhaftige schare Duitsche grenadiers. De A. N. P.-correspondent te Berlijn meldt: Opmerkelijk is, dat van Britsche zijde een waarschuwing aan het adres der Sovjet- Russische legeraanvoerders is gericht waarin op het gevaar van een eventueel te var door dringen in de Duitsche linies wordt gewezen. Deze waarschuwing is gedurende de laatste weken in verschillende lezingen opgedoken. Te Berlijn neemt men aan, dat de Engelschen beter dan de Russen weten, hoe sterk de Duit sche reserves zijn en dat men te Londen tevens vreest, dat de Duitsche legerleiding een val voor de bolsjewisten heeft opgesteld. Vooralsnog, zoo verklaart men echter te Ber lijn, is er van een „te ver" oprukken der Russische troepen geen sprake. De Duitsche legerleiding heeft den toestand aan het ge- heele front volkomen in de hand en er be staat geen enkel gevaar, dat te zijner tijd tot onaangename situaties zou kunnen leiden. Zoo zijn de bolsjewisten nog steeds zeer ver van hun oorspronkelijk operatiedoel, Rostof, verwijderd. Wie was de moordenaar van Darlan Naar Havas-Ofi meldt, is de naam van den moordenaar yan Darlan thans gepubli ceerd. Het zou eén jonge Gaullistisch ge- rinde Franschman zijn, genaamd Bonnier do la Ghapelle. De Petit Parisien meldt, dat Bonnier 20 iaar oud was. De familie woont sedert 1928 n Algiers. De vader heeft als sportverslag gever aan verschillende Noordafr-ikaansche bladen medegewerkt. Hij heeft een tweede huwelijk gesloten met eén jodin. De moor denaar en zijn broer waren student te Al giers. Sedert den wapenstilstand waren vader en zoons bekend wegens hun Gaul listische gezindheid. In begin 1941 heeft de oolitie bij hen meermalen een huiszoeking verricht. In welingelichte politieke kringen te Tanger verluidt, dat de naam van Darlan's moorde naar door een indiscretie van Amerikaansche zijde is bekend geworden. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt ons me de, dat vrijwilligers voor de Waffen-SS en het legioen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op geves- igd en wel speciaal voor hen, die er be waar tegen hebben hun dienst buiten Ne derland te vervullen, dat thans de mogelijk heid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt In Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland zal blijven. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en iet legioen kunnen zich ook diegenen mel den, die tot de Germaansohe-SS in Neder land willen toetreden. Schaaf, Breedstraat. 10-1 43 10.00 uur: Utrecht, Wehrmacht- heim, Mariaplaats. 11-1-43 10.00 uur: Amersfoort, Dienstge bouw, Leusderweg. 12-1-43 10.00 uur: Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. De moord in de Noorder Tuindorpiaan te Haarlem. Dader ter dood veroordeeld. Het Duitsche Hooggerechtshof heeft den 19-jarigen student J. H. H. Kievit ter dood veroordeeld wegens moord, gepaard gaande aan sabotage. K. had in den avond van Vrijdag 27 No vember j.l. een bezoek willen brengen aan zijn overbuurman C. J. A. van der Reep aan de Noorder Tuindorplaan te Haarlem met de bedoeling hem te vragen, waarom hij lid van de N.S.B. was geworden. Hij trof echter Van der Reep dien hij nauwelijks kende niet thuis, doch geraakte in ge sprek mét diens 30-jarige vrouw, die in het vertrouwen, dat een goede bekende van haar man aan de deur had geklopt, had opengedaan. Er ontstond een korte woor denwisseling, waarna Kievit de vrouw (moeder van twee kinderen en in verwach ting van haar derde), op den grond wierp en haar met talrijke messteken van het le ven beroofde. Blijkens zijn verhoor voor het Hoogge rechtshof onder presidium van Landesdirek- tor Dr. Joppich, was het ongeveer acht uur in den avond, toen Kievit bij Van der Reep's woning aanklopte. Kievit had de vrouw, een Duitsche van geboorte, bij den arm gegre pen. De vrouw begon toen te gillen en om haar man te roepen. Vervolgens wilde Kie vit haar met dwangmiddelen tot zwijgen brengen, waarbij hij haar naar de keel greep en haar op den grond wierp. De vrouw sloeg toen met de armen en beenen om zich heen. terwijl Kievit met beide handen haar mond dichtdrukte. Toen de vrouw wat amechtig was geworden, haalde hij zijn knipmes uit den zak en bracht haar in den hals en de borst een groot aantal steken toe, die haar gruwelijken dood tengevolge hadden. Inmiddels waren de beide kleine kinde ren, die op een bovenkamer te bed lagen, gaan schreien. Kievit zeide, dat hij dit niet kon aanhooren en dat hij toen naar boven was gegaan om aan de kinderen te zeggen, dat ze rustig moesten gaan slapen, hetgeen inderdaad gelukte. Verder verklaarde Kievit, de vrouw niet te hebben willen dooden omdat ze tot de N.S.B. behoorde. Echter had hij onmiddel lijk nadat het feit was gepleegd, om de ge dachte aan een politieleen moord te ontgaan, lilt een muurkast in de woning van Van der Reep eenig geld en eenige distributiebe scheiden weggenomen. Het misdrijf had al dus een roofmoord moeten schijnen. Psychiatrisch onderzoek van den verdach te had diens toerekeningsvatbaarheid opge leverd. Een buurman van de familie Van der Reep. de 33-jarige timmerman, was dien avond tusschen acht uur en half negen op geschrikt door angstig gegil. Hij was aan vankelijk alleen, later met een in de buurt wonend politieagent, gaan kijken wat er aan de hand was. Men kreeg toen aan de woning geen gehoor, waarna het tweetal achterom is gegaan naar de woning van den vader van Van der Reep. Het gelukte Van der Reep Senior aan de achterzijde de woning van zijn zoon binnen te komen met een toevallig passenden sleutel. Toen werd, zoo verklaarde de ongelukkige vader, de gruwelijke ontdekking gedaan, dat de jonge vrouw was vermoord. Even daarna kwam de echtgenoot van het slacht offer thuis. Inmiddels was de recherche aan het werk gegaan en korten tijd later werd de dader aangehouden, die een volledige bekentenis aflegde. De echtgenoot van het slachtoffer, van beroep postbeambte, getuigde nog, dat hij in Augustus 1940 lid van de N.S.B. was ge worden, dat hij in 1941 twee dreigbrieven had ontvangen en in Februari 1942 nog een, waarin was geschreven dat hij om hals zou worden gebracht. Ook was eens voor zijn woning een soort galg opgericht. Getuige was dien avond even naar een buurtschaps vergadering van den Ned. Volksdienst ge gaan. Hij ging niet vaak 's avonds weg, doch indien hij afwezig was, wist zijn vrouw dat zij niet open zou doen indien er gebeld werd, maar alleen wanneer op de deur werd ge klopt, dit met de bedoeling het bezoek van onbekende personen te voorkomen. Ver dachte, die immers aan den overkant woon de, schijnt deze gewoonte te hebben opge- De Parijsche avondbladen van Dinsdag publicee- ren een officieele mededeeling waar in wordt gezegd, dat de rang, mili taire titel en den op maarschalk Pétain afgelegden eed voor officieren van het vroegere Fransche leger geldig blijft. Naar uit Ottowa wordt gemeld, is Canada tijdens de Kerstdagen en de jaarwisseling door een vreeselijken Sneeuwstorm ge heisterd, zooals sinds menschenheu- genis.niet is voor gekomen. De tol over de Leiderdorpschebrug 'bij Leiden, welke sinds 1542 had be staan, is met ingang van het nieuwe jaar Tweheven. Bij de vrijwilligers. Onder dekking van een pantserwagen gaan de mantien voorwaarts. SS PK Biischel O/H P c. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt Matige militaire bedrijvigheid aan de fron ten in de Syrte en Tunis, waar wij plaatse lijke aanvallen van vijandelijke detachemen ten hebben afgeslagen en eenige krijgs gevangenen hebben gemaakt. Italiaansche luchtformaties hebben opnieuw de haven van Bóne aangevallen en in samen werking met Duitsche escadrilles aanvallen gedaan op colones gemotoriseerde strijdmid delen. Ruim 50 hunner werden buiten gevecht gesteld en talrijke andere beschadigd tijdens herhaalde aanvallen in scheervlucht; 5 jagers van den vijand werden neergeschoten tijdens luchtgevechten overdag. Voor de Algerijnsche kusten hebben Duit sche vlietuigen met succes een convooi aan gevallen; 2 schepen van 8000 ton elk werden getroffen en in den grond geboord; 5 andere werden met stelligheid getroffen. Amerikaansche viermotorige bommenwer pers hebben Donderdag talrijke brisantbom men geworpen op de havenwijk en de cen trale wijken van Palermo, waardoor particu liere woningen instortten. De bevolking leed verliezen, tot dusverre zijn 46 dooden en 282 gewonden geteld. Er werden ook eenige brandbommen geworpen op Licata. Gemeld wordt, dat er lichte schade is aangericht aan eenige gebouwen en dat 1 persoon werd ge wond. Luitenant-generaal Von Arnim, de nieuwe Duitsche opperbevelhebber In Tunis, is dra ger van het Ridderkruis van het IJzeren Kruis en was tot December 1942 generaal bij het Duitsche pantserwapen. Zooals militaire kringen te Berlijn verkla ren heeft de nieuwe opperbevelhebber reeds ettelijke malen door moedig optreden en dap per gedrag uitgeblonken. Aangaande den strijd in Tunis verklaart men te Berlijn, dat gedurende de eerste ge vechten tusschen Duitsche en Amerikaansche soldaten, de superioriteit van den eerstge- noemden is gebleken. De Amerikaansche sol daten zijn tegen de hardheid van den moder nen oorlog niet bestand gebleken. Dit is te wijten aan hun gebrekkige opleiding, hetgeen trouwens niet anders te verwachten was, daar men in Amerika den modernen oorlog nog steeds voor een soort openbare vermakelijk heid heeft gehouden. Over het algemeen kan gezegd worden, dat de Britsche soldaat beter is dan de Amerikaan. merkt, althans hij heeft de methode toege past om toegang tot de woning te verkrij gen. Bij zijn weten had getuige nooit met den verdachte gesproken. In zijn requisitoir deed de Generalstaats- anwalt, Dr. Seiler, uitkomen, dat het door Kievit begane misdrijf er een is van de ge meenste soort, hoewel het motief tot de daad eigenlijk onverklaarbaar is. Uit de verhooren en uit de omstandigheden is komen vast te staan, dat hier een jonge vrouw, moeder van twee kinderen en in de verwachting van haar derde, een vrouw wier huwelijk gelukkig was, op beestachtige .vijze om het leven is gebracht, nadat de moordenaar zijn anti-Duitsche gezindheid had doen blijken. Verder staat vast, dat de dader op listige wijze bij de S.S. in dienst was gegaan met de bedoeling te zijner tij<i als vlieger naar Engeland te komen en zich dan bij het vijandelijke leger aan te melden. Dit geeft aan het misdrijf het karakter van sabotage. Naar het oordeel van spreker kan hier alleen de doodstraf worden toegepast. Nadat jhr. mr. P. J. W. de Brauw voor den verdachte had gepleit en op tuchthuis straf had aangedrongen, hierbij wijzend op de jeugd van de verdachte en op de moge lijkheid dat deze een psychopaat is, begaf nét gerechtshof zich in raadkamer. Kort daarop werd de zitting heropend en deelde Dr. Joppich mede, dat Kievit wegens moord, gepaard gaande met sabotage, ter dood was veroordeeld. Spreker zeide ter toelichting o.m. dat Kievit geenszins den indruk maakt van iemand, die psychopaat is. en dat het misdrijf ln volkomen nuch terheid was gepleegd. Kievit heeft zelfs, teneinde de gedachte aan een roofmoord te wekken, daartoe eenige schijnmaatrege- len gen dm en, nadat hij de. vrouw om het leven had gebracht, od eèn ongelooflijk gemeene beestachtige wijze. Zelfs indien men geep sabotage in aanmerking wilde nemen, zou toch de doodstraf dienen te worden toegepast. Australië en de V.S. De Britsche berichtendienst meldt uit Syd ney, dat men in Australië steeds meer tot de overtuiging komt, dat het noodzakelijk is, dat de premier, Curtin, een bezoek brengt aan Washington om voor Roosevelt zijn kaarten op tafel te leggen. De herhaalde bewering van den Amerikaanschen admiraal Halsey, dat de Geallieerden in 1943 de overwinning zullen behalen op de Japanners, is weliswaar aanmoe digend, maar niet overtuigend, aangezien be richten over groote Japansche scheepsconcen- traties bij Rabaul zijn ontvangen. In Canberra is men tegen een bezoek van Curtin aan Washington, omdat de politieke toestahd on zeker is en omdat Curtin dan een langen tijd afwezig zou fqheten ziin.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1